Przejdź do głównej zawartości
Xbox

Warunki korzystania z witryny xbox.com

(Ostatnia aktualizacja: styczeń 2016 r.)

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE USŁUG XBOX!

Witryna xbox.com obejmuje wiele stron internetowych i usług obsługiwanych przez firmę Microsoft Corporation, której siedziba mieści się pod adresem One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, lub jej spółek stowarzyszonych (zwanych łącznie „Witryną xbox.com”).

Użytkownik otrzymuje dostęp do Witryny xbox.com pod warunkiem zaakceptowania przez niego warunków, postanowień i powiadomień zawartych w niniejszym dokumencie bez wprowadzania w ich zakresie jakichkolwiek zmian. Korzystanie z Witryny xbox.com stanowi zgodę na wszystkie wspomniane warunki, postanowienia i powiadomienia. Witryna xbox.com może zawierać także dodatkowe warunki regulujące określone funkcje lub oferty (np. loterie i czaty) („Warunki dodatkowe”).

W przypadku, gdy którykolwiek warunek, postanowienie lub powiadomienie zawarte w niniejszym dokumencie okaże się stać w sprzeczności z Warunkami dodatkowymi lub innymi warunkami i wytycznymi zawartymi w Witrynie xbox.com, warunki zawarte w Witrynie będą mieć pierwszeństwo.

PRYWATNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacje na temat udostępniania danych w związku z gromadzeniem i korzystaniem z danych osobowych użytkownika znajdują się w dokumencie dostępnym na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.

MODYFIKACJA NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany warunków, postanowień i powiadomień, zgodnie z którymi Witryna xbox.com jest dostarczana, w tym m.in. do zmiany wysokości opłat związanych z korzystaniem z Witryny xbox.com, jeśli takie obowiązują. Obowiązkiem Użytkownika jest regularne sprawdzanie wspomnianych warunków i postanowień, jako że dalsze korzystanie z witryny stanowi zgodę na nie.

OGRANICZENIA DOTYCZĄCE OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO WYKORZYSTANIA

O ile nie określono inaczej, Witryna xbox.com jest przeznaczona do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, wyświetlać, wykonywać, powielać, publikować, licencjonować ani tworzyć dzieł pochodnych względem Witryny xbox.com, jak również przesyłać ani sprzedawać żadnych informacji, oprogramowania, produktów ani usług uzyskanych za pośrednictwem Witryny xbox.com.

ŁĄCZA DO WITRYN STRON TRZECICH

Witryna xbox.com może zawierać łącza do innych witryn lub informacje z kanałów informacyjnych z innych witryn („Połączone witryny”). Firma Microsoft nie ma kontroli nad Połączonymi witrynami i nie odpowiada za zawartość takich witryn, w tym m.in. za żadne łącza na Połączonych witrynach, zmiany lub aktualizacje w zakresie Połączonych witryn ani informacje przesłane do Połączonych witryn. Firma Microsoft zapewnia dostęp do wspomnianych łączy wyłącznie dla wygody Użytkownika, a obecność łącza nie oznacza, że firma Microsoft popiera daną witrynę ani że ma jakiekolwiek powiązania z jej operatorami.

Wszelkie transakcje ze stronami trzecimi (w tym z reklamodawcami) mające miejsce za pośrednictwem Witryny xbox.com lub możliwe za pośrednictwem łączy w niej zawartych, jak również udział w promocjach, w tym dostawa towarów i usług oraz płatność za nie, ja również wszelkie inne warunki, postanowienia lub oświadczenia związane z takimi transakcjami lub promocjami, obejmują swoim zakresem wyłącznie Użytkownika i reklamodawcę lub inną stronę trzecią. Firma Microsoft nie odpowiada ani nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek część tego rodzaju transakcji lub promocji.

ZAKAZ UŻYTKOWANIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM LUB ZAKAZANY

Warunkiem korzystania z Witryny xbox.com jest zobowiązanie się przez Użytkownika przed firmą Microsoft, że nie będzie on korzystał z Witryny xbox.com do żadnych celów niezgodnych z prawem lub zakazanych zgodnie z niniejszymi warunkami, postanowieniami i powiadomieniami. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Witryny xbox.com w jakikolwiek sposób, który mógłby spowodować uszkodzenie, wyłączenie, obciążenie lub pogorszenie działania Witryny xbox.com lub który wpłynąłby na możliwość prawidłowego korzystania z Witryny xbox.com przez jakąkolwiek inną stronę. Użytkownikowi zabrania się uzyskiwania lub podejmowania prób uzyskania materiałów lub informacji w sposób, który pierwotnie nie został udostępniony lub zapewniony za pośrednictwem Witryny xbox.com.

KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

Witryna xbox.com może zawierać usługi zapewniające dostęp do biuletynów, czatów, grup dyskusyjnych, forów, społeczności, prywatnych stron internetowych, kalendarzy i/lub innych narzędzi umożliwiających wymianę wiadomości lub komunikację opracowanych z myślą o umożliwieniu komunikacji z grupą lub ogółem odbiorców (określane łącznie mianem „Usług komunikacyjnych”). Użytkownik zgadza się korzystać z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu publikowania, wysyłania i odbierania odpowiednich wiadomości i materiałów powiązanych z konkretną Usługą komunikacyjną. Przykłady niektórych działań niedozwolonych podczas korzystania z Usług komunikacyjnych:

 • Zniesławianie, obrażanie, nękanie, prześladowanie, grożenie i naruszanie praw ustawowych (takich jak prawo do prywatności i prawo do wizerunku) przysługujących innym osobom.
 • Publikowanie, ogłaszanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub szerzenie jakichkolwiek niewłaściwych, wulgarnych, oszczerczych, naruszających prawa, obscenicznych, nieprzyzwoitych lub nielegalnych kwestii, nazw, określeń, materiałów lub informacji.
 • Publikowanie, ogłaszanie, przesyłanie, rozpowszechnianie lub szerzenie jakichkolwiek kwestii, nazw, określeń, materiałów lub informacji, które nawołują do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy względem wybranej osoby lub grupy osób ze względu na ich rasę, wyznanie lub narodowość, lub które znieważają ofiary zbrodni przeciw ludzkości poprzez kwestionowanie faktu istnienia tych zbrodni.
 • Przesyłanie lub udostępnianie w inny sposób plików zawierających obrazy, zdjęcia, oprogramowanie lub inne materiały chronione prawem ochrony własności intelektualnej (lub prawo do prywatności lub do rozgłosu), chyba że Użytkownik jest właścicielem tych praw lub dysponuje tymi prawami bądź uzyskał wszelkie niezbędne zgody.
 • Przekazywanie plików zawierających wirusy, uszkodzone pliki lub jakiekolwiek podobne programy mogące zaburzyć działanie komputerów innych osób.
 • Korzystanie z jakichkolwiek materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, udostępnionych za pośrednictwem Witryny xbox.com w jakikolwiek sposób naruszający jakiekolwiek prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakichkolwiek innych stron.
 • Reklamowanie lub zamieszczanie ofert kupna albo sprzedaży towarów lub usług w celach komercyjnych, chyba że Usługi komunikacyjne wyraźnie dopuszczają takie wiadomości.
 • Przeprowadzanie lub przekazywanie ankiet, konkursów, piramid finansowych lub listów łańcuszkowych.
 • Pobieranie jakichkolwiek plików opublikowanych przez innego użytkownika Usługi komunikacyjnej, o których dany użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że zgodnie z prawem nie można ich rozpowszechniać w taki sposób.
 • Fałszowanie lub usuwanie jakichkolwiek informacji o autorach, uwag prawnych lub innych stosownych uwag bądź wskazań właścicieli albo oznaczeń pochodzenia oprogramowania lub innego materiału zawartego w przekazywanym pliku.
 • Ograniczanie lub uniemożliwianie innym korzystania z Usług komunikacyjnych.
 • Naruszanie jakichkolwiek zasad postępowania lub innych wskazówek mogących mieć zastosowanie w odniesieniu do danej Usługi komunikacyjnej.
 • Zbieranie lub gromadzenie w inny sposób informacji o innych osobach, w tym adresów e-mail, bez ich zgody.
 • Naruszanie jakichkolwiek stosownych praw i przepisów.
 • Tworzenie fałszywych tożsamości w celu wprowadzania w błąd innych osób.

Korzystanie z Usług komunikacyjnych przez Użytkownika podlega także Kodeksowi postępowania Microsoft przygotowanemu dla użytkowników Xbox Live.

Firma Microsoft nie jest zobowiązana do monitorowania Usług komunikacyjnych. Firma Microsoft zastrzega sobie jednak prawo do przeglądania materiałów publikowanych w Usługach komunikacyjnych i usuwania ich według własnego uznania. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zakończenia dostępu Użytkownika do dowolnych Usług komunikacyjnych bez powiadomienia, w dowolnym czasie i z dowolnego powodu.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia w każdej chwili dowolnych informacji, jeśli uzna, że jest to konieczne, aby podporządkować się obowiązującemu prawu lub przepisowi lub wymogom postępowań prawnych bądź na wniosek rządu, a także do edytowania, odmowy publikacji lub usunięcia dowolnych informacji lub materiałów, częściowo lub w całości, według własnego uznania.

Podając w Usługach komunikacyjnych dane umożliwiające zidentyfikowanie własnej osoby lub swoich dzieci, należy zachować ostrożność. Firma Microsoft nie kontroluje ani nie aprobuje zawartości, komunikatów ani informacji zawartych w Usługach komunikacyjnych, dlatego wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Usługami komunikacyjnymi lub jakimikolwiek działaniami wynikającymi z uczestnictwa w tych Usługach. Menedżerowie i obsługujące firmy nie są autoryzowanymi rzecznikami firmy Microsoft i ich poglądy niekoniecznie odzwierciedlają poglądy firmy Microsoft.

Materiały przekazywane do Usług komunikacyjnych mogą podlegać ogłoszonym ograniczeniom dotyczącym wykorzystania, powielania i/lub rozpowszechniania i Użytkownik ponosi odpowiedzialność za dostosowanie się do tych ograniczeń podczas pobierania materiałów.

KORZYSTANIE Z USŁUGI XBOX LIVE

Dostęp do części zawartości i niektórych funkcji sekcji Xbox Live Witryny xbox.com mogą uzyskać wyłącznie subskrybenci usługi Xbox Live posiadający ważne konto Microsoft. Zawartość i funkcje sekcji Xbox Live podlegają Umowie serwisowej firmy Microsoft, do której można uzyskać dostęp z poziomu sekcji Xbox Live. W celu zapewnienia dostępu do tych funkcji sekcji Xbox Live Użytkownik zostanie poproszony o weryfikację swojego statusu subskrybenta usługi Xbox Live poprzez zalogowanie się do swojego konta Microsoft. Jako że dane osobowe powiązane z subskrypcją usługi Xbox Live są dostępne dla Użytkownika za pośrednictwem usługi Xbox Live, Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zagwarantowanie poufności hasła i konta Microsoft. Ponadto Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane w ramach konta w usłudze Xbox Live. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty, które mogą powstać w wyniku użycia hasła lub konta przez inną osobę, za wiedzą lub bez wiedzy użytkownika. Użytkownik może jednak ponieść odpowiedzialność za straty poniesione przez firmę Microsoft lub inną stronę w wyniku użycia hasła lub konta Użytkownika przez inną osobę. Niedopuszczalne jest korzystanie z konta innego użytkownika bez jego zgody. W przypadku rezygnacji z dostępu do usługi Xbox Live i/lub informacji powiązanych z subskrypcją usługi Xbox Live Użytkownika prosimy o kontakt z zespołem obsługi klienta pod numerem 18004MYXBOX.

MATERIAŁY PRZEKAZANE FIRMIE MICROSOFT LUB OGŁOSZONE NA DOWOLNEJ STRONIE W RAMACH WITRYNY XBOX.COM

Firma Microsoft nie zastrzega sobie prawa własności do materiałów (w tym opinii i sugestii) dostarczonych jej, ogłoszonych, przekazanych, wprowadzonych lub przesłanych do Witryny xbox.com lub powiązanych z nią usług („Przesłane treści”). Jednak przez ogłoszenie, przekazanie, wprowadzenie, podanie lub przesłanie Przesłanych treści Użytkownik udziela firmie Microsoft, jej firmom stowarzyszonym i niezbędnym licencjobiorcom praw do wykorzystywania Przesłanych treści w powiązaniu z prowadzoną przez nich działalnością, w tym m.in. praw do: kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania, powielania, edycji, tłumaczenia i zmiany formatu Przesłanych treści, a także do dalszego udzielania tych praw dowolnemu wydawcy gier na konsolę Xbox lub dostawcy Witryny xbox.com.
Firma Microsoft opracowuje liczne i bardzo zróżnicowane produkty i usługi. Firma Microsoft nie odpowiada za jakiekolwiek podobieństwa między jej produktami i usługami i koncepcjami Użytkownika. Użytkownik zgadza się, że nie zostaje zawarta żadna umowa ani porozumienie między nim a firmą Microsoft w odniesieniu do Przesłanych treści i że firma Microsoft nie ma obowiązku zachowania poufności względem Przesłanych treści. Za korzystanie z Przesłanych treści w podany w niniejszym dokumencie sposób nie będzie wypłacane żadne wynagrodzenie. Firma Microsoft nie jest w żaden sposób zobowiązana do dokonania przeglądu, ogłoszenia lub wykorzystania przekazanych Przesłanych treści i może je usunąć w dowolnym czasie według własnego uznania.
Przez ogłoszenie, przekazanie, wprowadzenie, podanie lub przesłanie Przesłanych treści Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że posiada lub w inny sposób kontroluje wszystkie prawa do Przesłanych treści zgodnie z treścią bieżącej sekcji, w tym m.in. wszystkie prawa niezbędne do podawania, ogłaszania, przekazywania lub przesyłania Przesłanych treści, a także że skorzystanie z Przesłanych treści nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek praw innych osób.

OPROGRAMOWANIE I ZAWARTOŚĆ DOSTĘPNE W WITRYNIE XBOX.COM

Oprogramowanie i zawartość (jeśli dotyczy) udostępniane do pobrania z Witryny xbox.com (z wyłączeniem oprogramowania, które może być dostępne dla użytkowników końcowych za pośrednictwem Usług komunikacyjnych) („Oprogramowanie”) stanowi chronioną prawem autorskim własność firmy Microsoft Corporation i/lub jej dostawców. Sposób korzystania z Oprogramowania przez Użytkownika regulują warunki umowy licencyjnej użytkownika końcowego (jeśli obowiązuje) dołączonej do Oprogramowania lub włączonej w nie („Umowa licencyjna”). Użytkownik nie może instalować Oprogramowania, do którego została dołączona Umowa licencyjna lub które zawiera taką umowę, ani korzystać z niego, o ile wcześniej nie wyrazi zgody na warunki Umowy licencyjnej. W odniesieniu do wszelkiego Oprogramowania, do którego nie jest dołączona umowa licencyjna, firma Microsoft Corporation niniejszym udziela Użytkownikowi odwołalną, osobistą, nieprzenoszalną licencję na użytkowanie Oprogramowania do wyświetlania i używania w inny sposób określonej Witryny xbox.com w sposób zgodny z niniejszymi Warunkami korzystania, z wyłączeniem wszelkich innych celów, pod warunkiem, że Użytkownik zachowa w stanie nienaruszonym wszelki informacje dotyczące praw autorskich i innych praw własności. Wszelkie informacje dotyczące stron trzecich dołączone do Oprogramowania są dostarczane wyłącznie dla celów informacyjnych. Firma Microsoft nie przyznaje żadnych innych praw ani nie udziela żadnych innych licencji, zarówno wyraźnych, jak i dorozumianych, w tym m.in. żadnych dorozumianych licencji patentowych. Oprogramowanie stanowi własność firmy Microsoft i/lub jej dostawców i jest chronione prawem autorskim i postanowieniami traktatu międzynarodowego. Jakiekolwiek powielanie lub rozpowszechnianie Oprogramowania jest wyraźnie zakazane przez prawo i może stać się przyczyną poważnych sankcji cywilnych i prawnych. Osobom naruszającym powyższy zakaz będą wysuwane zarzuty w maksymalnym możliwym zakresie. NIEZALEŻNIE OD POWYŻSZEGO, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA INNE SERWERY LUB DO INNYCH OŚRODKÓW W CELU DALSZEGO POWIELANIA I ROZPOWSZECHNIANIA JEST SUROWO ZABRONIONE. JEŚLI OPROGRAMOWANIE JEST OBJĘTE GWARANCJĄ, JEST ONA ZGODNA WYŁĄCZNIE Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ Użytkownik potwierdza, że Oprogramowanie i wszelka dołączona dokumentacja i/lub informacje techniczne podlegają obowiązującym amerykańskim przepisom ustawowym i wykonawczym dotyczącym kontroli eksportu. Użytkownik zgadza się nie eksportować ani reeksportować Oprogramowania w sposób bezpośredni lub pośredni do jakichkolwiek krajów, które są objęte ograniczeniami eksportowymi nałożonymi przez Stany Zjednoczone.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI DOSTĘPNE W WITRYNIE XBOX.COM LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI ORAZ BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. W ZAKRESIE INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM DOKUMENCIE SĄ OKRESOWO DODAWANE ZMIANY. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNYM CZASIE WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY W WITRYNIE XBOX.COM. NIE NALEŻY POLEGAĆ NA PORADACH UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY XBOX.COM W KWESTII DECYZJI OSOBISTYCH, MEDYCZNYCH, PRAWNYCH I FINANSOWYCH; W CELU UZYSKANIA PORADY DOSTOSOWANEJ DO OKREŚLONYCH OKOLICZNOŚCI NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ Z DANEJ DZIEDZINY.

FIRMA MICROSOFT CORPORATION I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, AKTUALNOŚCI ANI DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUGI ANI POWIĄZANYCH ELEMENTÓW GRAFICZNYCH UJĘTYCH W WITRYNIE XBOX.COM W JAKIMKOLWIEK CELU. WSZELKIE TEGO RODZAJU INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE ELEMENTY GRAFICZNE SĄ DOSTARCZANE TAK, JAK SĄ („AS IS”), BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ ODPOWIEDNI DOSTAWCY NINIEJSZYM WYKLUCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI WZGLĘDEM TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POWIĄZANYCH ELEMENTÓW GRAFICZNYCH, W TYM WSZELKICH DOROZUMIANYCH GWARANCJI I WARUNKÓW DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU WŁASNOŚCI ORAZ NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH.

W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO PRZEKAZÓW LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA ANI ZA ICH MODYFIKACJĘ, ZA WSZELKIE MATERIAŁY LUB DANE WYSŁANE LUB ODEBRANE LUB NIEWYSŁANE LUB NIEODEBRANE ANI ZA TRANSAKCJE ZAWARTE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY THE XBOX.COM. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK GROŹBY, ZNIESŁAWIENIA I TREŚCI LUB ZACHOWANIA OBSCENICZNE, OBRAŹLIWE LUB NIEZGODNE Z PRAWEM ZE STRONY OSÓB TRZECICH, JAK RÓWNIEŻ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW INNYCH OSÓB, W TYM MIĘDZY INNYMI PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK TREŚCI WYSYŁANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY XBOX.COM LUB ZAMIESZCZONE W NIEJ PRZEZ STRONY TRZECIE.

FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY W ŻADNYM PRZYPADKU NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU ŻADNYCH SZKÓD I STRAT, W TYM Z TYTUŁU SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH, SZCZEGÓLNYCH, WTÓRNYCH LUB INNYCH ORAZ Z TYTUŁU ODSZKODOWAŃ RETORSYJNYCH LUB INNYCH, W TYM ODSZKODOWAŃ Z TYTUŁU UTRATY MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA, DANYCH LUB ZYSKÓW BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO WYNIKAJĄCYCH Z DZIAŁANIA WITRYNY XBOX.COM LUB KORZYSTANIA Z NIEJ, Z POWODU OPÓŹNIEŃ W DZIAŁANIU WITRYNY LUB BRAKU MOŻLIWOŚCI UŻYWANIA WITRYNY LUB POWIĄZANYCH Z NIĄ USŁUG, ŚWIADCZENIA LUB BRAKU ŚWIADCZENIA USŁUG, JAK RÓWNIEŻ NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POWIĄZANE ELEMENTY GRAFICZNE UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY XBOX.COM LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCY Z UŻYWANIA WITRYNY XBOX.COM, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY PODSTAWĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI JEST UMOWA, CZYN ZABRONIONY, ZANIEDBANIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ OBIEKTYWNA LUB INNA PODSTAWA, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT LUB JEJ DOSTAWCY ZOSTALI POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE KRAJE/JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE ANI OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WTÓRNE, POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE DOTYCZYĆ UŻYTKOWNIKA. W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE JAKIEGOKOLWIEK ELEMENTU WITRYNY XBOX.COM LUB DOWOLNEGO Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA, JEDYNYM ŚRODKIEM PRAWNYM PRZYSŁUGUJĄCYM UŻYTKOWNIKOWI JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z WITRYNY XBOX.COM.

WYPOWIEDZENIE/OGRANICZENIE DOSTĘPU

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Użytkownikowi dostępu do dowolnej Witryny xbox.com oraz powiązanych z nią usług lub ich części w dowolnym czasie, bez powiadomienia, według własnego uznania.

PRAWO WŁAŚCIWE I MIEJSCE ROZSTRZYGANIA SPORÓW

Jeśli Użytkownik mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych, prawem właściwym dla rozstrzygania roszczeń z tytułu naruszenia Umowy będzie prawo stanu Waszyngton, bez względu na przyjęte w nim normy prawa kolizyjnego. Wszelkie inne roszczenia, w tym roszczenia dotyczące praw ochrony konsumentów, przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa deliktowego, podlegają przepisom prawa obowiązującego w stanie, w którym mieszka Użytkownik zamieszkały na terenie Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Użytkownik mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą w Stanach Zjednoczonych, wyraża zgodę na podporządkowanie się wyłącznej jurysdykcji i miejscu rozpraw sądów stanowych i federalnych w King County w stanie Waszyngton (Stany Zjednoczone) w zakresie rozpatrywania wszelkich sporów dotyczących niniejszej umowy lub Usługi.

Jeśli Użytkownik mieszka lub prowadzi działalność gospodarczą poza Stanami Zjednoczonymi, wszelkie roszczenia, w tym roszczenia dotyczące praw ochrony konsumentów, przepisów dotyczących zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa deliktowego, będą podlegać wyłącznie prawu właściwemu dla kraju jego zamieszkania, a sądami właściwymi w zakresie rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową lub z niej wynikających będą sądy w kraju zamieszkania Użytkownika.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik potwierdza, że niniejsza umowa między Użytkownikiem a firmą Microsoft oraz fakt używania Witryny xbox.com nie ustanawiają między Użytkownikiem a firmą Microsoft stosunku prawnego dorozumianej spółki osobowej (ang. joint venture), spółki osobowej (ang. partnership), pracodawcy i pracownika ani zleceniodawcy i zleceniobiorcy. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć firmę Microsoft oraz jej podmioty dominujące, zależne i stowarzyszone, dyrektorów, członków zarządu i pracowników firmy Microsoft przed wszelkimi roszczeniami, żądaniami i wnioskami odszkodowawczymi, w tym zasadnymi kosztami obsługi prawnej, wniesionymi przez osobę trzecią z powodu użycia przez Użytkownika Witryny xbox.com lub działań podjętych przez niego w Witrynie xbox.com lub w związku z takim użyciem lub takimi działaniami. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania bez uprzedniej zgody Użytkownika wszelkich danych osobowych Użytkownika lub danych dotyczących używania przez niego Witryny xbox.com, w tym treści Użytkownika, mając w dobrej wierze przekonanie, że takie działanie jest konieczne: (1) w celu dostosowania się do wymogów rozporządzeń prawnych lub zachowania zgodności z procedurami prawnymi; (2) do ochrony i obrony praw lub własności firmy Microsoft lub jej spółek stowarzyszonych; (3) w celu wyegzekwowania przestrzegania warunków korzystania; lub (4) w celu ochrony interesów członków grupy Microsoft lub innych podmiotów. Wykonanie postanowień niniejszej umowy przez firmę Microsoft podlega obowiązującym przepisom i procedurom prawnym, a żadne postanowienie niniejszej umowy nie narusza prawa Microsoft do zastosowania się do żądań lub wymogów ze strony instytucji rządowych, sądów lub organów ochrony porządku publicznego dotyczących korzystania przez Użytkownika z Witryny xbox.com lub informacji przekazanych firmie Microsoft lub zgromadzonych przez firmę Microsoft w związku z takim korzystaniem. W razie stwierdzenia nieważności lub braku możliwości wyegzekwowania jakiejkolwiek części niniejszej umowy na mocy odpowiednich przepisów prawnych, w tym w szczególności postanowień dotyczących odrzucenia odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji oraz ograniczeń odpowiedzialności określonych powyżej, wówczas nieważne lub niemożliwe do wyegzekwowania postanowienie uznaje się za zastąpione przez ważne, możliwe do wyegzekwowania postanowienie, które w najszerszym zakresie odpowiada celom pierwotnego postanowienia, a pozostała część umowy pozostaje w mocy. O ile postanowienia niniejszej umowy nie stanowią inaczej, niniejsza umowa stanowi całość umowy między Użytkownikiem a firmą Microsoft w odniesieniu do Witryny xbox.com i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub bieżące ustalenia i oferty, zarówno w formie elektronicznej, jak i ustnej lub pisemnej, istniejące między Użytkownikiem a firmą Microsoft w odniesieniu do Witryny xbox.com. Drukowana wersja niniejszej umowy i wszelkie powiadomienia w formie elektronicznej są dopuszczalne w opartym na niniejszej umowie lub dotyczącym jej postępowaniu sądowym lub administracyjnym w takim samym zakresie i na tych samych warunkach, jak inne dokumenty i zapisy o charakterze biznesowym pierwotnie sporządzone i przechowywane w postaci drukowanej.

INFORMACJE O PRAWACH AUTORSKICH I ZNAKACH TOWAROWYCH:

Poniższe informacje dotyczą całej zawartości Witryny xbox.com: Copyright © 2015 Microsoft Corporation i/lub dostawcy, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Xbox, Xbox Live, logo Xbox i/lub inne produkty Microsoft przywołane w tym dokumencie są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi Microsoft Corporation. Nazwy spółek oraz produktów wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Przykładowe spółki, organizacje, produkty, osoby i wydarzenia przedstawione w tym dokumencie są fikcyjne. Żaden związek z jakąkolwiek rzeczywistą spółką, organizacją, produktem, osobą lub wydarzeniem nie był zamierzony i nie należy go zakładać. Wszelkie prawa, które nie zostały w wyraźny sposób udzielone w niniejszym dokumencie, są zastrzeżone.

POWIADOMIENIA I TRYB WNOSZENIA ROSZCZEŃ Z TYTUŁU NARUSZENIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Firma Microsoft szanuje prawa własności intelektualnej stron trzecich. Aby wysłać powiadomienie o naruszeniu praw własności intelektualnej, w tym wnieść roszczenie związane z naruszeniem praw autorskich, należy skorzystać z określonej przez firmę Microsoft procedury dotyczącej przesyłania powiadomień związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). WSZELKIE ZAPYTANIA NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ TEJ PROCEDURY POZOSTANĄ BEZ ODPOWIEDZI.

Firma Microsoft odpowiada na powiadomienia o naruszeniu praw autorskich zgodnie z procedurami opisanymi w Tytule 17, sekcji 512 Kodeku Stanów Zjednoczonych. W stosownych okolicznościach firma Microsoft może również wyłączyć konta lub wypowiedzieć ich udostępnianie tym użytkownikom usług Microsoft, w przypadku których powstanie podejrzenie wielokrotnego naruszenia praw osób trzecich.