Lost Light
Lost Light

Lost Light

E-Home Entertainment Development Ltd., Co. • Hành động và phiêu lưu • Trò chơi nền tảng
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Sợ hãi

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Three new chapters bring the story to its thought-provoking finale. Once again the little candle journeys through the darkest depths. Will he find his way to the illuminating light?

Được phát hành bởi

E-Home Entertainment Development Ltd., Co.

Được phát triển bởi

Spotlightor Interactive