Full Recovery Orichalcum

Full Recovery Orichalcum

KEMCOĐóng vai
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

In-Game Purchases

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

All characters' HP, SP and abnormal statuses are fully recovered and cured after battle. The possession of this item can be checked under the key icon of the Item section in the in-game menu.

Được phát hành bởi

KEMCO

Được phát triển bởi

EXE-CREATE

Ngày phát hành

9/11/2018

Có thể chơi được trên

  • PC
  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Hoạt động với