Prihlásenie
Použitím stránky súhlasíte s využitím cookies na analýzu, prispôsobený obsah a reklamy.

Xbox.com Podmienky používania

(Dátum poslednej aktualizácie: október 2010)

ĎAKUJEME, ŽE STE SI VYBRALI XBOX!

Webová stránka XboX.COM sa skladá z rozličnych webových stránok a prevádzkových služieb spoločnosti Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 alebo jej pobočiek (kolektívne, “webová stránka Xbox.com”).

Prístup k webovej stránke Xbox.com je podmienený vašim súhlasom bez zmeny tu uvedených podmienok, ustanovení a poznámok. Používaním webovej stranky Xbox.com preukazujete svoj súhlas so všetkými týmito podmienkami, ustanoveniami a poznámkami. Webová stránka Xbox.com môže obsahovať dodatočné podmienky, ktorými sa riadia jednotlivé funkcie alebo ponuky (napríklad v oblasti stávok alebo rozhovorov) („Dodatočné podmienky“).

V prípade, že niektoré z týchto ustanovení, podmienok a poznámok sú v rozpore s dodatočnými, alebo inými podmienkami a pokynmi uvedenými na webovej stránke Xbox.com, tak tieto podmienky budú rozhodujúce.

SÚKROMIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pozrite si vyhlásenie o ochrane súkromia na http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655 kde je zverejnená informácia o zbere a používaní Vašich osobných údajov.

ZMENA TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo zmeniť pokyny, ustanovenia a podmienky v rámci ktorých je internetová stránka Xbox.com Web poskytnutá, vrátane, ale nie výlučne, poplatkov – ak existujú, súvisiace s používaním internetovej stránky Xbox.com. Ste zodpovedný za pravidelné sledovanie týchto ustanovení a podmienok, a tým, že budete pokračovať v používaní tejto internetovej stránky dáte najavo že s nimi súhlasíte.

OBMEDZENIE NA OSOBNÉ A NEKOMERČNÉ POUŽÍVANIE

Pokiaľ nie je uvedené inak, Xbox.com je určená na osobné a nekomerčné používanie. Nesmiete upravovať, kopírovať, distribuovať, prevádzať, zobraziť, vykonávať, reprodukovať, zverejniť, licencovať, vytvárať odvodené produkty, prenášať, alebo predávať akékoľvek informácie, softvér, produkty alebo služby získané z webovej stránky Xbox.com

PREPOJENIA NA INÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Webová stránka Xbox.com môže obsahovať prepojenia , alebo RSS zdrojov na iné webové stránky(“prepojené stránky”). Prepojené stránky nie sú kontrolované spoločnosťou Microsoft a spoločnosť Microsoft nie je zodpovedná za obsah žiadnej prepojenej stránky, vrátane prepojení obsiahnutých na prepojenej stránke, alebo za informácie uvedené na ďalších prepojených stránkach. Spoločnosť Microsoft poskytuje tieto prepojenia len na uľahčenie, a poskytnutie týchto prepojení neznamená že spoločnosť Microsoft schvaľuje obsah tejto stránky, alebo že má akýkoľvek vzťah s jej prevádzkovateľmi.

Akékoľvek transakcie s tretími stranami (vrátane inzerentov) zahrnuté v rámci alebo dostupné prostredníctvom prepojenia z webovej stránky Xbox.com alebo účasť na propagácii vrátane doručenia a platby za tovar a služby a akékoľvek iné podmienky, ustanovenia, záruky alebo požiadavky súvisiace s týmito rokovaniami alebo propagáciou sú výhradne medzi vami a inzerentom alebo inou treťou stranou. Spoločnosť Microsoft nebude zodpovedná za žiadnu časť takejto transakcie alebo propagácie.

PROTIZÁKONNÉ ALEBO ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

Podmienkou používania webovej stránky Xbox.com je vaša záruka spoločnosti Microsoft, že ju nebudete používať na žiadny účel, ktorý je protizákonný alebo zakázaný týmito podmienkami, ustanoveniami a poznámkami. Webovú stránku Xbox.com nesmiete používať žiadnym spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo znehodnotiť webovú stránku Xbox.com alebo zasahovať do používania stránky Xbox.com kýmkoľvek iným či narúšať jeho pôžitok z používania stránky. Nesmiete získať ani sa pokúšať o získanie akýchkoľvek materiálov alebo informácií prostredníctvom akýchkoľvek prostriedkov, ktoré neboli zámerne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom webovej stránky Xbox.com.

POUŽÍVANIE KOMUNIKAČNÝCH SLUŽIEB

Webová Stránka Xbox.com môže obsahovať databázu technologických ponúk a požiadaviek, miesto na rozhovory, diskusné skupiny, fóra, komunity, osobné webové stránky, kalendáre, a/alebo iné prostriedky posielania správ alebo komunikácie, umožňujúce komunikáciu so širšou verejnosťou alebo so skupinou (kolektívne, “komunikačné služby”). Súhlasíte s používaním komunikačných služieb len na zverejňovanie, odosielanie a prijímanie správ a materiálov, ktoré sa týkajú príslušnej komunikačnej služby. Ako príklad, a nie ako obmedzenie, súhlasite, že pri používaní komunikačných služieb nebudete:

 • Ohovárať, zneužívať, obťažovať, sledovať, vyhrážať sa ani inak porušovať zákonné práva (napríklad práva na ochranu osobných údajov a na ochranu pred zverejnením) iných osôb.
 • Publikovať, zverejňovať, prenášať, distribuovať alebo rozširovať akékoľvek nevhodné, znevažujúce, urážlivé, neoprávnené, neslušné, vulgárne alebo protizákonné témy, názvy, materiály alebo informácie.
 • Publikovať, zverejňovať, prenášať, distribuovať alebo rozširovať akékoľvek témy, názvy, materiály alebo informácie, ktoré podnecujú diskrimináciu, nenávisť alebo násilie proti jednej osobe alebo skupine osôb z dôvodu príslušnosti k rase, náboženstvu alebo národnosti alebo ktoré urážajú obete trestných činov proti ľudskosti popieraním existencie týchto trestných činov.
 • Prenášať alebo inak sprístupňovať súbory obsahujúce obrázky, fotografie, softvér alebo iný materiál chránený zákonmi na ochranu duševného vlastníctva (alebo právami na ochranu osobných údajov a na ochranu pred zverejnením), ak nevlastníte alebo nemáte udelené príslušné práva alebo ak ste nedostali všetky potrebné povolenia.
 • Prenášať súbory obsahujúce vírusy, poškodené súbory alebo akýkoľvek iný podobný softvér alebo programy, ktoré môžu poškodiť prevádzku iného počítača.
 • Používať akýkoľvek materiál alebo informácie, vrátane obrázkov alebo fotografií, ktoré sú dostupné prostredníctvom webovej stránky Xbox.com, spôsobom, ktorý porušuje akékoľvek autorské práva, ochranné známky, patenty, obchodné tajomstvo alebo iné vlastnícke práva akejkoľvek strany.
 • Inzerovať alebo ponúkať na predaj alebo predávať akýkoľvek tovar alebo služby na akýkoľvek obchodný účel, pokiaľ komunikačná služba túto reklamu nepovolí.
 • Vykonávať, alebo posielať prieskumy, súťaže, pyramidové schémy, alebo reťazové listy.
 • Sťahovat súbory zverejnené iným používateľom komunikačnej služby, o ktorých viete alebo mali by ste vedieť, že nemôžu byť podobným spôsobom legálne distribuované.
 • Falšovať alebo vymazávať oznámenia o autorských právach, zákonné alebo iné súvisiace upozornenia alebo vlastnícke označenia, označenia pôvodu alebo zdroja softvéru a iných materiálov obsiahnuté v stiahnutom súbore.
 • Obmedzovať ani brániť iným používateľom v používaní komunikačných služieb.
 • Porušovať hlavné zásady používania ani iné pokyny týkajúce sa akýchkoľvek komunikačných služieb.
 • Zbierať ani inak zhromažďovať informácie o iných osobách vrátane e-mailových adries bez ich povolenia.
 • Porušovať akékoľvek platné zákony alebo predpisy.
 • Vytvárať falošnú totožnosť s cieľom zavádzať iných používateľov.

Vaše používanie komunikačných služieb tiež podlieha Hlavným pravidlam používania.

Spoločnosť Microsoft nemá žiadnu povinnosť monitorovať komunikačné služby. Avšak spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo na kontrolu materiálov zverejnených cez komunikačné služby a na odstránenie akýchkoľvek materiálov podľa vlastného uváženia. Spoločnosť Microsoft si tiež vyhradzuje právo na zrušenie prístupu k niektorým, alebo všetkým komunikačným službám a to kedykoľvek a bez upozornenia alebo dôvodu.

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo na zverejnenie akýchkoľvek informácií nevyhnutných na splnenie platných zákonov, predpisov, právnych procesov alebo štátnych požiadaviek, alebo na úpravu, odmietnutie zverejnenie alebo na odstránenie akýchkoľvek informácií alebo materiálov, v celku alebo z časti, podľa výhradného uváženia spoločnosti Microsoft.

Vždy buďte opatrní pri zverejňovaní svojich osobných identifikačných údajov alebo údajov o vašich deťoch v rámci akejkoľvek komunikačnej služby. Spoločnosť Microsoft nekontroluje ani neschvaľuje obsah, správy ani informácie vyhľadané v rámci akejkoľvek komunikačnej služby, a preto spoločnosť Microsoft výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť ohľadom komunikačných služieb a akýchkoľvek činnosti vyplývajúcich z vašej účasti akejkoľvek komunikačnej služby. Manažéri a hostitelia nie sú oprávnenými zástupcami spoločnosti Microsoft a ich názory nemusia vyjadrovať názory spoločnosti Microsoft.

Materiály prenesené do komunikačnej služby môžu podliehať zverejneným obmedzeniam používania, reprodukcie a/alebo rozširovania, pričom pri preberaní materiálov máte zodpovednosť za dodržiavanie týchto obmedzení.

POUŽÍVANIE XBOX LIVE

K určitému obsahu a funkciám v zóne Xbox Live webovej stránky Xbox.com je možné pristupovať iba vtedy, ak ste prihlásení na odber služby Xbox Live a máte platnú identifikáciu Windows Live ID. Obsah a funkcie zóny Xbox Live sú predmetom podmienok používania, ktoré sú prístupné cez zónu Xbox Live. Na prístup k funkciám v zóne Xbox Live, bude od vás požadované prihlásiť sa vašou platnou identifikáciou Windows Live ID. Pretože osobné informácie pre prihlásenie na odber v zóne Xbox Live budete mať potom k dispozícii prostredníctvom webovej zóny Xbox Live, máte úplnú zodpovednosť za utajenie vášho hesla a konta identifikácie Windows Live. Navyše ste úplne zodpovedný za akékoľvek a všetky činnosti, ktoré sa vyskytnú v rámci vášho konta vo webovej zóne Xbox Live. Spoločnosť Microsoft nebude niesť zodpovednosť za žiadne straty, ktoré môžu byť spôsobené použitím vášho konta iným používateľom, či už s vaším vedomím alebo bez neho. Avšak, mohli by ste byť zodpovedny za straty spôsobené spoločnosti Microsoft alebo inej strane z dôvodu použitia vášho konta iným používateľom. Nikdy nesmiete používať konto iného používateľa bez ich povolenia. Ak si už nebudete želať pristup k webovej zóne Xbox Live a/alebo k informáciám týkajúcim sa prihlásenia na odber v zóne XboxLive, obráťte sa na zákaznícku podporu na čísle 1.800.4MY.XBOX.

POUŽÍVANIE WEBOVEJ STRÁNKY XBOX.COM

Na prístup k webovej stránke Xbox.com cez mobil, choďte na http://www.xbox.mobi alebo pošlite správu ‘Xbox’ na číslo <30360> a dostanete na mobil správu s internetovým prepojením. V závislosti od Vašej zmluvy s mobilným operátorom môžu byť účtované poplatky.

Môžete sa zaregistrovať, alebo zrušiť registráciu zo služieb textových správ Xbox SMS (“služby textových správ”) na webovej stránke Xbox.com. Môžete sa tiež odhlásiť zo služieb textových správ a to poslaním správy ‘STOP’ z vášho mobilného telefónu na číslo <30360>, a my vás odhlásime. Po zrušení registrácie zo služieb textových správ (SMS service)nedostanete žiadne ďalšie správy, až kým sa zase nezaregistrujete a nepožiadate o správy na mobil na webovej stránke Xbox.com.

Ak chcete pomoc, pošlite nám e-mail na adresu xbox@iconmobile.com, z vášho mobilného telefónu, môžte od nás požiadať našu kontaktnú informáciu kedykoľvek a to zaslaním správy HELP na číslo <30360>.

MATERIÁLY POSKYTNUTÉ SPOLOČNOSTI MICROSOFT, ALEBO ZVEREJNENÉ NA AKEJKOĽVEK WEBOVEJ STRÁNKE XBOX.COM

Spoločnosť Microsoft nevyžaduje vlastníctvo materiálov, ktoré poskytnete spoločnosti Microsoft (vrátane spätnej väzby a návrhov) alebo materiálov zverejnených, odovzdaných, vložených alebo odoslaných na akúkoľvek webovú stránku Xbox.com alebo s ňou súvisiacich služieb (kolektívne „príspevky“).Avšak, zverejnením, odovzdaním, vložením, poskytnutím alebo odoslaním vašich príspevkov udeľujete spoločnosti Microsoft, pridruženým spoločnostiam a potrebným majiteľom vedľajších licencií povolenie na používanie vašich príspevkov v rámci ich internetového obchodu vrátane, okrem iného, práva na: kopírovanie, distribúciu, prenos, zverejnenie, reprodukciu, upravovanie, preklad a zmenu formátu vašich príspevkov a publikovania vášho mena v súvislosti s vašimi príspevkami a právo na udelenie vedľajšej licencie na tieto práva akémukoľvek vydavateľovi hier konzoly Xbox alebo dodávateľovi webovej stránky Xbox.com.

V súvislosti s používaním tu uvedených vašich príspevkov nebude vyplatené žiadne odškodné. Spoločnosť Microsoft nemá žiadnu povinnosť zverejniť alebo používať ktorékoľvek príspevky, ktoré ste poskytli, a kedykoľvek môže ľubovoľné príspevky odstrániť podľa výhradného rozhodnutia spoločnosti Microsoft.

Zverejnením, odovzdaním, vložením, poskytnutím alebo odoslaním vašich príspevkov ručíte za to a prehlasujete, že vlastníte alebo inak kontrolujete všetky práva na vaše príspevky, ako sú popísané v tejto časti vrátane, okrem iného, všetkých práv potrebných na poskytovanie, zverejňovanie, odovzdávanie, vkladanie alebo odosielanie príspevkov.

SOFTVÉR A OBSAH DOSTUPNÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE XBOX.COM

Softvér a obsah (ak existuje), ktorý je dostupný na prevzatie z webovej stránky Xbox.com, s výnimkou softvéru, ktorý môže byť dostupný pre koncových používateľov prostredníctvom komunikačnej služby, („softvér“) podlieha autorským právam spoločnosti Microsoft Corporation a/alebo jej dodávateľov. Používanie softvéru sa riadi podmienkami licenčnej zmluvy koncového používateľa, ak existuje, ktorá je priložená alebo zahrnutá v softvéri („licenčná zmluva“). Nemôžete inštalovať ani používať akýkoľvek softvér, ktorý je priložený alebo zahrnutý v licenčnej zmluve, pokiaľ najprv nepotvrdíte súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy. Pre akýkoľvek softvér nepriložený k licenčnej zmluve vám ako používateľovi udeľuje týmto spoločnosť Microsoft Corporation odvolateľnú osobnú, neprenosnú licenciu na používanie softvéru na prezeranie a iné používanie príslušnej webovej stránky Xbox.com v súlade s týmito podmienkami používania a na žiadny iný účel za podmienky, že budete dodržiavať všetky autorské práva a iné vlastnícke práva. Akékoľvek oznámenia tretích strán sprevádzajúce akýkoľvek softvér sú poskytnuté len informačne. Žiadne iné práva, alebo licencie, vyslovené alebo predpokladané, vrátane bez obmedzenia, akékoľvek naznačené patentové licencie, nie sú poskytnuté spoločnosťou Microsoft. Vlastníkom všetkého softvéru je spoločnosť Microsoft a/alebo jej dodávatelia a je chránený zákonmi o autorských právach a ustanoveniami medzinárodných zmlúv. Akákoľvek reprodukcia alebo ďalšia distribúcia softvéru je podľa zákona výslovne zakázaná a môže sa postihovať podľa občianskeho a trestného práva. Osoby porušujúce zákon budú postihnuté maximálnymi možnými sadzbami. BEZ OBMEDZENIA UVEDENÝCH SKUTOČNOSTÍ, KOPÍROVANIE ALEBO REPRODUKCIA SOFTVÉRU NA AKÝKOĽVEK INÝ SERVER ALEBO STRÁNKU S CIEĽOM ĎALŠEJ REPRODUKCIE ALEBO DISTRIBÚCIE JE VÝSLOVNE ZAKÁZANÉ. NA SOFTVÉR SA POSKYTUJE ZÁRUKA, AK VÔBEC, IBA V SÚLADE S PODMIENKAMI LICENČNEJ ZMLUVY. Potvrdzujete, že softvér a akákoľvek priložená dokumentácia a/alebo technické informácie podliehajú zákonným obmedzeniam exportu a nariadeniam v USA. Súhlasíte, že softvér nebudete exportovať ani re-exportovať, priamo alebo nepriamo, do ľubovoľných krajín, ktoré podliehajú zákonným obmedzeniam USA.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ ALEBO DOSTUPNÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRANKY XBOX.COM MÔŽU OBSAHOVAŤ NEPRESNOSTI ALEBO TYPOGRAFICKÉ CHYBY. ZMENY SA PRAVIDELNE PRIDÁVAJÚ K TU UVEDENÝM INFORMÁCIÁM. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA MÔŽU KEDYKOĽVEK UROBIŤ ZLEPŠENIA A/ALEBO ZMENY NA WEBOVEJ STRÁNKE XBOX.COM. V PRÍPADE OSOBNÉHO, LEKÁRSKEHO, PRÁVNEHO ALEBO FINANČNÉHO ROZHODOVANIA BY STE SA NEMALI SPOLIEHAŤ NA RADY PRIJATÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY XBOX.COM, ALE BY STE SA MALI OBRÁTIŤ NA PRÍSLUŠNÉHO ODBORNÍKA, KTORÝ VÁM POSKYTNE RADU PODĽA VAŠEJ SITUÁCIE.

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT CORPORATION A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA SA NEVYJADRUJÚ K VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, AKTUÁLNOSTI A PRESNOSTI INFORMÁCIÍ, SOFTVÉRU, PRODUKTOV, SLUŽIEB A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV OBSIAHNUTÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE XBOX.COM NA AKÝKOĽVEK ÚČEL.VŠETKY TIETO INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY, SLUŽBY A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY SA POSKYTUJÚ „TAKÉ, AKÉ SÚ“ BEZ AKEJKOĽVEK ZÁRUKY. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA TÝMTO ODMIETAJÚ VŠETKY ZÁRUKY A PODMIENKY V SÚVISLOSTI S TÝMITO INFORMÁCIAMI, SOFTVÉROM, PRODUKTMI, SLUŽBAMI A SÚVISIACIMI GRAFICKÝMI PRVKAMI VRÁTANE VŠETKÝCH IMPLICITNÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL, VLASTNÍCKYCH PRÁV A DODRŽIAVANIA PREDPISOV.

ZVLÁŠŤ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NEBUDE ZODPOVEDNÁ ZA NEOPRÁVNENÝ PRÍSTUP ALEBO ZA ZMENU PRENOSOV ALEBO ÚDAJOV, AKÉHOKOĽVEK MATERIÁLU ALEBO ÚDAJOV ODOSLANÝCH ALEBO PRIJATÝCH ALEBO NEODOSLANÝCH ALEBO NEPRIJATÝCH, ALEBO AKÝCHKOĽVEK TRANSAKCIÍ ZADANÝCH NA WEBOVEJ STRÁNKE XBOX.COM. ZVLÁŠŤ SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZAVIAZANÁ ANI ZODPOVEDNÁ ZA AKÝKOĽVEK VÝHRAŽNÝ, URÁŽLIVÝ, NESLUŠNÝ, ÚTOČNÝ ALEBO NELEGÁLNY OBSAH ALEBO ZÁSAH AKEJKOĽVEK INEJ STRANY ALEBO AKÉKOĽVEK PORUŠENIE PRÁV INÝCH OSÔB VRÁTANE PRÁV NA DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO. ZVLÁŠŤ SÚHLASÍTE STÝM, ŽE SPOLOČNOSŤ MICROSOFT NIE JE ZODPOVEDNÁ ZA AKÝKOĽVEK OBSAH ODOSLANÝ POUŽITÍM WEBOVEJ STRÁNKY XBOX.COM A/ALEBO ZAHRNUTÝ NA WEBOVEJ STRÁNKE XBOX.COM AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU

SPOLOČNOSŤ MICROSOFT A/ALEBO JEJ PRÍSLUŠNÍ DODÁVATELIA V ŽIADNOM PRÍPADE NEZODPOVEDAJÚ ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, SÚVISIACE ČI NEPREDVÍDATEĽNÉ ŠKODY ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ ŠKODY VRÁTANE, OKREM INÉHO, ŠKÔD VYPLÝVAJÚCICH ZO STRÁT PRI POUŽÍVANÍ, ÚDAJOV ALEBO ZISKU, VYPLÝVAJÚCE ALEBO AKÝMKOĽVEK SPÔSOBOM SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM ALEBO PREVÁDZKOU WEBOVEJ STRÁNKY XBOX.COM, S ONESKORENÍM ALEBO NEMOŽNOSŤOU POUŽÍVAŤ WEBOVÚ STRÁNKU XBOX.COM ALEBO SÚVISIACICH SLUŽIEB, POSKYTOVANÍM ALEBO NEPOSKYTOVANÍM SLUŽIEB, ANI ZA ŽIADNE INFORMÁCIE, SOFTVÉR, PRODUKTY ALEBO SLUŽBY, KTORÉ BOLI ZÍSKANÉ PROSTREDNÍCTVOM WEBOVEJ STRÁNKY XBOX.COM ALEBO INÝM SPÔSOBOM VYPLÝVAJÚ Z POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRÁNKY XBOX.COM, ČI UŽ V DÔSLEDKU KONANIA PODĽA ZMLUVY, NELEGÁLNEHO POUŽÍVANIA, Z NEDBANLIVOSTI, OBJEKTÍVNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO NÁSLEDKOM INÉHO KONANIA, A TO AJ V PRÍPADE, ŽE BOLA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ALEBO KTORÝKOĽVEK Z JEJ DODÁVATEĽOV UPOZORNENÝ NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD. KEĎŽE NIEKTORÉ ŠTÁTY/PRÁVNE PORIADKY NEPOVOĽUJÚ VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI ZA NÁHODNÉ ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VYŠŠIE UVEDENÉ OBMEDZENIE SA NA VÁS NEMUSÍ VZŤAHOVAŤ. V PRÍPADE NESPOKOJNOSTI S KTOROUKOĽVEK ČASŤOU WEBOVEJ STRANKY XBOX.COM ALEBO S KTOROUKOĽVEK Z TÝCHTO PODMIENOK POUŽÍVANIA JE JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPATRENÍM UKONČENIE POUŽÍVANIA WEBOVEJ STRANKY XBOX.COM.

ZRUŠENIE/OBMEDZENIE PRÍSTUPU

Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo podľa výhradného uváženia ukončiť prístup k akejkoľvek časti alebo k celej webovej stránke Xbox.com a k súvisiacim službám alebo akejkoľvek časti bez upozornenia.

VÝBER ZÁKONOV A MIESTO NA VYRIEŠENIE SPOROV

Ak žijete, alebo váš biznis je registrovaný v Spojených Štátoch Amerických tak spory ohľadom porušenia tejto zmluvy budú podliehať zákonom štátu Washington, bez ohľadu na konflikt právnych princípov. Všetky ostatné spory, vrátane sporov ohľadom zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonov neférových súťaží a úmyslených porušení práv budú podliehať zákonom štátu v Spojených Štátoch Amerických, v ktorom žijete. Ak žijete, alebo váš biznis je registrovaný v Spojených Štátoch Amerických, tak súhlasíte že pri všetkých sporoch týkajuúcich sa tejto zmluvy sa právomoc a príslušnosť súdov bude určovať podľa právnych predpisov a federálnych súdov v King County, Washington, U.S.A.

Ak žijete, alebo váš biznis je registrovaný mimo Spojených Štátov Amerických tak všetky spory, vrátane sporov ohľadom zákonov na ochranu spotrebiteľa, zákonu neférových súťaží, a úmyselných porušení práv budú podliehať zákonom krajiny, v ktorej žijete a súdy krajiny v ktorej žijete budú mať výlučnú právomoc na riešenie všetkých sporov ohľadom tejto zmluvy.

VŠEOBECNE

Súhlasíte, že medzi vami a spoločnosťou Microsoft neexistuje nijaký podnikateľský, partnerský, zamestnanecký vzťah ani vzťah na základe zastúpenia, ktorý by vyplýval z tejto zmluvy alebo z používania webovej stránky Xbox.com. Súhlasíte s odškodnením a ochranou spoločnosti Microsoft, jej materských, dcérskych a sesterských spoločností, predstaviteľov a zamestnancov pred všetkými nárokmi, požiadavkami a škodami vrátane primeraných výdavkov za právne zastúpenie uplatňovanými ktoroukoľvek treťou stranou v dôsledku vášho správania na webovej stránky Xbox.com alebo jej používania. Spoločnosť Microsoft si vyhradzuje právo na zverejnenie akýchkoľvek osobných informácií o vás alebo vašom používaní webovej stránky Xbox.com vrátane jej obsahu, bez vášho predchádzajúceho povolenia, ak spoločnosť Microsoft koná v dobrej viere v prípade, ak je táto činnosť potrebná na: (1) podriadenie sa právnym požiadavkám alebo prispôsobenie právnemu procesu; (2) ochranu a podporu práv alebo vlastníctva spoločnosti Microsoft alebo jej dcérskych spoločností; (3) presadzovanie podmienok používania; alebo (4) ochranu záujmov jej členov alebo iných osôb. Výkon tejto zmluvy zo strany spoločnosti Microsoft podlieha existujúcim právnym predpisom a nič v tejto zmluve neobmedzuje právo spoločnosti Microsoft postupovať v súlade so súdnymi a administratívnymi opatreniami alebo požiadavkami, ktoré sa vzťahujú na vaše používanie webovej stráky Xbox.com alebo informácií poskytovaných spoločnosti Microsoft alebo zhromažďovaných spoločnosťou Microsoft pri takomto používaní. Ak bude ktorákoľvek časť tejto zmluvy vrátane, okrem iného, vyššie uvedených odmietnutí záruk a obmedzení zodpovednosti označená ako neplatná alebo nevynútiteľná na základe príslušných právnych predpisov, potom budú neplatné alebo nevynútiteľné ustanovenia nahradené platnými, vynútiteľnými ustanoveniami, ktoré sa najviac zhodujú so zámerom pôvodných ustanovení, a zvyšok zmluvy bude platiť aj naďalej. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto zmluva predstavuje celú zmluvu medzi používateľom a spoločnosťou Microsoft týkajúcu sa webovej stránky Xbox.com a nahradzuje všetky predchádzajúce alebo súčasné komunikácie a návrhy, či už elektronické, ústne alebo písomné, medzi používateľom a spoločnosťou Microsoft týkajúce sa webovej stránky Xbox.com. Vytlačená verzia tejto zmluvy a akéhokoľvek upozornenia poskytnutého v elektronickej podobe bude použiteľná v súdnych a administratívnych konaniach, ktoré sa začnú na základe alebo vo vzťahu k tejto zmluve, a to v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako iné obchodné dokumenty a záznamy pôvodne vytvorené a uchovávané v tlačenej forme.

UPOZORNENIA NA AUTORSKÉ PRÁVA A OCHRANNÉ ZNÁMKY:

Celý obsah webovej stránky Xbox.com:Copyright © 2010 Microsoft Corporation a/alebo jej dodávatelia, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA. Všetky práva vyhradené. OCHRANNÉ ZNÁMKY Microsoft, Xbox, Xbox Live, logá Xbox, Xbox a/alebo iné tu uvedené produkty spoločnosti Microsoft sú ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami spoločnosti Microsoft Corporation. Názvy skutočných spoločností a produktov, ktoré sú tu uvedené, môžu byť ochrannými známkami ich príslušných vlastníkov.

Spoločnosti, organizácie, produkty, osoby a udalosti uvedené v príkladoch v tomto dokumente sú vymyslené. Akákoľvek spojitosť so skutočnými spoločnosťami, organizáciami, produktmi, osobami alebo udalosťami nie je zámerná a nemala by sa odvodzovať.

Všetky práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené.

INFORMÁCIE A POSTUPY OHĽADOM OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV

Podľa zákona č. 17, United States Code, odsek 512(c)(2), upozornenia na porušenie autorských práv je potrebné predložiť určenému zástupcovi poskytovateľa služieb. POŽIADAVKY, KTORÉ NEREŠPEKTUJÚ UVEDENÝ POSTUP, NEBUDÚ ZODPOVEDANÉ. Pozri dokument Informácie a postupy týkajúce sa oznámení o porušení autorských práv na stránke www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm.