WARUNKI LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE MICROSOFT

XBOX

JEŚLI MIESZKASZ W STANACH ZJEDNOCZONYCH (LUB PROWADZISZ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ, DLA KTÓREJ GŁÓWNYM MIEJSCEM PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI SĄ STANY ZJEDNOCZONE), PRZECZYTAJ SEKCJĘ "WIĄŻĄCY ARBITRAŻ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO" PONIŻEJ. MA TO WPŁYW NA SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Niniejsze warunki licencji stanowią umowę pomiędzy użytkownikiem a firmą Microsoft Corporation (lub jednym z jej podmiotów zależnych). Mają one zastosowanie do oprogramowania wymienionego powyżej oraz wszelkich usług lub aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft (z wyjątkiem przypadków, w których takim usługom lub aktualizacjom towarzyszą nowe lub dodatkowe warunki, w których te inne warunki mają zastosowanie prospektywnie i nie zmieniają praw użytkownika lub firmy Microsoft w odniesieniu do wcześniej zaktualizowanego oprogramowania lub usług). JEŚLI ZASTOSUJESZ SIĘ DO NINIEJSZYCH WARUNKÓW LICENCJI, MASZ NASTĘPUJĄCE PRAWA. UŻYWAJĄC OPROGRAMOWANIA, AKCEPTUJESZ TE WARUNKI.

1. PRAWA DO INSTALACJI I UŻYTKOWANIA.

a) Ogólne. Użytkownik może zainstalować i uruchomić jedną instancję oprogramowania na maksymalnie dziesięciu urządzeniach z systemem Windows 10/11 połączonych z kontem Microsoft powiązanym z kontem w Microsoft Store i przeznaczonych wyłącznie do użytku w systemie Windows.

b) Oprogramowanie stron trzecich. Oprogramowanie może zawierać aplikacje stron trzecich, które są licencjonowane na podstawie niniejszej umowy lub na podstawie odpowiednich, oddzielnych warunków. Warunki licencji, powiadomienia i potwierdzenia, jeśli takie istnieją, dla aplikacji stron trzecich mogą być dostępne na stronie internetowej http://aka.ms/thirdpartynotices lub w załączonym pliku z powiadomieniami. Nawet jeśli takie aplikacje podlegają innym umowom, poniższe ograniczenia odpowiedzialności, ograniczenia i wyłączenia szkód mają zastosowanie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

c) Komponenty typu open source. Oprogramowanie może zawierać oprogramowanie chronione prawami autorskimi stron trzecich, licencjonowane na podstawie licencji typu open source, z obowiązkiem zapewnienia dostępności kodu źródłowego. Kopie tych licencji znajdują się w pliku ThirdPartyNotices lub innym dołączonym pliku Notices.

d) umowa o świadczenie usług firmy Microsoft. Niektóre funkcje oprogramowania zapewniają dostęp do usług online lub opierają się na usługach online. Korzystanie z tych usług (ale nie z oprogramowania) podlega odrębnym warunkom i polityce prywatności w Umowie o usługach Microsoft pod adresem http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Proszę przeczytaj te dokumenty. Niektóre usługi mogą nie być dostępne we wszystkich regionach.

2. GROMADZENIE DANYCH. Oprogramowanie może zbierać informacje o użytkowniku i korzystaniu z oprogramowania, następnie wysyłać je do firmy Microsoft. Firma Microsoft może wykorzystywać te informacje w celu świadczenia usług, udoskonalania produktów i usług firmy Microsoft. Prawa do rezygnacji, jeśli takie Ci przysługują, są opisane w dokumentacji produktu. Niektóre funkcje oprogramowania mogą umożliwiać zbieranie danych od użytkowników aplikacji, którzy uzyskują dostęp do oprogramowania lub z niego korzystają. Jeśli korzystasz z tych funkcji w celu umożliwienia zbierania danych w Twoich aplikacjach, musisz przestrzegać obowiązującego prawa, w tym uzyskać wymaganą zgodę użytkownika, oraz mieć widoczną politykę prywatności, w której użytkownicy są dokładnie informowani o tym, w jaki sposób używasz, zbierasz i udostępniasz ich dane. Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez firmę Microsoft można znaleźć w dokumentacji produktu oraz w oświadczeniu o ochronie prywatności firmy Microsoft na stronie https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Użytkownik zgadza się przestrzegać wszystkich stosownych postanowień oświadczenia o ochronie prywatności firmy Microsoft

3. ZAKRES LICENCJI Oprogramowanie jest licencjonowane, a nie sprzedawane. Microsoft zastrzega sobie wszelkie inne prawa. O ile obowiązujące prawo nie da Ci więcej praw pomimo tego ograniczenia, nie możesz (i nie będziesz mieć prawa):

a) obchodzić jakichkolwiek ograniczeń technicznych w oprogramowaniu, które pozwalają na korzystanie z niego tylko w określony sposób;

b) stosować inżynierii wstecznej, dekompilacji lub dezasemblacji oprogramowania lub podejmować takich prób, z wyjątkiem i tylko w zakresie wymaganym przez warunki licencyjne stron trzecich regulujące korzystanie z pewnych komponentów typu open-source, które mogą być dołączone do oprogramowania;

c) usunąć, ograniczyć, zablokować lub zmodyfikować jakichkolwiek powiadomień firmy Microsoft lub jej dostawców w oprogramowaniu;

d) wykorzystywać oprogramowania do działalności handlowej, niezarobkowej lub przynoszącej dochód;

e) wykorzystywać oprogramowania w sposób niezgodny z prawem lub w celu tworzenia lub rozpowszechniania złośliwego oprogramowania; lub

f) udostępniać, publikować, rozpowszechniać lub pożyczać oprogramowanie, dostarczać oprogramowanie jako samodzielne rozwiązanie hostingowe dla innych osób w celu używania lub przekazywania oprogramowania lub niniejszej umowy stronom trzecim.

4. KODEKI WIDEO. NINIEJSZY PRODUKT JEST LICENCJONOWANY W RAMACH AVC, VC-1 I MPEG-4 CZĘŚĆ 2 LICENCJE PORTFELU PATENTÓW WIZUALNYCH NA OSOBISTE I NIEKOMERCYJNE WYKORZYSTANIE PRZEZ KONSUMENTA DO (i) DEKODOWANIA PLIKÓW WIDEO ZGODNIE Z POWYŻSZYMI STANDARDAMI („WIDEO STANDARDY”) LUB (ii) DEKODOWANIA PLIKÓW AVC, VC-1 I MPEG-4 CZĘŚĆ 2 VIDEO, KTÓRE ZOSTAŁY ZAKODOWANE PRZEZ KONSUMENTA ZAANGAŻOWANEGO W OSOBISTĄ I NIEKOMERCYJNĄ DZIAŁALNOŚĆ LUB OTRZYMANE OD DOSTAWCY USŁUG WIDEO LICENCJONOWANEGO DO UDOSTĘPNIANIA TAKIEGO WIDEO. LICENCJA NIE JEST UDZIELANA ANI NIE JEST DOROZUMIANA W ODNIESIENIU DO JAKIEGOKOLWIEK INNEGO WYKORZYSTANIA. DODATKOWE INFORMACJE MOŻNA UZYSKAĆ OD MPEG LA, L.L.C. ZOBACZ: http://aka.ms/mpegla.

5. OGRANICZENIA EKSPORTOWE. Należy przestrzegać wszystkich krajowych i międzynarodowych regulacji prawnych i przepisów eksportowych mających zastosowanie do oprogramowania, które obejmują ograniczenia dotyczące miejsc przeznaczenia, użytkowników końcowych i użytkowania końcowego. Więcej informacji na temat ograniczeń eksportowych można znaleźć na stronie http://aka.ms/exporting.

6. USŁUGI WSPARCIA. Na mocy niniejszej umowy Microsoft nie jest zobowiązany do świadczenia jakichkolwiek usług wsparcia technicznego dla oprogramowania. Wszelka udzielana pomoc jest "taka, jaka jest", "ze wszystkimi wadami" i bez jakiejkolwiek gwarancji.

7. AKTUALIZACJE Oprogramowanie może okresowo sprawdzać aktualizacje oraz pobierać i instalować je dla Ciebie. Aktualizacje można uzyskać wyłącznie od firmy Microsoft lub z autoryzowanych źródeł. Firma Microsoft może wymagać aktualizacji systemu w celu zapewnienia aktualizacji. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie tych automatycznych aktualizacji bez dodatkowego powiadomienia. Aktualizacje mogą nie obejmować lub nie obsługiwać wszystkich istniejących funkcji oprogramowania, usług lub urządzeń peryferyjnych.

8. WIĄŻĄCY ARBITRAŻ ORAZ ZRZECZENIE SIĘ PRAW DO POWÓDZTWA GRUPOWEGO Niniejsza sekcja ma zastosowanie, jeśli mieszkasz w Stanach Zjednoczonych (lub, jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, a Twoje główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się w Stanach Zjednoczonych). W przypadku sporu między użytkownikiem a firmą Microsoft, użytkownik i firma Microsoft wyrażają zgodę na podjęcie próby jego nieformalnego rozwiązania przez 60 dni. Jeśli użytkownik i firma Microsoft nie będą w stanie dojść do porozumienia, użytkownik i firma Microsoft zgadzają się na ustanowienie wiążącego indywidualnego arbitrażu przed Amerykańskim Stowarzyszeniem Arbitrażowym na mocy federalnej ustawy arbitrażowej ("FAA") i nie wszczynanie postępowania sądowego przed sędzią lub ławą przysięgłych. Zamiast tego decyzję podejmie neutralny arbiter. Pozwy zbiorowe, powództwa grupowe, powództwa prywatne - powództwa ogólne i wszelkie inne postępowania, w których ktoś działa w charakterze przedstawiciela, nie są dozwolone; nie dozwolone jest też łączenie postępowań indywidualnych bez zgody wszystkich stron. Pełna Umowa Arbitrażowa zawiera więcej warunków i znajduje się na stronie http://aka.ms/arb-agreement-1. Ty i Microsoft zgadzacie się na te warunki.

9. CAŁA UMOWA. Niniejsza umowa oraz wszelkie inne warunki, które firma Microsoft może ustalić w odniesieniu do dodatków, aktualizacji lub aplikacji stron trzecich, stanowią całość umowy dotyczącej oprogramowania.

10. PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW Jeżeli użytkownik nabył oprogramowanie w Stanach Zjednoczonych lub Kanadzie, interpretacja niniejszej umowy, roszczenia z tytułu jej naruszenia oraz wszelkie inne roszczenia (w tym dotyczące ochrony konsumentów, nieuczciwej konkurencji i roszczeń z tytułu czynów niedozwolonych) podlegają prawu stanu lub prowincji, w której użytkownik mieszka (lub, w przypadku przedsiębiorstwa, w którym znajduje się jego główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej), niezależnie od konfliktów regulacji prawnych, poza tymi wyjątkami, FAA reguluje wszystkie kwestie związane z arbitrażem. W przypadku nabycia oprogramowania w jakimkolwiek innym kraju zastosowanie mają przepisy prawa tego kraju, z tym że FAA reguluje wszystkie kwestie związane z arbitrażem. Jeśli obowiązuje jurysdykcja federalna Stanów Zjednoczonych, użytkownik i firma Microsoft wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w sądzie federalnym w King County w stanie Waszyngton w odniesieniu do wszystkich sporów rozpatrywanych w sądzie (z wyłączeniem arbitrażu). Jeśli nie, użytkownik i firma Microsoft wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i właściwość miejscową w Sądzie Najwyższym Hrabstwa King w stanie Waszyngton w odniesieniu do wszystkich sporów rozpatrywanych w sądzie (z wyłączeniem arbitrażu).

11. PRAWA KONSUMENTÓW; RÓŻNICE REGIONALNE Umowa ta opisuje tylko pewne prawa. Użytkownik może posiadać inne prawa, w tym prawa konsumenckie, zgodnie z prawem danego stanu, prowincji lub kraju. Niezależnie od relacji z firmą Microsoft, użytkownik może mieć również prawa w odniesieniu do strony, od której nabył oprogramowanie. Niniejsza umowa nie zmienia tych innych praw, jeśli prawo Twojego stanu, prowincji lub kraju na to nie zezwala. Na przykład, jeżeli oprogramowanie zostało nabyte w jednym z poniższych regionów lub zastosowanie ma obowiązkowe prawo krajowe, wówczas zastosowanie mają następujące postanowienia:

a) Australia. Użytkownik ma ustawowe gwarancje zgodnie z australijskim prawem konsumenckim i żadne z postanowień niniejszej umowy nie ma na nie wpływu.

b) Kanada. Jeśli oprogramowanie zostało nabyte w Kanadzie, można przestać otrzymywać aktualizacje, wyłączając funkcję automatycznej aktualizacji, odłączając urządzenie od Internetu (jeśli i po ponownym podłączeniu do Internetu, oprogramowanie zostanie jednak ponownie uruchomione w celu sprawdzenia i zainstalowania aktualizacji) lub odinstalowując oprogramowanie. Dokumentacja produktu, jeśli istnieje, może również określać sposób wyłączania aktualizacji dla określonego urządzenia lub oprogramowania.

c) Niemcy i Austria.

i. Gwarancja. Prawidłowo licencjonowane oprogramowanie będzie działać zasadniczo tak, jak opisano w materiałach firmy Microsoft dołączonych do oprogramowania. Microsoft nie udziela jednak żadnej gwarancji umownej w odniesieniu do licencjonowanego oprogramowania.

ii. Ograniczenie odpowiedzialności. W przypadku działania umyślnego, rażącego niedbalstwa, roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt, jak również w przypadku śmierci, ran lub obrażeń ciała, firma Microsoft ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami prawa.
Z zastrzeżeniem powyższej klauzuli ii., Microsoft ponosi odpowiedzialność za niewielkie zaniedbania tylko wtedy, gdy Microsoft naruszy takie istotne zobowiązania umowne, których wypełnienie ułatwi należyte wykonanie niniejszej umowy, a których naruszenie zagroziłoby celowi niniejszej umowy i zgodności, na której strona może stale polegać (tzw. "zobowiązania kardynalne"). W innych przypadkach niewielkiego zaniedbania Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za niewielkie zaniedbania.

12. KLAUZULA WYŁĄCZENIA GWARANCJI. OPROGRAMOWANIE JEST LICENCJONOWANE „TAK, JAK JEST”. UŻYTKOWNIK PONOSI RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z NIEGO. MICROSOFT NIE UDZIELA ŻADNYCH WYRAŹNYCH GWARANCJI, ZOBOWIĄZAŃ ANI WARUNKÓW. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA, FIRMA MICROSOFT WYŁĄCZA WSZELKIE DOROZUMIANE GWARANCJE, W TYM DOTYCZĄCE PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW AUTORSKICH.

13. OGRANICZENIE I WYŁĄCZENIE ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH. JEŚLI MASZ JAKĄKOLWIEK PODSTAWĘ DO UZYSKANIA ODSZKODOWANIA POMIMO POPRZEDNIEGO ZRZECZENIA SIĘ GWARANCJI, MOŻESZ ODZYSKAĆ OD FIRMY MICROSOFT I JEJ DOSTAWCÓW TYLKO BEZPOŚREDNIE SZKODY DO 5,00 USD. NIE MOŻNA OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIA W PRZYPADKU ŻADNYCH INNYCH SZKÓD, W TYM SZKÓD WTÓRNYCH, UTRACONYCH ZYSKÓW, SZKÓD SPECJALNYCH, POŚREDNICH LUB UBOCZNYCH.

Ograniczenie to dotyczy (a) wszystkich aspektów związanych z oprogramowaniem, usługami, zawartością (w tym kodem) na stronach internetowych stron trzecich lub aplikacjami stron trzecich; oraz (b) roszczeń z tytułu naruszenia umowy, gwarancji, rękojmi lub warunków; odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, zaniedbania lub innego czynu niedozwolonego; lub wszelkich innych roszczeń; w każdym przypadku w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Dotyczy to również sytuacji, w której Microsoft wiedział lub powinien był wiedzieć o możliwości wystąpienia szkód. Powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do użytkownika, ponieważ stan, prowincja lub kraj może nie zezwalać na wyłączenie lub ograniczenie przypadkowych, wtórnych lub innych szkód.