Toy Soldiers HD
Toy Soldiers HD

Toy Soldiers HD

Accelerate Games • Khác • Bắn súng • Chiến lược
9 ngôn ngữ được hỗ trợ
9 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải

Nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game console yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Thành viên Xbox Live Gold (đăng ký được bán riêng).

Mô tả

Toy Soldiers is a 3rd person action-strategy game in which players command antique WWI Toy Soldiers in the trench-filled battlefields of Europe. Deploy an exciting arsenal of guns, artillery, flamethrowers, tanks and planes to defend your WWI toy dioramas.  Take direct control of individual units or command the entire battlefield from above.

Được phát hành bởi

Accelerate Games

Được phát triển bởi

Signal Studios

Ngày phát hành

20/10/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Xbox local multiplayer (2-2)
  • Nhiều người chơi trực tuyến (2-2)
  • Một người chơi
  • Màn hình chia đôi/được chia sẻ
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live