ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP PHẦN MỀM CỦA MICROSOFT

XBOX

NẾU BẠN ĐANG SINH SỐNG (HOẶC LÀ DOANH NGHIỆP CÓ ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CHÍNH) TẠI HOA KỲ, VUI LÒNG ĐỌC PHẦN "QUYẾT ĐỊNH PHÂN XỬ CÓ TÍNH RÀNG BUỘC VÀ TỪ BỎ QUYỀN ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TẬP THỂ" DƯỚI ĐÂY. PHẦN NÀY LIÊN QUAN ĐẾN CÁCH GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP.

Các điều khoản cấp phép này là bản thỏa thuận giữa bạn và Microsoft Corporation (hoặc một trong các chi nhánh của Microsoft Corporation). Những điều khoản này áp dụng cho phần mềm có tên bên trên hoặc bất kỳ dịch vụ hay bản cập nhật phần mềm nào của Microsoft (trừ khi các dịch vụ hoặc bản cập nhật đó đi kèm những điều khoản mới hoặc bổ sung. Trong trường hợp đó, các điều khoản khác này sẽ áp dụng tương ứng và không thay thế quyền của bạn hoặc Microsoft liên quan đến dịch vụ hoặc phần mềm đã cập nhật trước). NẾU TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN CẤP PHÉP NÀY, BẠN SẼ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC QUYỀN DƯỚI ĐÂY. KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM, BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN.

1. QUYỀN CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG.

a) Tổng quát. Bạn có thể cài đặt và sử dụng một phiên bản phần mềm trên tối đa 10 thiết bị chạy Windows 10/11 có tài khoản Microsoft được liên kết với tài khoản Microsoft Store và chỉ sử dụng trên Windows.

b) Phần mềm bên thứ ba. Phần mềm có thể bao gồm các ứng dụng của bên thứ ba được cấp phép cho bạn theo thỏa thuận này hoặc theo điều khoản riêng của các bên đó. Có thể truy cập trực tuyến các điều khoản cấp phép, thông báo và xác nhận (nếu có) đối với ứng dụng bên thứ ba tại http://aka.ms/thirdpartynotices hoặc trong tệp thông báo đi kèm. Ngay cả khi các ứng dụng đó chịu sự chi phối của những thỏa thuận khác, tuyên bố từ chối trách nhiệm, quy định hạn chế và loại trừ thiệt hại dưới đây cũng áp dụng theo mức độ cho phép của pháp luật hiện hành.

c) Thành phần nguồn mở. Phần mềm có thể chứa phần mềm có bản quyền của bên thứ ba được cấp phép theo giấy phép nguồn mở với các nghĩa vụ về tính khả dụng của mã nguồn. Bản sao của những giấy phép đó có trong tệp ThirdPartyNotices hoặc tệp thông báo đi kèm khác.

d) Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft. Một số tính năng của phần mềm cấp quyền truy cập hoặc phụ thuộc vào các dịch vụ trực tuyến. Truy cập http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 để tìm hiểu các điều khoản riêng và chính sách quyền riêng tư trong Thỏa thuận Dịch vụ của Microsoft chi phối việc sử dụng những dịch vụ này (chứ không phải phần mềm). Vui lòng đọc các điều khoản và chính sách. Dịch vụ có thể không có mặt ở mọi khu vực.

2. THU THẬP DỮ LIỆU. Phần mềm có thể thu thập thông tin về bạn và cách bạn sử dụng phần mềm và gửi thông tin đó cho Microsoft. Microsoft có thể sử dụng thông tin này để cung cấp dịch vụ và cải tiến các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Quyền chọn không tham gia (nếu có) được nêu trong tài liệu sản phẩm. Một số tính năng của phần mềm có thể cho phép thu thập dữ liệu từ những người dùng ứng dụng của bạn để truy cập hoặc sử dụng phần mềm. Nếu sử dụng các tính năng này để tiến hành thu thập dữ liệu trong ứng dụng của mình, bạn phải tuân thủ luật hiện hành, bao gồm cả việc bắt buộc phải nhận được sự đồng ý của người dùng và duy trì chính sách quyền riêng tư nổi bật với thông báo chính xác cho người dùng về cách bạn sử dụng, thu thập và chia sẻ dữ liệu của họ. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách thu thập và sử dụng dữ liệu của Microsoft trong tài liệu sản phẩm và Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft tại https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Bạn đồng ý tuân thủ mọi điều khoản hiện hành trong Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

3. PHẠM VI CẤP PHÉP. Phần mềm này được cấp phép chứ không được bán. Microsoft bảo lưu tất cả các quyền khác. Trừ khi luật pháp hiện hành cho phép bạn có nhiều quyền hơn bất kể giới hạn này, bạn sẽ không (và không có quyền):

a) điều chỉnh bất kỳ giới hạn kỹ thuật nào trong phần mềm mà chỉ cho phép bạn sử dụng theo một số cách nhất định;

b) đảo ngược thiết kế, giải mã hoặc gỡ phần mềm hoặc cố làm điều đó, chỉ trừ trường hợp bắt buộc phải thực hiện theo điều khoản cấp phép của bên thứ ba khi những điều khoản này chi phối việc sử dụng thành phần nguồn mở nhất định có trong phần mềm;

c) xóa, thu nhỏ, chặn hoặc chỉnh sửa bất kỳ thông báo nào của Microsoft hoặc nhà cung cấp của Microsoft trong phần mềm;

d) sử dụng phần mềm trong các hoạt động thương mại, phi lợi nhuận hoặc tạo ra doanh thu;

e) sử dụng phần mềm theo bất kỳ cách nào vi phạm pháp luật hoặc tạo hay phát tán phần mềm độc hại; hoặc

f) chia sẻ, xuất bản, phân phối hoặc cho mượn phần mềm, cung cấp phần mềm dưới dạng giải pháp lưu trữ độc lập để người khác sử dụng hay chuyển nhượng phần mềm hoặc thỏa thuận này cho bất kỳ bên thứ ba nào.

4. CODEC CỦA VIDEO. SẢN PHẨM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP THEO AVC, VC-1 VÀ GIẤY PHÉP DANH MỤC SÁNG CHẾ VỀ HÌNH ẢNH LIÊN QUAN ĐẾN MPEG-4 PART 2 CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN VÀ PHI THƯƠNG MẠI CỦA NGƯỜI DÙNG NHẰM (i) MÃ HÓA VIDEO THEO CÁC TIÊU CHUẨN TRÊN ("TIÊU CHUẨN CHO VIDEO") HOẶC (ii) GIẢI MÃ VIDEO AVC, VC-1 VÀ MPEG-4 PART 2 NGƯỜI DÙNG ĐÃ MÃ HÓA TRONG HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN, PHI THƯƠNG MẠI HOẶC NHẬN TỪ NHÀ CUNG CẤP VIDEO ĐƯỢC CẤP PHÉP ĐỂ CUNG CẤP VIDEO ĐÓ. MỌI MỤC ĐÍCH KHÁC SẼ KHÔNG ĐƯỢC CẤP PHÉP HAY CHO PHÉP. CÓ THỂ TÌM HIỂU THÊM THÔNG TIN TỪ MPEG LA, L.L.C. XEM http://aka.ms/mpegla.

5. HẠN CHẾ XUẤT KHẨU. Bạn phải tuân thủ mọi luật và quy định xuất khẩu trong nước và quốc tế được áp dụng cho phần mềm này, bao gồm các hạn chế về nơi đến, người dùng cuối và mục đích sử dụng cuối. Để biết thêm thông tin về hạn chế xuất khẩu, truy cập http://aka.ms/exporting.

6. DỊCH VỤ HỖ TRỢ. Theo thỏa thuận này, Microsoft không có nghĩa vụ phải cung cấp bất kỳ dịch vụ hỗ trợ nào cho phần mềm. Mọi dịch vụ hỗ trợ được cung cấp "nguyên trạng", "hư hỏng, mất mát người mua phải chịu" và không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào.

7. BẢN CẬP NHẬT. Phần mềm có thể kiểm tra định kỳ, tải xuống và cài đặt các bản cập nhật cho bạn. Bạn chỉ nhận được các bản cập nhật từ Microsoft hoặc các nguồn được ủy quyền. Microsoft có thể cần cập nhật hệ thống của bạn để cấp cho bạn các bản cập nhật. Bạn đồng ý nhận các bản cập nhật tự động này mà không cần thông báo thêm. Các bản cập nhật có thể không bao gồm hoặc hỗ trợ mọi tính năng của phần mềm, dịch vụ hoặc thiết bị ngoại vi hiện có.

8. QUYẾT ĐỊNH PHÂN XỬ CÓ TÍNH RÀNG BUỘC VÀ TỪ BỎ QUYỀN ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TẬP THỂ. Phần này có hiệu lực nếu bạn sinh sống (hoặc là doanh nghiệp có địa điểm kinh doanh chính) tại Hoa Kỳ. Khi có tranh chấp giữa bạn và Microsoft, bạn và Microsoft đồng ý cố gắng giải quyết không chính thức trong vòng 60 ngày. Nếu không thể đi đến quyết định chung, bạn và Microsoft đồng ý tuân theo quyết định phân xử cá nhân có tính ràng buộc của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ theo Đạo luật Trọng tài Liên bang ("FAA") và không kiện ra tòa với sự tham gia của thẩm phán hoặc bồi thẩm đoàn. Thay vào đó, trọng tài trung lập sẽ là người đưa ra quyết định. Không được phép đại diện để tiến hành các vụ kiện tập thể, quyết định phân xử tập thể, hành động của tổng chưởng lý và các thủ tục tố tụng khác; cũng không được phép kết hợp các thủ tục tố tụng riêng lẻ mà không có sự đồng ý của tất cả các bên. Truy cập http://aka.ms/arb-agreement-1 để xem thêm các điều khoản của Thỏa thuận Trọng tài. Bạn và Microsoft đồng ý tuân thủ các điều khoản này.

9. TOÀN BỘ THỎA THUẬN. Thỏa thuận này và bất kỳ điều khoản nào khác mà Microsoft có thể cung cấp để bổ sung, cập nhật hoặc cho ứng dụng bên thứ ba, cấu thành toàn bộ thỏa thuận cho phần mềm.

10. LUẬT HIỆN HÀNH VÀ NƠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP. Nếu bạn mua phần mềm tại Hoa Kỳ hoặc Canada, luật pháp của tiểu bang hoặc tỉnh nơi bạn sinh sống (hoặc có địa điểm kinh doanh chính nếu là doanh nghiệp) sẽ chi phối cách hiểu về thỏa thuận này, khiếu nại vi phạm và tất cả các khiếu nại khác (bao gồm bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không công bằng và khiếu nại dân sự) bất kể xung đột giữa các quy định pháp luật, trừ khi có sự chi phối của FAA đến mọi quyết định phân xử. Nếu bạn mua phần mềm tại quốc gia khác, luật pháp của quốc gia đó sẽ được áp dụng, trừ khi có sự chi phối của FAA đến mọi quyết định phân xử. Nếu tồn tại quyền tài phán liên bang của Hoa Kỳ, bạn và Microsoft đồng ý với quyền tài phán và địa điểm duy nhất cho tất cả các tranh chấp được xét xử ở tòa (trừ quyết định phân xử) là tại tòa án liên bang của Quận King, Washington. Nếu không, bạn và Microsoft đồng ý với quyền tài phán và địa điểm duy nhất cho tất cả các tranh chấp được xét xử ở tòa (trừ quyết định phân xử) là tại Tòa Thượng thẩm của Quận King, Washington.

11. QUYỀN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG; KHÁC NHAU THEO KHU VỰC. Thỏa thuận này mô tả một số quyền pháp lý. Bạn có thể có các quyền khác như quyền người tiêu dùng theo luật của tiểu bang, tỉnh hoặc nước sở tại. Ngoài mối quan hệ với Microsoft, bạn cũng có thể có các quyền đối với bên đã cung cấp phần mềm này cho bạn. Thỏa thuận này sẽ không thay đổi các quyền khác đó nếu luật của tiểu bang, tỉnh hoặc nước sở tại không cho phép làm vậy. Ví dụ: nếu bạn mua phần mềm tại một trong các khu vực dưới đây, hoặc luật quốc gia bắt buộc được áp dụng, thì các điều khoản sau sẽ được áp dụng cho bạn:

a) Úc. Bạn được bảo đảm pháp lý theo Luật Người tiêu dùng Úc và không điều nào trong thỏa thuận này có thể ảnh hưởng đến những quyền đó.

b) Canada. Nếu bạn mua phần mềm này tại Canada, bạn có thể dừng nhận bản cập nhật bằng cách tắt tính năng tự động cập nhật, ngắt kết nối thiết bị khỏi Internet (tuy nhiên, nếu và khi bạn kết nối lại với Internet, phần mềm sẽ tiếp tục kiểm tra và cài đặt bản cập nhật) hoặc gỡ cài đặt phần mềm. Tài liệu về sản phẩm (nếu có) cũng có thể nêu rõ cách tắt cập nhật cho thiết bị hoặc phần mềm cụ thể của bạn.

c) Đức và Áo.

i. Bảo hành. Về cơ bản, phần mềm được cấp phép hợp lệ sẽ hoạt động như được mô tả trong bất kỳ tài liệu Microsoft nào đi kèm với phần mềm. Tuy nhiên, Microsoft không cung cấp bất kỳ bảo đảm theo hợp đồng nào liên quan đến phần mềm được cấp phép.

ii. Giới hạn trách nhiệm pháp lý. Trong trường hợp có hành vi cố ý, sơ suất nghiêm trọng, khiếu nại dựa trên Đạo luật Trách nhiệm Sản phẩm, cũng như trong trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc thể chất, Microsoft sẽ chịu trách nhiệm pháp lý theo luật định.
Theo khoản ii. ở trên, Microsoft sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vô ý nhẹ nếu Microsoft vi phạm các nghĩa vụ quan trọng theo hợp đồng, việc hoàn thành các hoạt động phục vụ cho việc thi hành thỏa thuận này, hành vi vi phạm có thể đe dọa mục đích của thỏa thuận này và việc tuân thủ thỏa thuận mà một bên luôn tin tưởng (được gọi là "nghĩa vụ chính"). Microsoft sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho hành vi vô ý nhẹ trong trường hợp có các hành vi này.

12. MIỄN TRỪ BẢO HÀNH. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CẤP PHÉP "NGUYÊN TRẠNG". BẠN TỰ CHỊU RỦI RO KHI SỬ DỤNG PHẦN MỀM. MICROSOFT KHÔNG CUNG CẤP BẤT CỨ BẢO HÀNH, BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN RÕ RÀNG NÀO. TRONG PHẠM VI LUẬT PHÁP HIỆN HÀNH CHO PHÉP, MICROSOFT SẼ LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC KHOẢN BẢO HÀNH NGẦM ĐỊNH, BAO GỒM KHẢ NĂNG BÁN, SỰ PHÙ HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ TÍNH KHÔNG VI PHẠM.

13. GIỚI HẠN VÀ LOẠI TRỪ THIỆT HẠI. NẾU BẠN CÓ BẤT KỲ CƠ SỞ NÀO VỀ VIỆC ĐÒI BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI BẤT CHẤP ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRỪ BẢO HÀNH BÊN TRÊN, BẠN CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC MICROSOFT VÀ NHÀ CUNG CẤP CỦA MICROSOFT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRỰC TIẾP TỐI ĐA 5 ĐÔ LA MỸ. BẠN KHÔNG ĐƯỢC BỒI THƯỜNG CHO BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO KHÁC, KỂ CẢ CÁC THIỆT HẠI DO HẬU QUẢ, MẤT LỢI NHUẬN, CÁC THIỆT HẠI ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP HOẶC NGẪU NHIÊN.

Giới hạn này áp dụng cho (a) bất cứ điều gì liên quan đến phần mềm, dịch vụ, nội dung (bao gồm mã) trên trang web trên Internet của bên thứ ba hoặc ứng dụng của bên thứ ba; và (b) các khiếu nại về vi phạm hợp đồng, bảo hành, bảo đảm hoặc điều kiện; trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, sơ suất hoặc sai lầm cá nhân khác; hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác; trong từng trường hợp theo phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép.

Giới hạn này cũng được áp dụng ngay cả khi Microsoft biết hoặc lẽ ra phải biết về khả năng xảy ra thiệt hại. Giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn bởi vì tiểu bang, tỉnh hoặc quốc gia của bạn có thể không cho phép loại trừ hoặc giới hạn về các thiệt hại ngẫu nhiên, do hậu quả hoặc các thiệt hại khác.