Prejsť na hlavný obsah
Xbox

Podmienky používania služby xbox.com

(posledná aktualizácia: január 2016)

ĎAKUJEME, ŽE STE SA ROZHODLI PRE XBOX.

Webovú lokalitu xbox.com tvoria rôzne webové stránky a služby prevádzkované spoločnosťou Microsoft Corporation so sídlom na adrese One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA alebo jej afiliáciami (súhrnne „webová lokalita xbox.com“).

Webová lokalita xbox.com sa vám ponúka pod podmienkou, že schválite bez akýchkoľvek úprav podmienky, požiadavky a oznámenia, ktoré obsahuje tento dokument. Vaše používanie webovej lokality xbox.com znamená váš súhlas so všetkými takýmito podmienkami, požiadavkami a oznámeniami. Webová lokalita xbox.com môže tiež obsahovať dodatočné podmienky, ktorými sa riadia konkrétne funkcie alebo ponuky (napríklad stávky alebo chat) (ďalej len „dodatočné podmienky“).

V prípade, že sú akékoľvek podmienky, požiadavky a oznámenia obsiahnuté v tomto dokumente v rozpore s dodatočnými podmienkami alebo inými podmienkami a pokynmi obsiahnutými na webovej lokalite xbox.com, uplatňujú sa tieto podmienky.

SÚKROMIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pozrite si prehlásenie o ochrane osobných údajov na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 obsahujúce informácie o zverejňovaní v súvislosti so zhromažďovaním a používaním osobných údajov.

ÚPRAVA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo zmeniť podmienky, požiadavky a oznámenia, na základe ktorých sa ponúka webová lokalita xbox.com, okrem iného vrátane prípadných poplatkov súvisiacich s používaním webovej lokality xbox.com. Vašou povinnosťou je pravidelne kontrolovať tieto podmienky a požiadavky a svojím pokračujúcim používaním tejto webovej lokality potvrdzujete svoj súhlas s nimi.

OBMEDZENIE OSOBNÉHO A NEKOMERČNÉHO POUŽÍVANIA

Pokiaľ nie je stanovené inak, webová lokalita xbox.com sa poskytuje iba na súkromné a nekomerčné používanie. Informácie, softvér, produkty a služby získané z webovej lokality xbox.com nesmiete upravovať, kopírovať, distribuovať, prenášať, zobrazovať, predvádzať, reprodukovať, publikovať, licencovať, vytvárať z nich odvodené diela, prevádzať ani predávať.

PREPOJENIA NA LOKALITY TRETÍCH STRÁN

Webová lokalita xbox.com môže obsahovať prepojenia na iné webové lokality alebo informačné kanály z iných webových lokalít (ďalej len „prepojené lokality“). Spoločnosť Microsoft nespravuje tieto prepojené lokality a nie je zodpovedná za ich obsah okrem iného vrátane akýchkoľvek prepojení obsiahnutých na prepojenej lokalite alebo akýchkoľvek zmien a aktualizácií prepojenej lokality alebo akýchkoľvek informácií vysielaných na prepojenej lokalite. Spoločnosť Microsoft vám poskytuje tieto prepojenia iba pre vaše pohodlie a zahrnutie ľubovoľného prepojenia neznamená, že spoločnosť Microsoft danú lokalitu akýmkoľvek spôsobom schvaľuje ani že spolupracuje s jej prevádzkovateľmi.

Akékoľvek transakcie s tretími stranami (vrátane zadávateľov reklamy) zahrnuté v rámci webovej lokality xbox.com alebo dostupné prostredníctvom prepojenia z nej, či podieľanie sa na reklamných aktivitách vrátane doručovania tovaru a služieb a platieb za ne, ako aj ďalšie podmienky, požiadavky, záruky alebo prehlásenia súvisiace s takýmito transakciami alebo reklamnými aktivitami, sú výlučne medzi vami a zadávateľom reklamy alebo inou treťou stranou. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za žiadnu časť takýchto transakcií či reklamných aktivít.

ZÁKAZ POUŽÍVANIA NA NEZÁKONNÉ ALEBO ZAKÁZANÉ ÚČELY

Webovú lokalitu xbox.com môžete používať iba pod podmienkou zaručenia sa spoločnosti Microsoft, že webovú lokalitu xbox.com nebudete používať na žiadne nezákonné ani iné účely, ktoré sú zakázané týmito podmienkami, požiadavkami a oznámeniami. Webovú lokalitu xbox.com nesmiete používať spôsobom, ktorý by ju mohol poškodiť, odstaviť, preťažiť alebo obmedziť alebo ktorý by bránil akejkoľvek inej strane v nerušenom používaní webovej lokality xbox.com. Žiadnymi prostriedkami nesmiete získať ani sa pokúšať získať žiadne materiály ani informácie, ktoré nie sú zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom webovej lokality xbox.com.

POUŽÍVANIE KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

Webová lokalita xbox.com môže obsahovať služby BBS, diskusné oblasti, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre či iné prostriedky na výmenu správ alebo komunikáciu, ktoré vám umožňujú komunikovať so širokou verejnosťou alebo s nejakou skupinou používateľov (súhrnne „komunikačné služby“). Súhlasíte s tým, že tieto komunikačné služby budete používať výhradne na uverejňovanie, odosielanie a prijímanie správ a materiálov, ktoré sú vhodné pre konkrétnu komunikačnú službu a súvisia s ňou. Súhlasíte s tým, že pri používaní komunikačnej služby nebudete napríklad (okrem iného):

 • Ohovárať, zneužívať, obťažovať, sledovať, ohrozovať ani inak porušovať zákonné práva (napríklad právo na súkromie a ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch) ostatných.
 • Publikovať, uverejňovať, odovzdávať, distribuovať ani rozširovať žiadne nevhodné, zneucťujúce, hanlivé, cudzie práva porušujúce, obscénne, nemravné ani nezákonné témy, názvy, materiály a informácie.
 • Publikovať, uverejňovať, odovzdávať, distribuovať ani rozširovať témy, názvy, materiály a informácie evokujúce diskrimináciu, nenávisť alebo násilie voči jednej osobe alebo skupine osôb z dôvodu ich príslušnosti k určitej rase, náboženstvu alebo národu alebo urážajúce obete zločinov proti ľudskosti popieraním existencie týchto zločinov.
 • Odosielať ani inak sprístupňovať súbory, ktoré obsahujú obrázky, fotografie, softvér alebo iné materiály chránené zákonmi na ochranu duševného vlastníctva (alebo právami na súkromie a ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch), pokiaľ nevlastníte príslušné práva alebo nimi inak nedisponujete, alebo ste nedostali potrebné súhlasy s takýmto konaním.
 • Odosielať súbory, ktoré obsahujú vírusy, poškodené súbory alebo iný podobný softvér alebo programy, ktoré môžu poškodiť činnosť počítača iného používateľa.
 • Používať akékoľvek materiály alebo informácie vrátane obrázkov alebo fotografií, ktoré sú sprístupnené prostredníctvom webovej lokality xbox.com, takým spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek autorské práva, ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek strany.
 • Inzerovať alebo ponúkať na predaj alebo kúpu akýkoľvek tovar alebo akékoľvek služby na obchodné účely, pokiaľ príslušná komunikačná služba výslovne nepovoľuje takéto správy.
 • Vykonávať alebo preposielať prieskumy, súťaže, pyramídové schémy alebo reťazové listy.
 • Sťahovať akékoľvek súbory uverejnené iným používateľom komunikačnej služby, o ktorých viete alebo sa to dá dôvodne predpokladať, že sa takýmto spôsobom nesmú legálne distribuovať.
 • Falšovať ani odstraňovať akékoľvek označenia autorov, právne ani iné príslušné oznámenia alebo označenia vlastníka či značky pôvodu alebo zdroja softvéru alebo iných materiálov obsiahnutých v odosielanom súbore.
 • Obmedzovať ostatných používateľov pri používaní komunikačných služieb alebo im v tom zabraňovať.
 • Porušovať akékoľvek pravidlá správania alebo iné predpisy, ktoré sa môžu vzťahovať na akúkoľvek konkrétnu komunikačnú službu.
 • Získavať a inak zhromažďovať informácie o ostatných používateľoch bez ich súhlasu, a to vrátane e-mailových adries.
 • Porušovať akékoľvek platné zákony alebo nariadenia.
 • Vytvárať falošnú identitu na účely zavádzania ostatných.

Používanie komunikačných služieb podlieha aj vysvetleniu Pravidiel správania spoločnosti Microsoft pre zákazníkov služby Xbox Live.

Spoločnosť Microsoft nie je povinná monitorovať komunikačné služby. Spoločnosť Microsoft si však vyhradzuje právo na kontrolu materiálov uverejnených použitím komunikačnej služby a na ich odstránenie na základe svojho vlastného uváženia. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek vypovedať váš prístup k akýmkoľvek alebo všetkým komunikačným službám, a to bez oznámenia a z akéhokoľvek dôvodu.

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo kedykoľvek zverejniť akékoľvek informácie, ak je to podľa jej názoru nutné na splnenie platných zákonov, nariadení, právnych procesov alebo vládnych požiadaviek, prípadne upraviť, odmietnuť uverejniť či odstrániť všetky informácie alebo materiály, či už vcelku, alebo iba ich časť, a to na základe svojho vlastného uváženia.

Pri poskytovaní informácií umožňujúcich osobnú identifikáciu vás alebo vašich detí v rámci komunikačných služieb vždy postupujte opatrne. Spoločnosť Microsoft nekontroluje a neschvaľuje obsah, správy ani informácie nachádzajúce sa v rámci komunikačných služieb, a preto spoločnosť Microsoft výslovne odopiera akúkoľvek zodpovednosť v súvislosti s komunikačnými službami a akýmikoľvek činnosťami vyplývajúcimi z vašej účasti na komunikačných službách. Manažéri a hostitelia nie sú autorizovanými hovorcami spoločnosti Microsoft a ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.

Materiály odosielané do komunikačnej služby môžu podliehať uverejneným obmedzeniam týkajúcim sa používania, reprodukovania alebo rozširovania. Ak si stiahnete akékoľvek materiály, nesiete zodpovednosť za dodržiavanie takýchto obmedzení.

POUŽÍVANIE SLUŽBY XBOX LIVE

K niektorému obsahu a k niektorým funkciám služby Xbox Live na webovej lokalite xbox.com majú prístup iba predplatitelia služby Xbox Live s platným kontom Microsoft. Obsah a funkcie služby Xbox Live podliehajú zmluve o poskytovaní služieb spoločnosti Microsoft, ktorá je dostupná v časti Xbox Live. Na získanie prístupu k týmto funkciám služby Xbox Live budete musieť overiť svoj štatút predplatiteľa služby Xbox Live prihlásením sa pomocou svojho konta Microsoft. Keďže následne budete mať prostredníctvom služby Xbox Live k dispozícii osobné údaje o svojom predplatnom služby Xbox Live, nesiete všetku zodpovednosť za uchovávanie dôvernosti svojho konta Microsoft a jeho hesla. Okrem toho nesiete všetku zodpovednosť za všetky aktivity prebiehajúce pod vaším kontom v službe Xbox Live. Spoločnosť Microsoft nebude zodpovedná za žiadnu stratu, ktorá vám môže vzniknúť v dôsledku použitia vášho konta inou osobou, či už s vaším vedomím, alebo bez neho. Môžete však niesť zodpovednosť za straty vzniknuté spoločnosti Microsoft alebo inej strane z dôvodu použitia vášho konta inou osobou. Bez povolenia vlastníka konta nesmiete nikdy používať žiadne konto inej osoby. Ak sa kedykoľvek rozhodnete, že už nechcete mať prístup k službe Xbox Live alebo k informáciám týkajúcim sa vášho predplatného služby Xbox Live, zavolajte na oddelenie zákazníckej podpory na číslo 18004MYXBOX.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSTI MICROSOFT ALEBO ZVEREJNENÉ NA ĽUBOVOĽNEJ WEBOVEJ LOKALITE XBOX.COM

Spoločnosť Microsoft si neuplatňuje nárok na vlastníctvo materiálov, ktoré jej poskytnete (vrátane pripomienok a návrhov) alebo ktoré uverejníte, odošlete, zadáte alebo predložíte na webovej lokalite xbox.com alebo v súvisiacich službách (súhrnne „odoslané údaje“). Uverejnením, odoslaním, zadaním, poskytnutím alebo predložením svojich odoslaných údajov udeľujete spoločnosti Microsoft, jej afiliáciám a príslušným príjemcom sublicencií povolenie používať vaše odoslané údaje v súvislosti s ich podnikaním okrem iného vrátane práv na: kopírovanie, distribúciu, prenos, verejné zobrazovanie, verejné prezentovanie, reprodukovanie, úpravu, prekladanie a zmenu formátu vašich odoslaných údajov, na zverejnenie vášho mena v súvislosti s vašimi odoslanými údajmi a právo na sublicencovanie takýchto práv akémukoľvek vydavateľovi alebo dodávateľovi hier pre Xbox na webovej lokalite xbox.com.
Spoločnosť Microsoft vyvíja veľký počet a široké spektrum produktov a služieb. Spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za podobnosť medzi jej produktmi a službami a vaším nápadom. Súhlasíte s tým, že neexistuje žiadna zmluva ani dohoda medzi vami a spoločnosťou Microsoft týkajúca sa vašich odoslaných údajov a ani žiadny záväzok uchovávať vaše odoslané údaje v dôvernosti. V súvislosti s používaním vašich odoslaných údajov sa nebude platiť žiadna kompenzácia, ako je to uvedené v tomto dokumente. Spoločnosť Microsoft nemá žiadny záväzok týkajúci sa kontroly, uverejňovania ani používania akýchkoľvek vami poskytnutých odoslaných údajov a spoločnosť Microsoft môže takéto odoslané údaje kedykoľvek odstrániť na základe svojho vlastného uváženia.
Uverejnením, odoslaním, zadaním, poskytnutím alebo predložením svojich odoslaných údajov zaručujete a prehlasujete, že vlastníte alebo inak disponujete všetkými právami na svoje odoslané údaje podľa popisu v tomto článku okrem iného vrátane všetkých práv, ktoré potrebujete na poskytovanie, uverejňovanie, odosielanie, zadávanie alebo predkladanie odoslaných údajov, ako aj to, že používanie týchto odoslaných údajov nebude porušovať žiadne práva ostatných.

SOFTVÉR A OBSAH, KTORÝ JE K DISPOZÍCII NA WEBOVEJ LOKALITE XBOX.COM

Softvér a prípadný obsah, ktorý je k dispozícii na stiahnutie z webovej lokality xbox.com, s výnimkou softvéru sprístupneného koncovými používateľmi prostredníctvom komunikačnej služby (ďalej len „softvér“), je dielom spoločnosti Microsoft Corporation alebo jej dodávateľov chráneným autorskými právami. Vaše používanie softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy koncového používateľa (ak existuje), ktorá sa dodáva spolu so softvérom alebo ako jeho súčasť (ďalej len „licenčná zmluva“). Bez predchádzajúceho odsúhlasenia podmienok licenčnej zmluvy je zakázané inštalovať a používať akýkoľvek softvér, ktorý sa dodáva s licenčnou zmluvou alebo ju obsahuje. Na každý softvér, ku ktorému nie je priložená licenčná zmluva, vám spoločnosť Microsoft Corporation týmto udeľuje ako používateľovi odvolateľnú, osobnú, neprevoditeľnú licenciu na používanie softvéru na účely zobrazovania a iného používania konkrétnej webovej lokality xbox.com v súlade s týmito podmienkami používania a na žiadny iný účel, a to pod podmienkou, že zachováte nezmenené všetky oznámenia o autorských právach a iných vlastníckych právach. Akékoľvek oznámenia tretích strán dodávané s akýmkoľvek softvérom sa poskytujú iba na informačné účely. Spoločnosť Microsoft neudeľuje žiadne iné práva ani licencie, či už výslovné, alebo implicitné, okrem iného vrátane akýchkoľvek implicitných licencií na patenty. Vlastníkom softvéru je spoločnosť Microsoft alebo jej dodávatelia a je chránený zákonmi na ochranu autorských práv a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Akékoľvek reprodukovanie alebo ďalšie distribuovanie softvéru je podľa zákona výslovne zakázané a môže mať za následok prísne občianskoprávne a trestnoprávne postihy. Porušovatelia budú súdne stíhaní v maximálnom možnom rozsahu. BEZ OBMEDZENIA VYŠŠIE UVEDENÝCH USTANOVENÍ PLATÍ, ŽE KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKOVANIE SOFTVÉRU NA ĽUBOVOĽNÝ INÝ SERVER ALEBO ĽUBOVOĽNÉ INÉ MIESTO NA ÚČELY ĎALŠIEHO REPRODUKOVANIA ALEBO ĎALŠIEHO DISTRIBUOVANIA JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. V PRÍPADE, ŽE SA NA SOFTVÉR POSKYTUJE ZÁRUKA, POSKYTUJE SA LEN V SÚLADE S LICENČNOU ZMLUVOU. Beriete na vedomie, že softvér a všetka sprievodná dokumentácia alebo technické informácie podliehajú príslušným zákonom a predpisom o kontrole vývozu platným v Spojených štátoch amerických. Súhlasíte s tým, že softvér nebudete vyvážať ani ďalej vyvážať, priamo či nepriamo, do žiadnej krajiny, ktorá podlieha obmedzeniam vývozu stanoveným Spojenými štátmi americkými.

ODOPRETIE ZODPOVEDNOSTI

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA WEBOVEJ LOKALITE XBOX.COM ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM NEJ MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. INFORMÁCIE UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTE SA PRAVIDELNE UPRAVUJÚ. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA MÔŽU WEBOVÚ LOKALITU XBOX.COM KEDYKOĽVEK VYLEPŠOVAŤ ALEBO MENIŤ. NA ODPORÚČANIA ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM BY STE SA NEMALI SPOLIEHAŤ PRI VYKONÁVANÍ OSOBNÝCH, ZDRAVOTNÝCH, PRÁVNYCH ANI FINANČNÝCH ROZHODNUTÍ A MALI BY STE TO KONZULTOVAŤ S PRÍSLUŠNÝM ODBORNÍKOM, KTORÝ VÁM POSKYTNE KONKRÉTNE ODPORÚČANIE PRISPÔSOBENÉ VAŠEJ SITUÁCII.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT CORPORATION ANI JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA NEVYKONÁVAJÚ ŽIADNE PREHLÁSENIA TÝKAJÚCE SA VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PRESNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV OBSIAHNUTÝCH NA WEBOVEJ LOKALITE XBOX.COM, A TO NA ŽIADNY ÚČEL. VŠETKY TAKÉTO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY SA POSKYTUJÚ „AKO STOJA A LEŽIA“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO ODOPIERAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY VZŤAHUJÚCE SA NA TIETO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCKEHO TITULU A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV.

SÚHLASÍTE NAJMÄ S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ANI ÚPRAVU VAŠICH PRENOSOV A ÚDAJOV, AKÝCHKOĽVEK ODOSLANÝCH, PRIJATÝCH, NEODOSLANÝCH ALEBO NEPRIJATÝCH MATERIÁLOV A ÚDAJOV ANI AKÝCHKOĽVEK TRANSAKCIÍ REALIZOVANÝCH PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM. SÚHLASÍTE NAJMÄ S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNY VÝHRAŽNÝ, HANLIVÝ, OBSCÉNNY, URÁŽLIVÝ ANI NEZÁKONNÝ OBSAH, ZA KONANIE AKEJKOĽVEK INEJ STRANY ANI ZA ŽIADNE PORUŠENIE CUDZÍCH PRÁV INEJ STRANY VRÁTANE PRÁV DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA. SÚHLASÍTE NAJMÄ S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA ŽIADNY OBSAH ODOSLANÝ AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU POUŽITÍM WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM ALEBO ZAHRNUTÝ DO NEJ.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NEBUDÚ V ŽIADNOM PRÍPADE ZODPOVEDNÍ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, REPRESÍVNE, NÁHODNÉ, ŠPECIÁLNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY A ANI ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU OKREM INÉHO VRÁTANE ŠKÔD V DÔSLEDKU STRATY MOŽNOSTI POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU, VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SPOJENÉ S POUŽÍVANÍM ALEBO PREVÁDZKOVANÍM WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM, S ONESKORENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM ALEBO SÚVISIACICH SLUŽIEB, POSKYTOVANÍM ALEBO ZLYHANÍM POSKYTOVANIA SLUŽIEB A ANI ZA ŽIADNE INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM ALEBO INAK V SÚVISLOSTI S POUŽÍVANÍM WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM, ČI UŽ NA ZÁKLADE ZMLUVY, PORUŠENIA PRÁVA, NEDBALOSTI, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI, ALEBO V INAK, A TO ANI V PRÍPADE, AK SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO KTORÝKOĽVEK Z JEJ DODÁVATEĽOV BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ VZNIKU TAKÝCHTO ŠKÔD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY ALEBO JURISDIKCIE NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ALEBO NÁHODNÉ ŠKODY, OBMEDZENIE UVEDENÉ VYŠŠIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. AK NIE STE SPOKOJNÍ S KTOROUKOĽVEK ČASŤOU WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM ALEBO S KTOROUKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA, VAŠOU JEDINOU A VÝLUČNOU NÁHRADOU JE UKONČENIE POUŽÍVANIA WEBOVEJ LOKALITY XBOX.COM.

VYPOVEDANIE A OBMEDZENIE PRÍSTUPU

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo (výhradne na základe svojho vlastného uváženia) vypovedať váš prístup k celej webovej lokalite xbox.com alebo akejkoľvek jej časti a k súvisiacim službám alebo akejkoľvek ich časti, a to kedykoľvek a bez oznámenia.

VOĽBA PRÁVNEHO PORIADKU A MIESTA NA RIEŠENE SPOROV

Ak máte trvalý pobyt alebo ak vaša firma sídli v Spojených štátoch amerických, potom nároky vyplývajúce z porušenia tejto zmluvy budú podliehať zákonom štátu Washington bez ohľadu na kolízne normy. Všetky ostatné nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípadov úmyselného porušenia práva budú podliehať zákonom toho štátu v Spojených štátoch amerických, v ktorom máte trvalý pobyt alebo sídlo. Ak máte trvalý pobyt alebo ak vaša firma sídli v Spojených štátoch amerických, pri rozhodovaní všetkých sporov súvisiacich s touto zmluvou alebo službou súhlasíte s výlučnou jurisdikciou štátnych a federálnych súdov v King County v štáte Washington v USA a miestnou príslušnosťou k nim.

Ak máte trvalý pobyt alebo ak vaša firma sídli mimo územia Spojených štátov amerických, všetky nároky vrátane nárokov týkajúcich sa zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov o nekalej súťaži a prípadov úmyselného porušenia práva budú podliehať zákonom krajiny, v ktorej máte trvalý pobyt alebo sídlo, pričom súdy v tejto krajine budú mať výhradnú jurisdikciu nad všetkými spormi vyplývajúcimi z tejto zmluvy alebo týkajúcimi sa nej.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Súhlasíte s tým, že medzi vami a spoločnosťou Microsoft neexistuje žiadny podnikateľský, partnerský, zamestnanecký vzťah ani vzťah na základe zastúpenia, ktorý by vyplýval z tejto zmluvy alebo z používania webovej lokality xbox.com. Súhlasíte s tým, že spoločnosť Microsoft, jej materské a dcérske spoločnosti, afiliácie, predstaviteľov, riaditeľov a zamestnancov odškodníte a zbavíte zodpovednosti za všetky nároky, požiadavky alebo škody vrátane primeraných nákladov na právne zastupovanie vznesené akoukoľvek treťou stranou v dôsledku alebo vyplývajúce z vášho používania webovej lokality xbox.com alebo konania na nej. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo zverejňovať akékoľvek osobné údaje o vás alebo vašom používaní webovej lokality xbox.com vrátane jej obsahu bez vášho predchádzajúceho povolenia, pokiaľ bude mať spoločnosť Microsoft dôvod v dobrej viere sa domnievať, že takéto konanie je potrebné na: (1) dodržiavanie právnych požiadaviek alebo právneho procesu, (2) ochranu a obranu vlastníckych práv spoločnosti Microsoft alebo jej afiliácií, (3) presadzovanie podmienok požívania alebo (4) ochranu záujmov jej členov a ostatných používateľov. Plnenie podmienok tejto zmluvy zo strany spoločnosti Microsoft podlieha existujúcim zákonom a právnym procesom a nič z toho, čo je obsiahnuté v tejto zmluve, neobmedzuje právo spoločnosti Microsoft splniť žiadosti alebo požiadavky vládnych orgánov, súdov a orgánov činných v trestnom konaní týkajúce sa vášho používania webovej lokality xbox.com alebo informácií poskytnutých spoločnosti Microsoft či zhromaždených ňou s súvislosti s takýmto používaním. Ak sa zistí, že ktorákoľvek časť tejto zmluvy je v súlade s platnými zákonmi neplatná alebo nevynútiteľná okrem iného vrátane odopretí záruk a obmedzení zodpovednosti stanovených vyššie, potom sa toto neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenie bude považovať za nahradené platným a vynútiteľným ustanovením, ktoré najpresnejšie vystihuje účel pôvodného ustanovenia, pričom zvyšná časť zmluvy zostane naďalej účinná. Pokiaľ nie je v tomto dokumente uvedené inak, táto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi používateľom a spoločnosťou Microsoft v súvislosti s webovou lokalitou xbox.com a nahrádza všetky predchádzajúce alebo súčasné komunikácie a návrhy, či už v elektronickej, ústnej, alebo písomnej forme, medzi používateľom a spoločnosťou Microsoft v súvislosti s webovou lokalitou xbox.com. V súdnych a administratívnych konaniach, ktoré sa začnú na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou, je prípustná vytlačená kópia tejto zmluvy a akýchkoľvek iných oznámení v elektronickej forme, a to v rovnakom rozsahu ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačenej forme, pričom bude podliehať aj rovnakým podmienkam.

OZNÁMENIA O AUTORSKÝCH PRÁVACH A OCHRANNÝCH ZNÁMKACH

Všetok obsah webovej lokality xbox.com: Copyright © 2015 Microsoft Corporation alebo jej dodávatelia, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Všetky práva vyhradené. Microsoft, Xbox, Xbox Live, logá Xbox a ostatné produkty spoločnosti Microsoft uvedené v tomto dokumente sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation. Názvy skutočných spoločností a produktov uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov. Spoločnosti, organizácie, produkty, osoby a udalosti uvádzané v príkladoch v tomto dokumente sú vymyslené. Akákoľvek podobnosť s ktoroukoľvek skutočnou spoločnosťou, organizáciou, produktom, osobou, či udalosťou je náhodná a nemôže sa vyvodzovať žiadna súvislosť. Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené v tomto dokumente, sú vyhradené.

OZNÁMENIA A POSTUP PRI UPLATŇOVANÍ REKLAMÁCIÍ PORUŠENIA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA

Spoločnosť Microsoft rešpektuje práva duševného vlastníctva tretích strán. Ak chcete poslať oznámenie o porušení práv duševného vlastníctva vrátane nárokov vyplývajúcich z porušenia autorských práv, použite naše postupy predkladania oznámení o porušení cudzích práv (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). NEBUDEME REAGOVAŤ NA ŽIADNE OTÁZKY, KTORÉ NESÚVISIA S TÝMITO POSTUPMI.

Pri odpovedaní na oznámenia, ktoré sa týkajú porušenia autorských práv, používa spoločnosť Microsoft postupy stanovené v zákone č. 17 Zákonníka Spojených štátov amerických, článok 512. Za určitých okolností môže spoločnosť Microsoft tiež zablokovať alebo vypovedať kontá používateľov služieb spoločnosti Microsoft, ktorí opakovane porušujú cudzie práva.