LICENTIEVOORWAARDEN VOOR MICROSOFT-SOFTWARE

XBOX

ALS JE IN DE VERENIGDE STATEN WOONT (OF EEN BEDRIJF BENT MET EEN HOOFDVESTIGING IN DE VERENIGDE STATEN), LEES DAN HET ONDERSTAANDE GEDEELTE "BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND BIJ COLLECTIEVE PROCESSEN". HET HEEFT INVLOED OP DE MANIER WAAROP GESCHILLEN WORDEN OPGELOST.

Deze licentievoorwaarden zijn een overeenkomst tussen jou en Microsoft Corporation (of een van haar gelieerde ondernemingen). Ze zijn van toepassing op de hierboven genoemde software en alle Microsoft-diensten of software-updates (behalve in de mate dat dergelijke diensten of updates gepaard gaan met nieuwe of aanvullende voorwaarden, in welk geval die verschillende voorwaarden van toepassing zijn in de toekomst en je rechten of die van Microsoft met betrekking tot vooraf bijgewerkte software of diensten niet wijzigen). ALS JE JE AAN DEZE LICENTIEVOORWAARDEN HOUDT, HEB JE DE ONDERSTAANDE RECHTEN. DOOR DE SOFTWARE TE GEBRUIKEN, ACCEPTEER JE DEZE VOORWAARDEN.

1. INSTALLATIE- EN GEBRUIKSRECHTEN.

A) Algemeen. Je mag één exemplaar van de software installeren en uitvoeren op maximaal tien van je Windows 10/11-apparaten die zijn gekoppeld aan de Microsoft-account die hoort bij je Microsoft Store-account en uitsluitend voor gebruik onder Windows.

b) Software van Derden. De software kan toepassingen van derden bevatten die aan jou onder deze overeenkomst of onder hun eigen voorwaarden in licentie zijn gegeven. Licentievoorwaarden, kennisgevingen en bevestigingen, indien van toepassing, voor de toepassingen van derden zijn online toegankelijk op http://aka.ms/thirdpartynotices of in een begeleidend kennisgevingsbestand. Ook al worden dergelijke toepassingen door andere overeenkomsten geregeld, dan nog zijn de onderstaande disclaimer, beperkingen en uitsluitingen van schadevergoedingen ook van toepassing voor zover de toepasselijke wetgeving dit toestaat.

c) Open Source-componenten. De software kan auteursrechtelijk beschermde software van derden bevatten die onder open source-licenties is gelicentieerd met verplichtingen inzake de beschikbaarheid van de broncode geldt. Kopieën van deze licenties zijn opgenomen in het Third PartyNotices-bestand of een ander begeleidend kennisgevingsbestand.

d) Microsoft-servicesovereenkomst. Sommige functies van de software bieden toegang tot of vertrouwen op online-diensten. Het gebruik van deze diensten (maar niet de software) is onderworpen aan de afzonderlijke voorwaarden en het privacybeleid in de Microsoft-servicesovereenkomst op http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Gelieve ze te lezen. De services zijn mogelijk niet in alle regio's beschikbaar.

2. VERZAMELEN VAN GEGEVENS. De software kan informatie over jou en je gebruik van de software verzamelen en deze naar Microsoft sturen. Microsoft kan deze informatie gebruiken om diensten te verlenen en de producten en diensten van Microsoft te verbeteren. Je eventuele opt-out-rechten staan beschreven in de productdocumentatie. Sommige functies in de software kunnen het mogelijk maken om gegevens te verzamelen van gebruikers van je applicaties die toegang hebben tot of gebruik maken van de software. Als je deze functies gebruikt om het verzamelen van gegevens in je toepassingen mogelijk te maken, moet je je houden aan de toepasselijke wetgeving, inclusief het verkrijgen van de vereiste toestemming van de gebruiker en een duidelijk privacybeleid handhaven dat gebruikers nauwkeurig informeert over hoe je hun gegevens gebruikt, verzamelt en deelt. Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Microsoft vind je in de productdocumentatie en de Microsoft Privacyverklaring op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. U gaat ermee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke bepalingen van de Microsoft Privacyverklaring.

3. REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De software wordt gelicentieerd, niet verkocht. Microsoft behoudt zich alle andere rechten voor. Tenzij de toepasselijke wetgeving je ondanks deze beperking meer rechten geeft, zal je niet (en heb je niet het recht):

a) technische beperkingen in de software omzeilen die je alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken;

b) de software reverse-engineeren, decompileren of demonteren of proberen dit te doen, behalve en alleen in de mate die vereist wordt door de licentievoorwaarden van derden voor het gebruik van bepaalde open source-componenten die bij de software kunnen worden geleverd;

c) kennisgevingen van Microsoft of haar leveranciers in de software verwijderen, minimaliseren, blokkeren of wijzigen;

d) de software gebruiken voor commerciële, non-profit of inkomstengenererende activiteiten;

e) de software gebruiken op een wijze die in strijd is met de wet of om malware te creëren of te verspreiden of

f) de software delen, publiceren, distribueren of uitlenen, de software ter beschikking stellen als stand-alone gehoste oplossing voor gebruik door anderen of de software of deze overeenkomst overdragen aan derden.

4. VIDEO-CODECS. DIT PRODUCT IS GELICENTIEERD ONDER DE AVC, DE VC-1 EN MPEG-4 DEEL 2 VISUELE PATENTPORTFOLIOLICENTIES VOOR HET PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE GEBRUIK VAN EEN CONSUMENT VOOR (i) HET CODEREN VAN VIDEO OVEREENKOMSTIG MET DE BOVENGENOEMDE STANDAARDEN (VIDEO-STANDAARDEN) OF (ii) HET DECODEREN VAN VIDEO'S AVC, VC-1, EN MPEG-4 DEEL 2 DIE WERDEN GECODEERD DOOR EEN CONSUMENT DIE BETROKKEN IS BIJ EEN PERSOONLIJKE EN NIET-COMMERCIËLE ACTIVITEIT OF WERDEN VERKREGEN VAN EEN VIDEOPROVIDER MET EEN LICENTIE OM DERGELIJKE VIDEO'S TE LEVEREN. ER WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND OF GEÏMPLICEERD VOOR ENIG ANDER GEBRUIK. EXTRA INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN BIJ MPEG LA, L.L.C. ZIE http://aka.ms/mpegla.

5. EXPORTBEPERKINGEN. Je moet alle nationale en internationale exportwetten en -regels naleven die van toepassing zijn op de software, waaronder beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Meer informatie over exportbeperkingen vind je op http://aka.ms/exporting.

6. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN. Microsoft is op grond van deze overeenkomst niet verplicht om ondersteunende diensten voor de software te leveren. Alle geleverde ondersteuning is "zoals ze is", "met alle gebreken" en zonder enige vorm van garantie.

7. UPDATES. De software kan periodiek controleren op updates en deze voor je downloaden en installeren. Je kunt alleen updates krijgen van Microsoft of geautoriseerde bronnen. Het kan nodig zijn dat Microsoft je systeem moet bijwerken om je van updates te voorzien. Je gaat ermee akkoord om deze automatische updates te ontvangen zonder extra kennisgeving. Het is mogelijk dat updates niet alle bestaande softwarefuncties, diensten of randapparatuur bevatten of ondersteunen.

8. BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN COLLECTIEVE PROCESSEN. Dit artikel is van toepassing als je in de Verenigde Staten woont (of als je een bedrijf bent of de hoofdvestiging in de Verenigde Staten is). Als jij en Microsoft een geschil hebben, komen jij en Microsoft overeen om gedurende 60 dagen te proberen dit informeel op te lossen. Als jij en Microsoft dat niet kunnen, gaan jij en Microsoft akkoord met bindende individuele arbitrage voor de American Arbitration Association onder de Federal Arbitration Act ("FAA") en zal geen rechtszaak worden aangespannen voor een rechter of jury. In plaats daarvan zal een neutrale arbiter beslissen. Collectieve processen, collectieve arbitrages, privé-procedures bij de procureur en elke andere procedure waarbij iemand in een vertegenwoordigende hoedanigheid optreedt, zijn niet toegestaan; evenmin is het combineren van individuele procedures zonder de toestemming van alle partijen toegestaan. De volledige Arbitrageovereenkomst bevat meer voorwaarden en is te vinden op http://aka.ms/arb-agreement-1. Jij en Microsoft gaan akkoord met deze voorwaarden.

9. VOLLEDIGE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst en alle andere voorwaarden die Microsoft kan verstrekken voor aanvullingen, updates of toepassingen van derden, is de volledige overeenkomst voor de software.

10. TOEPASSELIJK RECHT EN PLAATS VAN GESCHILLENBESLECHTING. Als je de software in de Verenigde Staten of Canada hebt aangeschaft, zijn de wetten van de staat of provincie waar je woont (of, als je een bedrijf bent, waar je hoofdvestiging zich bevindt) van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst, claims voor de schending ervan en alle andere claims (met inbegrip van claims op het gebied van consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige claims), ongeacht de principes van wetsconflicten, behalve dat de FAA alles regelt wat betrekking heeft op de arbitrage. Als je de software in een ander land hebt aangeschaft, zijn de wetten van dat land van toepassing, behalve dat de FAA alles regelt wat betrekking heeft op de arbitrage. Als de Amerikaanse federale jurisdictie geldt, stemmen jij en Microsoft in met de exclusieve jurisdictie en locatie van de federale rechtbank in King County, Washington, voor alle geschillen die in de rechtbank worden behandeld (met uitzondering van arbitrage). Indien dit niet het geval is, stemmen jij en Microsoft in met de exclusieve jurisdictie en locatie in de Superior Court van King County, Washington, voor alle geschillen die in de rechtbank worden behandeld (met uitzondering van arbitrage).

11. CONSUMENTENRECHTEN; REGIONALE VERSCHILLEN. Deze overeenkomst beschrijft bepaalde wettelijke rechten. Je kunt andere rechten hebben, waaronder consumentenrechten, volgens de wetten van je staat, provincie of land. Los van je relatie met Microsoft kun je ook rechten hebben met betrekking tot de partij van wie je de software hebt gekocht. Deze overeenkomst verandert die andere rechten niet als de wetten van je staat, provincie of land dit niet toestaan. Als je de software bijvoorbeeld in een van de onderstaande regio's hebt aangeschaft of als er dwingend nationaal recht van toepassing is, dan gelden de volgende bepalingen voor je:

A) Australië. Je hebt wettelijke garanties op grond van de Australische consumentenwet en niets in deze overeenkomst is bedoeld om die rechten aan te tasten.

b) Canada. Als je deze software in Canada hebt aangeschaft, kun je stoppen met het ontvangen van updates door de automatische updatefunctie uit te schakelen, de verbinding met het internet te verbreken (als en wanneer je opnieuw verbinding maakt met het internet, zal de software echter verder controleren op updates en deze installeren) of de software te verwijderen. In de productdocumentatie, indien aanwezig, kan ook worden aangegeven hoe je updates voor je specifieke apparaat of software kunt uitschakelen.

c) Duitsland en Oostenrijk.

i. Garantie. De correct gelicentieerde software presteert grotendeels zoals beschreven in alle Microsoft-materialen die bij de software worden geleverd. Microsoft geeft echter geen contractuele garantie met betrekking tot de gelicentieerde software.

ii. Beperking van Aansprakelijkheid. In geval van opzettelijk gedrag, grove nalatigheid, claims op basis van de Productaansprakelijkheidswet, alsmede in geval van overlijden of persoonlijk of lichamelijk letsel, is Microsoft aansprakelijk volgens de gewone wetgeving.
Onder voorbehoud van het voorgaande artikel ii., is Microsoft alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid indien Microsoft in strijd handelt met dergelijke belangrijke contractuele verplichtingen, waarvan de uitvoering de correcte uitvoering van deze overeenkomst vergemakkelijkt, waarvan de schending het doel van deze overeenkomst in gevaar zou brengen en de naleving waarop een partij voortdurend kan vertrouwen (de zogenaamde "hoofdverplichtingen"). In andere gevallen van lichte nalatigheid is Microsoft niet aansprakelijk voor lichte nalatigheid.

12. GARANTIEDISCLAIMER. DE SOFTWARE IS GELICENTIEERD "ZOALS ZE IS". GEBRUIK IS VOOR EIGEN RISICO. MICROSOFT GEEFT GEEN UITDRUKKELIJKE WAARBORGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN. VOOR ZOVER TOEGESTAAN ONDER DE TOEPASSELIJKE WETGEVING SLUIT MICROSOFT ALLE IMPLICIETE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK.

13. BEPERKING BIJ EN UITSLUITING VAN SCHADE. ALS JE ENIGE BASIS VOOR HET TERUGVORDEREN VAN SCHADE HEBT, ONDANKS DE VOORGAANDE GARANTIEDISCLAIMER, KUN JE VAN MICROSOFT EN HAAR LEVERANCIERS ALLEEN DIRECTE SCHADE TOT $5,00 TERUGVORDEREN. JE KUNT GEEN ANDERE SCHADE, INCLUSIEF GEVOLGSCHADE, GEDERFDE WINST, BIJZONDERE, INDIRECTE OF INCIDENTELE SCHADE, TERUGVORDEREN.

Deze beperking is van toepassing op (a) alles wat verband houdt met de software, diensten, inhoud (inclusief code) op websites van derden of toepassingen van derden en (b) vorderingen wegens contractbreuk, waarborg, garantie of voorwaarde; strikte aansprakelijkheid, nalatigheid of andere onrechtmatige daad; of enige andere claim; in alle gevallen voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

Het geldt ook als Microsoft op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. De bovenstaande beperking of uitsluiting is mogelijk niet op jou van toepassing omdat je staat, provincie of land de uitsluiting of beperking van incidentele, gevolg- of andere schade niet toestaat.