LICENČNÉ PODMIENKY PRE SOFTVÉR OD SPOLOČNOSTI MICROSOFT

XBOX

AK ŽIJETE (ALEBO STE PODNIK S HLAVNÝM SÍDLOM) V SPOJENÝCH ŠTÁTOCH AMERICKÝCH, PREČÍTAJTE SI ČASŤ „ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A VZDANIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU“ UVEDENÚ NIŽŠIE. OVPLYVŇUJE RIEŠENIE SPOROV.

Tieto licenčné podmienky predstavujú zmluvu medzi vami a spoločnosťou Microsoft Corporation (alebo jednou z jej afilácií). Vzťahujú sa na vyššie uvedený softvér a všetky služby a aktualizácie softvéru spoločnosti Microsoft (s výnimkou rozsahu, v akom sú takéto služby či aktualizácie sprevádzané novými alebo doplňujúcimi podmienkami, pričom v takom prípade sa tieto odlišné podmienky vzťahujú len na novú situáciu a nemenia vaše práva ani práva spoločnosti Microsoft vo vzťahu k tomuto softvéru alebo službám pred aktualizáciou). AK DODRŽÍTE TIETO LICENČNÉ PODMIENKY, MÁTE NASLEDUJÚCE PRÁVA. POUŽÍVANÍM TOHTO SOFTVÉRU VYJADRUJETE SVOJ SÚHLAS S TÝMITO PODMIENKAMI.

1. PRÁVA NA INŠTALÁCIU A POUŽÍVANIE.

a) Všeobecné. Jednu inštanciu softvéru môžete nainštalovať a používať v každom zo svojich desiatich zariadení so systémom Windows 10/11, ktoré sú prepojené s kontom Microsoft priradeným k vášmu kontu v obchode Microsoft Store, a to výlučne na používanie v systéme Windows.

b) Softvér tretích strán. Tento softvér môže obsahovať aplikácie tretích strán, na ktoré sa vám poskytuje licencia na základe tejto zmluvy alebo na základe ich vlastných podmienok. Licenčné podmienky, oznámenia a uznania týkajúce sa aplikácií tretích strán, ak existujú, môžu byť k dispozícii online na adrese http://aka.ms/thirdpartynotices alebo v sprievodnom súbore s oznámeniami. Aj v prípade, ak sa takéto aplikácie riadia inými zmluvami, v rozsahu povolenom platnými zákonmi sa na ne vzťahujú nižšie uvedené vylúčenia, obmedzenia a vylúčenia škôd.

c) Open-source súčasti. Softvér môže obsahovať softvér chránený autorskými právami tretích strán licencovaný na základe open-source licencie s povinnosťami týkajúcimi sa dostupnosti zdrojového kódu. Kópie týchto licencií sú uvedené v súbore ThirdPartyNotices alebo v inom sprievodnom súbore s oznámeniami.

d) Zmluva o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft. Niektoré funkcie softvéru poskytujú prístup k online službám alebo sa na ne spoliehajú. Používanie týchto služieb (ale nie softvéru) sa riadi samostatnými podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov v zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Prečítajte si ich. Služby nemusia byť dostupné vo všetkých oblastiach.

2. ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV. Tento softvér môže zhromažďovať informácie o vás a vašom používaní tohto softvéru a odosielať ich spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft smie používať tieto informácie na poskytovanie služieb a zlepšovanie svojich produktov a služieb. Vaše práva na odstúpenie od zmluvy, ak nejaké máte, sú uvedené v dokumentácii k produktu. Niektoré funkcie v tomto softvéri môžu umožňovať zhromažďovanie údajov od používateľov vašich aplikácií, ktoré pristupujú k tomuto softvéru alebo ho používajú. Ak tieto funkcie použijete na umožnenie zhromažďovania údajov vo vašich aplikáciách, musíte dodržiavať platné zákony. To znamená, že okrem iného musíte získať všetky potrebné súhlasy používateľov a udržiavať jasné zásady ochrany osobných údajov, v ktorých používateľov presne informujete o tom, ako používate, zhromažďujete a zdieľate ich údaje. Ďalšie informácie o zhromažďovaní údajov spoločnosťou Microsoft a o ich používaní nájdete v dokumentácii k produktu a v prehlásení spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné ustanovenia prehlásenia spoločnosti Microsoft o ochrane osobných údajov.

3. ROZSAH LICENCIE. Na používanie softvéru sa poskytuje licencia, softvér sa nepredáva. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje všetky ostatné práva. Pokiaľ vám rozhodné právo neposkytuje viac práv napriek tomuto obmedzeniu, nebudete (a nemáte žiadne právo):

a) obchádzať žiadne technické obmedzenia v rámci softvéru, ktoré ho povoľujú používať len určitými spôsobmi,

b) spätne upravovať, dekompilovať ani rozkladať softvér ani sa o to pokúšať mimo rozsahu, v ktorom to výslovne povoľujú licenčné podmienky tretej strany vzťahujúce sa na určité open-source súčasti, ktoré môžu byť súčasťou tohto softvéru,

c) odstraňovať, minimalizovať, blokovať ani upravovať žiadne oznámenia spoločnosti Microsoft alebo jej dodávateľov v softvéri,

d) používať softvér na komerčné a neziskové aktivity alebo aktivity generujúce výnosy,

e) používať softvér spôsobom, ktorý porušuje zákon alebo vytvára či šíri malvér,

f) zdieľať, publikovať, distribuovať ani požičiavať softvér, poskytovať softvér ďalším osobám na používanie ako samostatné hosťované riešenie ani softvér či túto zmluvu prenášať na žiadnu tretiu stranu.

4. VIDEOKODEKY. TENTO PRODUKT SA POSKYTUJE NA ZÁKLADE LICENCIÍ AVC, VC-1 A MPEG-4, ČASŤ 2 PORTFÓLIA VIZUÁLNYCH PATENTOV NA SÚKROMNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE ZO STRANY SPOTREBITEĽA, A TO NA (i) KÓDOVANIE VIDEÍ V SÚLADE S VYŠŠIE UVEDENÝMI ŠTANDARDMI („OBRAZOVÉ ŠTANDARDY“) ALEBO (ii) DEKÓDOVANIE VIDEÍ AVC, VC-1 A MPEG-4, ČASŤ 2, KTORÉ KÓDOVAL SPOTREBITEĽ PRI SÚKROMNEJ A NEKOMERČNEJ AKTIVITE, PRÍPADNE VIDEÍ ZÍSKANÝCH OD POSKYTOVATEĽA VIDEÍ LICENCOVANÉHO NA POSKYTOVANIE TÝCHTO VIDEÍ. ŽIADNA LICENCIA SA NEPOSKYTUJE ANI SA NEIMPLIKUJE NA ŽIADNE INÉ POUŽITIE. ĎALŠIE INFORMÁCIE MOŽNO ZÍSKAŤ OD SPOLOČNOSTI MPEG LA, L.L.C. POZRITE SI STRÁNKU http://aka.ms/mpegla.

5. OBMEDZENIA EXPORTU. Musíte dodržať všetky miestne a medzinárodné zákony a nariadenia pre export, ktoré sa vzťahujú na tento softvér. Tieto zákony zahŕňajú obmedzenia týkajúce sa cieľových krajín alebo oblastí, koncových používateľov a koncového použitia. Ďalšie informácie o obmedzeniach exportu nájdete na stránke http://aka.ms/exporting.

6. SLUŽBY TECHNICKEJ PODPORY. Spoločnosť Microsoft nie je povinná podľa tejto zmluvy poskytovať žiadne služby technickej podpory pre softvér. Akákoľvek technická podpora sa poskytuje „tak, ako je“, „so všetkými chybami“ a bez záruky akéhokoľvek druhu.

7. AKTUALIZÁCIE. Softvér môže pravidelne vyhľadávať aktualizácie a sťahovať a inštalovať ich za vás. Aktualizácie môžete získavať iba od spoločnosti Microsoft alebo autorizovaných zdrojov. Spoločnosť Microsoft môže vyžadovať aktualizáciu systému, aby vám poskytla aktualizácie. Súhlasíte s tým, že tieto automatické aktualizácie budete dostávať bez akéhokoľvek dodatočného upozornenia. Aktualizácie nemusia obsahovať ani podporovať všetky existujúce softvérové funkcie, služby alebo periférne zariadenia.

8. ZÁVÄZNÉ ROZHODCOVSKÉ KONANIE A VZDANIE SA PRÁVA NA SKUPINOVÚ ŽALOBU. Táto časť sa na vás vzťahuje, ak žijete (alebo ak ste podnik s hlavným sídlom) v Spojených štátoch amerických. Ak máte so spoločnosťou Microsoft spor, vy a spoločnosť Microsoft súhlasíte s tým, že sa ho pokúsite neformálne vyriešiť do 60 dní. Ak sa vám to so spoločnosťou Microsoft nepodarí, vy aj spoločnosť Microsoft vyjadrujete súhlas so záväzným individuálnym rozhodcovským konaním na úrade American Arbitration Association podľa zákona Federal Arbitration Act („FAA“) a s tým, že nebudete spoločnosť žalovať na súde pred sudcom alebo porotou. Namiesto toho bude rozhodovať neutrálny rozhodca. Skupinové žaloby, skupinové rozhodcovské konania, žaloby podané súkromným žalobcom a akékoľvek iné procesy, pri ktorých niekto koná v zastúpení, nie sú povolené a nie sú povolené ani individuálne procesy bez súhlasu všetkých strán. Celá zmluva o rozhodcovskom konaní obsahuje viac podmienok a nájdete ju na adrese http://aka.ms/arb-agreement-1. Vy aj spoločnosť Microsoft s týmito podmienkami súhlasíte.

9. CELÁ ZMLUVA. Táto zmluva a všetky ďalšie podmienky, ktoré môže spoločnosť Microsoft poskytovať pre doplnky, aktualizácie alebo aplikácie tretích strán predstavujú celú zmluvu viažucu sa na softvér.

10. ROZHODNÉ PRÁVO A MIESTO NA RIEŠENIE SPOROV. Ak ste softvér získali v Spojených štátoch amerických alebo v Kanade, právne predpisy štátu alebo provincie, v ktorej žijete (alebo ak ste podnik s hlavným sídlom na tomto území), upravujú výklad tejto zmluvy, nároky v prípade jej porušenia a všetky ostatné nároky (vrátane ochrany spotrebiteľov, prípadov nekalej súťaže a občianskoprávnych nárokov) bez ohľadu na konflikt právnych predpisov s výnimkou situácií, keď zákon FAA upravuje všetko, čo súvisí s rozhodcovským konaním. Ak ste softvér získali v ktorejkoľvek inej krajine, platia jej právne predpisy s výnimkou situácií, keď zákon FAA upravuje všetko, čo súvisí s rozhodcovským konaním. Ak platí federálna jurisdikcia USA, vy a spoločnosť Microsoft súhlasíte s výlučnou príslušnosťou a právomocou federálnych súdov v King County vo Washingtone pre rozhodovanie všetkých sporov predložených na súde (okrem prípadov rozhodcovského konania). Ak neplatí federálna jurisdikcia USA, vy a spoločnosť Microsoft súhlasíte s výlučnou príslušnosťou a právomocou najvyššieho súdu v King County vo Washingtone pre rozhodovanie všetkých sporov predložených na súde (okrem prípadov rozhodcovského konania).

11. SPOTREBITEĽSKÉ PRÁVA, REGIONÁLNE VARIÁCIE. Táto zmluva popisuje určité zákonné práva. Zákony vášho štátu, provincie alebo krajiny vám môžu poskytovať ďalšie práva vrátane spotrebiteľských práv. Samostatne a mimo vášho vzťahu so spoločnosťou Microsoft môžete mať tiež práva s ohľadom na subjekt, od ktorého ste získali softvér. Táto zmluva nemení tieto ďalšie práva, ak to zákony vášho štátu, provincie alebo krajiny nepovoľujú. Ak ste napríklad získali softvér v niektorej z nižšie uvedených oblastí alebo platí záväzný zákon príslušnej krajiny, platia pre vás nasledujúce ustanovenia:

a) Austrália. Austrálsky spotrebiteľský právny poriadok vám garantuje zákonné záruky a žiadne ustanovenie tejto zmluvy tieto práva nemôže ovplyvniť.

b) Kanada. Ak ste tento softvér získali v Kanade, po vypnutí funkcie Automatické aktualizácie, odpojení zariadenia z internetu (ak a keď sa znova pripojíte na internet, softvér však bude ďalej vyhľadávať a inštalovať aktualizácie) alebo odinštalovaní softvéru môžete prestať dostávať aktualizácie. V dokumentácii k produktu, ak existuje, môže tiež byť špecifikované, ako vypnúť aktualizácie pre vaše konkrétne zariadenie alebo softvér.

c) Nemecko a Rakúsko.

i. Záruka. Správne licencovaný softvér bude fungovať v zásade tak, ako je popísané vo všetkých materiáloch spoločnosti Microsoft, ktoré sa dodávajú so softvérom. Spoločnosť Microsoft však neposkytuje žiadnu zmluvnú záruku na licencovaný softvér.

ii. Obmedzenie zodpovednosti. V prípade úmyselného správania, hrubej nedbalosti, nárokov na základe zákona o zodpovednosti za produkty, ako aj v prípade úmrtia alebo osobného alebo fyzického zranenia nesie podľa zákonného práva zodpovednosť spoločnosť Microsoft.
Na základe predchádzajúcej klauzuly ii. bude spoločnosť Microsoft zodpovedná za miernu nedbalosť len vtedy, ak spoločnosť Microsoft poruší podstatné zmluvné záväzky, ktorých plnenie uľahčuje riadne plnenie tejto zmluvy, ktorých porušenie by ohrozilo účel tejto zmluvy a dodržiavaniu ktorých môže príslušná strana neustále dôverovať (takzvané „základné povinnosti“). V iných prípadoch miernej nedbalosti za ňu spoločnosť Microsoft nebude niesť zodpovednosť.

12. ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY. LICENCIA SA POSKYTUJE NA SOFTVÉR „TAK, AKO JE“. ZNÁŠATE VŠETKY RIZIKÁ SÚVISIACE S JEHO POUŽÍVANÍM. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽIADNE VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCIE ANI PODMIENKY. V ROZSAHU MIESTNYCH PRÁVNYCH PREDPISOV SPOLOČNOSŤ MICROSOFT VYLUČUJE IMPLICITNÉ ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

13. OBMEDZENIE A VYLÚČENIE ŠKÔD. AK MÁTE AKÝKOĽVEK ZÁKLAD PRE VYMÁHANIE ŠKÔD NAPRIEK PREDCHÁDZAJÚCEMU ZRIEKNUTIE SA ZÁRUKY, VOČI SPOLOČNOSTI MICROSOFT A JEJ DODÁVATEĽOM SI MÔŽETE UPLATŇOVAŤ NÁROKY ZA PRIAME ŠKODY IBA DO VÝŠKY 5,00 USD. NIE JE MOŽNÉ UPLATŇOVAŤ SI NÁROKY ZA INÉ ŠKODY VRÁTANE NÁSLEDNÝCH ŠKÔD, STRATY ZISKU, ŠPECIÁLNYCH, NEPRIAMYCH ALEBO NÁHODNÝCH ŠKÔD.

Toto obmedzenie sa vzťahuje na (a) čokoľvek súvisiace so softvérom, službami, obsahom (vrátane kódu) na internetových lokalitách tretích strán alebo aplikáciami tretích strán a na (b) nároky z porušenia zmluvy, záruky alebo podmienok, objektívnej zodpovednosti, nedbalosti alebo iného porušenia zákona či na akýkoľvek iný nárok do rozsahu povoleného príslušným právnym poriadkom.

Platí to aj v prípade, ak spoločnosť Microsoft vedela alebo mala vedieť o možnosti vzniku škôd. Obmedzenie alebo vylúčenie uvedené vyššie sa nemusí na vás vzťahovať, ak zákony vášho štátu, provincie alebo krajiny nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie náhodných, následných alebo iných škôd.