เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของไมโครซอฟท์

Xbox

หากคุณอยู่ใน (หรือเป็นธุรกิจที่มีที่ตั้งสถานประกอบการหลักอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา โปรดอ่านเนื้อหาในส่วน “คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันคู่พิพาทและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม” ด้านล่างนี้ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อวิธีการระงับข้อพิพาท

เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิฉบับนี้เป็นข้อตกลงระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation (หรือหนึ่งในบริษัทในเครือ) ซึ่งจะมีผลใช้บังคับกับซอฟต์แวร์ที่มีชื่อดังข้างต้นและบริการหรือการอัปเดตซอฟต์แวร์ใด ๆ ของ Microsoft (ยกเว้นในขอบเขตที่บริการหรือการอัปเดตดังกล่าวมีเงื่อนไขใหม่หรือเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนั้นเงื่อนไขที่แตกต่างไปเหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับในอนาคตและจะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิของคุณหรือของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์หรือบริการที่มีการอัปเดตไว้ล่วงหน้า) หากคุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านี้ คุณจะมีสิทธิต่าง ๆ ด้านล่างนี้ เมื่อใช้ซอฟต์แวร์นี้ แสดงว่าคุณยอมรับเงื่อนไขต่อไปนี้

1. สิทธิในการติดตั้งและใช้งาน

ก) ทั่วไป คุณสามารถติดตั้งและเรียกใช้ซอฟต์แวร์ได้หนึ่งอินสแตนซ์บนอุปกรณ์ Windows 10/11 แต่ละเครื่องของคุณโดยไม่เกิน 10 เครื่องซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชี Microsoft ที่ผูกกับบัญชี Microsoft Store ของคุณ และสำหรับใช้งานบน Windows เท่านั้น

ข) ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ซอฟต์แวร์นี้อาจรวมแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามที่คุณได้รับสิทธิการใช้งานภายใต้ข้อตกลงนี้หรือภายใต้ข้อกำหนดของแอปพลิเคชันดังกล่าว เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ประกาศ และกิตติกรรมประกาศ (หากมี) สำหรับแอปพลิเคชันของบุคคลที่สามสามารถเข้าดูทางออนไลน์ที่ http://aka.ms/thirdpartynotices หรือในไฟล์ประกาศที่ให้มาพร้อมกัน แม้ว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะอยู่ภายใต้กำกับของข้อตกลงอื่น ๆ แต่ข้อสงวนสิทธิ์ ข้อจำกัด และข้อยกเว้นความเสียหายด้านล่างนี้ยังมีผลใช้บังคับในขอบเขตที่กฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต

ค) คอมโพเนนต์แบบโอเพนซอร์ส ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามที่ได้รับสิทธิการใช้งานภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งานแบบโอเพนซอร์สที่มีข้อผูกมัดด้านความพร้อมใช้งานของโค้ดต้นฉบับ สำเนาของใบอนุญาตให้ใช้งานเหล่านี้จะรวมอยู่ในไฟล์ ThirdPartyNotices หรือไฟล์ประกาศอื่น ๆ ที่ให้มาพร้อมกัน

ง) ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ฟีเจอร์บางอย่างของซอฟต์แวร์นี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงหรือพึ่งพาบริการออนไลน์ การใช้บริการเหล่านั้น (แต่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์นี้) อยู่ภายใต้กำกับของข้อกำหนดแยกต่างหากและนโยบายความเป็นส่วนตัวในข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ที่ http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923 โปรดอ่านข้อมูลดังกล่าว บริการเหล่านี้อาจไม่มีในบางภูมิภาค

2. การรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์นี้อาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้ซอฟต์แวร์นี้ของคุณ และส่งข้อมูลนั้นไปให้ Microsoft Microsoft อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft สิทธิในการเลือกไม่รับของคุณ (หากมี) จะมีคำอธิบายไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ ฟีเจอร์บางอย่างในซอฟต์แวร์นี้อาจทำให้สามารถรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้แอปพลิเคชันของคุณที่เข้าถึงหรือใช้ซอฟต์แวร์นี้ หากคุณใช้ฟีเจอร์เหล่านี้เพื่อให้สามารถรวบรวมข้อมูลในแอปพลิเคชันของคุณได้ คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับ รวมถึงการขอความยินยอมใด ๆ ที่จำเป็นจากผู้ใช้ และควบคุมดูแลนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ชัดเจนซึ่งแจ้งให้ผู้ใช้ทราบอย่างถูกต้องเกี่ยวกับวิธีที่คุณใช้ รวบรวม และแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการรวบรวมและใช้ข้อมูลของ Microsoft ในเอกสารผลิตภัณฑ์และคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft ได้ที่ https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้บังคับทั้งหมดในคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Microsoft

3. ขอบเขตของสิทธิการใช้งาน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับสิทธิการใช้งาน ไม่ใช่การจำหน่ายให้ Microsoft ขอสงวนสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมด เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับได้ให้สิทธิเพิ่มเติมแก่คุณนอกเหนือไปจากข้อจำกัดนี้ คุณจะไม่ (และไม่มีสิทธิที่จะ):

ก) หาวิธีหลบเลี่ยงข้อจำกัดทางเทคนิคใด ๆ ในซอฟต์แวร์นี้ที่อนุญาตให้คุณใช้งานในบางลักษณะเท่านั้น

ข) ทำการวิศวกรรมย้อนกลับ ดีคอมไพล์ หรือแยกส่วนซอฟต์แวร์นี้หรือพยายามทำเช่นนั้น เว้นแต่และเฉพาะในขอบเขตที่กำหนดโดยเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิของบุคคลที่สามซึ่งควบคุมการใช้งานคอมโพเนนต์แบบโอเพนซอร์สบางอย่างที่อาจรวมอยู่ในซอฟต์แวร์นี้

ค) ลบ ลด บล็อก หรือแก้ไขประกาศใด ๆ ของ Microsoft หรือซัพพลายเออร์ของ Microsoft ในซอฟต์แวร์นี้

ง) ใช้ซอฟต์แวร์นี้เพื่อกิจกรรมทางการค้า กิจกรรมแบบไม่แสวงหาผลกำไร หรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้

จ) ใช้ซอฟต์แวร์นี้ในลักษณะใดก็ตามที่ขัดต่อกฎหมาย หรือเพื่อสร้างหรือเผยแพร่มัลแวร์ หรือ

ฉ) แบ่งปัน เผยแพร่ แจกจ่าย หรือให้ยืมซอฟต์แวร์นี้ จัดเตรียมซอฟต์แวร์นี้ให้เป็นโซลูชันที่โฮสต์แบบสแตนด์อโลนเพื่อให้ผู้อื่นใช้งาน หรือถ่ายโอนซอฟต์แวร์นี้หรือข้อตกลงนี้ให้แก่บุคคลที่สามใด ๆ

4. ตัวแปลงสัญญาณวิดีโอ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับสิทธิการใช้งานภายใต้ใบอนุญาตให้ใช้งาน Visual Patent Portfolio License แบบ AVC, VC-1 และ MPEG-4 Part 2 สำหรับการใช้ส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้าของผู้บริโภคเพื่อ (i) เข้ารหัสวิดีโอตามมาตรฐานข้างต้น (“มาตรฐานวิดีโอ”) หรือ (ii) ถอดรหัสวิดีโอ AVC, VC-1 และ MPEG-4 Part 2 ซึ่งเข้ารหัสโดยผู้บริโภคที่ทำกิจกรรมส่วนบุคคลที่ไม่ใช่เพื่อการค้า หรือได้รับจากผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับสิทธิการใช้งานให้จัดหาวิดีโอดังกล่าว ทั้งนี้ไม่มีการให้หรือส่อความถึงสิทธิการใช้งานสำหรับการใช้งานลักษณะอื่นใด ขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก MPEG LA, L.L.C. โปรดดูที่ http://aka.ms/mpegla

5. ข้อจำกัดการส่งออก คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับการส่งออกในประเทศและระหว่างประเทศทั้งหมดที่ใช้บังคับกับซอฟต์แวร์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อจำกัดเกี่ยวกับปลายทาง ผู้ใช้ และการใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อจำกัดการส่งออก โปรดไปที่ http://aka.ms/exporting

6. บริการการสนับสนุน Microsoft ไม่มีภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงนี้ในการให้บริการการสนับสนุนใด ๆ สำหรับซอฟต์แวร์นี้ การสนับสนุนใด ๆ ที่จัดให้นั้นเป็นไป “ตามที่เป็น” “ร่วมกับข้อบกพร่องทั้งหมด” และไม่มีการรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม

7. การอัปเดต ซอฟต์แวร์นี้อาจตรวจหาการอัปเดตเป็นระยะ ๆ รวมทั้งดาวน์โหลดและติดตั้งการอัปเดตเหล่านั้นให้คุณ คุณสามารถรับการอัปเดตจาก Microsoft หรือแหล่งที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น Microsoft อาจต้องอัปเดตระบบของคุณเพื่อจัดการอัปเดตให้คุณ คุณตกลงที่จะรับการอัปเดตอัตโนมัติเหล่านี้โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบเพิ่มเติมใด ๆ การอัปเดตอาจไม่รวมหรือไม่รองรับฟีเจอร์ของซอฟต์แวร์ บริการ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่มีอยู่ทั้งหมด

8. คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันคู่พิพาทและการสละสิทธิ์ในการดำเนินคดีแบบกลุ่ม เนื้อหาในส่วนนี้มีผลใช้บังคับหากคุณอาศัยอยู่ใน (หรือหากเป็นธุรกิจ สถานประกอบการหลักของคุณอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา หากคุณและ Microsoft มีข้อพิพาทกัน คุณและ Microsoft ตกลงที่จะพยายามระงับข้อพิพาทนั้นร่วมกันอย่างไม่เป็นทางการเป็นระยะเวลา 60 วัน หากคุณและ Microsoft ไม่สามารถระระงับข้อพิพาทกันได้ คุณและ Microsoft จะยอมรับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันคู่พิพาท ซึ่งตัดสิน ณ สมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกันภายใต้กฎหมายการอนุญาโตตุลาการแห่งสหรัฐอเมริกา (“FAA”) และจะไม่ฟ้องร้องคดีต่อศาล แต่จะอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดแทน ทั้งนี้ ไม่อนุญาตให้ทำการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การฟ้องร้องคดีโดยทนายความแบบ Private attorney-general และการดำเนินคดีอื่นใดที่บุคคลหนึ่งกระทำการในนามของตัวแทน และไม่อนุญาตให้รวมการดำเนินคดีเฉพาะรายเข้าด้วยกันหากไม่ได้รับความยินยอมจากทุกฝ่าย ข้อตกลงการอนุญาโตตุลาการฉบับสมบูรณ์มีข้อกำหนดเพิ่มเติมและดูได้ที่ http://aka.ms/arb-agreement-1 คุณและ Microsoft ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้

9. ความตกลงทั้งหมด ข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนดอื่นใดที่ Microsoft อาจจัดให้สำหรับส่วนเพิ่มเติม การอัปเดต หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม ถือเป็นความตกลงทั้งหมดสำหรับซอฟต์แวร์นี้

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและสถานที่ที่จะระงับข้อพิพาท หากคุณได้รับซอฟต์แวร์นี้ในสหรัฐอเมริกาหรือแคนาดา กฎหมายของรัฐหรือจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ (หรือที่สถานประกอบการหลักของคุณตั้งอยู่ (หากเป็นธุรกิจ)) จะกำกับดูแลการตีความข้อตกลงฉบับนี้ การเรียกร้องในกรณีการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้ และการเรียกร้องอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม และการละเมิด) โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย เว้นแต่ว่า FAA เป็นผู้กำกับดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ หากคุณได้รับซอฟต์แวร์นี้ในประเทศอื่นใด กฎหมายของประเทศนั้น ๆ จะมีผลใช้บังคับ เว้นแต่ว่า FAA เป็นผู้กำกับดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาโตตุลาการ หากมีเขตอำนาจศาลรัฐบาลกลางแห่งสหรัฐอเมริกาอยู่ คุณและ Microsoft ยินยอมที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาเฉพาะในศาลรัฐบาลกลางในคิงเคาน์ตี รัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่มีการพิจารณาในศาล (ไม่รวมอนุญาโตตุลาการ) มิฉะนั้น คุณและ Microsoft ยินยอมที่จะยอมรับเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาเฉพาะในศาล Superior Court of King County รัฐวอชิงตัน สำหรับข้อพิพาททั้งหมดที่มีการไต่สวนในศาล (ไม่รวมการอนุญาโตตุลาการ)

11. สิทธิของผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงตามภูมิภาค ข้อตกลงนี้จะอธิบายสิทธิทางกฎหมายบางประการ คุณอาจมีสิทธิอื่น ๆ รวมถึงสิทธิของผู้บริโภคภายใต้กฎหมายของรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณ นอกจากนี้ คุณยังอาจมีสิทธิเกี่ยวกับฝ่ายที่คุณได้รับซอฟต์แวร์มาโดยแยกต่างหากและนอกเหนือไปจากความสัมพันธ์ที่คุณมีกับ Microsoft ข้อตกลงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงสิทธิอื่น ๆ เหล่านั้นหากกฎหมายของรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณไม่อนุญาตให้ทำเช่นนั้น ตัวอย่างเช่น หากคุณได้รับซอฟต์แวร์ในภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่งด้านล่างนี้ หรือกฎหมายบังคับของประเทศมีผลใช้บังคับ บทบัญญัติต่อไปนี้จะมีผลใช้บังคับกับคุณ:

ก) ออสเตรเลีย คุณมีการรับประกันตามกฎหมายภายใต้กฎหมายผู้บริโภคแห่งออสเตรเลีย และไม่มีบทบัญญัติใดในข้อตกลงนี้ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งผลกระทบต่อสิทธิเหล่านั้น

ข) แคนาดา หากคุณได้รับซอฟต์แวร์นี้ในแคนาดา คุณสามารถหยุดรับการอัปเดตได้โดยปิดฟีเจอร์การอัปเดตอัตโนมัติ ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับอินเทอร์เน็ต (อย่างไรก็ตาม หากและเมื่อใดที่คุณเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอีกครั้ง ซอฟต์แวร์นี้จะกลับมาตรวจหาและติดตั้งการอัปเดตอีก) หรือถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์นี้ คู่มือผลิตภัณฑ์ (หากมี) ยังอาจระบุด้วยว่าควรปิดการอัปเดตสำหรับอุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์นั้น ๆ ของคุณอย่างไร

ค) เยอรมนีและออสเตรีย

i. การรับประกัน ซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิการใช้งานอย่างเหมาะสมจะทำงานอย่างสมบูรณ์ตามที่อธิบายไว้ในเอกสารใด ๆ ของ Microsoft ที่มาพร้อมกับซอฟต์แวร์ อย่างไรก็ตาม Microsoft จะไม่ให้การรับประกันตามสัญญาที่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ได้รับสิทธิการใช้งาน

ii. ข้อจำกัดความรับผิด ในกรณีของการกระทำโดยเจตนา ความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การเรียกร้องตามกฎหมายความรับผิดในผลิตภัณฑ์ ตลอดจนในกรณีการเสียชีวิตหรือการบาดเจ็บส่วนบุคคลหรือการบาดเจ็บทางร่างกายนั้น Microsoft จะต้องรับผิดตามกฎหมายที่บัญญัติไว้
ทั้งนี้ ตามข้อ ii ที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ Microsoft จะรับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อเล็กน้อยเฉพาะกรณีที่ Microsoft ฝ่าฝืนข้อผูกพันตามสัญญาในสาระสำคัญดังกล่าว ซึ่งการปฏิบัติตามข้อผูกพันนั้นเอื้อต่อการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้อย่างเหมาะสม โดยที่การฝ่าฝืนข้อผูกพันดังกล่าวจะเป็นภัยต่อจุดประสงค์ของข้อตกลงนี้และการปฏิบัติตามข้อผูกพันที่คู่สัญญาอาจให้ความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง (หรือที่เรียกกันว่า “cardinal obligations”) ในกรณีอื่น ๆ ของความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย Microsoft จะไม่รับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย

12. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน ซอฟต์แวร์นี้ได้รับสิทธิการใช้งาน “ตามที่เป็น” คุณถือเป็นผู้รับความเสี่ยงในการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ Microsoft จะไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้ง การรับรอง หรือเงื่อนไขใด ๆ ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับนั้น Microsoft ไม่รวมการรับประกันโดยนัยทั้งหมด รวมถึงความสามารถในด้าน​การค้า ความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด และการไม่ละเมิด

13. ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับค่าเสียหาย หากคุณมีมูลเหตุใด ๆ สำหรับการเรียกค่าเสียหาย แม้ว่าจะมีข้อสงวนสิทธิ์การรับประกันที่กล่าวไว้ข้างต้นก็ตาม คุณสามารถเรียกค่าเสียหายจาก Microsoft และซัพพลายเออร์ของ Microsoft ได้เฉพาะค่าเสียหายทางตรงไม่เกิน 5.00 ดอลลาร์สหรัฐเท่านั้น คุณไม่สามารถเรียกค่าเสียหายอื่นใดได้ ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมา ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายทางอ้อม หรือค่าเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น

ข้อจำกัดนี้จะมีผลใช้บังคับกับ (ก) เรื่องใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์ บริการ เนื้อหา (รวมถึงโค้ด) บนไซต์อินเทอร์เน็ตของบุคคลที่สาม หรือแอปพลิเคชันของบุคคลที่สาม และ (ข) การเรียกร้องในกรณีการฝ่าฝืนสัญญา การรับประกัน การรับรอง หรือเงื่อนไข ความรับผิดโดยเด็ดขาด ความประมาทเลินเล่อ หรือการละเมิดอื่น ๆ หรือการเรียกร้องกรณีอื่นใด ซึ่งในแต่ละกรณีอยู่ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อจำกัดนี้ยังมีผลใช้บังคับแม้ว่า Microsoft ทราบหรือควรทราบเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดค่าเสียหายดังกล่าว ข้อจำกัดหรือข้อยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลใช้บังคับกับคุณ เนื่องจากรัฐ จังหวัด หรือประเทศของคุณอาจไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดค่าเสียหายตามธรรมดาที่ย่อมเกิดขึ้น ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องมา หรือค่าเสียหายอื่น ๆ