MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT

XBOX

JOS ASUT YHDYSVALLOISSA (TAI KYSEESSÄ ON LIIKETOIMINTAYRITYS, JONKA ENSISIJAINEN TOIMIPAIKKA ON YHDYSVALLAT), LUE ALTA ”SITOVA VÄLIMIESMENETTELYSTÄ JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMINEN” -OSIO. SE VAIKUTTAA RIITOJEN RATKAISEMISTAPOIHIN.

Nämä käyttöoikeusehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai sen tytäryhtiön) välillä. Ne koskevat yllä mainittua ohjelmistoa sekä kaikkia Microsoftin palveluita tai ohjelmistopäivityksiä (lukuun ottamatta tilannetta, jossa kyseisiin palveluihin tai päivityksiin liittyy uusia käyttöoikeusehtoja tai käyttöoikeusehtojen lisäyksiä, jolloin kyseiset käyttöoikeusehdot astuvat voimaan vaikuttamatta Microsoftin oikeuksiin päivittämättömän ohjelmiston tai päivittämättömien palveluiden osalta). JOS NOUDATAT NÄITÄ KÄYTTÖOIKEUSEHTOJA, SAAT ALLA OLEVAT OIKEUDET. JOS KÄYTÄT OHJELMISTOA, HYVÄKSYT NÄMÄ EHDOT.

1. ASENNUS- JA KÄYTTÖOIKEUDET.

a) Yleistä. Asiakas saa asentaa ohjelmiston yhden esiintymän enintään kymmeneen Windows 10/11 -laitteeseen, jotka on linkitetty asiakkaan Microsoft Store -tiliin liittyvään Microsoft-tiliin, sekä suorittaa ohjelmiston yhtä esiintymää näissä laitteissa. Ohjelmiston esiintymää saa käyttää vain Windowsissa.

b) Kolmannen osapuolen ohjelmistot. Ohjelmisto saattaa sisältää kolmannen osapuolen sovelluksia, jotka on lisensoitu asiakkaalle tämän sopimuksen nojalla tai sovellusten omien ehtojen mukaisesti. Kolmannen osapuolen sovellusten mahdolliset käyttöoikeusehdot, ilmoitukset ja tunnustukset voivat olla verkossa osoitteessa http://aka.ms/thirdpartynotices tai mukana toimitetussa ilmoitustiedostossa. Vaikka tällaisiin sovelluksiin liittyisi muita sopimuksia, alla olevat vastuuvapauslauseke, rajoitukset ja vahinkojen poissulkeminen pysyvät voimassa sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

c) Avoimen lähdekoodin komponentit. Ohjelmisto saattaa sisältää kolmannen osapuolen tekijänoikeudella suojattuja ohjelmistoja, joihin pätevät avoimen lähdekoodin lisenssit sekä lähdekoodin saatavuuteen liittyvät velvoitteet. Näiden lisenssien kopiot sisältyvät ThirdPartyNotices-tiedostoon tai muuhun mukana toimitettavaan ilmoitustiedostoon.

d) Microsoftin palvelusopimus. Jotkin ohjelmiston ominaisuudet tarjoavat pääsyn verkkopalveluihin tai käyttävät verkkopalveluita. Näiden palveluiden (mutta ei ohjelmiston) käyttöä säätelevät Microsoftin palvelusopimuksen erilliset ehdot ja tietosuojakäytännöt, jotka ovat nähtävillä osoitteessa http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=398923. Lue kyseisen sivun sisältö. Palvelut eivät ehkä ole saatavilla kaikilla alueilla.

2. TIEDON KERÄÄMINEN. Ohjelmisto voi kerätä tietoja asiakkaasta ja ohjelmiston käytöstä sekä lähettää tiedot Microsoftille. Microsoft voi käyttää näitä tietoja palveluiden tarjoamiseen sekä Microsoftin tuotteiden ja palveluiden parantamiseen. Mahdolliset kieltäytymisoikeudet on kuvattu tuotteen dokumentaatiossa. Jotkin ohjelmiston ominaisuudet voivat mahdollistaa tietojen keräämisen sellaisten sovellusten käyttäjiltä, jotka hyödyntävät ohjelmistoa. Jos asiakas käyttää näitä ominaisuuksia sovelluksissa tietojen keräämiseen, hänen on noudatettava sovellettavaa lakia (myös hankittava tarvittava käyttäjän suostumus) sekä ylläpidettävä näkyvästi tietosuojakäytäntöä, joka kertoo käyttäjille tarkasti, miten heidän tietojaan käytetään, kerätään ja jaetaan. Lisätietoja Microsoftin tietojen keräämisestä ja käyttämisestä on tuotteen ohjeissa ja Microsoftin tietosuojatiedoissa osoitteessa https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839. Asiakas sitoutuu noudattamaan kaikkia Microsoftin tietosuojalausunnon soveltuvia määräyksiä.

3. KÄYTTÖOIKEUDEN LAAJUUS. Ohjelmiston käyttöön on myönnetty lisenssi, ja ohjelmistoa ei ole myyty. Microsoft pidättää itsellään kaikki muut oikeudet. Ellei soveltuva laki tästä rajoituksesta huolimatta anna asiakkaalle enemmän oikeuksia, asiakas ei voi (eikä asiakkaalla ole oikeutta):

a) kiertää ohjelmiston teknisiä rajoituksia, jotka sallivat ohjelmiston käytön vain tietyillä tavoilla;

b) takaisinmallintaa, purkaa tai hajottaa ohjelmistoa tai yrittää kyseistä toimintaa, ellei ohjelmistoon mahdollisesti sisältyvien avoimen lähdekoodin komponenttien käyttöön liittyvässä kolmannen osapuolen lisensointiehdoissa niin vaadita, jolloin käyttäjällä on oikeus toimia vain siinä laajuudessa kuin lisensointiehdoissa vaaditaan;

c) poistaa, pienentää, estää tai muokata Microsoftin tai sen toimittajien ilmoituksia ohjelmistossa;

d) käyttää ohjelmistoa kaupallisiin, voittoa tavoittelemattomiin tai tuloja tuottaviin toimintoihin;

e) käyttää ohjelmistoa millään lain vastaisella tavalla tai luoda tai levittää haittaohjelmia;

f) jakaa, julkaista, levittää tai lainata ohjelmistoa, tarjota ohjelmistoa erillisenä isännöitynä ratkaisuna muiden käytettäväksi tai siirtää ohjelmistoa tai tätä sopimusta kolmannelle osapuolelle.

4. VIDEOKOODEKIT. TÄMÄ TUOTE ON LISENSOITU AVC-, VC-1- JA MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT PORTFOLIO -LISENSSIEN MUKAISESTI KULUTTAJAN HENKILÖKOHTAISEEN JA EI-KAUPALLISEEN KÄYTTÖÖN, JONKA TARKOITUKSENA ON (I) KOODATA VIDEOITA YLLÄ MAINITTUJEN STANDARDIEN ("VIDEOSTANDARDIT") MUKAISESTI TAI (II) PURKAA KOODAUS AVC-, VC-1- JA MPEG-4 PART 2 -VIDEOSTA, JONKA ON KOODANNUT KULUTTAJA HENKILÖKOHTAISESSA JA EI-KAUPALLISESSA TARKOITUKSESSA TAI JOKA ON HANKITTU VIDEONTOIMITTAJALTA, JOLLA ON LISENSSI TÄLLAISTEN VIDEOIDEN TARJOAMISEEN. LISENSSEJÄ EI OLE MYÖNNETTY EIKÄ KATSOTA SAADUKSI MIHINKÄÄN MUUHUN TARKOITUKSEEN. LISÄTIETOJA VOI TARJOTA MPEG LA, L.L.C. KATSO http://aka.ms/mpegla.

5. VIENTIRAJOITUKSET. Asiakkaan on noudatettava kaikkia ohjelmistoon liittyviä kotimaisia ja kansainvälisiä vientilakeja ja -säädöksiä, joihin sisältyvät myös kohteisiin, loppukäyttäjiin ja loppukäyttöön liittyvät rajoitukset. Lisätietoja vientirajoituksista on osoitteessa http://aka.ms/exporting.

6. TUKIPALVELUT. Microsoft ei ole tämän sopimuksen nojalla velvollinen tarjoamaan mitään ohjelmiston tukipalveluja. Kaikki tuki tarjotaan "sellaisenaan", "kaikkine vikoineen" ja ilman minkäänlaista takuuta.

7. PÄIVITYKSET. Ohjelmisto voi ajoittain tarkistaa päivitykset sekä ladata ja asentaa ne asiakkaan puolesta. Asiakas voi hankkia päivityksiä vain Microsoftilta tai valtuutetuista lähteistä. Microsoft saattaa joutua päivittämään asiakkaan järjestelmän, jotta päivitysten tarjoaminen onnistuu. Asiakas sitoutuu vastaanottamaan nämä automaattiset päivitykset ilman erillistä ilmoitusta. Päivitykset eivät välttämättä sisällä tai tue kaikkia nykyisiä ohjelmiston ominaisuuksia, palveluita tai oheislaitteita.

8. SITOVA VÄLIMIESMENETTELYSTÄ JA RYHMÄKANTEESTA LUOPUMINEN. Tämä osio pätee, jos asiakas asuu Yhdysvalloissa (tai jos yrityksen pääasiallinen toimipaikka on Yhdysvallat). Jos asiakkaalla ja Microsoftilla on riitatilanne, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että riitatilannetta yritetään ratkaista 60 päivän ajan epävirallisesti. Jos asiakas ja Microsoft eivät voi ratkaista riitatilannetta, asiakas ja Microsoft suostuvat sitovaan välimiesmenettelyyn Federal Arbitration Actin (”FAA”) mukaisesti, niin että tilannetta ei viedä oikeuteen tuomarin tai valamiehistön eteen. Sen sijaan riitatilanteen ratkaisee puolueeton välimies. Ryhmäkanteita, ryhmänä käsiteltäviä välimiesmenettelyjä, yksityisiä oikeusministerin kanteita tai muita oikeusjuttuja, joissa joku toimii edustajan asemassa, ei sallita; samoin ei sallita yksittäisten oikeusjuttujen yhdistämistä ilman kaikkien osapuolien suostumusta. Täydellinen välimiesmenettelyn sopimus sisältää enemmän ehtoja, ja se on saatavilla osoitteessa http://aka.ms/arb-agreement-1. Asiakas ja Microsoft hyväksyvät nämä ehdot.

9. KOKO SOPIMUS. Tämä sopimus, sekä kaikki muut ehdot, joita Microsoft saattaa määrittää täydennysosille, päivityksille tai kolmannen osapuolen sovelluksille, on ohjelmiston koko sopimus.

10. SOVELLETTAVA LAKI JA RIITOJEN RATKAISEMISPAIKKA. Jos ohjelmisto on hankittu Yhdysvalloissa tai Kanadassa, sen valtion tai provinssin lait, jossa asiakas asuu (tai jossa pääasiallinen toimipaikka sijaitsee, jos kyseessä on yritys), säätelevät tämän sopimuksen tulkintaa, sen rikkomista koskevia vaatimuksia sekä kaikkia muita vaatimuksia (mukaan lukien kuluttajansuoja, vilpillinen kilpailu ja oikeudenloukkausvaateet) riippumatta lainvalintasäännöistä, paitsi että Federal Arbitration Act (FAA) -lakia sovelletaan kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään. Jos ohjelmisto on hankittu jossakin muussa maassa, kyseisen maan lait pätevät, paitsi että FAA-lakia sovelletaan kaikkeen välimiesmenettelyyn liittyvään. Jos Yhdysvaltain liittovaltion toimivalta on voimassa, asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että kaikki tuomioistuimessa käsiteltävät riita-asiat käsitellään liittovaltion tuomioistuimessa Washingtonin King County -tuomioistuimessa (lukuun ottamatta välimiesmenettelyä). Muussa tapauksessa asiakas ja Microsoft suostuvat siihen, että kaikki tuomioistuimessa käsiteltävät riitatilanteet käsitellään Yhdysvalloissa Washingtonin Superior Court of King County -tuomioistuimessa (lukuun ottamatta välimiesmenettelyä).

11. KULUTTAJAN OIKEUDET; ALUEELLISET POIKKEUKSET. Tässä sopimuksessa kuvataan tiettyjä lainmukaisia oikeuksia. Osavaltion, provinssin tai maan lainsäädännön mukaisesti asiakkaalla voi olla muitakin oikeuksia, mukaan lukien kuluttajan oikeuksia. Asiakkaalla saattaa olla erikseen sekä asiakkaan ja Microsoftin välisen suhteen lisäksi oikeuksia myös suhteessa osapuoleen, jolta asiakas on hankkinut ohjelmiston. Tämä sopimus ei muuta näitä oikeuksia, jos osavaltion, provinssin tai maan lainsäädäntö ei salli niiden muuttamista. Jos esimerkiksi asiakas on hankkinut ohjelmiston jollakin seuraavista alueista tai maan pakottava lainsäädäntö on voimassa, seuraavat sopimusehdot ovat voimassa:

a) Australia. Asiakkaalla on lakisääteiset takuut Australian kuluttajansuojalain nojalla, eikä minkään tämän sopimuksen sisällön tarkoituksena ole vaikuttaa kyseisiin oikeuksiin.

b) Kanada. Jos asiakas on hankkinut tämän ohjelmiston Kanadassa, asiakas voi lopettaa päivitysten vastaanottamisen poistamalla automaattisen päivitystoiminnon käytöstä, irrottamalla laitteen Internetistä (jos ja kun uusi Internet-yhteys muodostetaan, ohjelmisto kuitenkin jatkaa päivitysten tarkistamista ja asentamista) tai poistamalla ohjelmiston asennuksen. Tuotteen mahdollisessa dokumentaatiossa saatetaan myös määrittää, miten tietyn laitteen tai ohjelmiston päivitykset voidaan poistaa käytöstä.

c) Saksa ja Itävalta.

i. Takuu. Asianmukaisesti lisensoitu ohjelmisto toimii olennaisilta osiltaan ohjelmiston mukana toimitettavan Microsoftin aineiston mukaisesti. Microsoft ei kuitenkaan anna lisensoitua ohjelmistoa koskevaa sopimustakuuta.

ii. Vastuurajoitus. Jos kyse on tahallisesta teosta, törkeästä huolimattomuudesta, tuotevastuulakiin perustuvista vaatimuksista tahi kuolemantapauksesta tai henkilökohtaisesta tai fyysisestä vammasta, Microsoft on vastuussa sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.
Edellä olevan kohdan ii mukaisesti Microsoft on vastuussa pienestä huolimattomuudesta vain, jos Microsoft rikkoo sellaisia olennaisia sopimusvelvoitteita, joiden täyttäminen helpottaa tämän sopimuksen asianmukaista täyttämistä ja joiden rikkominen vaarantaa tämän sopimuksen tarkoituksen ja sen noudattamisen, mihin osapuoli voi jatkuvasti luottaa (niin sanotut "kardinaalivelvoitteet"). Muissa vähäisen huolimattomuuden tapauksissa Microsoft ei ole vastuussa vähäisestä huolimattomuudesta.

12. TAKUUN POISSULKEMINEN. OHJELMISTO ON LISENSOITU "SELLAISENA KUIN SE ON". ASIAKAS KÄYTTÄÄ SITÄ OMALLA VASTUULLAAN. MICROSOFT EI MYÖNNÄ MITÄÄN NIMENOMAISESTI ILMAISTUJA TAKUITA, SITOUMUKSIA TAI EHTOJA. SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA MÄÄRIN MICROSOFT MITÄTÖI KAIKKI OLETETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TAKUUT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI, SOPIVUUDESTA JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA.

13. KORVAUSVELVOLLISUUDEN RAJOITUKSET JA POISSULKEMINEN. JOS ASIAKKAALLA ON PERUSTEITA PERIÄ VAHINGONKORVAUSTA EDELLISESTÄ TAKUUN POISSULKEMISESTA HUOLIMATTA, ASIAKAS VOI PERIÄ MICROSOFTILTA JA SEN TOIMITTAJILTA VAIN SUORAT VAHINGOT, ENINTÄÄN 5,00 YHDYSVALTAIN DOLLARIA. ASIAKAS EI VOI PERIÄ MITÄÄN MUITA VAHINKOJA, MUKAAN LUKIEN VÄLILLISET VAHINGOT, MENETETYT VOITOT SEKÄ ERITYISET, VÄLILLISET TAI SATUNNAISET VAHINGOT.

Tämä rajoitus koskee (a) kaikkia ohjelmistoon, palveluihin, kolmannen osapuolen verkkosivustoilla olevaan sisältöön (mukaan lukien koodi) tai kolmannen osapuolen sovelluksiin liittyviä kohteita, ja (b) vaateita, jotka perustuvat sopimusrikkomuksiin, takuurikkomuksiin, sitoumuksiin tai ehtoihin, ankaraan vastuuseen, laiminlyöntiin tai muuhun oikeudenloukkaukseen, kussakin tapauksessa sovellettavan lain sallimissa rajoissa.

Rajoitus on voimassa myös, vaikka Microsoft olisi tiennyt tai Microsoftin olisi pitänyt tietää vahinkojen mahdollisuudesta. Edellä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei välttämättä koske asiakasta, koska osavaltio, provinssi tai maa ei ehkä salli satunnaisten, välillisten tai muiden vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista.