Dungeon Scavenger
Dungeon Scavenger

Dungeon Scavenger

Vidama Software LLC • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Mô tả

Dungeon Scavenger is a unique turn-based old school dungeon crawler that sets you on a challenging path of exploration. Select a hero to keep the threat of the dungeon and demon realms away from the town's people. Innovative random system where you know if the critical hit will occur before you make a decision in combat.

Được phát hành bởi

Vidama Software LLC

Được phát triển bởi

Vidama Software LLC

Ngày phát hành

21/8/2020

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live