Dungeon of the Endless
Dungeon of the Endless

Dungeon of the Endless

SEGA Europe Ltd • Khác • Chiến lược • Mô phỏng
4 ngôn ngữ được hỗ trợ
4 ngôn ngữ được hỗ trợ
Cho 7 tuổi trở lên
7+
Bạo lực Nhẹ nhàng

Nhiều người chơi trực tuyến trên máy chơi game console yêu cầu Xbox Game Pass Ultimate hoặc Thành viên Xbox Live Gold (đăng ký được bán riêng).

Mô tả

Dungeon of the Endless is a Rogue-Like Dungeon-Defense game, in which the player and their team of heroes must protect the generator of their crashed ship while exploring an ever-expanding dungeon, all while facing waves of monsters and special events as they try to find their way out...

Được phát hành bởi

SEGA Europe Ltd

Được phát triển bởi

Amplitude Studios

Ngày phát hành

16/3/2016

Có thể chơi được trên

  • Xbox One
  • Xbox Series X|S

Chức năng

  • Phối hợp trực tuyến (2-4)
  • Nhiều người chơi trực tuyến (2-4)
  • Xbox Live