Exotic Skins
Exotic Skins

Exotic Skins

PQube Limited • Hành động và phiêu lưu • Đóng vai
Yêu cầu một trò chơi
Yêu cầu một trò chơi
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Nội dung này yêu cầu một trò chơi (được bán riêng).

Mô tả

Customise Nyanza's appearance with the following items: Siamese Skin + Bengal Skin This item is included in the Kitaria Fables: Deluxe Edition bundle.

Được phát hành bởi

PQube Limited

Được phát triển bởi

Twin Hearts

Ngày phát hành

1/9/2021

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Hoạt động với