LICENČNÍ PODMÍNKY PRO SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT

XBOX

POKUD ŽIJETE (NEBO JSTE SPOLEČNOST SE SÍDLEM PODNIKÁNÍ) VE SPOJENÝCH STÁTECH, PŘEČTĚTE SI NÍŽE UVEDENÝ TEXT „ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY“. TENTO TEXT DEFINUJE ZPŮSOB, JAKÝM JSOU ŘEŠENY SPORY.

Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi vámi a společností Microsoft Corporation (nebo některou z jejích poboček). Platí na výše uvedený software a jakékoli služby nebo aktualizace softwaru společnosti Microsoft (s výjimkou případů, kdy jsou součástí těchto služeb nebo aktualizací nové nebo dodatečné podmínky, kdy případně platí tyto odlišné podmínky, které nemění práva vaše nebo společnosti Microsoft týkající se předem aktualizovaného softwaru nebo služeb). POKUD TYTO LICENČNÍ PODMÍNKY SPLŇUJETE, MÁTE NÁSLEDUJÍCÍ PRÁVA. POUŽITÍM TOHOTO SOFTWARU TYTO PODMÍNKY PŘIJÍMÁTE.

1. INSTALACE A PRÁVA K UŽÍVÁNÍ.

a) Obecně. Smíte nainstalovat a spustit jednu instanci softwaru na maximálně deset zařízení se systémem Windows 10/11, která jsou propojená s účtem Microsoft, přiřazeným k vašemu účtu Microsoft Store. Instance jsou určeny k použití výhradně v systému Windows.

b) Software třetích stran. Mezi tento software mohou patřit aplikace třetích stran, které jsou licencovány v rámci této smlouvy nebo vlastních podmínek. Případné licenční podmínky, oznámení a uznání těchto aplikací třetích stran mohou být přístupné na http://aka.ms/thirdpartynotices nebo v dodávaném souboru s oznámením. I když se tyto aplikace řídí jinými smlouvami, platí níže uvedené zřeknutí, omezení a vyloučení škod rovněž do rozsahu, který umožňuje rozhodné právo.

c) Komponenty typu Open Source. Software může obsahovat software třetích stran chráněný autorskými právy, licencovaný v rámci licencí typu open source s povinnostmi souvisejícími s jeho dostupností. Kopie těchto licencí jsou obsaženy v souboru ThirdPartyNotices nebo v jiném dodaném souboru s oznámeními.

d) Smlouva o poskytování služeb společnosti Microsoft. Některé funkce softwaru poskytují přístup k online službám nebo na ně spoléhají. Použití těchto služeb (ale nikoli softwaru) se řídí příslušnými podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů, obsaženými ve smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft, viz http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Tyto podmínky si prosím přečtěte. Služby nemusí být dostupné ve všech regionech.

2. SHROMAŽĎOVÁNÍ DAT. Software může shromažďovat informace o vás a vašem používání softwaru a tyto informace odesílat společnosti Microsoft. Společnost Microsoft může tyto informace využít k poskytování služeb a vylepšování produktů a služeb společnosti Microsoft. Vaše případná práva na vyjádření výslovného nesouhlasu jsou popsána v produktové dokumentaci. Některé funkce tohoto softwaru mohou umožňovat shromažďování dat od uživatelů vašich aplikací, kteří k tomuto softwaru mají přístup nebo jej používají. Pokud pomocí těchto funkcí umožníte shromažďování dat ve vašich aplikacích, musíte dodržet rozhodné právo včetně získání všech požadovaných souhlasů uživatelů, a zavést zásady ochrany osobních údajů, které uživatele přesně informují o tom, jak používáte, shromažďujete a sdílíte jejich data. Další informace o tom, jak společnost Microsoft shromažďuje a používá data, najdete v produktové dokumentaci a Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft na adrese https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Souhlasíte, že budete dodržovat všechna příslušná nařízení Prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů společnosti Microsoft.

3. ROZSAH LICENCE. Software se neprodává, pouze se uděluje licence k jeho užívání. Společnost Microsoft si vyhrazuje všechna ostatní práva. S výjimkou případů, kdy vám i přes tato omezení přísluší práva s ohledem na platná zákonná ustanovení, máte zakázáno (a nemáte právo na):

a) překračovat žádná technická omezení softwaru, která vám povolují použití softwaru konkrétním způsobem;

b) provádět zpětnou analýzu softwaru, jeho dekompilaci ani převod ze strojového kódu ani se o to pokoušet, s výjimkou a v rozsahu takových aktivit, které jsou vyžadovány licenčními podmínkami třetích stran, kterými se řídí používání konkrétních komponent typu open-source, které mohou být dodávány spolu se softwarem;

c) odstraňovat, minimalizovat, blokovat nebo upravovat jakékoli poznámky společnosti Microsoft nebo jejích dodavatelů v softwaru.

d) používat software pro komerční, neziskové nebo zisk vytvářející aktivity;

e) používat software jakýmkoli protizákonným způsobem, vytvářet nebo šířit malware; nebo

f) šířit, publikovat, distribuovat nebo půjčovat software, poskytovat software jako hostované řešení pro použití jinými osobami, nebo převádět software nebo tuto smlouvu na jakoukoli jinou třetí stranu.

4. VIDEOKODEKY. TENTO PRODUKT JE LICENCOVÁN NA ZÁKLADĚ PORTFOLIA LICENCÍ K PATENTU AVC, VC-1 A MPEG-4 ČÁST 2 PRO OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽITÍ SPOTŘEBITELEM (i) KE KÓDOVÁNÍ VIDEA V SOULADU S VÝŠE UVEDENÝMI STANDARDY („STANDARDY VIDEA“) ANEBO (ii) K DEKÓDOVÁNÍ VIDEA VE STANDARDU AVC, VC-1 A MPEG-4 ZAKÓDOVANÉHO SPOTŘEBITELEM PŘI OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ ČINNOSTI ANEBO ZÍSKANÉHO OD POSKYTOVATELE VIDEA, KTERÝ MÁ LICENCI K POSKYTOVÁNÍ TAKOVÉHO VIDEA. ŽÁDNÁ DALŠÍ LICENCE K JAKÉMUKOLI JINÉMU POUŽITÍ SE NEUDĚLUJE ANI NEPŘEDPOKLÁDÁ. DALŠÍ INFORMACE LZE ZÍSKAT U SPOLEČNOSTI MPEG LA, L.L.C. VIZ http://aka.ms/mpegla.

5. VÝVOZNÍ OMEZENÍ. Musíte dodržovat všechna příslušná místní i mezinárodní nařízení a zákony o vývozu vztahující se na software. Tyto zákony stanovují omezení míst určení, koncových uživatelů a koncového užívání. Další informace naleznete na adrese http://aka.ms/exporting.

6. SLUŽBY TECHNICKÉ PODPORY. Společnost Microsoft nemá povinnost poskytovat jakékoli služby technické podpory pro software. Jakákoli podpora je poskytována „jak stojí a leží“, včetně „všech chyb“, a bez jakékoli záruky.

7. AKTUALIZACE. Software může pravidelně kontrolovat aktualizace, stahovat je a instalovat. Aktualizace můžete získat pouze od společnosti Microsoft nebo z ověřených zdrojů. Společnost Microsoft může vyžadovat aktualizaci systému, aby vám mohla poskytnout další aktualizace. Souhlasíte s tím, že budete dostávat tyto automatické aktualizace, a to bez jakýchkoli dalších oznámení. Aktualizace nemusí zahrnovat nebo podporovat všechny stávající softwarové funkce, služby nebo periferní zařízení.

8. ZÁVAZNÉ USTANOVENÍ O ROZHODČÍM ŘÍZENÍ A ZŘEKNUTÍ SE HROMADNÉ ŽALOBY. Tato část se vás týká, pokud žijete (nebo pokud jste společnost se sídlem podnikání) ve Spojených státech. Pokud mezi vámi a společností Microsoft vznikl spor, vy a společnost Microsoft souhlasíte s tím, že se pokusíte spor vyřešit do 60 dní neformálním způsobem. Pokud spor vyřešit nelze, vy a společnost Microsoft souhlasíte se závazným individuálním rozhodčím řízením vedeným asociací American Arbitration Association („asociace AAA“) podle zákona Federal Arbitration Act („zákon FAA“) a spor nepředáte k soudu k řešení soudcem nebo porotou. Namísto toho budou spory řešeny před nestranným rozhodcem. Hromadné žaloby, hromadná rozhodčí řízení, žaloby podávané soukromým právním zástupcem jménem státu ani žádné jiné řízení, ve kterém některá ze stran jedná nebo navrhuje jednání v zastoupení, nejsou povoleny; kombinace jednotlivých řízení bez souhlasu všech stran není povolena. Úplná smlouva o rozhodčím řízení obsahuje více podmínek a je k dispozici na adrese http://aka.ms/arb-agreement-1. Vy a společnost Microsoft souhlasíte s těmito podmínkami.

9. ÚPLNÁ SMLOUVA. Tato smlouva spolu s dalšími podmínkami společnosti Microsoft, s případnými dodatky softwaru, aktualizacemi a aplikacemi třetích stran, tvoří úplnou smlouvu pro software.

10. ROZHODNÉ PRÁVO A MÍSTO PRO ŘEŠENÍ SPORŮ. Pokud jste software získali v USA nebo Kanadě, výklad této smlouvy, nároky vznesené na základě jejího porušení a všechny ostatní nároky (včetně nároků vznesených na základě zákonů o ochraně spotřebitele, zákonů o nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů) se řídí zákony státu nebo provincie vašeho pobytu (nebo místa hlavního sídla podnikání vaší firmy) bez uplatnění kolizních ustanovení zákona, s výjimkou případů, kdy se veškeré záležitosti, týkající se arbitráže, řídí zákonem FAA. Pokud jste software získali na území jakékoli jiné země, bude se tato smlouva řídit zákony této země, s výjimkou případů, kdy se veškeré záležitosti, týkající se arbitráže, řídí zákonem FAA. Vztahuje-li se na daný případ federální jurisdikce USA, vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností federálního soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou arbitráže). V opačném případě vy i společnost Microsoft souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místní příslušností vyššího soudu okresu King County, stát Washington, pro všechny soudně řešené spory (s výjimkou arbitráže).

11. PRÁVA SPOTŘEBITELE, REGIONÁLNÍ ODCHYLKY. Tato smlouva popisuje určitá zákonná práva. Zákony vašeho státu, provincie nebo země vám mohou zaručovat i další práva včetně spotřebitelských. Mimo váš vztah ke společnosti Microsoft můžete mít rovněž určitá práva ve vztahu ke straně, od níž jste software získali. Tato smlouva nemění tato další práva, pokud právní řád vašeho státu, provincie či země jejich změnu nepovoluje. Pokud jste software například získali v jednom z regionů níže nebo platí povinné místní zákony, vztahují se na vás následující ustanovení:

a) Austrálie. Na základě australského spotřebitelského práva máte zákonné záruky a záměrem žádného ustanovení této smlouvy není taková práva jakkoli ovlivňovat.

b) Kanada. Pokud jste tento software pořídili v Kanadě, můžete zastavit příjem aktualizací vypnutím funkce automatických aktualizací, odpojením vašeho zařízení od internetu (v případě opětovného připojení k internetu však software obnoví zjišťování a instalaci aktualizací) nebo odinstalováním softwaru. Dokumentace k produktu, je-li k dispozici, může také uvádět pokyny pro vypnutí aktualizací pro vaše konkrétní zařízení nebo software.

c) Německo a Rakousko.

i. Záruka. Řádně licencovaný software bude v podstatných rysech fungovat tak, jak je popsáno v materiálech společnosti Microsoft dodávaných spolu s ním. Společnost Microsoft nicméně ve vztahu k licencovanému softwaru neposkytuje žádné smluvní záruky.

ii. Omezení odpovědnosti. V případě záměrného jednání, hrubé nedbalosti, nároků na základě zákona o odpovědnosti za produkt a také v případě úmrtí nebo zranění nese společnost Microsoft odpovědnost podle zákonného práva.
V souladu s předchozím ustanovením ii. ponese společnost Microsoft odpovědnost pouze za mírnou nedbalost, pokud společnost Microsoft poruší takové závažné smluvní povinnosti, jejichž plnění napomáhá řádnému plnění této smlouvy a jejichž porušení by ohrozilo účel této smlouvy a zajištění shody, které může strana trvale očekávat (tzv. „zásadní povinnosti“). V dalších případech mírné nedbalosti nenese společnost Microsoft odpovědnost za mírnou nedbalost.

12. ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY. SOFTWARE JE LICENCOVÁN, „JAK STOJÍ A LEŽÍ“. RIZIKA SPOJENÁ S JEHO UŽÍVÁNÍM NESETE VY. SPOLEČNOST MICROSOFT NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ VÝSLOVNÉ ZÁRUKY, GARANCE ANI PODMÍNKY. V ROZSAHU POVOLENÉM VAŠIMI MÍSTNÍMI ZÁKONY SPOLEČNOST MICROSOFT VYLUČUJE VŠECHNY ODVOZENÉ ZÁRUKY VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV.

13. OMEZENÍ A VYLOUČENÍ NÁHRAD ŠKOD. PŘI OPRÁVNĚNÉM (NAVZDORY VÝŠE UVEDENÉMU ODMÍTNUTÍ ZÁRUKY) POŽADAVKU NA NÁHRADU ŠKODY MŮŽETE OD SPOLEČNOSTI MICROSOFT A OD DODAVATELŮ SPOLEČNOSTI MICROSOFT ZÍSKAT POUZE NÁHRADU PŘÍMÝCH ŠKOD DO VÝŠE ČÁSTKY 5 USD. NEZÍSKÁTE NÁHRADU ZA ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY VČETNĚ NÁSLEDNÝCH ŠKOD, UŠLÉHO ZISKU A ZVLÁŠTNÍCH, NEPŘÍMÝCH A NÁHODNÝCH ŠKOD.

Toto omezení se vztahuje na (a) veškeré záležitosti související se softwarem, službami, obsahem (včetně kódu) na webových stránkách třetích stran a v aplikacích třetích stran; a na (b) žaloby pro porušení smlouvy, záruky, garance či podmínky, na objektivní odpovědnost, nedbalost a jiné občanskoprávní delikty, stejně jako na jakékoli jiné žaloby, ve všech případech v rozsahu povoleném rozhodným právem.

Vztahuje se rovněž na situace, kdy společnost Microsoft věděla nebo mohla vědět o možnosti vzniku těchto škod. Výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat v případě, že váš stát, provincie nebo země neumožňují vyloučení nebo omezení náhodných, následných či jiných škod.