Nuclear Throne

Nuclear Throne

VlambeerHành động và phiêu lưu
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
1 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Nuclear Throne is a post-apocalyptic roguelike-like top-down shooter. Not 'the final hope of humanity' post-apocalyptic, but 'humanity is extinct and mutants and monsters now roam the world' post-apocalyptic. Fight your way through the wastelands with powerful weaponry, collecting radiation to mutate some new limbs and abilities. All these things and more you could do if only you were good at this game. Can you reach the Nuclear Throne?

Được phát hành bởi

Vlambeer

Được phát triển bởi

Vlambeer

Ngày phát hành

9/9/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox local co-op (2-2)
  • Một người chơi
  • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
  • Bảng Trò chơi PC
  • Kích hoạt đám mây
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox Live