Universal Classics™ Pinball

Universal Classics™ Pinball

Zen StudiosMô phỏng
Giảm giá: tiết kiệm 142.935,00 ₫, kết thúc sau 5 ngày
Yêu cầu một trò chơi
Giảm giá: tiết kiệm 142.935,00 ₫, kết thúc sau 5 ngày
Yêu cầu một trò chơi
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải, Chửi thề Nhẹ nhàng

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Universal Classics™ Pinball combines three captivating tables based on the blockbuster films Jaws™, the Back to the Future™ trilogy, and E.T. the Extra-Terrestrial™.

Được phát hành bởi

Zen Studios

Được phát triển bởi

Zen Studios

Ngày phát hành

9/26/2017

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Hoạt động với