Morkredd - Ra Edition

Morkredd - Ra Edition

AspyrCâu đố & chuyện phiếm
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Sợ hãi

In-Game Purchases

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

Show your devotion to the Orb with Mørkredd Rå Edition and get both Mørkredd and Mørkredd - ØDE The Orb is your fate. Mørkredd is a tense, physics-based co-op puzzle game for one to two players combining skill-based puzzle-solving, a challenging balance of light and shadow, and a dark world full of secrets to unlock. In ØDE, head to a new playground level and spend some quality time with the Orb. Face new challenges that will put your mind, body, and spirit to the test. You might even make some fun memories together along the way. There’s also skins, hats, and screen filters—’cause why not?

Được phát hành bởi

Aspyr

Được phát triển bởi

Hyper Games

Ngày phát hành

12/11/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S
  • PC

Chức năng

  • Xbox local co-op (2-2)
  • Một người chơi
  • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
  • Bảng Trò chơi PC
  • Xbox Live