Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.

Halo 4 - November 6, 2012

Pokaz swoja lojalnosc dla UNSC!


Dolacz do spolecznosci Halo i zapisz sie na kartach historii.
Wraz z innymi fanami serii zlóz hold Master Chiefowi, który w dniu premiery
Halo 4 obejrza miliony graczy na calym swiecie.


Przygotuj krótki film i opowiedz nam o Twojej historii z seria Halo.
Najciekasze zgloszenia nagrodzimy kodami na zawartosc dodatkowa
do gry Halo 4, do pobrania w Xbox Live.

WYGRAJ!1x
Limitowana konsola
Halo 4!


2x
Limitowany kontroler
Halo 4!
Aby przeslac swoje zgloszenie, nalezy dodac przygotowany przez siebie film w kanale YouTube, i przeslac link do filmu na adres xbox360polska@hotmail.com, w tytule wiadomosci wpisujac Halo 4 Community Testimonial.
Przesylajac film, jego autor wyraza zgode na pózniejsze opublikowanie filmu na profilu Xbox 360 Polska w Facebook oraz potwierdza, ze jest jego autorem i, ze material nie narusza praw osób trzecich.
Regulamin
Konkursu pn. „Polska Spolecznosc Halo”

1. Postanowienia ogólne


 • 1.1 Regulamin okresla warunki konkursu pn. „Polska Spolecznosc Halo” rozgrywanego na profilu Xbox 360 Polska na portalu spolecznosciowym facebook i na stronie http://www.xbox.com/pl-PL/polskaspolecznoschalo (dalej zwany „konkursem”) zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z pózn. zm.).

 • 1.2 Organizatorem Konkursu jest Edelman Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Flisa 4, wpisana do rejestru przedsiebiorców przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000235359, NIP 526-28-57-483, kapital zakladowy w wysokosci 160.000 PLN, zwana w dalszej czesci niniejszego regulaminu ”Organizatorem”, która dziala na zlecenie firmy Microsoft Polska.

 • 1.3 Fundatorem nagród w Konkursie jest Edelman Polska Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie przy ul. Flisa 4, wpisana do rejestru przedsiebiorców przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000235359, NIP 526-28-57-483, kapital zakladowy w wysokosci 160.000 PLN, zwana w dalszej czesci niniejszego regulaminu ”Fundatorem".

 • 1.4 Konkurs odbywa sie w dniach 26.10. – 2.11.2012 r., z zastrzezeniem pkt 3.1.

 • 1.5 Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla obywateli posiadajacych obywatelstwo polskie, z zastrzezeniem pkt 1.6 i 5.3. Konkurs ma zasieg ograniczony technicznymi mozliwosciami odbioru profilu Xbox 360 Polska (dalej zwanego „Profilem Xbox”) na www.facebook.com oraz technicznymi mozliwosciami odbioru strony http://www.xbox.com/pl-PL/polskaspolecznoschalo (dalej zwanej „Strona Xbox”).

 • 1.6 Konkurs jest organizowany dla uzytkowników portalu spolecznosciowego facebook (dalej zwanego „Facebookiem”), bedacych jednoczesnie fanami Profilu Xbox - co najmniej przez czas trwania Konkursu

 • 1.7 Udzial w konkursie jest dobrowolny.

 • 1.8 Przez przystapienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w calosci tresc niniejszego regulaminu i zobowiazuje sie do jego przestrzegania, jak równiez potwierdza, iz spelnia wszystkie warunki udzialu w Konkursie.

 • 1.9 Niniejszy regulamin stanowi podstawe prowadzenia konkursu i okresla jego warunki oraz prawa i obowiazki uczestników konkursu.

 • 1.10 Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania konkursu, w tym w kazdej chwili, jezeli z powodów technicznych nie bedzie mozliwe jego dalsze prowadzenie.

 • 1.11 Konkurs nie jest w zaden sposób sponsorowany, wspierany, ani administrowany przez serwis spolecznosciowy Facebook ani jego wlasciciela czy administratora. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje zwiazane z Konkursem, powinny byc kierowane do Organizatora, a w zadnym wypadku do wlasciciela czy administratora serwisu spolecznosciowego Facebook .

2 Nagrody


 • 2.1 Nagrodami w Konkursie sa:

  • 1. nagroda glówna w postaci konsoli Xbox 360 Halo 4 o wartosci 1449 zl brutto

  • 2. Nagrody dodatkowe – 2 (dwa) kontrolery do konsoli Xbox 360 Halo 4 o wartosci 249 zl

 • 2.2 Nagrody zostana wyslane przez Organizatora ich laureatom przesylka kurierska na podane przez nich Organizatorowi adresy zamieszkania.

 • 2.3 W przypadku nie podania adresu doreczenia nagród przez Zwyciezców, zwyciezca konkursu traci prawo do nagród okreslonych w pkt 2.1, a nagrody te pozostaja do dyspozycji Fundatora.

 • 2.4 Nagrody rzeczowe nie moga byc zamienione na ich ekwiwalent pieniezny ani na inne przedmioty/uslugi o tej samej wartosci. Nagroda pieniezna nie moze byc zamieniona na jakikolwiek ekwiwalent rzeczowy.

 • 2.5 Nagrody pozostaja wlasnoscia Fundatora do momentu ich przekazania zwyciezcom. Wszystkie nieodebrane w konkursie nagrody pozostaja do dyspozycji Fundatora.

 • 2.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiane miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika konkursu adresu lub zmiane innych danych – uniemozliwiajaca kontakt z uczestnikiem, wydanie mu lub odebranie/realizacje przyznanej mu w konkursie nagrody/nagród.

 • 2.7 Organizator oswiadcza, iz nagrody zostana wydane, w ramach konkursu, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa podatkowego. Fundator funduje dodatkowe nagrody pieniezne w wysokosci równowartosci kwot podatku do zaplaty przez zwyciezców nagród (rzeczowych i pienieznych), od których zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa podatkowego obowiazkowa jest zaplata podatku od nagród rzeczowych i pienieznych.

 • 2.8 Odpowiedzialnosc z tytulu rekojmi za wady pozostalych nagród rzeczowych spoczywa na Fundatorze lub sprzedawcy, od którego nagrody zostaly przez niego kupione, na podmiocie, który udostepnil Fundatorowi nagrody, lub innym podmiocie przez niego wskazanym, a odpowiedzialnosc z tytulu gwarancji na podmiocie wskazanym w tresci gwarancji (gwarant). Zdobywca danej nagrody bedzie dochodzil zaspokojenia roszczen z powyzszych tytulów bezposrednio od Fundatora albo od sprzedawcy tej nagrody (lub od innego podmiotu wskazanego przez Fundatora) i od gwaranta.

3 Zasady konkursu


 • 3.1 Zgloszen do Konkursu nalezy dokonac w terminie od 26.10.2012 do 2.11.2012, do godz. 24:00. Wylanianie zwyciezców odbywac sie bedzie miedzy 3.11.2012 a 4.11.2012.

 • 3.2 Kazda osoba, która chce wziac udzial w konkursie, musi posiadac konto na Facebooku oraz byc w trakcie trwania Konkursu fanem Profilu Xbox.

 • 3.3 Konkurs rozgrywany jest w Internecie na Profilu Xbox.

 • 3.4 Zgloszenie do konkursu nastepuje poprzez przeslanie linku www do autorskiego filmu wideo o tematyce gry wideo Halo 4, zamieszczonego w serwisie YouTube, na adres xbox360polska@hotmail.com. Zgloszenie konkursowe musi byc przygotowane w pelni przez jego autora i nie moze byc skopiowane z materialów ogólnie dostepnych, pod grozba wykluczenia zgloszenia z Konkursu. Przy czym nie jest dozwolone zamieszanie tresci wulgarnych, obrazliwych, niezgodnych z prawem i naruszajacych prawa osób trzecich, w zwiazku z czym Organizator ma prawo eliminacji zgloszen naruszajacych postanowienia regulaminu.

 • Zgloszenie sie do Konkursu jest równoznaczne z wyrazeniem przez uczestnika zgody na udzial w Konkursie oraz akceptacja niniejszego regulaminu w calosci, jak równiez uczestnik potwierdza, iz spelnia wszystkie warunki, które uprawniaja go do udzialu w konkursie. Uczestnik konkursu, który nie spelni warunków okreslonych w regulaminie lub naruszy jakakolwiek zasade w nim okreslona moze byc w kazdym czasie wykluczony z udzialu w konkursie oraz traci prawo do ewentualnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnicy konkursu spelniaja warunki okreslone w regulaminie lub przestrzegaja jego zasady. Kazdy uczestnik poprzez zgloszenie sie do Konkursu wyraza zgode na przesylanie do niego informacji zwiazanych z Konkursem oraz na emisje i reemisje zgloszenia konkursowego w dowolnym czasie (podczas trwania Konkursu), publiczne ujawnienie jego imienia, nazwiska, Nicka, glosu i wizerunku podczas Konkursu oraz w ramach jego promocji i oglaszania jego wyników, na Profilu Xbox. W zgloszeniu nalezy podac nastepujace dane uczestnika: imie, nazwisko, numer telefonu, pod którym Organizator i/ albo Fundator beda mogli skontaktowac sie z danym uczestnikiem konkursu. Na zadanie Organizatora i/ albo Fundatora uczestnik zobowiazany jest takze do podania swoich danych osobowych niezbednych do realizacji Konkursu oraz odebrania nagrody.

 • 3.5 Zgloszenia, które dotra do Organizatora przed lub po wskazanym w pkt 3.1 czasie ich dokonywania nie beda uwzglednione w konkursie.

 • 3.6 W Konkursie komisja konkursowa wybiera jedno zgloszenie, które w jej ocenie zawieralo najlepiej wykonane zadanie konkursowe, nagradzane nagroda glówna, oraz dwa zgloszenia, które zostana nagrodzone nagrodami dodatkowymi, o których mowa w pkt. 3.4. Wybór ten nastepuje sposród wszystkich kompletnych zgloszen nadeslanych do tej pory do konkursu zgodnie z pkt 3.1 – 3.2.

 • 3.7 Uczestnik, który zgodnie z pkt 3.11 uzyskal nagrode, jest o tym informowany mailem. Uczestnik ten jest zobowiazany nadeslac Organizatorowi za posrednictwem maila swoje dane (imie i nazwisko, adres zamieszkania, NIP, PESEL, adres urzedu skarbowego) w terminie wskazanym przez Organizatora.

 • 3.8 Gdy zwyciezca nagrody glównej nie poda Organizatorowi wszystkich danych okreslonych w pkt 3.12 w terminie podanym przez Organizator oznacza to jego rezygnacje z nagrody glównej i jej odbioru/realizacji.

 • 3.15 Organizator zastrzega sobie prawo do przesylania do uczestników za posrednictwem Facebooka informacji o konkursie, jego przebiegu i wynikach. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego decydowania o porze rozpoczecia wylaniania zgloszen i emisji na Profilu Xbox zgloszen konkursowych.

4. Komisja konkursowa


 • 4.1 Nad prawidlowym przebiegiem konkursu czuwa komisja konkursowa w skladzie:

  • Przewodniczacy Tomasz Swiesciak

  • Czlonek komisji Marcin Lewandowski

 • 4.2 Werdykt komisji konkursowej jest ostateczny w zakresie wyników konkursu.

 • 4.3 Komisja konkursowa w czasie konkursu czuwa nad prawidlowym jego prowadzeniem oraz potwierdza zgodnosc przeprowadzenia konkursu z niniejszym regulaminem.

 • 4.4 Nad prawidlowoscia przebiegu konkursu i pracy komisji konkursowej czuwaja wladze statutowe Organizatora.

5. Zasady uczestnictwa w konkursie


 • 5.1 W konkursie nie moga brac udzialu pracownicy i stali wspólpracownicy firmy Edelman.

 • 5.2 Zakaz uczestnictwa w konkursie dotyczy równiez czlonków najblizszej rodziny podmiotów wymienionych w pkt 5.1.

 • 5.3 Uczestnikiem konkursu, z zastrzezeniem pkt 5.1. – 5.6., moze byc osoba pelnoletnia.

 • 5.4 Uczestnik konkursu zobowiazany jest do przestrzegania zasad kultury osobistej i do poszanowania godnosci osób trzecich.

 • 5.5 Uczestnikiem konkursu jest osoba, która spelnila wszystkie warunki okreslone w niniejszym regulaminie.

 • 5.6 Uczestnictwa w danym konkursie, jak i praw i obowiazków z nim zwiazanych, w tym takze prawa do zadania wydania nagrody, nie mozna przenosic na inne osoby lub podmioty.

6. Postepowanie reklamacyjne


 • 6.1 Wszelkie zastrzezenia dotyczace przebiegu konkursu, nalezy skladac Organizatorowi na pismie (listem poleconym), nie pózniej niz 14 dni roboczych od daty zakonczenia konkursu. Reklamacja powinna zawierac: imie, nazwisko, nazwe uczestnika, jak równiez dokladny opis i powód reklamacji.

 • 6.2 Zlozone zgodnie pkt. 6.1 przez uczestników reklamacje beda rozpatrywane przez Organizatora niezwlocznie, jednakze nie pózniej niz w terminie 14 dni od daty zlozenia reklamacji. Reklamacje nie spelniajace warunków okreslonych w regulaminie Organizator ma prawo pozostawic bez rozpoznania.

 • 6.3 Zainteresowani uczestnicy zostana powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji telefonicznie lub na pismie, najpózniej w ciagu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora.

7. Postanowienia koncowe


 • 7.1 Pelna tresc regulaminu udostepniona bedzie do wgladu w czasie trwania konkursu w siedzibie Organizatora w Warszawie przy ul. Flisa 4

 • 7.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialnosci za uslugi telekomunikacyjne, z których korzystac beda uczestnicy konkursu.

 • 7.3 Organizator zastrzega sobie mozliwosc dokonywania zmian zasad konkursu badz jego czesci okreslonych w regulaminie a takze zawieszenia lub zakonczenia jego organizacji. Wszelkie zmiany w tym zakresie beda oglaszane poprzez udostepnienie zmienionego regulaminu konkursu w sposób okreslony w pkt. 7.1..

 • 7.4 Wiazaca moc prawna maja wylacznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materialy reklamowe i promocyjne dotyczace konkursu maja wylacznie charakter informacyjny.

 • 7.5 Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu beda przetwarzane przez niego oraz firmy z nim wspólpracujace przy organizacji oraz przeprowadzeniu konkursu w celu: (i) przeprowadzenia konkursu, (ii) wylonienia zwyciezców, (iii) doreczenia nagród, (iv) wysylania e-mailem lub/i SMS-em informacji zwiazanych z konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemozliwia otrzymanie nagrody. Dane osobowe moga byc takze przetwarzane, gdy jest to niezbedne dla wypelnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Kazdy uczestnik konkursu ma prawo wgladu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz zadania usuniecia. Dane osobowe uczestników konkursu beda przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z pózn. zm.).

Warszawa, dnia 24.10. 2012