A Musical Story
A Musical Story

A Musical Story

Digerati • Nhạc
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
14 ngôn ngữ được hỗ trợ
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Được tối ưu hóa cho Xbox Series X|S
Phân phối thông minh Xbox
Phân phối thông minh Xbox
14 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 16 tuổi trở lên
16+
Tình dục

Mô tả

‘A Musical Story’ is a rhythm game set against a 70s backdrop. Explore the memories of Gabriel, a young man trying to come to terms with his situation through the connections to his musical memory. A Musical Story is the debut game from independent French developer, Glee-Cheese Studio. They are: Charles Bardin (Game Design + Music), Maxime Constantinian (Programmer), Valentin Ducloux (Music + Integration), Alexandre Rey (Artistic Direction).

Được phát hành bởi

Digerati

Được phát triển bởi

Glee Cheese Studio / Bromio

Ngày phát hành

4/3/2022

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • 4K Ultra HD
  • Một người chơi
  • 60fps+
  • Optimized for Xbox Series X|S
  • Giao hàng Thông minh
  • Xbox achievements
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live