Warunki korzystania z witryny Xbox.com

(Data ostatniej aktualizacji: stycznia 2016 r.)

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE MARKI XBOX!

Witryna Xbox.com składa się z różnych stron i usług internetowych obsługiwanych przez spółkę Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, lub jej podmioty stowarzyszone (łącznie „Witryna Xbox.com”).

Witryna Xbox.com jest udostępniana Użytkownikowi, pod warunkiem że Użytkownik zaakceptuje — bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian — wszystkie postanowienia, warunki i powiadomienia zawarte w niniejszym dokumencie. Korzystanie z Witryny Xbox.com przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zgadza się na związanie się takimi postanowieniami, warunkami i powiadomieniami. Witryna Xbox.com może zawierać dodatkowe postanowienia dotyczące konkretnych funkcji lub ofert (na przykład loterii i czatów) („Dodatkowe Postanowienia”).

Jeśli którekolwiek z postanowień, warunków lub powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie będzie sprzeczne z Dodatkowymi Postanowieniami lub innymi postanowieniami i wytycznymi znajdującymi się w Witrynie Xbox.com, wówczas takie postanowienia, warunki lub powiadomienia będą miały znaczenie rozstrzygające.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat zbierania i wykorzystywania danych osobowych Użytkownika można znaleźć w Oświadczeniu o ochronie prywatności dostępnym pod adresem https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.

ZMIANY W NINIEJSZYCH WARUNKACH KORZYSTANIA

Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, warunków i powiadomień, na mocy których Witryna Xbox.com jest udostępniana Użytkownikowi, w tym między innymi w zakresie ewentualnych opłat związanych z używaniem Witryny Xbox.com. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne przeglądanie niniejszych postanowień, a korzystanie przez Użytkownika z witryny oznacza potwierdzenie przez niego zgody na te postanowienia.

OGRANICZENIE DOTYCZĄCE OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO UŻYTKU

O ile nie określono inaczej, Witryna Xbox.com jest przeznaczona do osobistego i niekomercyjnego użytku przez Użytkownika. Użytkownik nie może zmieniać, kopiować, rozpowszechniać, przekazywać, wyświetlać, odtwarzać, reprodukować, publikować, licencjonować, przekazywać, sprzedawać ani tworzyć opracowań na podstawie jakichkolwiek informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych za pomocą Witryny Xbox.com.

ŁĄCZA DO WITRYN OSÓB TRZECICH

Witryna Xbox.com może zawierać łącza do innych witryn lub pobierać z nich dane („Powiązane Witryny”). Powiązane Witryny pozostają poza kontrolą Microsoft i Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za zawartość Powiązanych Witryn, w tym za łącza w nich zamieszczane, dokonywane w takich witrynach zmiany lub aktualizacje ani za jakiekolwiek informacje przekazywane za pośrednictwem takich witryn. Takie łącza są udostępniane przez Microsoft tylko dla wygody Użytkownika, a udostępnienie ich w witrynie nie jest równoznaczne z aprobatą przez Microsoft zawartości witryny ani z istnieniem powiązań z operatorami tych witryn.

Wszelkie transakcje z osobami trzecimi (w tym z reklamodawcami) odbywające się bezpośrednio w Witrynie Xbox.com lub za pośrednictwem zamieszczonego w niej łącza lub jakikolwiek udział w promocjach, w tym dostawa towarów i świadczenie usług oraz płatność za takie towary i usługi, a także wszelkie postanowienia, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi transakcjami lub promocjami dotyczą wyłącznie Użytkownika i reklamodawcy lub innej osoby trzeciej. Microsoft nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakąkolwiek część takich transakcji lub promocji.

ZAKAZ KORZYSTANIA Z USŁUG W BEZPRAWNY LUB ZABRONIONY SPOSÓB

Warunkiem korzystania z Witryny Xbox.com przez Użytkownika jest zagwarantowanie przez niego Microsoft, że Witryna Xbox.com nie będzie wykorzystywana przez Użytkownika w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych w postanowieniach, warunkach lub powiadomieniach zawartych w niniejszym dokumencie. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Witryny Xbox.com w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć lub przeciążyć Witrynę Xbox.com lub zakłócić jej działanie ani ingerować w sposób korzystania z tej witryny przez inne osoby. Użytkownikowi nie wolno uzyskiwać ani podejmować prób uzyskania dostępu do materiałów lub informacji w sposób inny niż przewidziany w ramach Witryny Xbox.com.

KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

Witryna Xbox.com może obejmować usługi BBS, czaty, grupy dyskusyjne, fora, społeczności, prywatne strony, kalendarze lub narzędzia służące do komunikowania się z innymi użytkownikami lub grupą użytkowników (łącznie „Usługi Komunikacyjne”). Z Usług Komunikacyjnych Użytkownik może korzystać wyłącznie w celu publikowania, przesyłania i otrzymywania wiadomości oraz materiałów odpowiednich dla danej Usługi Komunikacyjnej lub z taką usługą związanych. Użytkownik zgadza się m.in. na to, że nie będzie korzystać z Usług Komunikacyjnych w celu:

 • zniesławiania, znieważania i nękania innych osób, grożenia im ani w inny sposób naruszania ich praw (w tym m.in. prawa do prywatności);
 • publikowania, zamieszczania, rozsyłania lub rozpowszechniania wszelkich treści niestosownych, wulgarnych, zniesławiających, naruszających prawa osób trzecich, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub niezgodnych z prawem tematów, nazw, materiałów lub informacji;
 • publikowania, zamieszczania, przesyłania lub rozpowszechniania jakichkolwiek nazw, materiałów lub informacji zachęcających do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy w stosunku do pojedynczych osób lub grupy osób z powodu rasy, wyznania religijnego lub narodowości, lub obrażających ofiary zbrodni przeciwko ludzkości poprzez negowanie istnienia takich zbrodni;
 • przesyłania lub udostępniania w inny sposób plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej (lub prawami do prywatności lub komercyjnego wizerunku), chyba że będzie właścicielem takich praw, będzie kontrolować takie prawa lub będzie mieć wszystkie wymagane zgody;
 • przesyłania plików zawierających wirusy, plików uszkodzonych lub innego rodzaju programów o podobnym charakterze, które mogą uszkodzić komputer innej osoby;
 • wykorzystywania materiałów lub informacji, w tym m.in. obrazów lub zdjęć, udostępnianych za pośrednictwem Witryny Xbox.com w jakikolwiek sposób naruszający prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub prawa własności innych osób;
 • reklamowania lub przedstawiania w celach biznesowych ofert sprzedaży lub kupna jakichkolwiek towarów lub usług, chyba że taka Usługa Komunikacyjna dopuszcza takie komunikaty;
 • przeprowadzania lub przekazywania ankiet, konkursów, piramid lub łańcuszków;
 • pobierania plików (opublikowanych przez innych użytkowników Usługi Komunikacyjnej), w odniesieniu do których istnieje uzasadnione przypuszczenie, że ich dystrybucja w ten sposób jest bezprawna;
 • fałszowania lub usuwania informacji o autorach, informacji prawnych lub innych stosownych informacji, oznaczeń dotyczących własności, etykiet świadczących o pochodzeniu oprogramowania lub innych materiałów zawartych w przesyłanym pliku;
 • ograniczania lub uniemożliwiania innym użytkownikom korzystania z Usług Komunikacyjnych;
 • naruszania kodeksu postępowania lub innych wytycznych mających zastosowanie do korzystania z konkretnej Usługi Komunikacyjnej;
 • zbierania informacji o innych osobach, w tym ich adresów e-mail, bez zgody takich osób;
 • naruszania obowiązujących przepisów prawa;
 • tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych osób.

Korzystanie z Usług Komunikacyjnych przez Użytkownika podlega również postanowieniom zawartym w Wyjaśnieniach dotyczących Kodeksu postępowania Microsoft dla użytkowników usługi Xbox Live.

Microsoft nie ma obowiązku monitorowania Usług Komunikacyjnych. Zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzania materiałów opublikowanych w ramach Usługi Komunikacyjnej i usuwania ich według własnego uznania. Microsoft zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi prawa do korzystania z Usług Komunikacyjnych w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz według własnego uznania.

Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania w dowolnym czasie informacji, które uzna za niezbędne w celu spełnienia wymogów prawnych lub innych wymogów wynikających ze stosownych przepisów, pism sądowych lub wniosków instytucji rządowych, oraz do edytowania, odmowy opublikowania lub usunięcia informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

Użytkownik powinien zachowywać ostrożność w zakresie udostępniania w ramach Usługi Komunikacyjnej danych osobowych swoich lub swoich dzieci. Microsoft nie kontroluje ani nie popiera żadnych treści, wiadomości lub informacji udostępnianych za pośrednictwem Usługi Komunikacyjnej i w związku z powyższym wyraźnie wyłącza swoją odpowiedzialność w odniesieniu do Usługi Komunikacyjnej oraz wszelkich działań wynikających z korzystania z takiej usługi. Osoby zarządzające usługami komputerowymi oraz dostarczające ich infrastrukturę nie są rzecznikami Microsoft, a ich punkt widzenia nie musi odzwierciedlać stanowiska Microsoft.

Materiały przesyłane w ramach Usługi Komunikacyjnej mogą podlegać ograniczeniom w zakresie ich dalszego wykorzystywania, reprodukowania lub rozpowszechniania. Jeśli Użytkownik pobiera takie materiały, ponosi wówczas odpowiedzialność za stosowanie się do tych ograniczeń.

KORZYSTANIE Z USŁUGI XBOX LIVE

Niektóre treści i funkcje znajdujące się w obszarze usługi Xbox Live w Witrynie Xbox.com mogą być dostępne tylko wtedy, gdy Użytkownik jest subskrybentem usługi Xbox Live i ma ważne konto Microsoft. Treści i funkcje znajdujące się w obszarze usługi Xbox Live podlegają postanowieniom Umowy o świadczenie usług Microsoft dostępnej z obszaru usługi Xbox Live. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji Xbox Live, Użytkownik zostanie poproszony o zweryfikowanie stanu subskrybenta usługi Xbox Live przez zalogowanie się za pomocą swojego Konta Microsoft. Ponieważ dane osobowe związane z subskrypcją usługi Xbox Live będą następnie dostępne za pośrednictwem usługi Xbox Live, Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności Konta Microsoft i hasła do tego konta. Ponadto Użytkownik jest całkowicie odpowiedzialny za wszelkie działania podejmowane na jego koncie w usłudze Xbox Live. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika straty wynikające z wykorzystania przez osobę trzecią jego konta, niezależnie od tego, czy działania te zostały podjęte za wiedzą Użytkownika, czy też bez jego wiedzy. Odpowiedzialność za straty poniesione przez Microsoft lub osoby trzecie wynikające z wykorzystania przez inną osobę konta Użytkownika spoczywa jednak na Użytkowniku. Użytkownikowi nie wolno korzystać z kont innych osób bez zgody właścicieli tych kont. Jeśli Użytkownik będzie chciał zrezygnować z dostępu do usługi Xbox Live do informacji związanych z subskrypcją usługi Xbox Live, powinien zadzwonić do działu pomocy technicznej pod numer 1.800.4MY.XBOX.

MATERIAŁY PRZEKAZYWANE MICROSOFT LUB PUBLIKOWANE W WITRYNACH XBOX.COM

Microsoft nie rości sobie prawa własności do jakichkolwiek materiałów przekazywanych przez Użytkownika do Microsoft (w tym m.in. do opinii lub sugestii) ani do materiałów publikowanych, przesyłanych, wczytywanych lub przekazywanych do Witryny Xbox.com lub powiązanych z nią usług („Przesłane Materiały”). Opublikowanie, przesłanie, wczytanie, udostępnienie lub przekazanie Przesłanych Materiałów oznacza udzielenie Microsoft, podmiotom stowarzyszonym Microsoft oraz niezbędnym sublicencjobiorcom Microsoft zgody na korzystanie z Przesłanych Materiałów w związku z prowadzoną przez te podmioty działalnością, w tym nieograniczonego prawa do: kopiowania, rozpowszechniania, przekazywania, publicznego wyświetlania oraz odtwarzania, reprodukowania, edytowania, tłumaczenia lub ponownego formatowania Przesłanych Materiałów, publikowania nazwy Użytkownika w związku jego Przesłanymi Materiałami oraz prawa do udzielania sublicencji obejmującej powyższe prawa wszelkim wydawcom gier Xbox oraz dostawcom Witryny Xbox.com.
Microsoft opracowuje bardzo dużo różnorodnych produktów i usług. Microsoft nie ponosi odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek podobieństw produktów i usług Microsoft do pomysłów Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie ma żadnej umowy ani porozumienia między nim a Microsoft w odniesieniu do jego Przesłanych Materiałów i że nie istnieją żadne zobowiązania do utrzymywania poufności Przesłanych Materiałów. Użytkownikowi nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu wykorzystania jego Przesłanych Materiałów zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Microsoft nie ma obowiązku przeglądania, publikowania ani korzystania z przekazanych mu Przesłanych Materiałów i może je według własnego uznania usunąć w dowolnym czasie.
Opublikowanie, przesłanie, wczytanie lub przekazanie Przesłanych Materiałów przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik zapewnia i oświadcza, iż jest właścicielem wszelkich praw do Przesłanych Materiałów lub je kontroluje w inny sposób zgodnie z opisem w tym punkcie, w tym między innymi praw do udostępniania, publikowania, przesyłania, wczytywania lub przekazywania Przesłanych Materiałów i że korzystanie z Przesłanych Materiałów nie narusza praw osób trzecich.

OPROGRAMOWANIE I TREŚCI DOSTĘPNE W WITRYNIE XBOX.COM

Oprogramowanie i treści (o ile istnieją) udostępniane do pobrania w Witrynie Xbox.com, z wyłączeniem oprogramowania, które mogło zostać udostępnione przez końcowych użytkowników za pośrednictwem Usługi Komunikacyjnej („Oprogramowanie”) są chronione prawami autorskimi przysługującymi Microsoft Corporation lub dostawcom Microsoft Corporation. Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania podlega postanowieniom ewentualnej umowy licencyjnej dla użytkownika oprogramowania („Umowa Licencyjna”) towarzyszącej Oprogramowaniu lub w nim zawartej. Użytkownikowi nie wolno instalować ani używać Oprogramowania, któremu towarzyszy lub w którym jest zawarta Umowa Licencyjna, jeśli najpierw nie zaakceptuje jej postanowień. Na wszelkie Oprogramowanie, któremu nie towarzyszy umowa licencyjna, Microsoft Corporation niniejszym udziela Użytkownikowi podlegającej odwołaniu, osobistej, niepodlegającej przeniesieniu licencji na używanie Oprogramowania wyłącznie do wyświetlania i używania w inny sposób konkretnej Witryny Xbox.com zgodnie z niniejszymi Warunkami Korzystania, pod warunkiem że Użytkownik będzie przestrzegać wszelkich praw autorskich i innych zapisów dotyczących prawa własności. Wszelkie pochodzące od osób trzecich powiadomienia dotyczące Oprogramowania są podawane wyłącznie do celów informacyjnych. Microsoft nie udziela jakichkolwiek innych praw ani licencji wyrażonych wprost ani dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych licencji na patenty. Oprogramowanie jest własnością Microsoft lub dostawców Microsoft i jest chronione prawem autorskim oraz umowami międzynarodowymi. Reprodukowanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania jest wyraźnie zabronione na mocy prawa i może prowadzić do zastosowania surowych sankcji cywilnych i karnych. Osoby, które dopuszczą się takiego naruszenia, będą podlegać sankcjom karnym w najszerszym dopuszczalnym zakresie. NIE UCHYBIAJĄC WARUNKOM PRZEDSTAWIONYM POWYŻEJ, KOPIOWANIE LUB REPRODUKOWANIE OPROGRAMOWANIA NA INNYM SERWERZE LUB W INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO REPRODUKOWANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST WYRAŹNIE ZABRONIONE. OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE EWENTUALNĄ GWARANCJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE OKREŚLONYM W UMOWIE LICENCYJNEJ. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie i cała towarzysząca mu dokumentacja lub informacje techniczne podlegają stosownym amerykańskim przepisom eksportowym. Użytkownik oświadcza, że nie będzie dokonywać bezpośrednio ani pośrednio eksportu ani reeksportu Oprogramowania do jakichkolwiek krajów, których dotyczą ograniczenia eksportowe Stanów Zjednoczonych.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI DOŁĄCZONE DO WITRYNY XBOX.COM LUB DOSTĘPNE ZA JEJ POŚREDNICTWEM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEDOKŁADNOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. NINIEJSZY DOKUMENT PODLEGA OKRESOWYM AKTUALIZACJOM. MICROSOFT LUB DOSTAWCY MICROSOFT MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZIĆ UDOSKONALENIA LUB ZMIANY W WITRYNIE XBOX.COM. PORADAMI UZYSKANYMI ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY XBOX.COM NIE NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI OSOBISTYCH, MEDYCZNYCH, PRAWNYCH LUB FINANSOWYCH I NALEŻY KONSULTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ ZE STOSOWNEJ DZIEDZINY, ABY UZYSKAĆ PORADĘ ODPOWIEDNIĄ DO SYTUACJI.

MICROSOFT CORPORATION LUB DOSTAWCY MICROSOFT CORPORATION NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, WIARYGODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, TERMINOWOŚCI LUB DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH Z NIMI GRAFIK ZNAJDUJĄCYCH W WITRYNIE XBOX.COM. WSZELKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE Z NIMI GRAFIKI SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE „TAKIM, W JAKIM SĄ” I NIE SĄ OBJĘTE ŻADNĄ RĘKOJMIĄ ANI GWARANCJĄ. MICROSOFT LUB DOSTAWCY MICROSOFT NINIEJSZYM WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK RĘKOJMI, GWARANCJI LUB WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH TAKIEGO OPROGRAMOWANIA, TAKICH INFORMACJI, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH Z NIMI GRAFIK, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH RĘKOJMI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU NARUSZEŃ PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ RĘKOJMI ZA WADY PRAWNE.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU NIEAUTORYZOWANEGO DOSTĘPU DO LUB MODYFIKACJI PRZESŁANYCH MATERIAŁÓW LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA PRZESŁANYCH LUB ODEBRANYCH LUB NIEWYSŁANYCH LUB NIEODEBRANYCH, LUB TRANSAKCJI ZAWARTYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY XBOX.COM. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK TREŚCI LUB ZACHOWAŃ INNYCH STRON, KTÓRE TO TREŚCI LUB ZACHOWANIA SĄ O CHARAKTERZE GRÓŹB, ZNIESŁAWIENIA, OBSCENICZNYM, OBRAŹLIWYM LUB NIEZGODNE Z PRAWEM, ANI Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW INNYCH OSÓB, W TYM MIĘDZY INNYMI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ, ŻE MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU JAKICHKOLWIEK TREŚCI WYSYŁANYCH PRZEZ OSOBY TRZECIE PRZY UŻYCIU WITRYNY XBOX.COM LUB W NIEJ ZAMIESZCZONYCH PRZEZ TAKIE OSOBY TRZECIE.

W ŻADNYM PRZYPADKU MICROSOFT LUB DOSTAWCY MICROSOFT NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH SZKÓD I STRAT, W TYM Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, UBOCZNYCH, WTÓRNYCH ANI ODSZKODOWANIA SPECJALNEGO LUB RETORSYJNEGO, SZKÓD Z POWODU UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁANIA WITRYNY XBOX.COM, Z POWODU OPÓŹNIENIA LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA WITRYNY XBOX.COM WEB LUB ZWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG, ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG LUB Z POWODU OPROGRAMOWANIA, INFORMACJI, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH Z NIMI GRAFIK UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY XBOX.COM, LUB W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCYCH Z UŻYWANIA WITRYNY XBOX.COM, NIEZALEŻNIE OD TEGO CZY PODSTAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI WYNIKA Z KONTRAKTU, CZYNU ZABRONIONEGO, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB Z INNEGO POWODU, NAWET JEŚLI MICROSOFT LUB DOSTAWCY MICROSOFT BYLI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ANI OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WTÓRNE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE ZATEM NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. JEŚLI UŻYTKOWNIKOWI NIE ODPOWIADA JAKIKOLWIEK ELEMENT WITRYNY XBOX.COM LUB DOWOLNY Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, JEDYNYM UPRAWNIENIEM UŻYTKOWNIKA W TAKIM PRZYPADKU JEST ZAPRZESTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA KORZYSTANIA Z WITRYNY XBOX.COM.

WYPOWIEDZENIE/OGRANICZENIE DOSTĘPU

Microsoft zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do dowolnej Witryny Xbox.com oraz powiązanych z nią usług lub ich części w dowolnym czasie bez powiadomienia oraz według własnego uznania.

PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli Użytkownik mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, prawem właściwym dla rozstrzygania roszczeń z tytułu naruszenia Umowy będzie prawo stanu Waszyngton, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia wynikające z prawa ochrony konsumentów, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa deliktowego, podlegają prawu obowiązującemu w stanie, w którym Użytkownik mieszka (na terenie Stanów Zjednoczonych). Jeżeli Użytkownik mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, wówczas wyraża zgodę na właściwość rzeczową i miejscową sądów stanowych i federalnych w King County w stanie Waszyngton (Stany Zjednoczone) w zakresie rozpatrywania wszelkich sporów dotyczących niniejszej umowy lub Usługi.

Jeśli Użytkownik mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą poza Stanami Zjednoczonymi, wszelkie roszczenia, w tym roszczenia dotyczące praw ochrony konsumentów, praw nieuczciwej konkurencji i prawa deliktowego, będą podlegać wyłącznie prawu właściwemu dla kraju jego zamieszkania, a sądami właściwymi w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową lub z niej wynikających będą sądy w kraju zamieszkania Użytkownika.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik potwierdza, że niniejsza umowa między Użytkownikiem a Microsoft i fakt używania Witryny Xbox.com nie ustanawiają między Użytkownikiem a Microsoft stosunku prawnego dorozumianej spółki osobowej (ang. joint venture), spółki osobowej (ang. partnership), pracodawcy i pracownika ani zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Użytkownik wyraża zgodę na chronienie i zabezpieczenie Microsoft oraz podmiotów dominujących, zależnych i stowarzyszonych, dyrektorów, członków ścisłego kierownictwa i pracowników Microsoft przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami, szkodami, kosztami, w tym zasadnymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez osobę trzecią wynikającymi z korzystania przez Użytkownika z Witryny Xbox.com lub w związku z podejmowanymi przez Użytkownika w tej witrynie działaniami. Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania bez uprzedniej zgody Użytkownika wszelkich danych osobowych Użytkownika lub dotyczących używania przez niego Witryny Xbox.com, w tym treści, jeśli Microsoft uważa w dobrej wierze, że takie działanie jest niezbędne, aby: (1) dostosować się do wymagań prawnych lub spełnić wymogi postępowania sądowego; (2) chronić prawa i własności Microsoft lub spółek stowarzyszonych Microsoft; (3) wyegzekwować przestrzeganie warunków korzystania lub (4) działać w celu ochrony interesów członków Microsoft lub innych podmiotów. Wykonanie postanowień niniejszej umowy przez Microsoft podlega obowiązującym przepisom i procedurom prawnym, a żadne postanowienie niniejszej umowy nie narusza prawa Microsoft do zastosowania się do żądań lub wymogów ze strony instytucji rządowych, sądów lub organów ochrony porządku publicznego dotyczących korzystania przez Użytkownika z Witryny Xbox.com lub informacji przekazanych Microsoft lub gromadzonych przez Microsoft w związku z takim korzystaniem. W razie stwierdzenia nieważności lub braku możliwości wyegzekwowania jakiejkolwiek części niniejszej umowy na mocy odpowiednich przepisów prawnych, w tym w szczególności postanowień dotyczących odrzucenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji oraz ograniczeń odpowiedzialności określonych powyżej, wówczas nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie uznaje się za zastąpione przez ważne, egzekwowalne postanowienie, które w najszerszym zakresie odpowiada zamiarowi pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostaje skuteczna. O ile postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej, niniejsza umowa stanowi całość umowy między Użytkownikiem a Microsoft w odniesieniu do Witryny Xbox.com i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub bieżące ustalenia i oferty, zarówno w formie elektronicznej, jak i ustnej lub pisemnej między Użytkownikiem a Microsoft w odniesieniu do Witryny Xbox.com. Drukowana wersja niniejszej umowy i wszelkie powiadomienia w formie elektronicznej są dopuszczalne w opartym na niniejszej umowie lub dotyczącym jej postępowaniu sądowym lub administracyjnym w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne dokumenty i zapisy o charakterze biznesowym pierwotnie sporządzone i przechowywane w postaci drukowanej.

INFORMACJA O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH:

Poniższe informacje dotyczą całej zawartości Witryny Xbox.com. Copyright © 2015 Microsoft Corporation lub dostawcy Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, U.S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Xbox, Xbox Live, logo Xbox lub inne produkty Microsoft przywołane w tym dokumencie są albo znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Nazwy spółek oraz produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Przykładowe spółki, organizacje, produkty, osoby i wydarzenia przedstawione w tym dokumencie są fikcyjne. Żaden związek z jakąkolwiek rzeczywistą spółką, organizacją, produktem, osobą lub wydarzeniem nie był zamierzony i nie należy go zakładać. Wszelkie prawa, które nie zostały w wyraźny sposób udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

POWIADOMIENIA I TRYB WNOSZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Microsoft szanuje prawa własności intelektualnej osób trzecich. Aby wysłać powiadomienie o naruszeniu własności intelektualnej, w tym wnieść roszczenie związane z naruszeniem praw autorskich, Użytkownik powinien skorzystać z określonej przez Microsoft procedury dotyczącej przesyłania powiadomień związanych z naruszeniem własności intelektualnej. WSZELKIE ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ TEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Microsoft odpowiada na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z procedurami opisanymi w Tytule 17, sekcji 512 Kodeku Stanów Zjednoczonych. W stosownych okolicznościach Microsoft może również wyłączyć konta lub wypowiedzieć ich udostępnianie tym użytkownikom usług Microsoft, wobec których Microsoft będzie podejrzewać, że kilkukrotnie dopuścili się naruszenia praw osób trzecich.