XBOX HALL OF FAME KONKURS | OFICJALNY REGULAMIN 

§ 1. Konkurs

 

Konkurs, o którym mowa w niniejszym regulaminie Konkursu Xbox Hall of Fame (zwany dalej „Konkursem”) jest skierowany do użytkowników konsoli Xbox korzystających z usługi gamingowej online Xbox Live (zwanych dalej „Uczestnikami”).

 

§ 2. Organizator Konkursu

 

Organizatorem Konkursu jest dfusion communication sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słomińskiego 7/777, 00-195 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357443, NIP: 522-295-17-67, REGON: 142414993 („Organizator”).

 

Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego oraz jest wyłącznie odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu.

 

Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Facebook i Facebook nie pomaga w jego organizowaniu. Facebook.com nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec jego Uczestników za przeprowadzenie Konkursu, a wyłącznie odpowiedzialnym za prowadzenie Konkursu jest Organizator.

 

§ 3. Fundator Nagród w Konkursie

 

1. Fundatorem Nagród w Konkursie jest Microsoft Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 195a; 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056838 z siedzibą w Warszawie, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-010-33-91 (zwana dalej "Fundatorem")

 

2. Nagrody w Konkursie wydaje Organizator.

 

§ 4. Czas Trwania Konkursu

 

Konkurs rozpoczyna się w dniu 1 października 2020 r. o godzinie 9:01 i kończy w dniu 25 października 2020 r. o godzinie 8:59. poszczególnych zadań Konkursu wskazanych w poszczególnych Kategoriach (zdefiniowanych poniżej w § 6) . Poszczególne zadania Konkursu mogą być rozpoczynane, prowadzone i zakończone w krótszym lub dłuższym czasie zgodnie z informacjami wskazanymi w § 6 Regulaminu.

 

§ 5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

 

Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: (i) jest konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, (ii) zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (iii) posiada do użytku własnego konsolę do gier Xbox i (iv) aktywne konto w sieci Xbox Live oraz (v) zgłosi się do Konkursu poprzez swój Gamertag pod adresem domenowym Xbox.com/HOF zgodnie z instrukcjami tam wskazanymi.

 

Uczestnicy zobowiązani są do zweryfikowania swoich danych w koncie Xbox Live i potwierdzenia ich poprawności przed przystąpieniem do Konkursu.

 

Uczestnik może zgłosić się tylko w jednej Kategorii Konkursu ze wskazanych poniżej w § 6.

 

W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych, a osoby niepełnoletnie (ale powyżej 13 lat) uczestniczą w Konkursie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.

 

Zadania Konkursu w poszczególnych Kategoriach będą ogłaszane i publikowane przez Organizatora na fanpejdżu Xbox Polska w serwisie facebook.

 

Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz Fundatora, w tym pracownicy tymczasowi lub zleceniobiorcy Organizatora oraz Fundatora oraz innych podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Fundatorem przy organizacji Konkursu, jak również osoby im bliskie. Za osoby bliskie uważa się małżonka, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, wstępnych, zstępnych i ich małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające we wspólnym pożyciu.

 

 

§ 6. Zasady konkursu / wyłonienia zwycięzców

 

1. Konkurs adresowany jest do Uczestników spełniających warunki opisane w § 5 powyżej, którzy w określonych poniżej terminach uzyskali w następujących kategoriach zadań Konkursu ("Kategorie"): komputerowy Xbox Live i tabele wyników poszczególnych gier są oficjalnymi kryteriami w tym Konkursie.

 

 

I. Legenda Gamerscore: Najwięcej punktów Gamerscore w całej historii konsoli Xbox dla Użytkowników z Polski począwszy od dnia 22 listopada 2013 r. do dnia 20 października 2020 r. o godzinie 8:59;

 

II. Zdobywca Osiągnięć: Najwięcej zdobytych osiągnięć (achievment) w całej historii konsuli Xbox dla Użytkowników z Polski począwszy od dnia 22 listopada 2013 r. do dnia 20 października 2020 r. o godzinie 8:59;

 

III. Władca Game Pass: Najwięcej zagranych tytułów z subskrypcji Xbox Game Pass całej w historii konsoli Xbox dla Użytkowników z Polski od dnia 22 listopada 2013 r. do dnia 20 października 2020 r. do godziny 8:59; a także tych Uczestników, spełniających warunki opisane w § 5 powyżej, którzy podjęli się następujących wyzwań trialowych w poszczególnych grach na Xbox w danym przedziale czasowym:

 

IV. Pogromca osiągnięć: Zdobyli najwięcej osiągnięć (achievement) w okresie od 1 października 2020 r. od godziny 9:01 do 20 października 2020 r. do godziny 8:59;

 

V. Mistrz Gamerscore: Zdobyli najwięcej punktów Gamerscore w okresie od 1 października 2020 r. od godziny 9:01 do 20 października 2020 r. do godziny 8:59;

 

VI. W grze Sea of Thieves: Legendary Captain's Challenge: Zebrali jak największą wartość Emissary Value podczas podróży Athena's Fortune Emissary w okresie od 2 października 2020 od godziny 9:01 do 5 października 2020 r. do godziny 8:59;

 

VII. W grze State of Decay 2: jak najszybciej wyczyścili mapę "Plague Hearts" w okresie od 16 października 2020 r. od godziny 9:01 do 19 października 2020 r. do godziny 8:59;

 

VIII. W grze Forza Horizon 4: uzyskali najszybsze okrążenie na torze Xbox Hall Of Fame Circuit w okresie od 22 września 2020 r. od godziny 9:01 do 12 października 2020 r. do godziny 8:59.

 

2. Ponadto, w ramach Konkursu i w czasie jego prowadzenia, Organizator będzie cyklicznie ogłaszał na fanpejdżu Xbox Polska w serwisie Facebook dodatkowe wyzwania dla Uczestników, w łącznej liczbie dziesięciu (10) w ciągu całego Konkursu. Organizator zachęca do regularnego śledzenia fanpejdża Xbox Polska i podejmowana publikowanych tam wyzwań.

 

3. Zwycięscy Konkursu w poszczególnych Kategoriach wyłaniani są na podstawie rankingu online dostępnego za pomocą konsoli Xbox w terminie siedmiu (7) dni od zakończeniu terminu Konkursu. W przypadku remisu pomiędzy Uczestnikami w danej Kategorii, zwycięzcą będzie ten Uczestnik, który jako pierwszy osiągnął zwycięski wynik w danej Kategorii. W przypadku wyzwań, o których mowa w ust. 2 powyżej, Organizator może podjąć decyzję o wcześniejszej publikacji wyników na fanpejdżu Xbox Polska w serwisie Facebook.

 

4. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez niego warunków niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony przez przesłanie wiadomości prywatnej na swoim koncie Xbox Live.

 

§ 7. Nagrody

 

1. W Konkursie przyznane są nagrody dla każdego zwycięskiego Uczestnika zadań wskazanych w § 6 ust. 1 ppkt. I - VIII w postaci pakietu składającego się: (i) z konsoli nowej generacji Xbox One X o wartości 2.249 złotych, (ii) rocznego dostępu do usługi Xbox Ultimate Game Pass o wartości 659,88 złotych, (iii) bluzy z kapturem o wartości 195,08 złotych oraz (iv) pamiątkowej statuetki - łącznie o wartości 3.114,00 złotych (dalej: „Nagrody”). Dodatkowo, dla dziesięciu (10) zwycięskich Uczestników wyzwań, o których mowa w § 6 ust. 2, Organizator przewiduje nagrody w postaci rocznego dostępu do usługi Xbox Ultimate Game Pass o wartości 659,88 złotych ("Nagrody Dodatkowe").

 

2. Nagród i Nagród Dodatkowych w Konkursie nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny lub na inne nagrody rzeczowe. Każdemu uprawnionemu do nagrody Uczestnikowi przysługuje prawo do jednej Nagrody albo jednej Nagrody Dodatkowej w czasie trwania Konkursu. Ponadto, Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody i Nagrody Dodatkowej na osobę trzecią.

 

§ 8. Opłaty i podatki

 

Do każdej Nagrody (z wyłączeniem Nagród Dodatkowych) o wartości przekraczającej 2.000 złotych dodana będzie przez Organizatora dodatkowa nagroda w kwocie pieniężnej w wysokości 11,11% wartości Nagrody, przy czym kwota ta nie zostanie wypłacona zwycięskim Uczestnikom, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na poczet należnego podatku dochodowego od wygranych w Konkursie Nagród zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi polskimi przepisami podatkowymi. Uczestnik Konkursu może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny, ani jakakolwiek inna gratyfikacja rzeczowa.

 

§ 9. Zasady rozstrzygnięcia Konkursu / wyłonienia zwycięzców

 

1. Oceny zgłoszeń konkursowych dokonuje Komisja Konkursowa składa się z trzech osób wybranych przez Organizatora.

 

2. Uczestnikom Konkursu zostaną przyznane Nagrody i Nagrody Dodatkowe zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 

3. Zdobywca Nagrody i Nagrody Dodatkowej w Konkursie wyłoniony zostanie najpóźniej w terminie dziesięciu (10) dni od momentu zakończenia Konkursu (czas ten może wydłużyć się w przypadku trwania pandemii). Zwycięscy Uczestnicy otrzymają prywatną wiadomość na swoim koncie Xbox Live. Lista zwycięskich Uczestników zostanie także ogłoszona na fanpejdżu Xbox Polska w serwisie Facebook

 

4. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru alternatywnego Zdobywcy Nagrody i Nagrody Dodatkowej, spośród Uczestników, którzy zgłosili się do w Konkursie, w przypadku, gdy Organizator nie otrzyma od Zwycięzcy w momencie wskazanym przez Organizatora wszystkich ustalonych dokumentów i danych, lub uzyska informację, że nagrodzone zgłoszenie do Konkursu narusza prawa osób trzecich lub jej autor w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu.

 

 

§ 10. Tryb przekazania Nagród i Nagród Dodatkowych

 

Nagroda zostanie wysłana kurierem, lub przesyłką pocztową. Nagroda Dodatkowa zostanie przekazana drogą elektroniczną.

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania Nagrody zwycięzcy Konkursu z powodu podania błędnego adresu przez Zdobywcę.

 

 

§ 11. Utrata prawa do Nagród

 

1. Jeżeli po dacie rozstrzygnięcia Konkursu pojawią się po stronie zwycięzcy Konkursu okoliczności, w wyniku których odpadnie podstawa przyznania Nagród lub Nagród Dodatkowych (tj. naruszone zostaną warunki niniejszego Regulaminu) dany Uczestnik Konkursu będzie zobowiązany do zwrotu nagród w terminie 7 dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Organizatora. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Organizatora naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 

2. Niezależnie od powyższego postanowienia, Komisja zastrzega sobie prawo zmiany i wyboru zwycięzcy Konkursu w przypadku jakiegokolwiek złamania zasad Konkursu przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu. W takiej sytuacji, jeśli wspomniane nieprawidłowości ujawnione zostaną po zrealizowaniu nagród przez nagrodzonego Uczestnika Konkursu, zobowiązany będzie on do zwrotu na rzecz Organizatora równowartości pieniężnej wydanej nagrody.

 

§ 12. Reklamacja

 

Reklamacje związane z przebiegiem lub wynikami Konkursu należy kierować na piśmie na adres Organizatora: ul. Słomińskiego 7/777, 00-195 Warszawa z dopiskiem „Konkurs”, w terminie do 7 dni od wyłonienia zwycięzców, bądź drogą elektroniczną na adres mailowy xbox@bonuslvl.com albo poprzez wiadomość prywatną do Organizatora poprzez fanpejdż Xbox Polska. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego drogą elektroniczną w terminie 7 dni od jej rozpatrzenia przez Organizatora.

 

§ 13. Przesyłanie informacji środkami komunikacji elektronicznej

 

Uczestnik Konkursu może otrzymywać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, informację i korespondencję dotyczącą Konkursu.

 

§ 14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

 

1. W ramach Konkursu będą przetwarzane dane osobowe Uczestników podane w związku z Konkursem (dalej „Dane Osobowe”).

 

2. Odrębnymi Administratorami Danych Osobowych są Organizator oraz Fundator (dalej łącznie, jako „Administratorzy” lub indywidualnie jako „Administrator”).

 

3. Dane Osobowe są przetwarzane przez Administratorów w następującym zakresie:

 

4. Organizator przetwarza Dane Osobowe na potrzeby realizacji Konkursu, w tym oceny prac konkursowych, przyznawania Uczestnikowi Nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Natomiast,

 

5. Fundator przetwarza Dane Osobowe Uczestników będących zwycięzcami Konkursu w celach marketingowych Fundatora, w tym w celu marketingu Konkursu przez Fundatora.

 

6. Organizator i Fundator przetwarzają Dane Osobowe twórców Pracy Konkursowej w celu realizacji umowy licencyjnej, o której jest mowa w § 17.

 

7. Przetwarzanie Danych Osobowych przez Organizatora dla celów wskazanych powyżej jest zgodne z prawem, bo jest niezbędne do wykonania zobowiązań Organizatora w stosunku do Uczestnika wynikających z Regulaminu oraz z udzielonej licencji na podstawie § 17 Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tutaj przetwarzanie w celu realizacji umowy o treści zawartej w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”).

 

8. Przetwarzanie Danych Osobowych Uczestników będących zwycięzcami Konkursu przez Fundatora jest zgodne z prawem, bo jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Fundatora obejmujących cele marketingowe Fundatora, w tym w celu marketingu Projektu przez Fundatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W przypadku przetwarzania Danych Osobowych przez Fundatora w celu realizacji umowy licencji, podstawą prawną przetwarzania Danych Osobowych jest tutaj przetwarzanie w celu realizacji umowy o treści zawartej w Regulaminie, której stroną jest Uczestnik (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 pkt. b) RODO).

 

9. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udziału w Konkursie.

 

10. Dane Osobowe będą przetwarzane przez Organizatora do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń dotyczących Konkursu, w tym dane Uczestników, którzy uzyskali prawo do Nagrody, będą przetwarzane przez okres 5 (pięciu) lat, licząc od końca roku, w którym Uczestnik uzyskał prawo do Nagrody, w związku z możliwością przeprowadzenia kontroli przez odpowiednie organy państwowe (kontrola podatkowa lub celno-skarbowa). W przypadku Danych Osobowych przetwarzanych przez Fundatora będą one przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu przez Uczestnika wobec przetwarzania jego danych osobowych w prawnie uzasadnionym interesie przez Fundatora (tj. w celach marketingowych).

 

11. Dane Osobowe mogą być przekazywane przez Administratorów: zewnętrznym dostawcom usług (np. drukarniom, agencjom eventowym i marketingowym) jak również prawnikom, księgowym i biegłym rewidentom, organom państwowym, sądom lub innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa.

 

12. Dane Osobowe przetwarzane w powyższych celach nie będą podlegać decyzjom podejmowanym wyłącznie na podstawie zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

 

13. W przypadkach i na zasadach określonych w przepisach, Uczestnikowi, którego dane są przetwarzane w Konkursie, przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, oraz prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Dane Osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych.

 

14. Administrator podejmuje wszelkie uzasadnione kroki w celu zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa w celu ochrony Danych Osobowych. Środki bezpieczeństwa wdrożone przez Administratora są adekwatne do ryzyka związanego z przetwarzaniem danych osobowych i są zgodne z przyjętymi przez Administratora zasadami bezpieczeństwa informatycznego oraz korporacyjnymi zasadami i procedurami zarządzania.

 

15. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

16. Administrator przechowuje Dane osobowe na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

17. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych prosimy o kontakt.

 

§ 15. Postanowienia końcowe

 

1. W celu uchylenia wątpliwości Microsoft Sp. z o.o. ani Microsoft Corporation nie są współorganizatorami Konkursu.

 

2. Informacja o zwycięskich Uczestnikach zostanie opublikowana wraz z ich imieniem i nazwiskiem oraz z informacją o odpowiedniej Kategorii w Konkursie na fanpejdżu Xbox Polska w serwisie facebook pod adresem: http://facebook.com/xboxpl

 

3. Regulamin podlega przepisom prawa polskiego. W sprawach w Regulaminie nieunormowanych, stosuje się regulaminy i polityki Xbox Live oraz Standardy Społeczności Xbox a także polityki i regulaminy Microsoft.