Overslaan naar hoofdinhoud
Xbox

Gebruiksvoorwaarden xbox.com

(Laatst bijgewerkt: januari 2016)

DANK JE VOOR DE AANSCHAF VAN EEN XBOX!

De xbox.com-website bestaat uit verschillende internetpagina's en diensten die beheerd worden door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 of haar dochterondernemingen (gezamenlijk de "Xbox.com-website").

De xbox.com-website wordt je aangeboden op voorwaarde van jouw acceptatie zonder wijziging van hier genoemde voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Door de xbox.com-website te gebruiken ga je akkoord met al deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. De xbox.com-website kan ook aanvullende voorwaarden bevatten die betrekking hebben op bepaalde functies of aanbiedingen (bijvoorbeeld sweepstakes of chatruimtes) ("Aanvullende voorwaarden").

In het geval dat hier gegeven voorwaarden, bepalingen en mededelingen in tegenstrijd zijn met de aanvullende voorwaarden of andere voorwaarden en richtlijnen op de xbox.com-website, dan zullen deze voorwaarden gelden.

PRIVACY EN BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Zie de Privacyverklaring op http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruik van uw persoonlijke gegevens.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Microsoft behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en mededelingen waaronder de xbox.com-website beschikbaar wordt gesteld te wijzigen, inclusief maar niet beperkt tot eventuele in rekening gebrachte kosten voor het gebruik van de xbox.com-website. Je bent zelf er verantwoordelijk voor om deze voorwaarden en bepalingen regelmatig te controleren om te beoordelen dat je hiermee akkoord gaat voor gebruik van de website.

BEPERKING TOT PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK

Tenzij anders is aangegeven is de xbox.com-website bedoeld voor je persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan enige informatie, software, producten of diensten die zijn verkregen via de xbox.com-website te wijzigen, vermenigvuldigen, verspreiden, versturen, weer te geven, uit te voeren, kopiëren, uit te geven, licentiëren, verkopen of er afgeleid werk van te produceren.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

De xbox.com-website kan koppelingen naar of feeds van andere websites bevatten ("Gelinkte sites"). De gelinkte sites worden niet beheerd door Microsoft en Microsoft is niet verantwoordelijk voor de inhoud van welke gelinkte sites dan ook, waaronder en zonder beperking, welke link dan ook op een gelinkte site, of wijzigingen of updates van een gelinkte site, of informatie verzonden door een gelinkte site. Microsoft biedt deze koppelingen voor uw gemak en de plaatsing van een koppeling betekent niet dat de site wordt goedgekeurd door Microsoft of dat er een relatie bestaat met de beheerders ervan.

Transacties met derden (inclusief adverteerders) die bereikt kunnen worden via een koppeling op de xbox.com-website of deelname aan acties, waaronder levering van en betaling voor goederen en diensten en enige andere voorwaarden, bepalingen, garanties of vertegenwoordiging in verband met dergelijke transacties of acties bestaan enkel tussen jou en de adverteerder of andere derde partij. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor welk deel dan ook van dergelijke transacties en acties.

GEEN ONWETTELIJK OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor jouw gebruik van de xbox.com-website, geef je Microsoft de garantie dat je de xbox.com-website niet zult gebruiken voor enig doel dat onwettig of verboden is onder deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. Je mag geen dusdanig gebruik maken van de xbox.com-website dat de xbox.com-website beschadigd, buiten werking gesteld, overbelast of beperkt kan worden, of zodat het gebruik en plezier van de xbox.com-website door anderen verstoord wordt. Je mag geen materiaal of informatie (proberen te) verkrijgen, op welke wijze dan ook, die niet specifiek daarvoor ter beschikking is gesteld op de xbox.com-website.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De xbox.com-website kan prikborddiensten, chatruimtes, nieuwsgroepen, forums, gemeenschappen, persoonlijke internetpagina's, kalenders en/of andere bericht- of communicatiefaciliteiten bevatten die bestemd zijn om je te laten communiceren met het grote publiek of een groep (gezamenlijk de "Communicatiediensten"). Je gaat ermee akkoord deze communicatiediensten enkel te gebruiken om gepaste berichten en materiaal te plaatsen, ontvangen en versturen die verband houden met de specifieke communicatiedienst. Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, ga je er bij het gebruik van de communicatiediensten mee akkoord het volgende niet te doen:

 • Lasteren, beledigen, lastig vallen, stalken, bedreigen of op andere wijze de rechten (zoals rechten op privacy en publiciteit) van anderen te schenden.
 • Publiceren, posten, uploaden, verspreiden van een ongepast, godslasterlijk, lasterlijk, inbreukmakend, obsceen, onfatsoenlijk of onwettig onderwerp, naam, materiaal of informatie.
 • Publiceren, posten, uploaden, verspreiden van onderwerpen, namen, materiaal of informatie die oproepen tot discriminatie, haat, geweld jegens een persoon of een groep vanwege hun etniciteit, religie of nationaliteit, of die de slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid beledigt door het bestaan van deze misdaden in twijfel te trekken.
 • Uploaden of anderszins beschikbaar stellen van bestanden met beelden, foto's, software of ander materiaal dat wordt beschermd door wetgeving inzake intellectuele eigendom (of door rechten op privacy en publiciteit) tenzij jij de rechten daarop bezit of beheert, of alle benodigde toestemming hebt verkregen.
 • Uploaden van bestanden met virussen, gecorrumpeerde bestanden of vergelijkbare software of programma's die het functioneren van de computer van een ander kunnen beschadigen.
 • Gebruik van materiaal, waaronder afbeeldingen en foto's, beschikbaar gesteld via de xbox.com-website, op een dusdanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op auteursrecht, handelsmerken, patent, handelsgeheim of enig ander eigendomsrecht van een partij.
 • Adverteren of te koop aanbieden van goederen en diensten voor commerciële doeleinden, tenzij de betrokken communicatiedienst dergelijke berichten toelaat.
 • Enquêtes, wedstrijden, piramideschema's of kettingbrieven uitvoeren of doorsturen.
 • Downloaden van bestanden die geplaatst zijn door andere gebruikers van een communicatiedienst waarvan je weet, of redelijkerwijs kan weten, dat die niet wettig op die wijze gedistribueerd kunnen zijn.
 • Vervalsen of verwijderen van toeschrijvingen aan auteurs, wettelijke of andere rechtmatige toewijzingen of kenmerken betreffende de oorsprong of de bron van software of andere materialen die opgenomen zijn in een bestand dat is geüpload.
 • Beperken of verhinderen van andere gebruikers om de communicatiedienst naar tevredenheid te gebruiken.
 • Schenden van een gedragscode of andere richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op een betreffende communicatiedienst.
 • Verzamelen of op een andere manier informatie vergaren over anderen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Handelen in strijd met toepasselijk recht of wettelijke bepalingen.
 • Het aannemen van een valse identiteit met als doel anderen te misleiden.

Je gebruik van de communicatiediensten is ook onderworpen aan de Microsoft Gedragscode voor Xbox Live-gebruikers.

Microsoft heeft geen verplichting de communicatiediensten te volgen. Echter, Microsoft behoudt zich het recht voor materialen die op een communicatiedienst zijn geplaatst te controleren en naar eigen inzicht materiaal te verwijderen. Microsoft behoudt zich het recht voor jou te allen tijde de toegang tot een of alle communicatiediensten te ontzeggen zonder bericht vooraf en om welke reden dan ook.

Microsoft behoudt zich het recht voor te allen tijde informatie te onthullen om te kunnen handelen conform toepasselijke wetgeving, regels, wettelijke procedures of overheidsverzoek of om, geheel naar inzicht van Microsoft, informatie of materiaal te bewerken, niet te plaatsen of te verwijderen.

Voorzichtigheid is geboden wanneer je persoonlijk identificerende informatie over jezelf of je kinderen opgeeft via een communicatiedienst. Microsoft controleert de content en boodschappen op communicatiediensten niet, en keurt deze niet goed, en dus verwerpt Microsoft expliciet enige aansprakelijkheid in verband met de communicatiediensten en de gevolgen van jouw deelname aan de communicatiediensten. Managers en hosts zijn geen gemachtigde Microsoft-woordvoerders, en hun standpunten komen niet noodzakelijk overeen met die van Microsoft.

Materialen die worden geüpload naar een communicatiedienst kunnen onderworpen zijn aan beperkingen voor gebruik, reproductie en/of verspreiding, en jij bent gehouden die beperkingen te respecteren wanneer je dergelijk materiaal downloadt.

GEBRUIK VAN XBOX LIVE

Bepaalde content en functies van de Xbox Live-ruimte van de xbox.com-website zijn wellicht alleen toegankelijk voor leden van de Xbox Live-dienst met een geldig Microsoft-account. Content en functies van de Xbox Live-ruimte zijn onderworpen aan de Microsoft Dienstenovereenkomst die gevonden kan worden in de Xbox Live-ruimte. Om deze functies te kunnen gebruiken zal je worden gevraagd je status van Xbox Live-abonnee te bevestigen door je aan te melden met je Microsoft-account. Omdat je persoonlijke gegevens bij je Xbox Live-abonnement daarna beschikbaar voor je zijn via de Xbox Live, ben je volledig verantwoordelijk voor het geheimhouden van je wachtwoord en accountnaam van je Microsoft-account. Verder ben je geheel verantwoordelijk voor alle activiteiten op je account op de Xbox Live. Microsoft is niet aansprakelijk voor enige schade die resulteert uit het gebruik van jouw account door een ander, of je hiervan op de hoogte was of niet. Echter, je kan aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door Microsoft of een andere partij als gevolg van het gebruik van jouw account door een ander. Je mag nooit de account van een ander gebruiken zonder toestemming van de accounthouder. Mocht je geen toegang meer wensen tot Xbox Live en/of informatie met betrekking tot je Xbox Live-abonnement, neem dan contact op met de klantondersteuning via 18004MYXBOX.

MATERIAAL DAT TER BESCHIKKING IS GESTELD AAN MICROSOFT OF DAT GEPLAATST IS OP EEN XBOX.COM WEBSITE

Microsoft beschouwt de materialen die je verstrekt aan Microsoft (waaronder feedback en suggesties) of plaatst, uploadt, toevoegt of indient (gezamenlijk: Inzendingen) bij een xbox.com-website of verwante diensten niet als haar eigendom. Echter, met het plaatsen, uploaden, invoeren, toevoegen of het aanbieden van de inzendingen, geef je Microsoft en de daaraan verbonden bedrijven en noodzakelijke houders van sublicenties, toestemming je inzending te gebruiken in verband met hun zakelijke operaties, waaronder, en zonder beperking, het recht om je inzending te vermenigvuldigen, verspreiden, verzenden, openbaar te tonen en uit te voeren, kopiëren, bewerken, vertalen en te herformatteren; je naam te publiceren met betrekking op je inzending, alsmede het recht om dergelijke rechten te sublicentiëren aan uitgevers van Xbox-games en leveranciers aan de xbox.com-website.
Microsoft ontwikkelt een groot aantal uiteenlopende producten en diensten. Microsoft is niet verantwoordelijk voor enige overeenkomsten tussen haar producten en diensten en jouw idee. Je stemt ermee in dat er geen contract of overeenkomst bestaat tussen jou en Microsoft met betrekking tot je inzending, en dat er geen verplichting bestaat om je inzending geheim te houden. Er zal met betrekking tot het gebruik van je inzending geen vergoeding worden betaald, zoals hier overeengekomen. Microsoft is niet verplicht je inzending te beoordelen, plaatsen of gebruiken en kan te allen tijde een inzending naar eigen inzicht verwijderen.
Door je inzending te plaatsen, te uploaden, toe te voegen, aan te bieden of in te zenden garandeer je de rechten op je inzending te bezitten of te beheren zoals omschreven in dit artikel, met inbegrip van, en zonder beperkingen, alle vereiste rechten voor jou om je inzending te kunnen plaatsen, te uploaden, toe te voegen, aan te bieden of in te zenden, en dat het gebruik van de inzending niet resulteert in de schending van rechten van anderen.

BESCHIKBARE SOFTWARE EN CONTENT OP DE XBOX.COM-WEBSITE

Eventuele software en inhoud die ter beschikking is gesteld voor downloaden op de xbox.com-website, met uitzondering van eventuele software die aan eindgebruikers ter beschikking is gesteld via een communicatiedienst, ("Software") is het auteursrechtelijk beschermde werk van Microsoft Corporation en/of haar leveranciers. Jouw gebruik van de software is onderworpen aan de voorwaarden van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers bij de software ("Licentieovereenkomst"). Je mag geen software met een licentieovereenkomst gebruiken of installeren zonder eerst in te stemmen met de voorwaarden van de licentieovereenkomst. Voor eventuele software zonder licentieovereenkomst geeft Microsoft Corporation hierbij aan jou, de gebruiker, een herroepbare, persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de software te gebruiken om de specifieke xbox.com-website te bekijken en te gebruiken, conform deze gebruiksvoorwaarden, en voor geen ander doel, onder voorwaarde dat je alle meldingen over auteursrecht en eigendom intact houdt. Eventuele berichten van derden meegeleverd bij software worden enkel ter informatie gegeven. Microsoft geeft geen andere rechten of licenties, impliciet of expliciet, waaronder en zonder beperking eventuele impliciete patentlicenties. Software is eigendom van Microsoft en/of haar leveranciers en wordt beschermd door auteursrechtwetten en bepalingen van internationale verdragen. Reproductie en herdistributie van de software is uitdrukkelijk bij wet verboden en kan leiden tot hoge civiel- of strafrechtelijke straffen. Overtreders worden met alle maximale juridische middelen vervolgd. ONVERMINDERD WAT HIERVOOR IS VERMELD, IS HET KOPIEREN OF REPRODUCEREN VAN DE SOFTWARE NAAR EEN ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE REPRODUCTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN. DE SOFTWARE IS UITSLUITEND GEGARANDEERD VOLGENS DE BEPALINGEN VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST. Je erkent dat voor de software en enige daarbij geleverde documentatie en/of technische informatie de toepasselijke Amerikaanse exportwetgeving en -regelgeving van toepassing is. Je gaat ermee akkoord de software niet te exporteren of herexporteren, direct of indirect, naar landen waarvoor Amerikaanse exportbeperkingen gelden.

AANSPRAKELIJKHEIDSDISCLAIMER

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN OP OF BESCHIKBAAR VIA DE XBOX.COM-WEBSITE KUNNEN ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. VERANDERINGEN WORDEN PERIODIEK TOEGEVOEGD AAN DE INFORMATIE. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DE XBOX.COM-WEBSITE. ADVIES DAT IS VERKREGEN VIA DE XBOX.COM-WEBSITE MAG NIET GEBRUIKT WORDEN VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIELE BESLISSINGEN. JE DIENT EEN GESCHIKTE PROFESSIONAL TE VRAGEN OM ADVIES DAT PAST BIJ JE SITUATIE.

MICROSOFT CORPORATION EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS DOEN GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN JUISTHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE AFBEELDINGEN OP DE XBOX.COM-WEBSITE, VOOR WELK DOEL DAN OOK. DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE AFBEELDINGEN WORDEN "AS IS" AANGEBODEN, ZONDER ENIGE GARANTIE. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVELIJKE LEVERANCIERS VERWERPEN HIERBIJ ALLE GARANTIES EN VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE AFBEELDINGEN, WAARONDER ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN SPECIFIEK DOELEINDE, NAAMGEVING EN NIET-INBREUK.

JE STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN JE TRANSMISSIES OF GEGEVENS, EVENTUEEL MATERIAAL EN GEGEVENS DIE VERZONDEN EN ONTVANGEN ZIJN, OF NIET VERZONDEN EN ONTVANGEN, OF EVENTUELE VIA DE XBOX.COM-WEBSITE AFGESLOTEN TRANSACTIES. JE STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR EVENTUELE BEDREIGENDE, LASTERLIJKE, OBSCENE, BELEDIGENDE OF ILLEGALE CONTENT OF GEDRAG VAN EEN ANDERE PARTIJ, OF ENIGE INBREUK OP DE RECHTEN VAN EEN ANDER, WAARONDER EIGENDOMSRECHTEN. JE STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE CONTENT DIE IS VERZONDEN MET EN/OF TE VINDEN IS OP DE XBOX.COM-WEBSITE DOOR EEN DERDE.

IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, RECHTSTREEKSE SCHADE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE MET BETREKKING TOT DERVING VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTKOMEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN DE XBOX.COM-WEBSITE, DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN VAN GEBRUIK VAN DE XBOX.COM-WEBSITE OF VERWANTE DIENSTEN, DE LEVERING VAN OF HET NIET KUNNEN VOLDOEN VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFISCHE ELEMENTEN VERKREGEN VIA DE XBOX.COM-WEBSITE OF ANDERSZINS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DE XBOX.COM-WEBSITE, GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE REDEN, OOK IN GEVALLEN WAARIN MICROSOFT OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE WAS/WAREN VAN DE KANS OP SCHADE. IN BEPAALDE STATEN/RECHTSGEBIEDEN IS DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE VOORGAANDE BEPERKINGEN WELLICHT NIET OP JOU VAN TOEPASSING ZIJN. ALS JE ONTEVREDEN BENT OVER EEN ONDERDEEL VAN DE XBOX.COM-WEBSITE, OF EEN VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN IS JE ENIGE REMEDIE OM TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE XBOX.COM-WEBSITE.

BEEINDIGING/BEPERKING VAN TOEGANG

Microsoft behoudt zich het recht voor naar eigen inzicht je te allen tijde de toegang te ontzeggen tot de xbox.com-website en de verwante diensten, of een onderdeel daarvan, zonder voorafgaand bericht.

TOEPASSELIJKE WETGEVING EN LOCATIE VOOR GESCHILLENBESLECHTING

Als je woont of als je bedrijf gevestigd is in de Verenigde Staten, zullen vorderingen met betrekking tot inbreuken op deze overeenkomst onderworpen zijn aan de wetgeving van de staat Washington, zonder te verwijzen naar strijdige juridische principes. Alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetten ter bescherming van consumenten, wetten tegen oneerlijke concurrentie en wettelijke bepalingen ten aanzien van onrechtmatige daad, zijn onderworpen aan het recht van de Amerikaanse staat waarin je bent gevestigd. Als je woont in of als je bedrijf gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika, stem je in met het exclusieve rechtsgebied en de plaats van zitting van de staats- of federale rechtbank in King County, Washington, VS, voor alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst of de dienst.

Als je woont in of als je bedrijf gevestigd is buiten de Verenigde Staten, zijn alle vorderingen, inclusief vorderingen betreffende de bescherming van de consument, wetten op het gebied van onbillijke concurrentie en onrechtmatige daad, onderworpen aan de wetten van het land waarin je bent gevestigd en de rechtbanken in het land waarin je woont hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid over alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

ALGEMEEN

Je stemt ermee in dat er geen gezamenlijke onderneming, partnerschap, dienstverband of vertegenwoordigende relatie bestaat tussen jou en Microsoft als gevolg van deze overeenkomst of van het gebruik van de xbox.com-website. Je stemt ermee in Microsoft, haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, bestuurders en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van vorderingen, eisen of schade, waaronder begrepen redelijke advocaatkosten, ingesteld door een derde voortvloeiende uit of betrekking hebbende op je gebruik van of gedrag op de xbox.com-website. Microsoft behoudt zich het recht voor enige persoonlijke gegevens over jou of over jouw gebruik van de xbox.com-website, met inbegrip van de inhoud, zonder je voorgaande toestemming bekend te maken indien Microsoft te goeder trouw reden heeft om te geloven dat dit nodig is voor het volgende: (1) te voldoen aan wettelijke eisen of samenwerking te verlenen aan een gerechtelijke procedure; (2) het beschermen en verdedigen van de rechten of eigendommen van Microsoft of haar gelieerde ondernemingen; (3) de gebruiksvoorwaarden te bekrachtigen; of (4) te handelen ter bescherming van haar leden of van derden. De nakoming door Microsoft van deze overeenkomst is onderhevig aan bestaande wetten en juridische procedures en niets in deze overeenkomst wijkt af van het recht van Microsoft om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en handhavers van de wet met betrekking tot jouw gebruik van de xbox.com-website of informatie die aan Microsoft is verstrekt of door haar is verzameld met betrekking tot dit gebruik. Als van enig deel van deze overeenkomst wordt bepaald dat dit ongeldig of niet afdwingbaar is volgens toepasselijk recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie- en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven genoemd, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo veel mogelijk de intentie van de oorspronkelijke bepaling benadert en blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van kracht. Tenzij hier anders aangegeven, vormt deze overeenkomst de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Microsoft met betrekking tot de xbox.com-website en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mededelingen en voorstellen tussen de gebruiker en Microsoft, hetzij elektronisch, hetzij mondeling of schriftelijk met betrekking tot de xbox.com-website. Een gedrukt exemplaar van deze overeenkomst en van enige in elektronische vorm verstrekte mededelingen worden toegelaten in juridische of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdende met deze overeenkomst in dezelfde mate, en zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn ontwikkeld en bijgehouden.

AUTEURSRECHT- EN HANDELSMERKAANDUIDINGEN:

Voor alle inhoud van de xbox.com-website geldt: Copyright © 2015 Microsoft Corporation en/of haar leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Xbox, Xbox Live, de Xbox-logo´s en/of en andere Microsoft-producten waar in deze overeenkomst naar wordt verwezen zijn handelsmerken of wettige gedeponeerde merken van Microsoft Corporation. De namen van bestaande bedrijven en producten die hier worden genoemd zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. De voorbeeldbedrijven, -organisaties, -producten, -personen en -gebeurtenissen in dit document zijn fictief. Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen berusten op toeval. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN VORDERINGEN INZAKE INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM

Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als je een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wilt inzenden, met inbegrip van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht, verzoeken we je onze procedures voor het indienen van Meldingen van inbreuk (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx) te gebruiken. ALLE VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Microsoft gebruikt de processen die zijn uiteengezet in hoofdstuk 17 van het wetboek van de Verenigde Staten, sectie 512 voor de beantwoording van meldingen van inbreuk op het auteursrecht. Indien de omstandigheden daarom vragen, kan Microsoft accounts van gebruikers van Microsoft-diensten die herhaaldelijk inbreuk maken ook uitschakelen of beëindigen.