Megaquarium
Megaquarium

Megaquarium

Auroch Digital Ltd • Mô phỏng • Chiến lược

+Ưu đãi khi mua hàng trong ứng dụng.

Mô tả

A theme park management tycoon game with an aquatic twist. Design your displays, look after your fish, manage your staff and keep your guests happy! It's all in a day's work as the curator of your very own Megaquarium.

Được phát hành bởi

Auroch Digital Ltd

Được phát triển bởi

Twice Circled

Ngày phát hành

18/10/2019

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Một người chơi
  • Xbox achievements
  • Xbox presence
  • Xbox cloud saves
  • Xbox Live

Tiện ích bổ sung cho trò chơi này