LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE

XBOX

HVIS DU BOR I (ELLER ER EN VIRKSOMHET MED HOVEDKONTOR I) USA, BØR DU LESE AVSNITTET «BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL» NEDENFOR. DET HAR BETYDNING FOR HVORDAN TVISTER LØSES.

Disse lisensvilkårene representerer en avtale mellom deg og Microsoft Corporation (eller et av Microsoft Corporations tilknyttede selskaper). De gjelder for ovennevnte programvare og alle Microsoft-tjenester eller -programvareoppdateringer (med unntak av tilfeller der slike tjenester eller oppdateringer har nye eller ytterligere vilkår. I så fall gjelder de andre vilkårene i fremtiden og endrer ikke dine eller Microsofts rettigheter knyttet til forhåndsoppdatert(e) programvare eller tjenester). HVIS DU OVERHOLDER DISSE LISENSVILKÅRENE, HAR DU RETTIGHETENE SOM ER BESKREVET NEDENFOR. VED Å TA I BRUK PROGRAMVAREN GODTAR DU DISSE VILKÅRENE.

1. INSTALLASJON OG BRUKERRETTIGETER.

a) Generelt. Du kan installere og kjøre én forekomst av programvaren på opptil ti Windows 10/11-enheter som er knyttet til Microsoft-kontoen som er forbundet med Microsoft Store-kontoen din, og bare til bruk i Windows.

b) Tredjeparts programvare. Programvaren kan inneholde tredjepartsprogrammer som lisensieres til deg i henhold til denne avtalen eller i henhold til egne vilkår. Eventuelle lisensvilkår, merknader og bekreftelser for tredjepartsprogrammer er tilgjengelige på http://aka.ms/thirdpartynotices eller i en medfølgende merknadsfil. Selv om slike programmer er underlagt andre avtaler, gjelder likevel ansvarsfraskrivelsen og begrensningene av ansvar for skader nedenfor i den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov.

c) Komponenter med åpen kildekode. Programvaren kan inneholde opphavsrettslig beskyttet tredjepartsprogramvare som lisensieres i henhold til lisenser for åpen kildekode med forpliktelser om tilgjengelig kildekode. Kopier av disse lisensene er inkludert i ThirdPartyNotices-filen eller en annen medfølgende merknadsfil.

d) Microsofts tjenesteavtale. Noen funksjoner i programvaren gir tilgang til, eller er avhengig av, onlinetjenester. Bruken av disse tjenestene (men ikke programvaren) er underlagt egne vilkår og retningslinjer for personvern i Microsofts tjenesteavtale på http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Les vilkårene nøye. Tjenestene er kanskje ikke tilgjengelig i alle regioner.

2. INNHENTING AV DATA. Programvaren kan samle inn informasjon om deg og din bruk av programvaren, og sende denne informasjonen til Microsoft. Microsoft kan bruke denne informasjonen i forbindelse med levering av tjenester og forbedring av Microsofts produkter og tjenester. Eventuelle reservasjonsmuligheter du har, er beskrevet i produktdokumentasjonen. Noen funksjoner i programvaren kan aktivere innhenting av data fra brukere av programmene dine som har tilgang til og bruker programvaren. Hvis du bruker disse funksjonene til å aktivere datainnsamling i programmene dine, må du overholde gjeldende lov. Dette omfatter blant annet å innhente samtykke fra brukere om det er nødvendig, og utarbeide en tydelig personvernerklæring som informerer brukere nøyaktig om hvordan du bruker, samler inn og deler dataene deres. Du finner mer informasjon om Microsofts innsamling og bruk av data i produktdokumentasjon og Microsofts personvernerklæring på https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Du godtar å overholde alle gjeldende bestemmelser i Microsofts personvernerklæring.

3. LISENSENS OMFANG. Programvaren lisensieres, den selges ikke. Microsoft forbeholder seg alle andre rettigheter. Med mindre gjeldende lov gir deg flere rettigheter til tross for denne begrensningen, vil du ikke (og har ingen rett til):

a) å omgå eventuelle tekniske begrensninger i programvaren som bare lar deg bruke den på bestemte måter;

b) å foreta omvendt utvikling («reverse engineering»), dekompilere eller demontere programvaren, eller forsøke å gjøre dette, med mindre og bare i det omfang dette kreves av tredjeparts lisensieringsvilkår som styrer bruken av bestemte komponenter med åpen kildekode som kan være inkludert i programvvaren;

c) å fjerne, minimere, blokkere eller endre noen merknader fra Microsoft eller Microsofts leverandører i programvaren;

d) å bruke programvaren til kommersielle, ideelle eller inntektsbringende aktiviteter;

e) å bruke programvaren på noen måte som er lovstridig, eller til å lage eller spre skadelig programvare;

f) å dele, publisere, distribuere eller låne ut programvaren, tilby programvaren som en frittstående vertsløsning som andre kan bruke, eller overdra programvaren eller denne avtalen til en tredjepart.

4. VIDEOKODEKER. DETTE PRODUKTET ER LISENSIERT UNDER AVC-, VC-1- OG MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT PORTFOLIO-LISENSER FOR PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL BRUK AV FORBRUKERE TIL Å (i) KODE VIDEO I SAMSVAR MED DE OVENNEVNTE STANDARDENE («VIDEOSTANDARDER») ELLER (ii) DEKODE AVC-, VC-1- OG MPEG-4 PART 2-VIDEO SOM ER KODET AV EN FORBRUKER I FORBINDELSE MED PERSONLIG OG IKKE-KOMMERSIELL AKTIVITET, ELLER SOM ER ANSKAFFET FRA EN VIDEOLEVERANDØR MED LISENS TIL Å TILBY SLIK VIDEO. NOEN LISENS FOR ANNEN BRUK GIS IKKE OG SKAL IKKE UNDERFORSTÅS. YTTERLIGERE INFORMASJON KAN FÅS FRA MPEG LA, L.L.C. SE http://aka.ms/mpegla.

5. EKSPORTRESTRIKSJONER. Du må overholde alle nasjonale og internasjonale eksportlover og -regler som gjelder for programvaren, som inkluderer restriksjoner på bestemmelsessteder, sluttbrukere og sluttbruk. For ytterligere informasjon om eksportrestriksjoner, se http://aka.ms/exporting.

6. STØTTETJENESTER. Microsoft er ikke forpliktet til å tilby støttetjenester for programvaren i henhold til denne avtalen. Enhver støtte som gis, er «som den er», «med alle feil», og uten garantier av noe slag.

7. OPPDATERINGER. Programvaren kan regelmessig undersøke om det finnes oppdateringer, og laste ned og installere disse for deg. Du kan bare få oppdateringer fra Microsoft eller autoriserte kilder. Microsoft må kanskje oppdatere systemet for å gi deg oppdateringer. Du samtykker i å motta disse automatiske oppdateringene uten ytterligere varsel. Oppdateringer vil kanskje ikke inkludere eller støtte alle eksisterende programvarefunksjoner, tjenester eller eksterne enheter.

8. BINDENDE VOLDGIFT OG AVKALL PÅ GRUPPESØKSMÅL. Dette avsnitttet gjelder hvis du bor i (eller er en virksomhet med hovedkontor i) USA. Hvis det er en tvist mellom deg og Microsoft, samtykker du og Microsoft i å forsøke å løse tvisten i minnelighet innen 60 dager. Hvis du og Microsoft ikke klarer det, samtykker du og Microsoft i en bindende individuell voldgift hos American Arbitration Association i henhold til Federal Arbitration Act («FAA»), og ikke gå til saksmål i retten foran en dommer eller jury. I stedet vil en nøytral voldgiftsdommer avgjøre saken. Gruppesøksmål, gruppevoldgifter, private gruppesøksmål og andre prosesser der noen opptrer som representanter for andre, er ikke tillatt; heller ikke det å kombinere individuelle søksmål uten at alle parter samtykker til det. Den fullstendige voldgiftsavtalen inneholder flere vilkår og finnes på http://aka.ms/arb-agreement-1. Du og Microsoft godtar disse vilkårene.

9. HELE AVTALEN. Denne avtalen, og eventuelle andre vilkår Microsoft fremsetter for tillegg, oppdateringer og tredjeparts programmer, utgjør hele avtalen for programvaren.

10. GJELDENDE LOV OG VERNETING FOR TVISTER. Hvis du anskaffet programvaren i USA eller Canada, vil lovene i delstaten eller provinsen hvor du bor (eller hvor en virksomhet har hovedkontor), regulere tolkningen av denne avtalen, påstander om brudd på avtalen og alle andre krav (inkludert krav i forbindelse med forbrukerrettigheter, konkurranselovgivningen og erstatningsrettslige regler), uavhengig av prinsipper om lovkonflikt, med unntak av at FAA regulerer alt som er relatert til voldgift. Hvis du anskaffet programvaren i et annet land, gjelder dette landets lover, med unntak av at FAA regulerer alt som er relatert til voldgift. Hvis det finnes en føderal jurisdiksjon (USA), gir du og Microsoft sitt samtykke til jurisdiksjonen og vernetinget til de føderale domstolene i King County, Washington for alle tvistemål som er fremført i retten (unntatt voldgift). Hvis ikke, gir du og Microsoft sitt samtykke til jurisdiksjonen og vernetinget til Superior Court of King County, Washington for alle tvistemål som er fremført i retten (unntatt voldgift).

11. FORBRUKERRETTIGHETER; REGIONALE VARIASJONER. Denne avtalen beskriver bestemte rettigheter. Du kan ha andre rettigheter, inkludert forbrukerrettigheter, i henhold til gjeldende lov i din delstat, din provins eller ditt land. I tillegg til relasjonen med Microsoft kan du også ha rettigheter med hensyn til den parten du anskaffet programvaren fra. Denne avtalen endrer ikke disse andre rettighetene hvis lovene i delstaten, provinsen eller landet ikke tillater det. Hvis du for eksempel anskaffet programvaren i en av regionene nedenfor, eller obligatorisk nasjonal lovgivning gjelder, så gjelder følgende bestemmelser for deg:

a) Australia. Du har lovfestede garantier i henhold til australsk forbrukerlovgivning, og ingenting i denne avtalen er ment å påvirke disse rettighetene.

b) Canada. Hvis du anskaffet denne programvaren i Canada, kan du stoppe oppdateringer ved å deaktivere funksjonen for automatisk oppdatering, koble enheten fra Internett (programvaren vil imidlertid gjenoppta rutinen med å se etter og installere oppdateringer hvis og når du kobler til Internett igjen), eller avinstallere programvaren. En eventuell produktdokumentasjon kan også beskrive hvordan du deaktiverer oppdateringer for en bestemt enhet eller programvare.

c) Tyskland og Østerrike.

i. Garanti. Den lisensierte programvaren vil i all vesentlighet fungere som beskrevet i eventuelt Microsoft-materiell som følger med programvaren. Microsoft gir imidlertid ingen kontraktfestet garanti i tilknytning til den lisensierte programvaren.

ii. Begrensning av ansvar. Microsoft er ansvarlig i henhold til lovens bestemmelser i tilfeller av forsettlig adferd, grov uaktsomhet, krav basert på produktansvarsloven og i tilfelle død, personskade eller fysisk skade.
I henhold til det ovenstående ledd ii. vil Microsoft bare være ansvarlig for uaktsomhet hvis Microsoft bryter slike avgjørende kontraktsforpliktelser, som hvis de ble ivaretatt ville bidra til å oppfylle avtalens intensjon, som ved brudd ville sette formålet med avtalen i fare, og som partene hele tiden må ha tillit til at overholdes (såkalte «hovedforpliktelser»). I andre tilfeller av uaktsomhet vil Microsoft ikke være ansvarlig slik uaktsomhet.

12. ANSVARSFRASKRIVELSE. PROGRAMVAREN LISENSIERES «SOM DEN ER». DU BRUKER DEN PÅ EGEN RISIKO. MICROSOFT GIR INGEN UTTRYKTE GARANTIER. I DEN GRAD IKKE ANNET FØLGER AV LOKAL LOVGIVNING, FRASKRIVER MICROSOFT SEG ALLE UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET, ANVENDELIGHET FOR SÆRSKILTE FORMÅL OG KRENKELSE AV TREDJEPARTS RETTIGHETER.

13. FRASKRIVELSE OG BEGRENSNING AV ANSVAR FOR SKADER. HVIS DU HAR ET GRUNNLAG FOR Å SØKE ERSTATNING TIL TROSS FOR DEN OVENSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSEN, KAN MICROSOFT ELLER DETS LEVERANDØRER BARE DEKKE DIREKTE SKADER OPPTIL USD 5,-. DU KAN IKKE FÅ DEKKET ANDRE SKADER, HERUNDER FØLGESKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER SPESIELLE, INDIREKTE ELLER TILFELDIGE SKADER.

Denne begrensningen gjelder (a) alle forhold relatert til programvaren, tjenester, innhold (inkludert kode) på tredjeparts nettsteder eller tredjeparts programmer, og (b) krav knyttet til kontraktsbrudd, garantibrudd, garanti eller bestemmelser, objektivt ansvar, uaktsomhet eller annet subjektivt ansvar i den grad dette er tillatt i henhold til gjeldende lov.

Den gjelder også hvis Microsoft visste om eller burde ha visst om risikoen for skadene. Begrensningen eller utelatelsen ovenfor gjelder ikke nødvendigvis for deg hvis landet ikke tillater fraskrivelse eller begrensning av tilfeldige skader, følgeskader eller andre skader.