Gebruiksvoorwaarden Xbox.com

(Laatst bijgewerkt: Januari 2016)

BEDANKT DAT U XBOX HEBT GEKOZEN.

De Website Xbox.com bestaat uit verscheidene webpagina´s en -diensten die worden uitgevoerd door Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 of haar gelieerde ondernemingen (samen aangeduid als de “Website Xbox.com”).

De Website Xbox.com wordt u aangeboden, mits u de hierin opgenomen voorwaarden, bepalingen en mededelingen ongewijzigd aanvaardt. Als u gebruik maakt van de Website Xbox.com, betekent dit dat u instemt met alle dergelijke voorwaarden, bepalingen en wijzigingen. De Website Xbox.com kan daarnaast aanvullende voorwaarden bevatten die specifieke functies of aanbiedingen bepalen (bijvoorbeeld prijsvragen of chatruimten) (“Aanvullende Voorwaarden”).

Indien bepaalde hierin omschreven voorwaarden, bepalingen en mededelingen strijdig zijn met de Aanvullende Voorwaarden of overige op de Website Xbox.com omschreven voorwaarden en richtlijnen, prevaleren deze voorwaarden.

PRIVACY EN DE BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Raadpleeg de Privacyverklaring op https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 voor bepalingen met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van persoonlijke gegevens.

WIJZIGING VAN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Microsoft behoudt zich het recht voor de voorwaarden, bepalingen en mededelingen op grond waarvan de Website Xbox.com wordt aangeboden te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de eventuele kosten die met het gebruik van de Website Xbox.com zijn verbonden. U bent verantwoordelijk voor het regelmatig doorlezen van deze voorwaarden en door de website te blijven gebruiken, bevestigt u dat u akkoord gaat.

BEPERKING TOT PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK

Tenzij anders bepaald, is de Website Xbox.com bestemd voor uw persoonlijke en niet-commerciële gebruik. U mag informatie, software, producten of diensten verkregen via de Website Xbox.com niet wijzigen, kopiëren, verspreiden, overdragen, tentoonstellen, uitvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, gebruiken als basis voor afgeleide werken, overdragen of verkopen.

KOPPELINGEN NAAR SITES VAN DERDEN

De Website Xbox.com bevat mogelijk koppelingen naar of feeds van andere websites (“Gekoppelde Sites”). Microsoft heeft geen zeggenschap over de Gekoppelde Sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige Gekoppelde Site, inclusief maar niet beperkt tot eventuele koppelingen die zich op een Gekoppelde Site bevinden dan wel wijzigingen of updates van een Gekoppelde Site of eventuele gegevens die op een Gekoppelde Site zijn verzonden. Microsoft neemt deze koppelingen uitsluitend op voor uw gemak en het feit dat Microsoft een koppeling opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van Microsoft van die site, of enige relatie met de beheerders ervan.

Alle interacties met derden (met inbegrip van adverteerders) inbegrepen in of beschikbaar via een koppeling op de Website Xbox.com, of deelname aan acties, waaronder de levering van en de betaling voor goederen en diensten en alle overige voorwaarden, bepalingen, garanties of voorstellingen die verbonden zijn met dergelijke acties of promoties, zijn uitsluitend tussen u en de adverteerder of overige derde. Microsoft is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enig gedeelte van dergelijke interacties of acties.

GEEN ONRECHTMATIG OF VERBODEN GEBRUIK

Als voorwaarde voor het mogen gebruiken van de Website Xbox.com, geldt dat u Microsoft garandeert de Website Xbox.com voor geen enkel onrechtmatig doel te gebruiken, noch voor enig doel dat in strijd is met deze voorwaarden, bepalingen en mededelingen. U mag de Website Xbox.com op geen enkele wijze zodanig gebruiken dat de Website Xbox.com zou kunnen worden beschadigd, uitgeschakeld, overbelast of aangetast of waardoor het ongestoord gebruik van de Website Xbox.com door andere partijen wordt gehinderd, schade ondervindt of op welke wijze dan ook negatief wordt beïnvloed. U mag op geen enkele wijze materiaal of informatie verkrijgen of proberen te verkrijgen dat door Microsoft niet speciaal voor de Website Xbox.com is bestemd of via de website wordt aangeboden.

GEBRUIK VAN COMMUNICATIEDIENSTEN

De Website Xbox.com kan bulletinboarddiensten, chatruimten, nieuwsgroepen, forums, groepen, persoonlijke webpagina’s, kalenders en/of andere bericht- of communicatievoorzieningen bevatten waardoor u met het algemene publiek of met een groep kunt communiceren (gezamenlijk “Communicatiediensten” genoemd). U stemt ermee in deze Communicatiediensten uitsluitend te gebruiken voor het openbaar maken, verzenden en ontvangen van correcte relevante berichten en materialen die verband houden met de desbetreffende Communicatiediensten. Wanneer u een Communicatiedienst gebruikt, verklaart u zich te onthouden van onder meer, maar niet beperkt tot, het volgende:

 • Het belasteren, misbruiken, lastigvallen, achtervolgen, bedreigen of anderszins schenden van de wettelijke rechten van anderen (zoals het recht op privacy en met betrekking tot publiciteit).
 • Het publiceren, openbaar maken, uploaden, distribueren of verspreiden van ongepaste, (gods-)lasterlijke, overtredende, obscene, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie.
 • Het publiceren, openbaar maken, uploaden, distribueren of verspreiden van onderwerpen, namen, materialen of gegevens die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld jegens een persoon of groep op grond van ras, religie of nationaliteit, of die de slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid beledigen door het bestaan van deze misdaden in twijfel te trekken.
 • Het uploaden of op andere wijze beschikbaar stellen van bestanden die afbeeldingen, foto's, software of andere materialen bevatten die worden beschermd door wetten inzake intellectueel eigendom (of het recht op privacy of met betrekking tot publiciteit), tenzij u de rechten hierop in bezit of beheer hebt of alle benodigde toestemmingen hebt verkregen.
 • Het uploaden van bestanden die virussen, beschadigde bestanden of enige andere gelijksoortige software of programma's bevatten die de werking van computers van anderen kunnen beschadigen.
 • Het zodanig gebruiken van materiaal of informatie, inclusief afbeeldingen of foto's, dat door de Website Xbox.com beschikbaar wordt gesteld, dat inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten, merkrechten, octrooien, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van een partij.
 • Het adverteren, te koop aanbieden of het kopen van goederen of diensten voor enig zakelijk doel, tenzij de Communicatiedienst dergelijke berichten uitdrukkelijk toestaat.
 • Het uitvoeren of doorsturen van enquêtes, prijsvragen, piramidespelen of kettingbrieven.
 • Het downloaden van bestanden die door een andere gebruiker van de Communicatiedienst openbaar zijn gemaakt en waarvan u weet, of redelijkerwijs had moeten weten, dat deze niet wettig op dergelijke wijze mogen worden gedistribueerd.
 • Het vervalsen of verwijderen van eventuele auteursrechtaanduiding, wettelijke of andere eigendomskennisgevingen of -aanduidingen, of labels van de oorsprong of bron van software of van andere materialen die in een geüpload bestand zijn opgenomen.
 • Het beperken of hinderen van andere gebruikers in hun gebruik van de Communicatiediensten.
 • Het schenden van enige gedragscode of andere richtlijnen die mogelijkerwijs van toepassing zijn op een bepaalde Communicatiedienst.
 • Het vergaren of anderszins verzamelen van informatie over anderen, met inbegrip van e-mailadressen, zonder hun toestemming.
 • Het schenden van toepasselijke wetten of regelgevingen.
 • Het aa nnemen van een valse identiteit met als doel anderen te misleiden.

Op uw gebruik van de Communicatiediensten is tevens de Gedragscode van Microsoft voor klanten van Xbox Live van toepassing.

Microsoft is niet verplicht toezicht te houden op de Communicatiediensten. Microsoft behoudt zich echter te allen tijde het recht voor materialen die via een Communicatiedienst openbaar zijn gemaakt te controleren en naar eigen goeddunken te verwijderen. Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor om uw toegang tot enige of alle Communicatiediensten om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor naar eigen goeddunken alle benodigde informatie te verstrekken die krachtens enig toepasselijk recht, voorschrift, juridisch proces of verzoek van de overheid vereist is, of informatie of materialen geheel of gedeeltelijk te bewerken, niet openbaar te maken of te verwijderen.

Neem altijd de nodige voorzichtigheid in acht wanneer u bij het gebruik van een Communicatiedienst informatie verstrekt die persoonlijke gegevens bevat over uzelf of uw kinderen. Microsoft heeft geen zeggenschap over de inhoud, berichten of informatie in Communicatiediensten en onderschrijft deze evenmin; derhalve wijst Microsoft alle aansprakelijkheid met betrekking tot de Communicatiediensten en eventuele rechtsvorderingen die uit uw deelname aan een Communicatiedienst voortvloeien, uitdrukkelijk van de hand. Managers en hosts zijn geen geautoriseerde woordvoerders van Microsoft en hun visie komt niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

Op materialen die via een Communicatiedienst worden geüpload, kunnen beperkingen rusten met betrekking tot gebruik, verveelvoudiging en/of verspreiding. U bent zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van die beperkingen indien u deze materialen downloadt.

GEBRUIK VAN XBOX LIVE

Bepaalde inhoud en functies van het gedeelte Xbox Live van de Website Xbox.com zijn slechts toegankelijk voor u indien u geabonneerd bent op de dienst Xbox Live en u over een geldig Microsoft-account beschikt. Op inhoud en functies van het gedeelte Xbox Live is de Serviceovereenkomst van Microsoft van toepassing. Deze kan worden geopend vanuit het gedeelte Xbox Live. Om uw toegang tot deze functies van Xbox Live te bevestigen, wordt u gevraagd uw status als Xbox Live-abonnee te bevestigen door u aan te melden met uw Microsoft-account. Omdat persoonlijke informatie uit uw Xbox Live-abonnement vanaf dat moment voor u beschikbaar is via Xbox Live, bent u volledig verantwoordelijk voor het in stand houden van de geheimhouding van uw Microsoft-account en het bijbehorende wachtwoord. Verder bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die op uw account op Xbox Live plaatsvinden. Microsoft is niet aansprakelijk voor enig geleden verlies ten gevolge van gebruik van uw account door derden, ongeacht of dat met of zonder uw medeweten heeft plaatsgevonden. U kunt echter wel aansprakelijk worden gesteld voor verlies dat door Microsoft of een derde wordt geleden ten gevolge van het gebruik van uw account door derden. U mag nooit het account van iemand anders gebruiken zonder toestemming van de eigenaar van het account. Als u op enig moment geen gebruik meer wenst te maken van de toegang tot Xbox Live en/of informatie die met uw Xbox Live-abonnement is verbonden, neemt u contact op met klantenondersteuning via 1.800.4MY.XBOX.

AAN MICROSOFT GELEVERDE MATERIALEN OF AAN ENIGE XBOX.COM-WEBSITE VERZONDEN MATERIALEN

Microsoft maakt geen aanspraak op eigendomsrechten met betrekking tot de materialen die u levert aan Microsoft (met inbegrip van feedback en opmerkingen) of die u plaatst, uploadt, invoert of indient op/naar de Website Xbox.com of daaraan gekoppelde diensten (tezamen “Bijdragen”). Door uw Bijdragen te plaatsen, te uploaden, in te voeren, aan te leveren of in te dienen verleent u Microsoft, haar gelieerde ondernemingen en benodigde sublicentienemers echter wel toestemming uw Bijdrage te gebruiken in verband met de uitvoering van hun activiteiten, waaronder zonder beperking begrepen, het recht om: uw Bijdrage te kopiëren, distribueren, door te geven, publiekelijk weer te geven, publiekelijk uit te voeren, te reproduceren, bewerken, vertalen en opnieuw in te delen; uw naam te publiceren in verband met uw Bijdrage; evenals het recht deze rechten in sublicentie te geven aan enige uitgever van Xbox-games of leverancier van de Website Xbox.com.
Microsoft ontwikkelt een groot aantal en een breed scala aan producten en diensten. Microsoft is niet verantwoordelijk voor eventuele overeenkomsten tussen haar producten en diensten en een idee van u. U stemt ermee in dat er geen sprake is van een contract of overeenkomst tussen u en Microsoft met betrekking tot uw Bijdrage, of van een verplichting tot geheimhouding van uw Bijdrage. Voor het gebruik van uw Bijdrage, zoals hierin bepaald, ontvangt u geen vergoeding. Microsoft is niet verplicht om uw Bijdrage te beoordelen, openbaar te maken of te gebruiken en Microsoft mag te allen tijde naar eigen goeddunken een Bijdrage verwijderen.
Door uw Bijdrage te plaatsen, uploaden, in te voeren, aan te leveren of in te dienen, garandeert en verklaart u dat u alle rechten met betrekking tot uw Bijdrage, zoals beschreven in dit gedeelte, bezit of anderszins in beheer hebt, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle rechten die noodzakelijk zijn om Bijdragen aan te leveren, in te sturen, te uploaden, in te voeren of in te dienen en dat door het gebruik van de Bijdrage de rechten van anderen niet worden geschonden.

SOFTWARE EN INHOUD BESCHIKBAAR OP DE WEBSITE XBOX.COM

Software en (eventuele) inhoud die via download beschikbaar wordt gesteld via de Website Xbox.com, niet inbegrepen software die beschikbaar kan worden gesteld door derden via een Communicatiedienst (“Software”), zijn het auteursrechtelijke eigendom van Microsoft Corporation en/of haar leveranciers. De Software mag uitsluitend door u worden gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van een eventueel tezamen met de Software verstrekte of bij de Software ingesloten gebruiksrechtovereenkomst (“Gebruiksrechtovereenkomst”). Het is u niet toegestaan Software die wordt vergezeld van een Gebruiksrechtovereenkomst of waarin een Gebruiksrechtovereenkomst is opgenomen te installeren of te gebruiken, tenzij u eerst instemt met de bepalingen van de Gebruiksrechtovereenkomst. Voor alle Software die wordt vergezeld van een gebruiksrechtovereenkomst verleent Microsoft Corporation u, de gebruiker, bij dezen een herroepelijke persoonlijke, niet-overdraagbare licentie om de Software te gebruiken voor het weergeven en op andere wijze gebruiken van de specifieke Website Xbox.com, in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden en voor geen enkel ander doel, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en overige mededelingen van eigendom respecteert. Eventuele mededelingen van derden die bij de Software zijn inbegrepen, zijn uitsluitend opgenomen om u te informeren. Er worden door Microsoft geen overige rechten of licenties verleend, hetzij uitgesproken, hetzij impliciet, inclusief maar niet beperkt tot enige impliciete octrooilicenties. Software is eigendom van Microsoft en/of haar leveranciers en wordt beschermd door wetgeving en internationale verdragen op het gebied van auteursrecht. Reproductie en herdistributie van de Software is uitdrukkelijk verboden en kan resulteren in strenge burgerlijke en strafrechtelijke sancties. Overtreders worden tot het uiterste vervolgd. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, GELDT DAT HET KOPIËREN OF VERVEELVOUDIGEN VAN DE SOFTWARE OP ENIGE ANDERE SERVER OF LOCATIE VOOR VERDERE VERVEELVOUDIGING OF HERDISTRIBUTIE UITDRUKKELIJK VERBODEN IS. DE SOFTWARE WORDT UITSLUITEND BESCHIKBAAR GESTELD VOOR GEBRUIK DOOR EINDGEBRUIKERS IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN VAN DE GEBRUIKSRECHTOVEREENKOMST. U erkent dat de Software en eventuele bijbehorende documentatie en/of technische informatie is onderworpen aan toepasselijke exportbeperkende wetten en voorschriften van de Verenigde Staten. U stemt ermee in de Software niet te exporteren of opnieuw te exporteren, direct of indirect, naar enig land waarop de exportbeperkingen van de Verenigde Staten van toepassing zijn.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN EN DIENSTEN INBEGREPEN BIJ OF BESCHIKBAAR VIA DE WEBSITE XBOX.COM KUNNEN ONVOLKOMENHEDEN OF DRUKFOUTEN BEVATTEN. ZO NU EN DAN WORDEN WIJZIGINGEN AANGEBRACHT IN DE INFORMATIE HIERIN. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS KUNNEN TE ALLEN TIJDE VERBETERINGEN EN/OF WIJZIGINGEN BINNEN DE WEBSITE XBOX.COM AANBRENGEN. ADVIES VERKREGEN VIA DE WEBSITE XBOX.COM MAG NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR PERSOONLIJKE, MEDISCHE, JURIDISCHE OF FINANCIËLE BESLISSINGEN. RAADPLEEG ALTIJD EEN BEVOEGDE DESKUNDIGE VOOR SPECIFIEK OP UW SITUATIE GERICHT ADVIES.

MICROSOFT CORPORATION EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS DOEN GEEN VERKLARINGEN BETREFFENDE DE GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, BESCHIKBAARHEID, TIJDIGHEID EN NAUWKEURIGHEID VAN DE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFISCHE ELEMENTEN VAN DE WEBSITE XBOX.COM VOOR ENIG DOEL. ALLE DERGELIJKE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFISCHE ELEMENTEN WORDEN IN DE HUIDIGE STAAT AANGEBODEN, ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIE. MICROSOFT EN/OF HAAR RESPECTIEVE LEVERANCIERS WIJZEN BIJ DEZE ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFISCHE ELEMENTEN MET INBEGRIP VAN ALLE IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING TOT VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOM EN HET NIET INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE INFORMATIE, VAN DE HAND.

U STEMT ER SPECIFIEK MEE IN DAT MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ONGEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW VERZENDINGEN OF GEGEVENS, ENIGE MATERIALEN OF GEGEVENS DIE ZIJN VERZONDEN OF ONTVANGEN DAN WEL NIET VERZONDEN OF ONTVANGEN, OF ENIGE TRANSACTIES DIE ZIJN AANGEGAAN VIA DE WEBSITE XBOX.COM. U STEMT ER SPECIFIEK MEE IN DAT MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE BEDREIGENDE, GODSLASTERLIJKE, OBSCENE, AANSTOOTGEVENDE OF ILLEGALE INHOUD OF GEDRAGINGEN VAN ENIGE DERDE, OF VOOR ENIGE SCHENDING VAN DE RECHTEN VAN EEN ANDER, WAARONDER INBEGREPEN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN. U STEMT ER SPECIFIEK MEE IN DAT MICROSOFT NIET VERANTWOORDELIJK IS VOOR ENIGE INHOUD DIE WORDT VERZONDEN MET OF INBEGREPEN IN DE WEBSITE XBOX.COM DOOR ENIGE DERDE.

IN GEEN GEVAL ZIJN MICROSOFT EN/OF HAAR LEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE SCHADE, INDIRECTE SCHADE, RECHTSTREEKSE SCHADE, SPECIALE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE MET BETREKKING TOT DERVING VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST, VOORTKOMEND UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK OF HET FUNCTIONEREN VAN DE WEBSITE XBOX.COM, DE VERTRAGING OF HET ONVERMOGEN VAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE XBOX.COM OF VERWANTE DIENSTEN, DE LEVERING VAN OF HET NIET KUNNEN VOLDOEN VAN DE LEVERING VAN DIENSTEN, OF VOOR ENIGE INFORMATIE, SOFTWARE, PRODUCTEN, DIENSTEN EN VERWANTE GRAFISCHE ELEMENTEN VERKREGEN VIA DE WEBSITE XBOX.COM OF ANDERSZINS VOORTKOMEND UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE XBOX.COM, GEBASEERD OP CONTRACT, ONRECHTMATIGE DAAD, NALATIGHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF EEN ANDERE REDEN, OOK IN GEVALLEN WAARIN MICROSOFT OF HAAR LEVERANCIERS OP DE HOOGTE WAS/WAREN VAN DE KANS OP SCHADE. SOMMIGE STATEN/RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOE VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE, DERHALVE IS HET MOGELIJK DAT VOORNOEMDE BEPERKING NIET OP U VAN TOEPASSING IS. WANNEER U NIET TEVREDEN BENT MET EEN ONDERDEEL VAN DE WEBSITE XBOX.COM OF MET DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL OM UW GEBRUIK VAN DE WEBSITE XBOX.COM TE STAKEN.

BEËIN DIGING/BEPERKING VAN TOEGANG

Microsoft behoudt zich te allen tijde het recht voor om geheel naar eigen goeddunken uw toegang tot de Website Xbox.com en verwante diensten of delen daarvan zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

FORUMKEUZE EN LOCATIE TER BESLECHTING VAN GESCHILLEN

Als u woont of als uw bedrijf gevestigd is in de Verenigde Staten, zullen vorderingen voor inbreuken op deze overeenkomst, onderworpen zijn aan de wetgeving van de staat Washington, zonder te verwijzen naar strijdige juridische principes. Alle andere vorderingen, waaronder vorderingen op grond van wetten ter bescherming van consumenten, wetten tegen oneerlijke concurrentie en wettelijke bepalingen ten aanzien van onrechtmatige daad, zijn onderworpen aan het recht van de Amerikaanse staat waarin u bent gevestigd. Als u woont of als uw bedrijf gevestigd is in de Verenigde Staten van Amerika, stemt u in met het exclusieve rechtsgebied en de plaats van zitting van de staats- of federale rechtbank in King County, Washington, VS, voor alle geschillen die verband houden met deze overeenkomst of de Dienst.

Als u woont in of als uw bedrijf gevestigd is buiten de Verenigde Staten, zijn alle overige vorderingen, inclusief vorderingen betreffende de bescherming van de consument, wetten op het gebied van onbillijke concurrentie en onrechtmatige daad, onderworpen aan de wetten van het land waarin u bent gevestigd en de rechtbanken in het land waarin u woont, hebben de exclusieve rechtsbevoegdheid over alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze overeenkomst.

ALGEMEEN

U stemt ermee in dat er geen gezamenlijke onderneming, partnerschap, dienstverband of vertegenwoordigende relatie bestaat tussen u en Microsoft als gevolg van deze overeenkomst of van het gebruik van de Website Xbox.com. U stemt ermee in Microsoft, haar moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen, gelieerde ondernemingen, bestuurders en werknemers schadeloos te stellen en te vrijwaren van vorderingen, eisen of schade, waaronder begrepen redelijke advocaatkosten, ingesteld door een derde voortvloeiende uit of betrekking hebbende op uw gebruik van of gedrag op de Website Xbox.com. Microsoft behoudt zich het recht voor enige persoonlijke gegevens over u of over uw gebruik van de Website Xbox.com, met inbegrip van de inhoud, zonder uw voorgaande toestemming bekend te maken indien Microsoft te goeder trouw reden heeft om te geloven dat dit nodig is voor het volgende: (1) te voldoen aan wettelijke eisen of samenwerking te verlenen aan een gerechtelijke procedure; (2) het beschermen en verdedigen van de rechten of eigendommen van Microsoft of haar gelieerde ondernemingen; (3) de gebruiksvoorwaarden te bekrachtigen; of (4) te handelen ter bescherming van haar leden of van derden. De nakoming door Microsoft van deze overeenkomst is onderhevig aan bestaande wetten en juridische procedures en niets in deze overeenkomst wijkt af van het recht van Microsoft om te voldoen aan verzoeken of vereisten van de overheid, rechtbanken en handhavers van de wet met betrekking tot uw gebruik van de Website Xbox.com of informatie die aan Microsoft is verstrekt of door haar is verzameld met betrekking tot dit gebruik. Als van enig deel van deze overeenkomst wordt bepaald dat deze ongeldig of niet afdwingbaar is volgens toepasselijk recht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garantie- en aansprakelijkheidsbeperkingen zoals hierboven genoemd, wordt de ongeldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die zo veel mogelijk de intentie van de oorspronkelijke bepaling benadert en blijft de rest van deze overeenkomst onverminderd van kracht. Tenzij anders aangegeven in dezen, vormt deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de gebruiker en Microsoft met betrekking tot de Website Xbox.com en vervangt alle eerdere of gelijktijdige mededelingen en voorstellen tussen de gebruiker en Microsoft, hetzij elektronisch, hetzij mondeling of schriftelijk met betrekking tot de Website Xbox.com. Een gedrukt exemplaar van deze overeenkomst en van enige in elektronische vorm verstrekte mededelingen worden toegelaten in juridische of administratieve procedures gebaseerd op of verband houdende met deze overeenkomst in dezelfde mate, en zijn onderworpen aan dezelfde voorwaarden als andere zakelijke documenten en dossiers die oorspronkelijk in gedrukte vorm zijn ontwikkeld en bijgehouden.

AUTEURSRECHT- EN HANDELSMERKAANDUIDINGEN:

Voor alle inhoud van de Website Xbox.com geldt: Copyright © 2015 Microsoft Corporation en/of haar leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Alle rechten voorbehouden. Microsoft, Xbox, Xbox Live, de Xbox-logo´s en/of en andere Microsoft-producten waar in deze Overeenkomst naar wordt verwezen zijn merken of wettige gedeponeerde merken van Microsoft Corporation. De namen van bestaande bedrijven en producten die hierin worden genoemd zijn mogelijk handelsmerken van de respectievelijke eigenaars. De bedrijven, organisaties, producten, personen en gebeurtenissen in dit document zijn fictief. Eventuele overeenkomsten met bestaande bedrijven, organisaties, producten, personen of gebeurtenissen berusten op toeval. Alle rechten die hierin niet uitdrukkelijk zijn verleend, worden voorbehouden.

MEDEDELINGEN EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN VORDERINGEN INZAKE INBREUK OP INTELLECTUEEL EIGENDOM

Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als u een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wilt inzenden, met inbegrip van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht, verzoeken we u onze procedures voor het indienen van Meldingen van inbreuk te gebruiken. VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

Microsoft gebruikt de processen die zijn uiteengezet in hoofdstuk 17 van het wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512 voor de beantwoording van meldingen van inbreuk op het auteursrecht. Indien de omstandigheden daarom vragen, kan Microsoft accounts van gebruikers van Microsoft-diensten die herhaaldelijk inbreuk maken ook uitschakelen of beëindigen.