Vysvetlenie Pravidiel správania spoločnosti Microsoft pre zákazníkov služby Xbox  Live 

Posledná aktualizácia dokumentu: august 2015

Vyhnite sa negatívnemu správaniu.

Podporte pozitívne správanie.

Vysvetlenie Pravidiel správania spoločnosti Microsoft pre zákazníkov služby Xbox Live

Xbox Live je vaša online herná komunita. Pomôžte všetkým, aby sa bavili a zároveň dodržiavali Pravidlá správania spoločnosti Microsoft v službe Xbox Live. Toto je jednoduchá príručka o uplatňovaní Pravidiel správania sa v službe Xbox Live:

 • Zamyslite sa, ako môže vaše správanie a obsah ovplyvniť vás a iných hráčov v službe Xbox Live. Podporte pozitívny vplyv a vyhnite sa tomu negatívnemu.
 • Negatívne správanie môže mať pre vás následky.

Ďalšie informácie si môžete prečítať nižšie.

SPRÁVANIE V SLUŽBE XBOX LIVE

Čo sa považuje za správanie v službe Xbox Live?

Správanie je všetko, čo robíte a má vplyv na vás, iných používateľov, spoločnosť Microsoft alebo službu Xbox Live.

Aké sú príklady správania, ktoré je v konzole Xbox zakázané?

(Poznámka: Uvádzame len niekoľko príkladov správania zakázaného Pravidlami správania spoločnosti Microsoft. Ak sa nejaká položka v tomto zozname nenachádza, nemusí to znamenať, že je takéto správanie prijateľné.)

 • Nevytvárajte, nezdieľajte, nepoužívajte ani nepropagujte zakázaný obsah.
 • Nezapájajte sa do protiprávnej aktivity. Napríklad:
  • nevyhrážajte sa iným používateľom fyzickým ublížením,
  • nešírte o používateľoch, produktoch, podnikoch ani skupinách nepravdivé informácie,
  • nezverejňujte fotografie vyzlečených osôb s vedomím, že objekty na fotografii ich nemali v úmysle zverejniť,
  • iných používateľov nevydierajte ani sa im inak nevyhrážajte, aby ste niečo dosiahli.
 • Nikomu neubližujte a nikoho neobťažujte. Napríklad:
  • nezapájajte sa do sebaubližovania,
  • nepodporujte násilie proti ľuďom ani zvieratám,
  • nekričte na iných, nezastrašujte ich a nešikanujte,
  • neohrozujte súkromie iných osôb (napr. zdieľaním ich osobných údajov, ako napríklad domácej adresy),
  • neohrozujte ochranu svojho konta, zariadení a osobných údajov (napríklad nepožičiavajte svoje prihlasovacie údaje, nezverejňujte svoje osobné údaje, nezabudnite si strážiť zariadenia).
 • Nespôsobujte škodu spoločnosti Microsoft, službe Xbox Live ani nepoškodzujte zariadenia iných osôb. Napríklad:
  • nezverejňujte prepojenia na malvér,
  • neznemožňujte iným prístup k ich sieti ani zariadeniu,
  • nenarušujte fungovanie služby Xbox Live.
 • Nepodvádzajte a neovplyvňujte výsledky. Napríklad:
  • nepoužívajte neoprávnený hardvér alebo softvér,
  • nevyužívajte slabé stránky alebo chyby hry,
  • nevykonávajte neoprávnené úpravy profilu svojho konta alebo jeho obsahu (napr. jeho platnosti, avatara, uložených hier, skóre hráča, dosiahnutých výsledkov),
  • nehrajte zámerne s niekým, kto používa neoprávnený softvér alebo metódy hry.
 • Nekradnite ani nepoužívajte obsah iných používateľov bez ich povolenia. Napríklad:
  • nezdieľajte obsah vo väčšom rozsahu ako máte povolené,
  • nepoužívajte intelektuálny majetok iných používateľov bez ich povolenia (napr. autorské práva, obchodné tajomstvá),
  • nehrajte protizákonne získaný softvér alebo neoprávnene kopírované hry,
  • nehrajte hru, kým nie je v službe sprístupnená na hranie.
 • Nezúčastňujte sa podvodov ani neoprávnených transakcií. Napríklad:
  • neprenajímajte, neprenášajte, nepredávajte ani iným spôsobom neposkytujte tretím stranám prístup k svojim kontám či menovkám hráča,
  • nepristupujte ku kontám, ktoré nevlastníte, ani sa k nim nepokúšajte získať prístup,
  • nekupujte členstvá, hry, darčekové poukážky, práva na konto alebo obsah od neoprávnených strán,
  • nepokúšajte sa používať alebo zdieľať podvodné spôsoby získavania členstva, hier, darčekových poukážok, práv ku kontu, obsahu či hardvéru,
  • nepoužívajte svoje konto na obchodovanie so službami alebo herným obsahom zámenou za členstvo, hry, darčekové poukážky, práva ku kontu alebo iný obsah.
  • nepredávajte ďalej ani nedistribuujte akúkoľvek súčasť služby Xbox Live,
  • nevydávajte sa za inú osobu (napr. zamestnanca spoločnosti Microsoft, prostredníkov, zamestnancov vývojárov hry, vydavateľov ani za iných partnerov spoločnosti Xbox).
 • Nepoužívajte službu Xbox Live na komerčné účely. Napríklad:
  • nevytvárajte konto pre podnikateľský subjekt,
  • nepropagujte v službe Xbox Live produkty ani služby,
 • nepropagujte zakázané správanie.

OBSAH V SLUŽBE XBOX LIVE

Čo sa považuje za obsah v službe Xbox Live?

Obsah je všetko, čo vytvárate, zdieľate, používate alebo propagujete a čo iná osoba môže vidieť, počuť, alebo iným spôsobom zobraziť, ako napríklad, menovky hráča, informácie v profile, herný obsah a videá.

Aké sú príklady obsahu, ktorý je zakázaný v službe Xbox Live?

(Poznámka: Uvádzame len niekoľko príkladov obsahu zakázaného Pravidlami správania spoločnosti Microsoft. Ak sa nejaká položka v tomto zozname nenachádza, nemusí to znamenať, že takýto obsah je prijateľný.)

 • Obsah zahŕňajúci ilegálnosť. Napríklad:
  • hazard, pirátstvo, detská pornografia, obscénnosť alebo kriminálna aktivita,
  • požívanie alkoholu u mladistvých, užívanie zakázaných látok alebo spoločensky nezodpovedné správanie spojené s užívaním omamných látok (napr. jazda pod vplyvom alkoholu),
  • terorizmus (napr. inštrukcie na výrobu výbušniny alebo inej zbrane),
  • informácie, ktoré môžu podvodníkom pomôcť pri odcudzení identity (napr. číslo občianskeho preukazu),
 • Obsah, ktorý by mohol niekomu uškodiť alebo niekoho obťažovať, vrátane vás alebo zvieraťa. Napríklad:
  • hanlivé slová alebo výrazy,
  • obsah súvisiaci so samovraždou.
  • (Poznámka: Uvádzame len niekoľko príkladov správania zakázaného Pravidlami správania spoločnosti Microsoft. Ak sa nejaká položka v tomto zozname nenachádza, nemusí to znamenať, že je takéto správanie prijateľné.)
  • Negatívne vyjadrenia (vrátane nenávistných vyjadrení alebo hrozieb) cielené na osoby patriace k určitej skupine vrátane skupín založených na farbe pleti, etniku, národnosti, jazyku, pohlaví, veku, postihnutí, postavení veterána, náboženstve či sexuálnej orientácii a jej prejavoch,
  • vyrušovanie, za ktoré sa považujú nadmerné prejavy zamerané na rušenie iných používateľov alebo na prekazenie hry alebo používania aplikácie v službe Xbox Live osobe alebo skupine osôb,
  • obsah zobrazujúci alebo propagujúci zneužívanie zvierat,
 • kontroverzný obsah. Napríklad:
  • sexuálny, provokatívny, pornografický obsah alebo obsah určený dospelým,
  • násilný obsah,
  • kontroverzný náboženský obsah,
  • akýkoľvek obsah zahŕňajúci známych ľudí alebo organizácie,
  • akýkoľvek obsah zahŕňajúci sporné udalosti z minulosti i súčasnosti.
 • Obsah, na ktorý nemáte oprávnenie. Napríklad:
  • obrázky a ďalší obsah, ktorý nemáte povolené používať,
  • nezákonne získané videá,
 • obsah, ktorý propaguje alebo pripomína slová, frázy, slovné hračky, obrázky alebo iný obrazový materiál súvisiaci s akýmkoľvek zakázaným obsahom.

NÁSLEDKY

Porušenie Pravidiel správania spoločnosti Microsoft môže mať za následok napríklad:

 • automatické priradenie novej menovky hráča, ak si vytvoríte nevhodnú menovku,
 • vymazanie obsahu, ak vytvoríte alebo použijete nevhodný obsah,
 • obmedzenia (napr. komunikácie, hry pre viacerých hráčov, prístupu ku kontu) používania služieb Xbox Live v prípade zneužívania týchto služieb,
 • trvalé vyradenie alebo zakázanie zariadenia, ak dôjde k mimoriadne závažnému porušeniu pravidiel, ktoré okrem iného zahŕňa: hakovanie, upravovanie softvéru, neoprávnenú manipuláciu s profilom, podvod, krádež konta alebo menovky hráča a obchodovanie s nimi, závažné poznámky súvisiace s rasovými predsudkami, vydávanie sa za zamestnanca spoločnosti Xbox, zobrazovanie nahoty, opakované vytváranie nevhodných menoviek hráča alebo obsahu profilu, distribúciu adries URL lokalitám zameraným na neoprávnené získavanie údajov,
 • trvalé vyradenie alebo zakázanie zariadenia, ak sa pokúsite vyhnúť vyradeniu prostredníctvom iných kont alebo zariadení,
 • trvalé vyradenie alebo zakázanie zariadenia, ako opakovane porušujete pravidlá.

V PRÍPADE TRVALÉHO VYRADENIA PRICHÁDZATE O VŠETKY LICENCIE K OBSAHU, ČLENSTVO GOLD A ZOSTATOK NA KONTE MICROSOFT, KTORÝ JE PRIRADENÝ K VYRADENÉMU KONTU.

SŤAŽNOSTI

Ak si všimnete správanie alebo obsah porušujúci Pravidlá správania spoločnosti Microsoft, nepodnikajte proti zakázanému správaniu alebo obsahu žiadne kroky. Namiesto toho môžete: