Zaloguj się
Ta strona używa plików cookie. Istnieje możliwość zablokowania ich instalowania.

Umowa o świadczenie usług serwisowych Xbox.com

(Data ostatniej aktualizacji: październik 2010)

DZIĘKUJEMY ZA WYBRANIE XBOX!

W skład strony internetowej XBOX.COM wchodzi szereg stron internetowych i internetowych stron usługowych obsługiwanych przez Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 lub firm partnerskich Microsoft (zwanych dalej ‘stroną internetową Xbox.com’).

Strona internetowa Xbox.com udostępniona jest użytkownikowi indywidualnemu pod warunkiem zaakceptowania, bez wprowadzania jakichkolwiek modyfikacji, postanowień, warunków i informacji zamieszczonych w niniejszej umowie. Korzystanie ze strony internetowej Xbox.com oznacza wyrażenie zgody na wszystkie przedstawione poniżej postanowienia, warunki i informacje. Niniejsza umowa może ponadto zawierać warunki właściwe dla określonych witryn lub usług (np. loterii promocyjnych lub czatów) („Warunki dodatkowe”).

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienia, warunki i informacje, o których mowa w przedmiotowej umowie, są sprzeczne z Warunkami dodatkowymi lub innymi warunkami i wytycznymi zawartymi na stronie internetowej Xbox.com, wiążącą moc prawną mają niniejsze warunki.

POUFNOŚĆ I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szczegółowe informacje na temat procedur zbierania i wykorzystywania informacji osobistych użytkowników umieszczone zostały w ‘Zasadach zachowania poufności informacji’ na stronie http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655

ZMIANA WARUNKÓW UMOWY

Microsoft zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień, warunków i informacji określających zasady korzystania ze strony internetowej Xbox.com, z uwzględnieniem, ale nie ograniczając się do, opłat, jeżeli takie istnieją, za korzystanie ze strony internetowej Xbox.com. Użytkownik zobowiązany jest regularnie zapoznawać się z postanowieniami i warunkami korzystania ze strony.

OGRANICZENIE ZAKRESU UŻYTKOWANIA DO UŻYTKU OSOBISTEGO I NIEKOMERCYJNEGO

O ile nie stwierdzono inaczej, korzystanie ze strony internetowej Xbox.com ograniczone jest wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć prac pochodnych, przekazywać ani sprzedawać informacji, oprogramowania, produktów czy usług uzyskanych za pośrednictwem strony internetowej Xbox.com.

ŁĄCZA DO WITRYN INTERNETOWYCH STRON TRZECICH

Strona internetowa Xbox.com może zawierać łącza do lub informacje z witryn internetowych stron trzecich („witryny połączone”). Witryny połączone nie podlegają kontroli firmy Microsoft i nie ponosi ona odpowiedzialności za informacje zawarte w witrynach połączonych, z uwzględnieniem, ale nie ograniczając się do, jakichkolwiek łącz zawartych w witrynie połączonej, lub zmian i aktualizacji takich witryn, czy informacji transmitowanych do witryny. Firma Microsoft zapewnia dostęp do takich łącz wyłącznie dla wygody użytkownika, a udostępnienie przedmiotowych łącz nie oznacza, że firm Microsoft aprobuje przedmiotową witrynę lub jest powiązana z jej administratorami.

Wszelkie stosunki ze stronami trzecimi (w tym reklamodawcami) dostępnymi poprzez lub za pośrednictwem łącza lub uczestnictwo w promocjach, z uwzględnieniem dostarczania i uiszczania stosownych opłat za towary i usługi, jak również wszelkie inne postanowienia, warunki, gwarancje lub oświadczenia związane z takimi stosunkami lub promocjami, zachodzą wyłącznie między użytkownikiem a reklamodawcą lub inną stroną trzecią. Firma Microsoft nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podejmowane w zakresie realizacji przedmiotowych stosunków lub promocji.

ZAKAZ UŻYTKOWANIA W SPOSÓB NIEZGODNY Z PRAWEM LUB ZABRONIONY

W ramach warunków korzystania ze strony internetowej Xbox.com, użytkownik zobowiązuje się względem Microsoft nie używać ww. strony do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień, warunków i informacji określonych w niniejszej umowie. Zabrania się korzystania ze strony Xbox.com w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność strony lub zakłócać możliwość swobodnego korzystania z serwisu przez innych użytkowników. Ponadto zabrania się uzyskiwania lub podejmowania kroków mających na celu uzyskanie jakichkolwiek materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, jakie w sposób zamierzony nie zostały udostępnione w ramach strony Xbox.com.

KORZYSTANIE Z USŁUG KOMUNIKACYJNYCH

Strona internetowa Xbox.com może zawierać usługi elektronicznego biuletynu informacyjnego, czaty, grupy dyskusyjne, fora internetowe, społeczności, prywatne strony internetowe kalendarze i/lub inne usługi związane z przesyłaniem wiadomości lub usługi umożliwiające komunikację między poszczególnymi użytkownikami lub określoną grupą użytkowników (zwane łącznie „Usługi komunikacyjne”). Użytkownik zobowiązuje się korzystać z Usług komunikacyjnych wyłącznie w celu zamieszczania, wysyłania i odbierania wiadomości i materiałów o treści właściwej dla przedmiotowej Usługi komunikacyjnej. Korzystając z ww. Usług komunikacyjnych, Użytkownik zobowiązuje się, nie ograniczając się do, powstrzymania się m.in. od następujących działań:

 • Szkalowania, znieważania, dręczenia, prześladowania, zastraszania innych osób lub naruszania ich praw (np. prawa do prywatności i wizerunku publicznego).
 • Publikowania, zamieszczania, przekazywania, rozprowadzania lub rozpowszechniania materiałów lub informacji o charakterze niestosownym, obraźliwym, szkalującym, obscenicznym, nieprzyzwoitym lub niezgodnym z prawem.
 • Publikowania, zamieszczania, przekazywania, rozprowadzania lub rozpowszechniania materiałów lub informacji, jakie mogłyby stać się powodem dyskryminacji lub podżegać do nienawiści, lub nakłaniać do przemocy wobec jednej osoby lub grupy osób z powodu przynależności rasowej, wyznawanej religii lub narodowości, lub informacji, które, ze względu na propagowanie takich przestępstw, mogłyby być krzywdzące dla ofiar przestępstw wobec ludzkości.
 • Przekazywania lub w dowolny sposób udostępniania plików zawierających obrazy, fotografie, programy lub inne materiały chronione prawami własności intelektualnej (lub prawem autorskim), o ile Użytkownik nie posiada lub nie kontroluje praw do takich materiałów, lub nie uzyskał zgody na ich wykorzystywanie.
 • Wysyłania plików zawierających wirusy lub przesyłania uszkodzonych plików, lub podobnego oprogramowania lub programów, które mogą zakłócać działanie innego komputera.
 • Wykorzystywania dowolnych materiałów lub informacji, w tym obrazów lub fotografii, jakie udostępnione zostały za pośrednictwem strony internetowej w sposób naruszający prawa autorskie, znak towarowy, patent, tajemnicę handlową lub inne prawa własności osób trzecich.
 • Reklamowania lub oferowania sprzedaży bądź kupna jakichkolwiek produktów lub usług do celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, chyba że regulamin Usług komunikacyjnych zezwala na wysyłanie takich wiadomości.
 • Przeprowadzania lub przesyłania ankiet, konkursów, piramid finansowych lub listów-łańcuszków.
 • Pobieranie jakichkolwiek plików zamieszczonych przez innego użytkownika, korzystającego z Usług komunikacyjnych, o których Użytkownik wie lub powinien wiedzieć, że ich kopiowanie, prezentowanie, odtwarzanie i/lub rozpowszechnianie w ten sposób jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Fałszowania lub usuwania informacji dotyczących praw autorskich, właściwych informacji prawnych lub innych stosownych informacji, oznaczeń właściciela lub etykiet źródła oprogramowania, lub innych materiałów zawartych w wysyłanym pliku.
 • Ograniczania innym użytkownikom możliwości swobodnego korzystania z Usług komunikacyjnych.
 • Naruszania kodeksu postępowania lub innych wytycznych, które mogą dotyczyć dowolnej Usługi komunikacyjnej.
 • Gromadzenia lub zbierania informacji o innych użytkownikach, w tym ich adresów poczty elektronicznej, bez ich wiedzy.
 • Naruszania obowiązujących przepisów prawa.
 • Tworzenia fałszywych tożsamości w celu wprowadzenia w błąd innych użytkowników.

Korzystanie z Usług komunikacyjnych podlega postanowieniom i warunkom określonym w Kodeksie Postępowania.

Firma Microsoft nie ma obowiązku monitorowania Usług komunikacyjnych. Jednakże, firma Microsoft zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych w ramach Usług komunikacyjnych i do ich usuwania według własnego uznania. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do jednej lub wszystkich Usług komunikacyjnych w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez powiadomienia.

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawniania wszelkich informacji, jeśli uzna to za niezbędne w celu podporządkowania się właściwym przepisom prawa, postanowieniom sądu lub nakazom władz państwowych, a także do edytowania, odmowy zamieszczania i usuwania wszelkich informacji lub materiałów, w całości lub w części, według własnego uznania.

Podając identyfikowalne dane osobowe własne lub swoich dzieci w ramach dowolnej Usługi komunikacyjnej, Użytkownik powinien zachować ostrożność. Firma Microsoft nie kontroluje i nie autoryzuje zarówno treści, jak również wiadomości i informacji zamieszczanych w ramach Usług komunikacyjnych i w związku z tym zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności za takie treści, wiadomości i informacje oraz wszelkie działania wynikające z korzystania z Usług komunikacyjnych przez Użytkownika. Menedżerowie i gospodarze Usług komunikacyjnych nie są upoważnionymi rzecznikami firmy Microsoft i ich poglądy nie muszą odzwierciedlać poglądów firmy Microsoft.

Materiały przekazywane w ramach Usług komunikacyjnych mogą podlegać ograniczeniom użytkowania, powielania i/lub rozpowszechniania. Użytkownik pobierający materiały ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie takich ograniczeń.

KORZYSTANIE ZE STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM

Dostęp do niektórych informacji i usług oferowanych w ramach Xbox Live na stronie internetowej Xbox.com mogą mieć wyłącznie użytkownicy subskrybujący usługę Xbox Live i posiadający poprawny identyfikator Windows Live ID. Informacje i usługi dostępne w ramach Xbox Live podlegają postanowieniom i warunkom określonym w Zasadach Korzystania z Xbox Live, jakie można pobrać na stronie poświęconej Xbox Live. Aby uzyskać dostęp do usług oferowanych w ramach Xbox Live, należy potwierdzić status subskrybenta, logując się przy użyciu identyfikatora Windows Live ID. Ze względu na fakt, że wszelkie informacje osobiste potrzebne do subskrybowania usługi Xbox Live będą dostępne za pośrednictwem Xbox Live, użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności szczegółów dotyczących konta i hasła Windows Live ID. Ponadto użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek działania podejmowane w ramach konta na stronie Xbox Live. Firma Microsoft nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty powstałe na skutek korzystania z konta przez osoby trzecie, za lub bez zgody użytkownika. Jednakże użytkownik może być pociągnięty do odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione przez firmę Microsoft lub strony trzecie, jakie powstały na skutek korzystania z konta użytkownika przez osoby trzecie. Zabrania się korzystania z konta innego użytkownika bez jego uprzedniej zgody. Użytkownik, który nie jest zainteresowany korzystaniem z serwisu Xbox Live i/lub uzyskiwaniem informacji oferowanych w ramach subskrypcji Xbox Live, powinien skontaktować się z biurem obsługi klienta pod 1.800.4MY.XBOX.

KORZYSTANIE Z MOBILNEJ STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM

Aby uzyskać dostęp do mobilnej strony internetowej Xbox.com, należy przejść do strony http://www.xbox.mobi lub wysłać wiadomość tekstową o treści ‘Xbox’ pod <30360>, po czym użytkownik otrzyma na telefon komórkowy wiadomość z linkiem do strony. W zależności od umowy na korzystanie z usług operatora sieci komórkowych, może zostać pobrana opłata.

Dokonanie rejestracji lub zrezygnowanie z subskrybcji możliwie jest za pośrednictwem wiadomości tekstowych SMS („Usługa SMS), usługi dostępnej na stronie internetowej Xbox.com. Ponadto użytkownik może zrezygnować z Usługi SMS wysyłając z telefonu komórkowego wiadomość tekstową o treści ‘STOP’ pod numer <30360>. Rezygnacja z Usługi SMS oznacza, że użytkownik nie będzie otrzymywał dodatkowych wiadomości SMS do czasu, kiedy ponownie się zarejestruje i wybierze na stronie internetowej Xbox.com opcję wiadomości tekstowych wysyłanych na telefon komórkowy. Aby uzyskać pomoc, należy wysłać z telefonu komórkowego wiadomość elektoniczną na adres xbox@iconmobile.com. Dane kontaktowe można uzyskać w dowolnej chwili, wysyłając wiadomość tekstową o treści HELP pod numer <30360>

MATERIAŁY PRZEKAZYWANE FIRMIE MICROSOFT LUB ZAMIESZCZANE NA STRONIE INTERNETOWEJ XBOX.COM

Firma Microsoft nie rości sobie prawa własności do materiałów jej przekazywanych (w tym opinii i sugestii) lub wysyłanych, wprowadzanych lub zamieszczanych na stronie internetowej Xbox.com lub innych witrynach internetowych z nią powiązanych (zwane łącznie „Materiały”). Jednakże, przez zamieszczenie, przesłanie, wprowadzenie lub przekazywanie takich Materiałów, Użytkownik udziela firmie Microsoft, jej podmiotom stowarzyszonym i odpowiednim licencjobiorcom zgody na korzystanie z Materiałów w związku z prowadzoną przez nich działalnością internetową, z uwzględnieniem, i nie ograniczając się do, kopiowania, rozpowszechniania, przesyłania, publicznego prezentowania, publicznego odtwarzania, powielania, edytowania, tłumaczenia i zmiany formatu, publikowania nazwiska Użytkownika w połączeniu z przesłanymi Materiałami, a także gwarantuje prawo do udzielania podlicencji na takie prawa każdemu wydawcy gier na konsolę Xbox lub dostawcy usług dla strony internetowej Xbox.com.

Za wykorzystanie Materiałów w sposób tutaj opisany Użytkownikowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie. Firma Microsoft nie ma obowiązku zamieszczać ani wykorzystywać Materiału przesłanego przez Użytkownika i może usunąć każdy Materiał w dowolnym momencie, według własnego uznania.

Poprzez zamieszczenie Materiału Użytkownik oświadcza, że jest właścicielem wszystkich praw, bądź kontroluje wszystkie prawa do Materiału opisane w niniejszych Warunkach użytkowania, w tym m.in. wszystkie prawa niezbędne do udostępniania, zamieszczania, wysyłania, wprowadzania lub przekazywania Materiałów.

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA DOSTĘPNEGO NA STRONIE INTERNETOWEJ XBOX.COM

Oprogramowanie i informacje (jeżeli zostały one zamieszczone) udostępnione do pobrania ze strony internetowej Xbox.com, z wyłączeniem oprogramowania dostępnego w ramach Usług komunikacyjnych, („Oprogramowanie”) jest chronione prawami autorskimi firmy Microsoft i/lub jej dostawców. Korzystanie z Oprogramowania podlega postanowieniom umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania, jeśli taka istnieje i została dołączona do oprogramowania („Umowa licencyjna”). Użytkownik nie może zainstalować lub korzystać z Oprogramowania, do którego dołączona jest Umowa licencyjna, o ile wcześniej nie zaakceptuje jej postanowień określonych w umowie licencyjnej. W przypadku Oprogramowania, do którego nie została dołączona umowa licencyjna, firma Microsoft Corporation udziela na rzecz użytkownika podlegającej odwołaniu, osobistej, niezbywalnej licencji na używanie Oprogramowania w celu wyświetlania i korzystania w inny sposób z przedmiotowej strony internetowej Xbox.com zgodnie z niniejszymi Warunkami użytkowania i wyłącznie do tego celu, pod warunkiem, że użytkownik zachowa w stanie nienaruszonym wszelkie informacje o prawie autorskim i prawie własności. Wszelkie informacje dołączone do Oprogramowanie mają wyłącznie cel informacyjny. Firma Microsoft nie udziela żadnych innych praw lub gwarancji, wyrażonych wprost lub domniemanych, z uzględnieniem, i nie ograniczając się do, jakichkolwiek licencji patentowych. Właścicielem Oprogramowania jest firma Microsoft i/lub jej dostawcy, i jest ono chronione prawem własności oraz poprzez porozumienia międzynarodowe. Wszelkie powielanie lub rozpowszechnianie informacji i/lub Oprogramowania jest jawnie zabronione przez prawo i może spowodować pociągnięcie użytkownika do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. BEZ OGRANICZANIA POWYŻSZEGO POSTANOWIENIA, KOPIOWANIE LUB POWIELANIE OPROGRAMOWANIA NA JAKIMKOLWIEK INNYM SERWERZE LUB DO INNEJ LOKALIZACJI W CELU DALSZEGO POWIELANIA LUB ROZPOWSZECHNIANIA JEST ZABRONIONE. NA OPROGRAMOWANIE MOŻE BYĆ UDZIELANA GWARANCJA TYLKO ZGODNA Z POSTANOWIENIAMI UMOWY LICENCYJNEJ. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie i wszelka towarzysząca mu dokumentacja i/lub informacje techniczne podlegają przepisom i ograniczeniom dotyczącym kontroli eksportu obowiązującym w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Użytkownik zgadza się nie eksportować i nie reeksportować Oprogramowania, bezpośrednio ani pośrednio, do krajów podlegających ograniczeniom eksportowym zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY I USŁUGI ZAWARTE W WITRYNACH I LUB DOSTĘPNE ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM MOGĄ ZAWIERAĆ NIEŚCISŁOŚCI LUB BŁĘDY TYPOGRAFICZNE. W INFORMACJACH DOSTĘPNYCH NA STRONIE OKRESOWO WPROWADZANE SĄ ZMIANY. FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY MOGĄ W DOWOLNEJ CHWILI WPROWADZAĆ ULEPSZENIA I/LUB ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ XBOX.COM. UŻYTKOWNICY NIE POWINNI KIEROWAĆ SIĘ INFORMACJAMI UZYSKANYMI NA STRONIE INTERNETOWEJ XBOX.COM PRZY PODEJMOWANIU DECYZJI NATURY OSOBISTEJ, MEDYCZNEJ, PRAWNEJ ANI FINANSOWEJ - W CELU UZYSKANIA PROFESJONALNEJ LUB SPECJALISTYCZNEJ PORADY DOTYCZĄCEJ KONKRETNEJ SYTUACJI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ ZE SPECJALISTĄ W DANEJ DZIEDZINIE.

FIRMA MICROSOFT CORPORATION I/LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY NIE SKŁADAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK CELU, NIEZAWODNOŚCI, DOSTĘPNOŚCI, AKTUALNOŚCI, BRAKU WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW ANI ŚCISŁOŚCI INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POKREWNYCH GRAFIK DOSTĘPNYCH NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM. WSZELKIE TAKIE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POKREWNE GRAFIKI SĄ UDOSTĘPNIANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI. NINIEJSZYM FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ POSZCZEGÓLNI DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKIE GWARANCJE I WARUNKI DOTYCZĄCE TYCH INFORMACJI, OPROGRAMOWANIA, PRODUKTÓW, USŁUG I POKREWNYCH GRAFIK, W TYM WSZELKIE DOMNIEMANE GWARANCJE I WARUNKI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNYCH CELÓW, STARANNOŚCI, WŁASNOŚCI I NIENARUSZENIA PRAW.

W SZCZEGÓLNOŚCI UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEAUTORYZOWANY DOSTĘP DO LUB MODYFIKACJĘ PRZEKAZÓW LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA, ZA WSZELKIE MATERIAŁY LUB DANE WYSŁANE LUB ODEBRANE, CZY NIEWYSŁANE LUB NIEODEBRANE, ANI ZA TRANSAKCJE ZAWARTE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE GROŹBY, ZNIESŁAWIENIA, ZAWARTOŚĆ LUB POSTĘPOWANIE OBSCENICZNE, OBRAŹLIWE LUB NIELEGALNE ŻADNYCH INNYCH STRON, ANI ZA ŻADNE NARUSZENIA PRAW INNYCH STRON, W TYM PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI, ŻE FIRMA MICROSOFT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNĄ ZAWARTOŚĆ WYSŁANĄ I/LUB UMIESZCZONĄ PRZEZ JAKĄKOLWIEK STRONĘ TRZECIĄ NA STRONIE INTERNETOWEJ XBOX.COM.

FIRMA MICROSOFT I/LUB JEJ DOSTAWCY NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY, BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, KARNE, PRZYPADKOWE, SPECJALNE, WTÓRNE ANI ŻADNE INNE, Z UWZGLĘDNIENIEM, ALE NIE OGRANICZAJĄC SIĘ DO, SZKÓD ZWIĄZANYCH Z UTRATĄ MOŻLIWOŚCI UŻYTKOWANIA, UTRATĄ DANYCH LUB UTRATĄ ZYSKÓW, W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ZWIĄZANE Z UŻYWANIEM LUB DZIAŁANIEM STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM ALBO Z OPÓŹNIENIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UŻYWANIA STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM LUB USŁUG POKREWNYCH, DOSTARCZENIEM LUB NIEDOSTARCZENIEM USŁUG, ANI ZA ŻADNE INFORMACJE, OPROGRAMOWANIE, PRODUKTY, USŁUGI I POKREWNE GRAFIKI UZYSKANE NA LUB ZA POŚREDNICTWEM STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM CZY ZA SZKODY W INNY SPOSÓB WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM, WYNIKAJĄCE Z NARUSZENIA KONTRAKTU, POPEŁNIENIA CZYNU NIEDOZWOLONEGO, ZANIEDBANIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI OBIEKTYWNEJ LUB Z INNEGO ŹRÓDŁA, NAWET JEŚLI FIRMA MICROSOFT LUB JAKIKOLWIEK Z JEJ DOSTAWCÓW ZOSTAŁ POINFORMOWANY O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA ZRZECZENIE SIĘ LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD UBOCZNYCH LUB POŚREDNICH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. W PRZYPADKU, GDY JAKAKOLWIEK CZĘŚĆ STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM NIE SPEŁNIA OCZEKIWAŃ UŻYTKOWNIKA, LUB GDY UŻYTKOWNIK NIE AKCEPTUJE JAKICHKOLWIEK WARUNKÓW UŻYTKOWANIA ZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, JEDYNYM ŚRODKIEM ZARADCZYM JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ XBOX.COM.

WSTRZYMANIE/OGRANICZENIE DOSTĘPU

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do odebrania użytkownikowi dostępu do dowolnych lub wszystkich witryn i usług dostępnych na i za pośrednictwem strony internetowej Xbox.com i usług pokrewnych lub ich części w każdej chwili, bez powiadomienia i według własnego uznania.

KLAUZULA WYBORU PRAWA I LOKALIZACJA SĄDÓW

Wszelkie spory wynikające ze złamania postanowień wynikających z niniejszej umowy w przypadku osób mieszkających lub prowadzących działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej rozpatrywane będą zgodnie ze stosownymi przepisami prawa obowiązującymi w stanie Waszyngton, bez odwoływania się do konfliktu praw. Wszystkie inne roszczenia, z uwzględnieniem roszczeń z tytułu naruszenia praw konsumenta, rozpatrywane będą zgodnie ze przepisami prawa obowiązującymi w stanie, w którym dany użytkownik mieszka. Osoby mieszkające lub prowadzące działalność gospodarczą na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nieodwołalnie wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję i lokalizację sądów w hrabstwie King County w stanie Waszyngton w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej dla wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy lub dotyczących korzystania z ww. Usług.

Wszelkie roszczenia, z uwzględnieniem roszczeń z tytułu naruszenia praw konsumenta, zasad zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz szkód wyrządzonych czynem niedozwolonym, w przypadku osób mieszkających i prowadzących działalność gospodarczą poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w danym kraju i sądy włąściwe dla tego kraju będą miały wyłączną jurysdykcję w zakresie rozstrzygania sporów wynikających z niniejszej umowy.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik zgadza się, że z niniejszej umowy, ani z prawa do korzystania ze strony internetowej Xbox.com, nie wynika żadna relacja typu joint venture, partnerstwo, stosunek pracy, ani stosunek agencyjny między użytkownikiem a firmą Microsoft. Użytkownik zgadza się wynagrodzić firmie Microsoft, jej podmiotom nadrzędnym, przedstawicielstwom, urzędnikom i pracownikom wszelkie roszczenia, żądania i szkody, w tym uzasadnione koszty obsługi prawnej, wniesione przez jakąkolwiek stronę trzecią w związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony internetowej Xbox.com lub jego postępowaniem, lub w wyniku takiego korzystania lub postępowania. Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do ujawnienia wszelkich informacji osobistych dotyczących użytkownika lub korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Xbox.com, w tym ich zawartości, bez uprzedniego zezwolenia użytkownika, jeśli firma Microsoft w dobrej wierze uzna, że takie działania są niezbędne do: (1) podporządkowania się rozporządzeniom prawnym lub postanowieniom sądowym; (2) zapewnienia ochrony praw lub własności firmy Microsoft albo podmiotów z nią stowarzyszonych; (3) wyegzekwowania warunków użytkowania lub (4) ochrony interesów jej członków lub innych osób. Dotrzymanie tej umowy przez firmę Microsoft podlega obowiązującemu prawu i procesom prawnym, a żadne zapisy tej umowy nie umniejszają prawa firmy Microsoft do podporządkowania się żądaniom lub wymaganiom instytucji rządowych, sądów lub przepisów prawnych w zakresie dotyczącym korzystania przez użytkownika ze strony internetowej Xbox.com lub informacji dostarczanych firmie Microsoft lub przez nią zbieranych w związku z korzystaniem przez użytkownika z tych witryn i usług. Jeśli jakakolwiek część tej umowy zostanie uznana za nieważną lub niemożliwą do wyegzekwowania w świetle obowiązującego prawa, w tym również, ale nie wyłącznie, wymienione wcześniej ograniczenia gwarancji i wyłączenia odpowiedzialności, wówczas nieważny lub niemożliwy do wyegzekwowania zapis zostanie zastąpiony ważnym i egzekwowalnym zapisem, który w możliwie najwierniejszy sposób będzie odzwierciedlać intencję pierwotnego zapisu, a pozostała część tej umowy pozostanie w mocy. O ile w niniejszej umowie nie stwierdzono inaczej, stanowi ona kompleksową umowę między użytkownikiem a firmą Microsoft dotyczącą strony internetowej Xbox.com oraz zastępuje wszelkie wcześniejsze lub bieżące porozumienia i propozycje — elektroniczne, ustne lub pisemne — między użytkownikiem a firmą Microsoft, dotyczące strony internetowej Xbox.com. Wydrukowana wersja tej umowy i dowolnego innego dokumentu przekazanego użytkownikowi w postaci elektronicznej może zostać przedstawiona w przypadku procedur sądowych lub administracyjnych realizowanych na podstawie niniejszej umowy lub w związku z nią — w takim samym stopniu oraz pod tymi samymi warunkami co inne zapisy i dokumenty biznesowe pierwotnie tworzone oraz przechowywane w postaci drukowanej.

PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI TOWAROWE:

Cała zawartość strony internetowej Xbox.com stanowi własność firmy Microsoft Corporation, z siedzibą przy One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052 USA, i/lub jej dostawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. Microsoft, Xbox, Xbox Live, logo box i/lub inne produkty firmy Microsoft są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation. Nazwy rzeczywistych firm i produktów wymienione w niniejszej umowie mogą być znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie firmy, organizacje, produkty, osoby i zdarzenia podane za przykład są fikcyjne. Przedstawione przykłady nie miały na celu i nie stanowią nawiązania do rzeczywistych firm, organizacji, produktów, osób lud zdarzeń. Wszelkie prawa nie udzielone jawnie w tym dokumencie są zastrzeżone.

ZAWIADOMIENIA I PROCEDURA SKŁADANIA ROSZCZEŃ ZWIĄZANYCH Z NARUSZENIEM PRAW AUTORSKICH

Zgodnie z paragrafem 17, ustęp 512(c)(2) Kodeksu Stanów Zjednoczonych zawiadomienia o stwierdzonym naruszeniu praw autorskich należy wysyłać do wyznaczonego przedstawiciela Usługodawcy. NA JAKIEKOLWIEK PYTANIA NIEZWIĄZANE Z PONIŻSZĄ PROCEDURĄ NIE BĘDĄ UDZIELANE ODPOWIEDZI. Postanowienia i procedury dotyczące dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem praw autorskich dostępne są na stronie www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.htm