Användningsvillkor för Xbox.com

(Senast uppdaterad: januari 2016)

TACK FÖR ATT DU VÄLJER XBOX!

Webbplatsen Xbox.com omfattar olika webbsidor och tjänster som drivs av Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA, eller dess koncernbolag (vilket utgör ”Webbplatsen Xbox.com”).

Webbplatsen Xbox.com tillhandahålls dig förutsatt att du accepterar de allmänna villkoren och meddelandena häri utan ändringar. Din användning av Webbplatsen Xbox.com utgör ett accepterande av samtliga sådana allmänna villkor och meddelanden. Webbplatsen Xbox.com kan även innehålla ytterligare villkor som styr vissa funktioner eller erbjudanden (t.ex. sweepstakes och chattområden) (”Ytterligare villkor”).

Om någon av de allmänna villkoren eller meddelandena häri motsäger de Ytterligare villkoren eller andra villkor och riktlinjer på Webbplatsen Xbox.com ska dessa termer ha företräde.

INTEGRITET OCH SKYDD AV PERSONLIG INFORMATION

Se Integritetspolicyn på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839 för information som rör insamling och användning av din personliga information.

ÄNDRINGAR AV DESSA ANVÄNDNINGSVILLKOR

Microsoft förbehåller sig rätten att ändra de allmänna villkor och meddelanden enligt vilka Webbplatsen Xbox.com tillhandahålls, inklusive, men inte begränsat till, eventuella ändringar som rör användningen av Webbplatsen Xbox.com. Du ansvarar för att granska dessa allmänna villkor regelbundet. Din fortsatta användning av webbplatsen bekräftar att du accepterar avtalet.

ENDAST PERSONLIG OCH ICKE-KOMMERSIELL ANVÄNDNING

Om inget annat anges får du endast använda Webbplatsen Xbox.com för personligt och icke-kommersiellt bruk. Du har inte rätt att ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa, köra, återskapa, publicera, licensiera, skapa bearbetningar av, överlåta eller sälja information, programvara, produkter eller tjänster som erhållits från Webbplatsen Xbox.com.

LÄNKAR TILL WEBBPLATSER SOM TILLHÖR TREDJE MAN

Webbplatsen Xbox.com kan innehålla länkar till eller flöden från andra Webbplatser (”Länkade webbplatser”). Länkade webbplatser står inte under Microsofts kontroll och Microsoft är inte ansvarigt för innehållet på Länkade webbplatser, inklusive, utan begränsning länkar på en Länkad webbplats, eller eventuella ändringar eller uppdateringar av en Länkad webbplats, eller någon information som överförs via en Länkad webbplats. Microsoft tillhandahåller dessa länkar endast som en förmån för dig, och det innebär inte att Microsoft stödjer den webbplatsen eller att Microsoft har någon koppling till den som driver webbplatsen.

Eventuella mellanhavanden med tredje man (inklusive annonsörer) som finns på eller är tillgängliga via en länk från Webbplatsen Xbox.com eller deltagande i kampanjer, inklusive leverans av och betalning för varor och tjänster, samt eventuella andra allmänna villkor eller garantier som är kopplade till sådana mellanhavanden eller kampanjer, sker endast mellan dig och annonsören eller annan tredje man. Microsoft ska inte hållas ansvariga för någon del av sådana mellanhavanden eller kampanjer.

INGEN OLAGLIG ELLER FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Som ett villkor för att använda Webbplatsen Xbox.com garanterar du Microsoft att du inte ska använda Webbplatsen Xbox.com för något syfte som är olagligt eller förbjudet i dessa villkor och meddelanden. Du får inte använda Webbplatsen Xbox.com på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra Webbplatsen Xbox.com eller störa någon annan parts användning av Webbplatsen Xbox.com. Du får inte bereda dig tillgång till eller försöka få tillgång till material eller information på något sätt som inte medvetet har gjorts tillgängligt eller tillhandahålls genom Webbplatsen Xbox.com.

ANVÄNDNING AV KOMMUNIKATIONSTJÄNSTER

Webbplatsen Xbox.com kan innehålla anslagstavletjänster, chattområden, nyhetsgrupper, forum, diskussionsgrupper, personliga webbplatser, kalendrar, och/eller andra meddelande- eller kommunikationsfunktioner som har utformats för att du ska kunna kommunicera med allmänheten eller en grupp (gemensamt ”Kommunikationstjänsterna”). Du samtycker till att endast använda Kommunikationstjänsterna för att lägga upp, skicka och ta emot meddelanden och material som är lämpligt och relaterat till den specifika Kommunikationstjänsten. Som exempel, men utan begränsning, samtycker du när du använder Kommunikationstjänsterna till att inte göra något av följande:

 • Förtala, missbruka, trakassera, förfölja, hota eller på andra sätt kränka andras juridiska rättigheter (till exempel rätt till integritet och publicitet)
 • Publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida olämpliga, profana, kränkande, upphovsrättskränkande, obscena, oanständiga eller olagliga ämnen, namn, material eller information.
 • Publicera, lägga upp, ladda upp, distribuera eller sprida något ämne, namn, material eller information som främjar diskriminering, hat eller våld mot en person eller en grupp på grund av etnicitet/ras, religion eller nationalitet, eller som förolämpar offer för brott mot mänskligheten genom att ifrågasätta om dessa brott begåtts.
 • Ladda upp, eller på annat sätt tillgängliggöra, filer som innehåller bilder, foton, programvara eller annat material som skyddas av immaterialrättsliga lagar (eller av rätt till integritet och publicitet) om du inte äger eller kontrollerar rättigheterna till materialet eller har fått alla nödvändiga tillstånd för att göra det.
 • Överföra filer som innehåller virus, korrupta filer eller annan liknande programvara som kan skada driften av någon annans dator.
 • Använda något material eller någon information, inklusive bilder och foton, som har gjorts tillgängliga via Webbplatsen Xbox.com på något sätt som kränker ägarens rätt vad gäller upphovsrätt, varumärken, patent, företagshemligheter eller annan egendomsrätt för någon part.
 • Göra reklam för eller erbjuda att sälja eller köpa något gods eller några tjänster för affärssyften, om Kommunikationstjänsten inte uttryckligen tillåter sådana meddelanden.
 • Utföra eller vidarebefordra undersökningar, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev.
 • Hämta någon fil som lagts upp av en annan användare av Kommunikationstjänsten som du vet, eller skäligen bör veta, inte lagligen får distribueras på det sättet.
 • Förfalska eller ta bort några författarangivelser, juridiska eller andra vederbörliga meddelanden eller egendomsangivelser eller etiketter avseende ursprunget eller källan till programvaran eller annat material i en fil som har laddats upp.
 • Begränsa eller hindra andra användare från att använda och utnyttja Kommunikationstjänsterna.
 • Bryta mot några förhållningsregler eller andra riktlinjer som kan gälla för en särskild Kommunikationstjänst.
 • Samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan samtycke.
 • Bryta mot tillämpliga lagar eller föreskrifter.
 • Skapa en falsk identitet i syfte att vilseleda andra.

Din användning av Kommunikationstjänsterna styrs även av Microsofts uppföranderegler för Xbox Live-kunder.

Microsoft har ingen skyldighet att övervaka Kommunikationstjänsterna. Microsoft förbehåller sig dock rätten att granska material som har lagts ut inom en Kommunikationstjänst och att ta bort vilket material som helst enligt eget gottfinnande. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst avbryta din åtkomst till någon av eller alla Kommunikationstjänster, av vilken orsak som helst.

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst yppa all information efter behov för att uppfylla tillämplig lag, föreskrifter, juridiska processer eller statlig begäran, och att redigera, vägra att skicka eller ta bort all information eller allt material, helt eller delvis, enligt Microsofts eget gottfinnande.

Var alltid försiktig när du uppger personligt identifierbar information om dig själv och dina barn på någon Kommunikationstjänst. Microsoft kontrollerar inte och stödjer inte innehållet, meddelandena eller informationen som finns på Kommunikationstjänsten, och därför friskriver sig Microsoft särskilt från allt ansvar gällande Kommunikationstjänsten och alla åtgärder som orsakas av din medverkan i någon av Kommunikationstjänsterna. Ansvariga och värdar är inte auktoriserade talespersoner för Microsoft, och deras åsikter återspeglar inte nödvändigtvis Microsofts åsikter.

Material som laddas upp till Kommunikationstjänsten kan utsättas för begränsningar vad gäller användning, reproduktion och/eller spridning. Du ansvarar för att följa dessa begränsningar om du laddar ner detta material.

ANVÄNDNING AV XBOX LIVE

Visst innehåll och vissa funktioner i Xbox Live-området på Webbplatsen Xbox.com är endast tillgängligt för prenumeranter på Xbox Live-tjänsten som har ett giltigt Microsoft-konto. Innehåll och funktioner i Xbox Live-området lyder under Avtalet för Microsoft-tjänster som det går att komma åt via Xbox Live-området. För att få åtkomst till dessa Xbox Live-funktioner ombeds du bekräfta ditt Xbox Live-abonnemang genom att logga in på ditt Microsoft-konto. Eftersom personlig information gällande ditt Xbox live-abonnemang hädanefter görs tillgänglig för dig via Xbox Live har du det fulla ansvaret för att hålla Microsoft-kontots lösenord och kontouppgifter hemliga. Du är dessutom helt ansvarig för alla aktiviteter som genomförs på ditt konto på Xbox Live. Microsoft ska inte hållas ansvarigt för någon förlust som kan uppstå som ett resultat av att någon annan har använt ditt konto, med eller utan din vetskap. Du kan dock hållas ansvarig för förlust som åsamkas Microsoft eller annan part på grund av att någon annan har använt ditt konto. Du får aldrig använda någon annans konto utan tillåtelse från kontoinnehavaren. Om du inte längre vill ha åtkomst till Xbox Live och/eller information kopplad till ditt Xbox Live-abonnemang ska du kontakta kundtjänst på 1.800.4MY.XBOX.

MATERIAL SOM TILLHANDAHÅLLS MICROSOFT ELLER SOM LÄGGS UT PÅ NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN XBOX.COM

Microsoft yrkar inte på äganderätt för något material som du tillhandahåller Microsoft (inklusive feedback och förslag) eller lägger upp, överför, matar in eller skickar till någon del av Webbplatsen Xbox.com eller dess tillhörande tjänster (gemensamt ”Bidragen”). Genom att lägga upp, överföra, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt Bidrag ger du dock Microsoft, dess koncernbolag och nödvändiga licenstagare tillstånd att använda ditt Bidrag i samband med hanteringen av deras företagsaktiviteter, inklusive, utan begränsning, rättigheterna att: kopiera, distribuera, överföra, offentligt visa, offentligt uppföra, reproducera, redigera, översätta och omformatera dina Bidrag, att publicera ditt namn i samband med ditt Bidrag samt rätten att underlicensiera sådana rättigheter till någon utgivare av Xbox-spel eller leverantör av Webbplatsen Xbox.com.
Microsoft utvecklar ett stort antal, mycket olika produkter och tjänster. Microsoft ansvarar inte för några likheter mellan sina produkter och tjänster och ditt förslag. Du bekräftar att du och Microsoft inte har ingått något avtal eller någon överenskommelse angående ditt bidrag, och Microsoft har ingen skyldighet att hålla ditt bidrag hemligt. Ingen kompensation ges för användningen av ditt Bidrag, enligt vad som anges häri. Microsoft har ingen skyldighet att granska, lägga upp eller använda några Bidrag som du tillhandahåller, och Microsoft kan när som helst ta bort vilket Bidrag som helst enligt eget gottfinnande.
Genom att lägga upp, överföra, mata in, tillhandahålla eller skicka in ditt Bidrag garanterar och försäkrar du att du äger eller på annat sätt innehar rättigheterna till ditt Bidrag enligt vad som beskrivs i detta avsnitt, inklusive, utan begränsning, alla rättigheter som krävs för att du ska tillhandahålla, lägga upp, överföra, mata in eller skicka in Bidragen, och att användningen av Bidraget inte gör intrång på någon annans rättigheter.

PROGRAMVARA OCH INNEHÅLL PÅ WEBBPLATSEN XBOX.COM

Programvara och innehåll (om något) som är tillgängliga för hämtning från Webbplatsen Xbox.com, utöver programvara som görs tillgänglig av slutanvändare via en Kommunikationstjänst (”Programvara”) är upphovsrättskyddade av Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer. Din användning av programvaran lyder under villkoren i slutanvändarlicensavtalet, om sådant finns, som medföljer eller är bifogat programvaran (”Licensavtalet”). Du får inte installera eller använda någon Programvara som medföljer eller inkluderas i ett Licensavtal om du inte först godkänner villkoren i Licensavtalet. För Programvara som inte åtföljs av ett licensavtal ger Microsoft Corporation härmed dig, användaren, en återkallbar, personlig licens som inte kan överlåtas för att använda Programvaran för att visa och på annat sätt använda den specifika Webbplatsen Xbox.com enligt dessa Användarvillkor. Eventuella meddelanden från tredje man som medföljer Programvaran tillhandahålls endast i informationssyfte. Inga andra rättigheter eller licenser, vare sig uttryckta eller underförstådda inklusive, utan begränsning, underförstådda patentlicenser, ges av Microsoft. Programvaran ägs av Microsoft och/eller dess leverantörer och skyddas av upphovsrättslagar och internationella konventioner. All reproduktion eller vidaredistribution av Programvaran är strikt förbjuden enligt lag och kan leda till allvarliga civilrättsliga och straffrättsliga påföljder. Överträdelser beivras i största möjliga omfattning. UTAN ATT BEGRÄNSA OVANSTÅENDE ÄR KOPIERING ELLER REPRODUKTION AV PROGRAMVARAN PÅ EN ANNAN SERVER ELLER ANNAN PLATS FÖR VIDARE REPRODUKTION ELLER DISTRIBUTION UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN. OM PROGRAMVARAN ÅTFÖLJS AV EN GARANTI ÄR DENNA BEGRÄNSAD TILL VILLKOREN I LICENSAVTALET. Du bekräftar att Programvaran och all medföljande dokumentation och/eller teknisk information är föremål för tillämpliga exportkontrollagar och andra föreskrifter i USA. Du samtycker till att inte exportera eller återexportera Programvaran, direkt eller indirekt, till något land som inte är tillåtet enligt amerikanska exportregler.

ANSVARSFRISKRIVNING

INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA OCH TJÄNSTERNA SOM INGÅR I ELLER GÖRS TILLGÄNGLIGA VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM KAN INNEFATTA FELAKTIGHETER ELLER TYPOGRAFISKA FEL. ÄNDRINGAR LÄGGS REGELBUNDET TILL I INFORMATIONEN HÄRI. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER KAN NÄR SOM HELST GÖRA FÖRBÄTTRINGAR OCH/ELLER FÖRÄNDRINGAR AV WEBBPLATSEN XBOX.COM. RÅD SOM DU FÅR VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM SKA INTE LÄGGAS TILL GRUND FÖR PERSONLIGA, MEDICINSKA, JURIDISKA ELLER FINANSIELLA BESLUT OCH DU BÖR KONSULTERA LÄMPLIG YRKESPERSON FÖR SPECIFIK INFORMATION SOM PASSAR DIN SITUATION.

MICROSOFT CORPORATION OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER LÄMNAR INGA GARANTIER ANGÅENDE LÄMPLIGHET, PÅLITLIGHET, TILLGÄNGLIGHET, PUNKTLIGHET OCH KORREKTHET GÄLLANDE INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH RELATERAD GRAFIK SOM PUBLICERAS PÅ WEBBPLATSEN XBOX.COM, OAVSETT SYFTE. ALL SÅDAN INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKTER, TJÄNSTER OCH RELATERAD GRAFIK TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI. MICROSOFT OCH/ELLER DESS RESPEKTIVE LEVERANTÖRER FRISKRIVER SIG HÄRMED FRÅN ALLA GARANTIER OCH VILLKOR GÄLLANDE INFORMATIONEN, PROGRAMVARAN, PRODUKTERNA, TJÄNSTERNA OCH RELATERAD GRAFIK, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR OM ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, ÄGANDERÄTT OCH ICKE-INTRÅNG.

DU ACCEPTERAR SPECIFIKT ATT MICROSOFT INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR OAUKTORISERAD ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRINGAR AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA, FÖR NÅGOT MATERIAL ELLER NÅGRA DATA SOM SKICKAS ELLER TAS EMOT, ELLER SOM INTE SKICKAS OCH TAS EMOT, ELLER FÖR ANDRA TRANSAKTIONER SOM UTFÖRS VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM DU ACCEPTERAR SPECIFIKT ATT MICROSOFT INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT HOTFULLT, KRÄNKANDE, OBSCENT, STÖTANDE ELLER OLAGLIGT INNEHÅLL ELLER BETEENDE FRÅN NÅGON ANNAN PART, ELLER NÅGOT INTRÅNG PÅ NÅGON ANNANS RÄTTIGHETER, INKLUSIVE IMMATERIELLA RÄTTIGHETER. DU ACCEPTERAR SPECIFIKT ATT MICROSOFT INTE SKA HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGOT INNEHÅLL SOM SKICKAS MED HJÄLP AV OCH/ELLER INGÅR I WEBBPLATSEN XBOX.COM FRÅN NÅGON TREDJE MAN.

MICROSOFT OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER SKA INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, SÄRSKILDA SKADOR, FÖLJDSKADOR SKADOR SOM GER RÄTT TILL SKADESTÅND ELLER NÅGRA ANDRA SKADOR ÖVERHUVUDTAGET, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, SKADOR GÄLLANDE UTEBLIVEN ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST TILL FÖLJD AV ELLER I ANSLUTNING TILL ANVÄNDNINGEN ELLER PRESTANDAN PÅ WEBBPLATSEN XBOX.COM, FÖRDRÖJNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN XBOX.COM ELLER TILLHÖRANDE TJÄNSTER, TILLHANDAHÅLLANDE AV ELLER OFÖRMÅGA ATT TILLHANDAHÅLLA TJÄNSTER, ELLER FÖR NÅGON INFORMATION, PROGRAMVARA, PRODUKT, TJÄNST ELLER RELATERAD GRAFIK SOM FÖRVÄRVAS VIA WEBBPLATSEN XBOX.COM, ELLER SOM PÅ ANNAT SÄTT UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV WEBBPLATSEN XBOX.COM, VARE SIG DENNA GRUNDAS PÅ AVTALSBROTT, UTOMKONTRAKTUELLT SKADESTÅNDSANSVAR, VÅRDSLÖSHET, STRIKT ANSVAR ELLER ANNAT OCH ÄVEN OM MICROSOFT ELLER NÅGON AV DESS LEVERANTÖRER HAR FÅTT INFORMATION OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ. LAGSTIFTNING I VISSA STATER/JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE FRISKRIVNING FRÅN ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR, VARFÖR OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN XBOX.COM ELLER MED NÅGOT AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN, ÄR DIN ENDA LÖSNING ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN XBOX.COM.

UPPSÄGNING/ÅTKOMSTBEGRÄNSNING

Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avbryta din åtkomst till Webbplatsen Xbox.com och relaterade tjänster eller någon del av dessa utan föregående meddelande.

TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH PLATS FÖR TVISTLÖSNING

Om du bor i eller om ditt företag är verksamt i USA styr den amerikanska delstaten Washingtons lagar tolkningen av detta avtal, och dessa lagar gäller för krav vid brott mot avtalet, oavsett lagvalsprinciper. Alla andra anspråk, inklusive anspråk avseende konsumenträtt, konkurrensrättsliga lagar och utomkontraktuella skadestånd ska vara underkastade lagstiftningen i den amerikanska delstat där du bor. Om du bor i eller om ditt företag är verksamt i USA, samtycker du till exklusiv jurisdiktion och jurisdiktionsort i de delstatliga eller federala domstolarna i King County, Washington, USA, för alla tvister i samband med detta avtal eller Tjänsten.

Om du bor i eller om ditt företag är verksamt utanför USA ska alla anspråk, inklusive sådana avseende konsumentskydd, konkurrensrätt och utomkontraktuellt skadestånd, vara underkastade lagarna i det land där du bor och domstolarna i det land där du bor ska ha exklusiv jurisdiktion över alla tvister som uppstår kring eller med avseende på detta avtal.

ALLMÄNT

Du accepterar att detta avtal och din användning av Webbplatsen Xbox.com inte skapar ett samriskföretag, ett partnerskap, en anställning eller en agentrelation mellan dig och Microsoft. Du förbinder dig att gottgöra och hålla Microsoft, dess moderbolag, dotterbolag, koncernbolag, samarbetsparter, tjänstemän och anställda skadeslösa från alla anspråk, krav och skadestånd inklusive skäliga ombudsarvoden som framställs av tredje man till följd av din användning eller ditt beteende på Webbplatsen Xbox.com. Microsoft förbehåller sig rätten att yppa all personlig information om dig eller din användning av Webbplatsen.com, inklusive dess innehåll, utan ditt tillstånd om Microsoft har goda skäl att tro att detta är nödvändigt för att: (1) följa lagstadgade krav eller en juridisk process, (2) skydda och försvara Microsofts eller dess koncernbolags rättigheter eller egendom, (3) genomdriva användarvillkoren eller (4) agera för att skydda dess medlemmar eller andras intressen. Microsofts åtaganden enligt detta avtal regleras av gällande lagstiftning och juridiska processer. Ingenting i detta avtal upphäver Microsofts rätt att uppfylla juridiska krav och bestämmelser från statliga myndigheter och rättsväsendet avseende din användning av Webbplatsen Xbox.com och information som har skickats till eller samlats in av Microsoft med hänsyn till sådan användning. Skulle någon del i detta avtal förklaras ogiltig eller icke verkställbar enligt gällande lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, ovan angivna garanti- och ansvarsbegränsningar, åsidosätts den ogiltiga eller icke verkställbara bestämmelsen med den bestämmelse som närmast kan anses sammanfalla med den ursprungliga bestämmelsens syfte. En sådan ogiltig bestämmelse skall emellertid inte påverka detta avtal i övrigt. Om inget annat anges häri ska detta avtal utgöra den fullständiga regleringen mellan användaren och Microsoft gällande Webbplatsen Xbox.com, och den ersätter alla tidigare eller samtidiga kommunikationer förslag, såväl elektroniska, muntliga och skriftliga, mellan användaren och Microsoft gällande Webbplatsen Xbox.com. En tryckt kopia av avtalet och eventuella övriga elektroniska meddelanden ska kunna lämnas in vid juridiska och administrativa ärenden som rör eller är kopplade till detta avtal i samma omfattning och vara underställda samma villkor som andra affärsdokument och affärspapper som ursprungligen har skapats och sedan bevarats i tryckt format.

MEDDELANDEN OM UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN:

Allt innehåll på Webbplatsen Xbox.com är upphovsrättsskyddat: Copyright © 2015 Microsoft Corporation och/eller dess leverantörer One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Med ensamrätt. Microsoft, Xbox, Xbox Live, Xbox-logotyperna och/eller andra Microsoft-produkter som nämns häri är antingen varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Namnen på faktiska företag och produkter som nämns häri kan vara deras respektive ägares varumärken. Exempelföretag, -organisationer, -produkter, -personer och -händelser som beskrivs i detta material är fiktiva. Alla likheter med verkliga företag, organisationer, produkter, personer eller händelser är oavsiktliga Microsoft förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas häri.

MEDDELANDEN OCH FÖRFARANDEN VID ANSPRÅK SOM RÖR INTRÅNG I IMMATERIELLA RÄTTIGHETER.

Microsoft respekterar tredje mans immateriella rättigheter. Om du vill skicka ett meddelande om intrång i immateriella rättigheter, inklusive anspråk om upphovsrättsintrång ska du följa våra rutiner för att skicka Meddelanden om intrång. DE FÖRFRÅGNINGAR SOM INTE ÄR RELEVANTA FÖR DENNA PROCEDUR FÅR INGET SVAR.

Microsoft svarar på meddelanden om intrång i upphovsrätt enligt proceduren som fastställs i avdelning 17, United States Code, avsnitt 512. När det är lämpligt kan Microsoft även inaktivera eller säga upp konton som innehas av personer som använder Microsofts tjänster och som gör intrång upprepade gånger.