Pinball FX3 - Bethesda® Pinball

Pinball FX3 - Bethesda® Pinball

Zen StudiosMô phỏng
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 12 tuổi trở lên
12+
Bạo lực Vừa phải, Chửi thề Nhẹ nhàng

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Bethesda® Pinball combines three stunning tables based on the most iconic Bethesda franchises: Fallout® Pinball, DOOM® Pinball, The Elder Scrolls V: Skyrim® Pinball.

Được phát hành bởi

Zen Studios

Được phát triển bởi

Zen Studios

Ngày phát hành

9/26/2017

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Hoạt động với