LICENSVILLKOR FÖR PROGRAMVARA FRÅN MICROSOFT

XBOX

LÄS AVSNITTET ”BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN” NEDAN OM DU BOR I (ELLER, OM GÄLLER ETT FÖRETAG MED HUVUDSAKLIGT AFFÄRSSÄTE I) USA. DET PÅVERKAR HUR TVISTER SKA LÖSAS.

De här licensvillkoren är ett avtal mellan dig och Microsoft Corporation (eller ett av dess dotterbolag). Villkoren gäller för ovanstående programvara och alla uppdateringar av Microsofts tjänster eller programvara (förutom i den utsträckning tjänsterna eller uppdateringarna har nya eller ytterligare villkor, i vilket fall de tillkomna villkoren tillämpas prospektivt och inte ändrar din eller Microsofts rättigheter avseende programvara eller tjänster före uppdateringen). OM DU ACCEPTERAR DE HÄR LICENSVILLKOREN HAR DU DE RÄTTIGHETER SOM ANGES NEDAN. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DE HÄR VILLKOREN.

1. INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARRÄTTIGHETER.

a) Allmänt. Du får installera och använda en instans av programvaran på upp till tio Windows 10/11-enheter som är anslutna till det Microsoft-konto som är associerat med ditt Microsoft Store-konto. Du får endast använda instanserna i Windows.

b) Programvara från tredje part. Programvaran kan innehålla program från tredje part som licensieras till dig enligt det här avtalet eller under tredje parts villkor. Eventuella licensvillkor, meddelanden och bekräftelser för program från tredje part finns tillgängliga på http://aka.ms/thirdpartynotices eller i en tillhörande meddelandefil. Även om andra avtal gäller, gäller även nedanstående ansvarsfriskrivning, begränsningar för och undantag vid skador i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag.

c) Komponenter med öppen källkod. Programvaran kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från tredje part licensierad under licenser med öppen källkod, med tillgänglighetskrav på källkoden. Kopior av licenserna finns i filen Meddelanden gällande tredje part eller andra medföljande meddelandefiler.

d) Villkor för Microsoft-tjänster. Vissa funktioner i programvaran ger tillgång till, eller använder, onlinetjänster. Användningen av tjänsterna (men inte programvaran) styrs av de separata villkoren och sekretesspolicyerna i villkoren för Microsoft-tjänster på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Läs dem. Tjänsterna är kanske inte tillgängliga i alla regioner.

2. DATAINSAMLING. Programvaran kan samla in information om dig och din användning av programvaran som sedan skickas till Microsoft. Microsoft kan använda den här informationen för att tillhandahålla tjänster och förbättra Microsofts produkter och tjänster. Eventuella rättigheter gällande avanmälan beskrivs i produktdokumentationen. Vissa funktioner i programvaran kan aktivera insamling av data från användare av program som har åtkomst till eller använder programvaran. Om du använder de här funktionerna för att aktivera datainsamling i dina program måste du följa tillämpliga lagar, vilket inbegriper att införskaffa medgivande från användare om så krävs, och tillämpa en tydlig sekretesspolicy som talar om för användare exakt hur du använder, samlar in och delar deras data. Du kan läsa mer om hur Microsoft samlar in och använder data i produktinformationen och Microsofts sekretesspolicy på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du samtycker till att följa alla tillämpliga villkor i Microsofts sekretesspolicy.

3. LICENSENS OMFATTNING. Programvaran säljs inte, den licensieras. Microsoft förbehåller sig alla andra rättigheter. Om inte tillämplig lag ger dig ytterligare rättigheter trots den här begränsningen får du inte (och har inte rätt att):

a) kringgå programvarans tekniska begränsningar som endast tillåter att du använder den på vissa sätt,

b) utföra demontering av, dekompilera eller ta isär programvaran, eller försöka göra det, förutom och endast i den utsträckning som krävs av tredje parts licensvillkor som reglerar användningen av vissa komponenter med öppen källkod som kan ingå i programvaran,

c) ta bort, minimera, blockera eller ändra meddelanden från Microsoft eller dess leverantörer i programvaran,

d) använda programvaran för kommersiella, ideella eller intäktsgenererande ändamål,

e) använda programvaran på ett sätt som strider mot lagen eller för att skapa eller sprida skadlig kod eller

f) dela, publicera, distribuera eller låna ut programvaran, tillhandahålla programvaran som en fristående värdlösning som andra kan använda, eller överföra programvaran eller det här avtalet till en tredje part.

4. VIDEO-CODEC. DEN HÄR PRODUKTEN LICENSIERAS ENLIGT PATENTPORTFÖLJLICENSERNA AVC, VC-1 OCH MPEG-4 PART 2 FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK AV EN KONSUMENT FÖR ATT (i) KODA VIDEO I ENLIGHET MED OVANSTÅENDE STANDARDER (”VIDEOSTANDARDER”) OCH/ELLER (ii) AVKODA AVC, VC-1 OCH MPEG-4 PART 2 SOM TIDIGARE KODATS AV EN KONSUMENT FÖR PERSONLIGT OCH ICKE-KOMMERSIELLT BRUK OCH/ELLER FÖRVÄRVATS FRÅN EN VIDEOLEVERANTÖR SOM ÄR LICENSIERAD ATT TILLHANDAHÅLLA SÅDAN VIDEO. INGEN LICENS BEVILJAS ELLER SKA VARA UNDERFÖRSTÅDD FÖR NÅGON ANNAN ANVÄNDNING. YTTERLIGARE INFORMATION KAN ERHÅLLAS FRÅN MPEG LA, L.L.C. Besök http://aka.ms/mpegla.

5. EXPORTBEGRÄNSNINGAR. Du måste följa all inhemsk och internationell exportlagstiftning som gäller för programvaran, t.ex. restriktioner avseende destinationer, slutanvändare och slutanvändning. Mer information om exportrestriktioner finns på http://aka.ms/exporting.

6. SUPPORTTJÄNSTER. Microsoft har ingen skyldighet att tillhandahålla supporttjänster för programvaran inom ramen för det här avtalet. Allt stöd som tillhandahålls är ”i befintligt skick”, ”med alla fel” och utan någon typ av garanti.

7. UPPDATERINGAR. Programvaran kan regelbundet söka efter uppdateringar och hämta och installera dem åt dig. Du får endast hämta uppdateringar från Microsoft eller auktoriserade källor. Microsoft kan behöva uppdatera ditt system för att kunna tillhandhålla uppdateringar. Du samtycker till att få de automatiska uppdateringarna utan ytterligare meddelanden. Uppdateringar kanske inte omfattar eller stöder alla befintliga programvarufunktioner, tjänster eller kringutrustning.

8. BINDANDE SKILJEDOMSFÖRFARANDE OCH AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN. Det här avsnittet gäller om du bor i (eller om det gäller ett företag, ert huvudsakliga affärssäte finns i) USA. Om det uppstår en tvist mellan dig och Microsoft samtycker du och Microsoft till att försöka lösa tvisten i 60 dagar. Om du och Microsoft inte kan det samtycker du och Microsoft till bindande enskilt skiljedomsförfarande inför AAA (American Arbitration Association) enligt FAA (Federal Arbitration Act) och att inte driva process i domstol inför en domare eller jury. Istället ska en neutral skiljedomare avgöra tvisten. Processer med grupptalan, gruppskiljeförfarande, talan på grund av offentligt intresse och andra processer där någon agerar som representant tillåts inte. Det tillåts heller inte att kombinera enskilda processer utan att alla parter är överens. Det fullständiga skiljeavtalet innehåller fler villkor och finns på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du och Microsoft samtycker till de här villkoren.

9. AVTALET I DESS HELHET. Det här avtalet, och alla andra villkor som Microsoft kan tillhandahålla för tillägg, uppdateringar eller tredjepartsprogram, utgör hela avtalet för programvaran.

10. TILLÄMPLIG LAG OCH PLATS FÖR ATT LÖSA TVISTER. Om du har förvärvat programvaran i USA eller Kanada ska lagstiftningen i den delstat eller provins där du bor (eller, om det gäller ett företag, där företaget har sitt huvudsakliga affärssäte) gälla för tolkningen av det här avtalet, anspråk vid brott mot det, samt alla andra anspråk (inklusive anspråk som åberopas enligt lagar om konsumentskydd, illojal konkurrens och utomobligatoriskt skadeståndsansvar), oavsett lagvalsprinciper, förutom att FAA reglerar allt som rör skiljedomsförfaranden. Om du har förvärvat programvaran i något annat land gäller dess lagstiftning, förutom att FAA reglerar allt som rör skiljedomsförfaranden. Om det finns en federal jurisdiktion samtycker du och Microsoft till att för alla tvister i anslutning till detta avtal ska uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara den federala domstolen i King County, Washington för alla tvister som prövas i domstol (förutom skiljedomsförfaranden). Om inte samtycker du och Microsoft till att för alla tvister i anslutning till detta avtal skall uteslutande laga domstol och jurisdiktionsort vara den högre domstolen i King County, Washington för alla tvister som prövas i domstol (förutom skiljedomsförfaranden).

11. KONSUMENTRÄTTIGHETER; REGIONALA VARIATIONER. Det här avtalet beskriver vissa juridiska rättigheter. Du kan ha andra rättigheter, till exempel konsumenträttigheter, enligt lagstiftningen i den stat eller det land där du bor. Separat och bortsett från din relation med Microsoft kan du även ha rättigheter i förhållande till den part som du förvärvade programvaran från. Det här avtalet ändrar inte de andra rättigheterna om lagstiftningen i din stat eller ditt land inte tillåter det. Om du till exempel införskaffade programvaran i någon av regionerna nedan, eller det gäller en obligatorisk lag i landet, gäller följande villkor för dig:

a) Australien. Du har lagstadgade garantier enligt den australiska konsumentlagstiftningen och ingenting i det här avtalet är avsett att påverka dessa rättigheter.

b) Kanada. Om du har förvärvat programvaran i Kanada kan du sluta ta emot uppdateringar genom att stänga av funktionen för automatisk uppdatering, koppla från enheten från internet (om och när du ansluter till internet igen kommer dock programvaran att fortsätta söka efter och installera uppdateringar) eller avinstallera programvaran. Eventuell produktdokumentation kan även ange hur du stänger av uppdateringar för din specifika enhet eller programvara.

c) Tyskland och Österrike.

i. Garanti. Den korrekt licensierade programvaran kommer i väsentlighet att fungera enligt beskrivningen i eventuell Microsoft-dokumentation som medföljer programvaran. Microsoft lämnar dock inga kontraktsmässiga garantier i förhållande till den licensierade programvaran.

ii. Ansvarsbegränsning. Vid avsiktligt förfarande, grov vårdslöshet, anspråk som baseras på lagen om produktansvar, samt vid dödsfall eller person- eller kroppsskador, är Microsoft ansvarig enligt lag.
I enlighet med föregående klausul ii är Microsoft endast ansvarigt för ringa vårdslöshet om Microsoft bryter mot avgörande kontraktsmässiga skyldigheter, som vid fullgörelse förenklar genomdrivande av det här avtalet, som vid brott skulle riskera syftet med det här avtalet och den efterlevnad som en part kan förlita sig på (så kallade ”avgörande skyldigheter”). I andra fall av ringa vårdslöshet är Microsoft inte ansvarigt för ringa vårdslöshet.

12. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR. PROGRAMVARAN ÄR LICENSIERAD ”I BEFINTLIGT SKICK”. DU ANSVARAR FÖR RISKEN ATT ANVÄNDA DEN. MICROSOFT GER INGA UTTRYCKLIGA GARANTIER ELLER VILLKOR. I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING UTESLUTER MICROSOFT ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER INKLUSIVE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG.

13. BEGRÄNSNING AV OCH UNDANTAG FÖR SKADOR. OM DU HAR GRUND FÖR ATT ERHÅLLA ERSÄTTNING TROTS FÖREGÅENDE FRISKRIVNING FRÅN GARANTIANSVAR, KAN DU ENDAST ERHÅLLA ERSÄTTNING PÅ UPP TILL 5,00 USD FRÅN MICROSOFT. DU KAN INTE FÅ ERSÄTTNING FÖR NÅGRA ANDRA SKADOR, INKLUSIVE FÖLJDSKADOR, UTEBLIVEN VINST, SÄRSKILDA, INDIREKTA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR.

Den här begränsningen gäller (a) allt som rör programvaran, tjänsterna och innehållet (inklusive kod) på webbplatser från tredje part eller program från tredje part; och (b) anspråk på avtalsbrott, brott mot garantin eller villkor, strikt ansvar, vårdslöshet eller andra handlingar som ger rätt till utomkontraktuellt skadeståndsansvar i den utsträckning som tillåts av tillämplig lag.

Det gäller även om Microsoft kände till eller borde ha känt till risken för skadorna. Ovanstående begränsningar och undantag kanske inte gäller dig eftersom ditt land inte tillåter uteslutande eller begränsning av oförutsedda skador, följdskador eller andra skador.