Aanmelden
Door het bezoek en gebruik van deze site geeft u toestemming voor het plaatsen van cookies door Microsoft en haar partners.

Gebruiksvoorwaarden

Gepubliceerd: juli 2014
ingangsdatum: juli 2014

 

 

Hartelijk dank dat u voor Microsoft hebt gekozen. Dit is een overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of, afhankelijk van uw locatie, een van haar gelieerde ondernemingen) waarin uw rechten worden beschreven met betrekking tot het gebruik van de software en diensten die worden genoemd in artikel 1.1. Voor uw gemak hebben we een aantal bepalingen in deze Overeenkomst opgesteld in de vorm van vraag en antwoord. Lees de gehele Overeenkomst door, want alle bepalingen zijn belangrijk en vormen samen een wettelijke overeenkomst die, nadat u deze hebt geaccepteerd, op u van toepassing is.

 

1.                   Reikwijdte van de Overeenkomst, acceptatie en wijzigingen

 

1.1.             Welke diensten vallen onder deze Overeenkomst? Deze Overeenkomst is van toepassing op de Xbox-games, inhoud, toepassingen en diensten, met inbegrip van Xbox Live, SmartGlass, Games for Windows-Live, Xbox Video, Xbox Music en Windows Phone Store/Marketplace (met inbegrip van winkels die worden geboden onder de merknaam van een Windows Phone-partner die verwijzen naar deze overeenkomst), met inbegrip van diensten of software die u in staat stellen bepaalde digitale inhoud, zoals muziek, video, games, toepassingen en andere inhoud die Microsoft van tijd tot tijd beschikbaar stelt (de “Diensten”) te streamen, te downloaden, te bekijken of te gebruiken. De Diensten kunnen toegankelijk zijn vanaf de Xbox One-console, de Xbox 360-console, een personal computer, een mobiel apparaat, een draagbare mediaspeler, of andere apparaten, elk mits goedgekeurd door Microsoft (een “Goedgekeurd Apparaat”), of kunnen online toegankelijk zijn. Wanneer u gebruik maakt van de Diensten, moet u zich houden aan deze voorwaarden (“deze Overeenkomst”).

 

1.2.             Zijn aanvullende voorwaarden van toepassing op het gebruik van de Diensten? Onze doelstelling is een veiligere een beter beveiligde omgeving te creëren. Tijdens het gebruik van de Diensten moeten gebruikers zich daarom houden aan de volgende regels, die allemaal deel uitmaken van deze Overeenkomst:

 

·         deze Gebruiksvoorwaarden

·         de regels voor het gebruik van Xbox (http://www.xbox.com/usagerules)

·         het antispambeleid van Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=117951)

·         de Gedragscode (http://www.xbox.com/legal/codeofconduct)

 

1.3.         Zijn aanvullende bepalingen van toepassing op het gebruik van de Diensten of de inhoud die door middel van de Diensten wordt geraadpleegd? Bij elke toepassing die in het kader van of door middel van de Diensten beschikbaar is, geven we aan wie de leverancier is. Het is mogelijk dat bij bepaalde games, toepassingen, inhoud, online diensten, advertenties of evenementen van derden (bijvoorbeeld prijsvragen en toernooien) die toegankelijk zijn in het kader van of door middel van de Diensten (“Voorzieningen van Derden”) alsmede specifieke Microsoft Diensten afzonderlijke of aanvullende bepalingen, privacybeleidsregels en andere voorwaarden worden verstrekt die van toepassing zijn op het gebruik van deze Voorzieningen van Derden door u (tezamen “Aanvullende Voorwaarden”).

 

Voor het gebruik van toepassingen die via Windows Phone Store/Marketplace zijn gedownload gelden de Standaard Licentievoorwaarden voor Toepassingen aan het einde van deze Overeenkomst als de Aanvullende Voorwaarden tussen u en de leverancier van de toepassing, tenzij bij de toepassing andere licentievoorwaarden worden geleverd. Een toepassing kan daarnaast zijn onderworpen aan verdere Aanvullende Voorwaarden, zoals dienstvoorwaarden of een privacybeleid, als de toepassing toegang geeft tot aanvullende Voorzieningen van Derden.

 

Microsoft is uitsluitend partij in Aanvullende Voorwaarden als Microsoft de leverancier is van de betreffende Diensten. Microsoft geeft geen intellectuele eigendommen aan u in licentie in het kader van Voorzieningen van Derden die door middel van de Diensten toegankelijk worden gemaakt. Tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat, zijn wij niet verantwoordelijk voor:

                    de Voorzieningen van Derden;

                    uw gebruik van de Voorzieningen van Derden;

                    de inhoud van de Voorzieningen van Derden;

                    klantenondersteuning voor de Voorzieningen van Derden; of

                    garanties of vorderingen met betrekking tot de Voorzieningen van Derden.

 

Deze Overeenkomst en de privacyverklaringen waarnaar in deze Overeenkomst wordt verwezen gelden niet voor de Voorzieningen van Derden, en de Aanvullende Voorwaarden die van toepassing zijn op dergelijke voorzieningen hebben op geen enkele wijze invloed op de bepalingen van deze Overeenkomst.

 

Scripts of code van derden naar welke een koppeling is opgenomen in deze Diensten, wordt aan u in licentie gegeven door de derden die eigenaar zijn van dergelijke code, niet door Microsoft.

 

1.4.         Hoe aanvaard ik deze Overeenkomst? Door de Diensten te gebruiken of te raadplegen, of door in te stemmen met deze bepalingen, waar u deze mogelijkheid hebt in de gebruikersinterface, stemt u ermee in zich te houden aan deze Overeenkomst, zonder aanpassing door u. Als u hiermee niet akkoord gaat, mag u de Diensten niet gebruiken.

 

1.5.         Hoe oud moet ik zijn om de Diensten te mogen gebruiken? Door de Diensten te gebruiken verklaart u dat u als “meerderjarig” wordt beschouwd waar u bent gevestigd en ermee instemt te zijn gebonden door deze Overeenkomst, of dat u de ouder of voogd bent van een minderjarige die een account heeft dat is gekoppeld aan uw account en dat u deze Overeenkomst in naam van de minderjarige aanvaardt. Voor het gebruik van de Diensten is een Microsoft-account vereist. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt andere gebruiksvoorwaarden te accepteren en aanvullende informatie te verstrekken voor het gebruik van uw Microsoft-account voor andere Microsoft-diensten.

 

1.6.         Kan Microsoft deze Overeenkomst wijzigen nadat ik ze heb geaccepteerd? Ja. Wij zullen u op de hoogte stellen als we van plan zijn deze Overeenkomst te wijzigen. Wij kunnen de voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen als: (i) dit noodzakelijk is vanwege de geldende wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een wijziging in dergelijke wetgeving; (ii) dit noodzakelijk is vanwege een advies en/of rechterlijk bevel op basis van de geldende wetgeving; (iii) het evenwicht tussen de dienstverlening en de vergoeding erdoor is verstoord; (iv) dit om technische redenen noodzakelijk is; (v) dit noodzakelijk is om de werking van de Diensten te waarborgen; of (vi) de voorwaarden in het voordeel van de gebruiker worden gewijzigd. We stellen u op de hoogte van de voorgenomen wijziging voordat deze van kracht wordt, hetzij via de gebruikersinterface, hetzij door middel van een e-mailbericht, of langs andere redelijke weg. Uw gebruik van de Diensten na de datum waarop de wijziging van kracht wordt geeft aan dat u instemt met de gewijzigde voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet stoppen met het gebruik van de Diensten en betaalde Diensten opzeggen volgens de instructies in artikel 6.10. Anders gelden de nieuwe voorwaarden voor u.

 

1.7.         Welk type wijzigingen kan ik verwachten in de Diensten? Wij werken er voortdurend aan om de Diensten te verbeteren en kunnen de Diensten op elk moment wijzigen. Daarnaast zijn er redenen waarom Microsoft zou kunnen stoppen met de levering van de Diensten, met inbegrip van het niet langer haalbaar zijn van de levering ervan, de vooruitgang van de technologie, feedback van klanten die aangeeft dat een verandering noodzakelijk is, als onze overeenkomsten met derden ons niet meer toestaan hun materiaal beschikbaar te stellen, of externe problemen die het onverstandig of onpraktisch maken door te gaan. Het kan voorkomen dat we de Diensten of voorzieningen daarvan toegankelijk maken in een bètaversie, die mogelijk niet goed werkt of niet werkt zoals de uiteindelijke versie zal werken. We kunnen, onder andere: (i) de toegang tot de Diensten beperken; (ii) informatie ophalen van het Goedgekeurde Apparaat en aangesloten randapparaten die worden gebruikt voor aanmelding bij de Diensten, voor zover noodzakelijk voor het uitvoeren en beschermen van de veiligheid van de Diensten, en voor het afdwingen van de naleving van deze Overeenkomst; en (iii) functionaliteit of voorzieningen van de Diensten, of hardware of software die is geassocieerd met de Diensten of met een Goedgekeurd Apparaat, van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving upgraden, aanpassen, intrekken, opschorten of beëindigen. We kunnen dit doen door de betreffende software rechtstreeks op uw Goedgekeurde Apparaat te downloaden, met inbegrip van software die u belet de Diensten te raadplegen, illegaal gekopieerde spellen te spelen of niet goedgekeurde randapparaten te gebruiken.

 

1.8.         Hoe kunnen gekoppelde accounts worden gebruikt? Voor sommige onderdelen van de Diensten kunt u mogelijk aanvullende accounts instellen die afhankelijk zijn van uw account (‘gekoppelde accounts’). U stemt ermee in gebonden te zijn aan deze Overeenkomst voor alle daaraan gekoppelde accounts (met inbegrip van de accounts van minderjarigen) waarover u op dit moment beschikt of die in de toekomst worden gemaakt, en dat u verantwoordelijk bent voor alle activiteiten die plaatsvinden in verband met uw account voor de Diensten en eventuele daaraan gekoppelde accounts. U stemt ermee in dat wij mogelijk stappen ondernemen tegen uw account voor de Diensten in verband met activiteiten op een van de eraan gekoppelde accounts, met inbegrip van beperken wie gebruik mag maken van uw account voor de Diensten of daaraan gekoppelde accounts; beperken van het aantal apparaten waarop u toegang kunt verkrijgen tot de Diensten; en/of verwijderen van uw account voor de Diensten of daaraan gekoppelde accounts. Als u een minderjarige toestaat of in staat stelt gebruik te maken van een gekoppeld account:

 

Verklaart u dat u de ouder of voogd bent van de betreffende minderjarige;

 

Erkent u dat sommige voorzieningen van de Diensten, en sommige inhoud die toegankelijk is door middel van de Diensten, materiaal kunnen bevatten of gebruikers kunnen blootstellen aan materiaal dat niet geschikt is voor minderjarigen. U stemt ermee in toezicht te houden op het gebruik door minderjarigen die u toestaat of in staat stelt de Diensten te gebruiken. De Diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door kinderen van minder dan 13 jaar zonder toezicht van een volwassene;

 

Erkent u dat we instellingen bieden om u te helpen bij het beheren van aankopen en het limiteren van toegang tot materiaal dat mogelijk ongeschikt is voor minderjarigen. We bieden bijvoorbeeld “Familie-instellingen” op de Xbox 360-console, op de Xbox One-console en voor sommige onderdelen van de Diensten. U kunt veel van uw instellingen bekijken of wijzigen door middel van de instellingentoepassing van de console of door naar http://www.xbox.com/account te gaan. Aanvullende informatie over onze instellingen is te vinden op http://www.xbox.com/support;

 

Ontvangt u mogelijk gedetailleerde profiel-, gebruiks- en activiteitengegevens van minderjarigen die beschikken over een gekoppeld account, waarin informatie is opgenomen over de spellen die zijn gespeeld, de toepassingen die zijn gedownload, video’s (tv en film) die de minderjarige heeft bekeken via Xbox Video, afgespeelde muziek, browse- en zoekactiviteiten (via de Internet Explorer-app op de console), en eventuele activiteiten in het kader van gezagshandhaving (met inbegrip van klachten die zijn ingediend door of tegen de gebruiker van het gekoppelde account, schorsingen of verbanningen uit de Diensten). Mogelijk worden ook gegevens verstrekt over de aankoopgeschiedenis, vriendschapsverzoeken en vriendenlijsten (met inbegrip van verbindingen met toepassingen voor social networking), communicatiegeschiedenis (met inbegrip van berichten en bijlagen), en het gebruik van toepassingen binnen de Diensten (met inbegrip van de inhoud die is bekeken).

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het materiaal dat door een gebruiker van uw account voor de Diensten wordt geraadpleegd of waartoe de toegang wordt geblokkeerd (ook wanneer dat gebeurt als gevolg van het al dan niet gebruikmaken van Ouderlijk Toezicht). U erkent dat het gebruik van onze instellingen niet mag worden gezien als vervanging van uw persoonlijke toezicht op minderjarigen die gebruik maken van uw account voor de Diensten.

 

Als u een gekoppeld account gebruikt, erkent u dat de houder van het account voor de Diensten de volledige zeggenschap over uw gekoppeld account heeft. Hierbij inbegrepen is het recht om: (i) de Diensten te beëindigen; (ii) uw gekoppeld account op elk moment te sluiten of te wijzigen; (iii) instellingen voor Ouderlijk Toezicht voor uw gekoppeld account in te zien en te wijzigen; en (iv) mededelingen van ons te ontvangen. In sommige gevallen omvat deze zeggenschap tevens het beheer van opties voor het doen van aankopen vanaf uw gekoppeld account en het vermogen informatie betreffende het gebruik van apparaten of Diensten met betrekking tot uw gekoppeld account te vragen en te ontvangen. Wij verzamelen profiel-, gebruiks- en activiteitengegevens betreffende uw gekoppeld account en leveren deze aan de houder van het account voor de Diensten. Als u gebruiker bent van een gekoppeld account, is deze Overeenkomst van toepassing op uw gebruik van de Diensten, met uitzondering van de volgende artikelen: 1.8 (uitgezonderd deze paragraaf, vanaf “Als u gebruiker bent van een gekoppeld account …,” die van toepassing is op gebruikers van gekoppelde accounts), artikel 6 (Betaling) en artikel 15 (Mededelingen aan partijen).

 

1.9.         Zijn er dingen die ik niet mag doen met de Diensten? U mag de Diensten niet gebruiken om schade toe te brengen aan anderen of aan de Diensten. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan:

 

·         de Diensten te gebruiken voor het moedwillig beschadigen, bedreigen of lastigvallen van andere personen, organisaties of Microsoft;

·         de Diensten (of netwerken of Goedgekeurde Apparaten die zijn aangesloten op de Diensten) te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te belemmeren;

·         enig onderdeel van de Diensten of toegang tot de Diensten over te dragen, weder te verkopen of verder te distribueren, met inbegrip van het kopen of verkopen van een account;

·         enig onderdeel van de Diensten of toegang tot de Diensten over te dragen, weder te verkopen of verder te distribueren, met inbegrip van het kopen of verkopen van een account;

·         het wachtwoord van uw account te delen of een derde partij anderszins te machtigen om toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de Diensten in uw naam, tenzij we daarvoor een goedgekeurd mechanisme bieden;

·         toepassingen van niet-bevoegde derden in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de Diensten;

·         de Diensten of inhoud van de Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden;

·         methoden waarvoor geen toestemming is verleend te gebruiken of proberen te gebruiken om de Diensten te wijzigen, om te leiden of toegang tot de Diensten te verkrijgen;

·         geautomatiseerde processen of diensten (bijvoorbeeld bots, spiders, periodieke caching van informatie die is opgeslagen door Microsoft, of meta-zoeken) te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten of de Diensten te gebruiken, of gegevens van de Diensten te kopiëren of op te graven;

·         gegevens te verkrijgen (of proberen te verkrijgen) van de Diensten of betrokken hardware, met uitzondering van gegevens waarvan het onze bedoeling is deze aan u ter beschikking te stellen;

·         op frauduleuze wijze de afspeelstatistieken te verhogen of de Diensten te manipuleren, bijvoorbeeld met behulp van een script en/of ander geautomatiseerd proces;

·         de Diensten of de betrokken hardware te gebruiken voor het ontwerpen, ontwikkelen of bijwerken van niet-geautoriseerde software;

·         niet-geautoriseerde software of hardware te gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Diensten, of Goedgekeurde Apparaten aan te passen op een wijze die niet is goedgekeurd (bijvoorbeeld door niet-geautoriseerde reparaties, niet-geautoriseerde upgrades of niet-geautoriseerde downloads). U stemt ermee in dat we het recht hebben gegevens, toepassingen of andere inhoud te sturen naar software of hardware die u gebruikt om toegang te verkrijgen tot de Diensten, voor het uitdrukkelijke doeleinde niet-geautoriseerde aanpassingen te detecteren en/of het aangepaste apparaat uit te schakelen; of

·         pogingen te doen tot het disassembleren, decompileren, maken van afgeleide werken van, reverse-engineeren, aanpassen, verder in sublicentie geven, distribueren, of voor andere doeleinden gebruiken van de Diensten, een game, toepassing, of andere inhoud beschikbaar op of toegankelijk door middel van de Diensten, of hardware geassocieerd met de Diensten of een Goedgekeurd Apparaat. Indien u dat wel doet, kunnen we uw account en uw mogelijkheid tot het hebben van toegang tot de Diensten intrekken en proberen ander juridisch verhaal te verkrijgen. We kunnen passende juridische stappen nemen tegen gebruikers voor het schenden van systemen of netwerkbeveiliging, deze Overeenkomst, of eventuele aanvullende voorwaarden die zijn opgenomen in of waarnaar hierin wordt verwezen. Dergelijke gebruikers worden mogelijk ook aangeklaagd voor strafrechtelijke of burgerrechtelijke aansprakelijkheid.

 

 

2.                   Inhoud

 

2.1.             Wie is de eigenaar van de inhoud die ik inzend naar de Diensten? Wij eisen geen eigendomsrechten op voor de inhoud die u door middel van de Diensten levert. Uw inhoud blijft uw inhoud. Evenmin beheren, controleren of onderschrijven wij de inhoud die u en anderen beschikbaar stellen door middel van de Diensten.

 

2.2.             Wie heeft toegang tot mijn inhoud? U beslist wie toegang tot uw inhoud heeft. Indien u inhoud deelt op openbare plaatsen van de Diensten of in gedeelde plaatsen die beschikbaar zijn voor andere, door u gekozen personen, kunnen Microsoft en iedereen met wie u inhoud hebt gedeeld, deze inhoud gebruiken. Wanneer u anderen toegang verschaft tot uw inhoud via de Diensten, verleent u hun gratis, niet-exclusieve toestemming om de inhoud uitsluitend te gebruiken, te reproduceren, distribueren, weer te geven, te verzenden en te communiceren in verband met de Diensten. Indien uw inzending een foto of andere digitale afbeelding is, dient u tevens uitdrukkelijk afstand te doen van alle rechten op privacy en publiciteit met betrekking tot de afbeelding. Als u niet wilt dat anderen deze rechten krijgen, moet u de Diensten niet gebruiken om uw inhoud te delen.

 

Als u een beoordeling of recensie instuurt voor een toepassing die u hebt gedownload via de Windows Phone Store, kunt u e-mail ontvangen van Microsoft met inhoud van de leverancier van de toepassing. Dergelijke e-mail wordt verzonden door Microsoft; we delen uw e-mailadres niet met de leveranciers van toepassingen die u downloadt via de Windows Phone Store/Marketplace. Als u een dergelijke e-mail ontvangt, kunt u de koppeling in de e-mail gebruiken om aan te geven dat u geen e-mail van dit type meer wenst te ontvangen.

 

2.3.             Wat doet Microsoft met mijn inhoud? U begrijpt dat voor Microsoft en haar gelieerde ondernemingen, resellers, distributeurs, service providers en/of leveranciers de inhoud die naar de Diensten wordt ingezonden kan gebruiken, wijzigen, aanpassen, reproduceren, distribueren, publiceren en weergeven, en u verleent hun hierbij ook het recht daartoe. Dit betreft onder andere uw naam, gamertag, motto, avatar, originele inhoud bij Game DVR-clips en andere informatie die u verstrekt in verband met de inhoud. Deze rechten gelden slechts in zover noodzakelijk voor het leveren van de Diensten.

 

2.4.             Welk type inhoud is niet of beperkt toegestaan? Inhoud die in strijd is met deze Overeenkomst (met inbegrip van het antispambeleid en de gedragscode van Microsoft) of met het plaatselijke recht is niet toegestaan op de Diensten. Microsoft behoudt zich het recht voor inhoud te bekijken om de naleving van deze Overeenkomst af te dwingen. Microsoft kan inhoud, e-mail, expresberichten of andere communicatie naar en vanuit de Diensten blokkeren of anderszins de bezorging ervan verhinderen in het kader van onze inspanningen om de Diensten of onze klanten te beschermen of anderszins de bepalingen van deze Overeenkomst af te dwingen. U dient de rechten van kunstenaars, auteurs, uitvinders en scheppers te respecteren. Inhoud is mogelijk beschermd door auteursrecht. Mensen van wie de beeltenis in inhoud wordt weergegeven, kunnen zeggenschap hebben over het gebruik van hun beeltenissen. Als u inhoud op de Diensten deelt op een wijze die een schending vormt van auteursrechten, andere intellectuele eigendomsrechten, eigendomsrechten of publiciteits- of privacyrechten van anderen, schendt u deze Overeenkomst (en schendt u ook nog andere rechten en overtreedt u mogelijk ook de wet). U verklaart en garandeert dat u alle noodzakelijke rechten hebt om de rechten in dit artikel toe te kennen en dat het gebruik van de inhoud niet in strijd is met de wet. U ontvangt van ons geen vergoeding voor uw materiaal. Wij mogen om welke reden dan ook weigeren om uw inhoud te publiceren. We kunnen uw inhoud op moment uit de Diensten verwijderen, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld indien: (i) u deze Overeenkomst; (ii) de inhoud de limieten voor opslagruimte of bestandsgrootte overschrijdt; (iii) de inhoud wordt geleverd in een poging de beoordeling of positie op de ranglijst van een toepassing te beïnvloeden; of (iv) we de Diensten annuleren of opschorten.

 

2.5.             Welke beperkingen gelden voor mijn toegang tot en gebruik van inhoud van Microsoft en van derden? Het is mogelijk dat we toegang tot inhoud van Microsoft en van derden in verband met uw account om welke reden dan ook uitschakelen. Het is ook mogelijk dat we games, toepassingen, inhoud of Diensten op uw Goedgekeurde Apparaat verwijderen of uitschakelen ter bescherming van de Diensten, leveranciers van toepassingen, netwerkoperators of andere betrokken of mogelijk betrokken partijen. Sommige inhoud en toepassingen, beschikbaar door middel van de Diensten, zijn mogelijk van tijd tot tijd niet beschikbaar, of worden slechts voor een beperkte tijd aangeboden in verband met contractuele of andere beperkingen, zoals de regio waarmee uw account is geassocieerd. Hierdoor kan het voorkomen dat het niet mogelijk is inhoud of toepassingen die u hebt aangeschaft opnieuw te downloaden of inhoud die u hebt aangeschaft opnieuw te streamen. Wanneer u bijvoorbeeld uw account overbrengt naar een andere regio, is het mogelijk dat u inhoud of toepassingen waarover u kon beschikken en waarvoor u had betaald in uw eerdere regio opnieuw moet aanschaffen. Behalve in zover vereist door het toepasselijk recht hebben we niet de verplichting inhoud of toepassingen die u eerder hebt aangeschaft opnieuw voor download beschikbaar te stellen of te vervangen. Indien we informatie ontvangen van de eigenaars van inhoud waarin de datum worden vermeld waarop de inhoud niet meer beschikbaar zal zijn, zullen we proberen deze informatie met u te delen.

 

2.6.             Wie is verantwoordelijk voor de gegevens en de inhoud? U bent verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de gegevens en inhoud die u bij de Diensten opslaat. Mogelijk verwijderen wij uw gegevens en inhoud permanent van onze servers indien de Diensten worden opgeschort of beëindigd. Wij hebben geen verplichting om gegevens en inhoud aan u te retourneren nadat de Diensten zijn opgeschort of beëindigd. Als gegevens en inhoud zijn opgeslagen met een datum van afloop, mogen wij de gegevens en inhoud vanaf die datum ook verwijderen. Gegevens en inhoud die zijn verwijderd, kunnen mogelijk niet meer worden hersteld.

 

3.                   Beëindiging van de services

 

3.1.             Wat gebeurt als ik me niet aan deze Overeenkomst houd? Als u deze Overeenkomst op verwijdbare wijze schendt, kunnen we stappen tegen u nemen, met inbegrip van (zonder beperking) het verwijderen van uw inhoud uit de Diensten, het opschorten of annuleren van uw toegang tot de Diensten, u verzoeken u te onthouden van bepaalde activiteiten, het blokkeren van de toegang tot de Diensten vanaf uw console of apparaat en/of het aangeven van de activiteiten bij de toepasselijke autoriteiten. In het geval dat we stappen tegen u ondernemen voor een schending van deze Overeenkomst, kunnen we alle of een deel van de gegevens of inhoud die met uw Microsoft-account is geassocieerd permanent verwijderen, waardoor u deze ook permanent kwijtraakt, en/of kunnen we uw Diensten volledig annuleren. Inhoud die is verwijderd, kan mogelijk niet meer worden hersteld.

 

3.2.             Zijn er andere manieren waarop ik de toegang tot de Diensten zou kunnen kwijtraken? Ja. Als u zich aanmeldt voor een betaald gedeelte van de Diensten en niet op tijd betaalt, kunnen we de betreffende Dienst opschorten of beëindigen (zie artikel 6.1 voor meer informatie).

 

3.3.             Hoe kan ik de Diensten opzeggen? U kunt de Diensten op elk moment en om welke reden dan ook opzeggen. Voor de Xbox kunt u dit doen door naar http://support.xbox.com/billing-and-subscriptions/account-management/xbox-live-account-management te gaan en de procedure voor het sluiten van een account te volgen. Zie artikel 6.10 voor meer informatie over het opzeggen van een betaald onderdeel van de Diensten. Als u de Diensten opzegt, is de snelste manier om uw inhoud van de Diensten te wissen deze handmatig te verwijderen uit de verschillende onderdelen van de Diensten (bijvoorbeeld handmatig uw e-mail verwijderen). Houd er echter rekening mee dat inhoud die u hebt gewist of die is geassocieerd met een gesloten account niet meer voor u toegankelijk is, maar mogelijk nog wel enige tijd op onze systemen kan blijven staan.

 

3.4.             Wat gebeurt er als mijn Diensten worden opgezegd of beëindigd? Als uw Diensten worden opgezegd of beëindigd (door u of door ons), eindigt uw recht tot het gebruik van de Diensten. Als uw Diensten worden opgezegd of beëindigd, verwijderen wij mogelijk de gegevens die met uw account zijn geassocieerd, me inbegrip van uw inhoud, permanent van onze servers en hebben wij niet de verplichting inhoud aan u te retourneren.

 

4.                   Privacy. Wij nemen uw privacy serieus. In de Privacyverklaring voor de Diensten (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655) and Windows Phone (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=247437) wordt beschreven hoe we uw inhoud en gegevens die we van u verzamelen gebruiken en beschermen. De Privacyverklaringen zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Overeenkomst. Door de Diensten te gebruiken of akkoord te gaan met deze voorwaarden, geeft u Microsoft toestemming uw inhoud en gegevens te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken zoals is bepaald in de Privacyverklaringen.

 

5.                   Storingen in de services en back-up

 

We streven ernaar de Diensten altijd in bedrijf te houden. Bij alle online diensten doen zich echter zo nu en dan storingen en onderbrekingen voor. Microsoft is niet aansprakelijk voor werkonderbrekingen of eventuele verliezen die u mogelijk als gevolg hiervan ervaart. Maak regelmatig een back-up van de inhoud die u op de Diensten opslaat. Het opstellen en uitvoeren van een plan voor het regelmatig maken van back-ups kan u helpen verlies van gegevens te voorkomen.

 

 

6.                   Als u Microsoft betaalt, zijn de volgende bepalingen op u van toepassing

 

6.1.             Afboekingen. Als voor een bepaald gedeelte van de Diensten kosten in rekening worden gebracht, stemt u ermee in deze kosten te betalen. De prijs die voor de Dienst wordt vermeld is exclusief alle toepasselijke belastingen en valuta-aanpassingen, tenzij anders aangegeven. U bent geheel zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke belastingen en andere kosten. Wij mogen de Diensten opschorten of beëindigen als wij niet tijdig volledige betaling van u ontvangen. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot en gebruik van uw account en de daarmee geassocieerde inhoud.

 

6.2.             Uw factureringsaccount. Op het moment dat u zich aanmeldt voor een Dienst wordt u gevraagd een betaalwijze op te geven voor het betalen van de kosten voor de Dienst. U kunt de gegevens van uw factureringsaccount en betaalwijze raadplegen en wijzigen op de website Factuur- en accountbeheer (https://commerce.microsoft.com). Daarnaast stemt u ermee in dat Microsoft gebruikmaakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende uw betaalwijze die door de betrokken bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. Als u ons de opdracht geeft uw betaalwijze niet meer te gebruiken en geen andere betaalwijze aanbiedt na kennisgeving van ons om dat binnen een passende termijn te doen, hebben wij gegronde redenen om uw betaalde Dienst op te schorten of te beëindigen. U stemt ermee in de gegevens van uw factureringsaccount en uw contactgegevens te allen tijde actueel te houden. Wijzigingen die u aanbrengt in uw factureringsaccount, hebben geen gevolgen voor de kosten die we ten laste van uw factureringsaccount in rekening hebben gebracht voordat we redelijkerwijs in staat waren uw wijzigingen in het factureringsaccount te verwerken.

 

6.3.             Facturering. Door een betaalwijze te verstrekken aan Microsoft (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de opgegeven betaalwijze en dat u alle betaalgegevens naar waarheid en nauwkeurig hebt verstrekt; (ii) machtigt u Microsoft de kosten voor de Diensten aan u in rekening te brengen via de door u verstrekte betaalwijze; en (iii) machtigt u Microsoft u kosten in rekening te brengen voor betaalde functionaliteit van de Diensten waarvoor u zich verkiest aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze Overeenkomst van kracht is. We kunnen kosten in rekening brengen (a) vooraf; (b) op het moment van aanschaf, (c) kort na aanschaf of (d) op terugkerende basis bij abonnementsdiensten. We kunnen u het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring hebt gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van wijzigingen in het bedrag dat periodiek in rekening wordt gebracht voor abonnementsdiensten. We kunnen u ook het maximale bedrag in rekening brengen waarvoor u goedkeuring heeft gegeven en we zullen u van tevoren op de hoogte stellen van het verschil bij herhaaldelijk in rekening gebrachte abonnementsdiensten. Wij kunnen u in een keer kosten in rekening brengen voor meer dan een van de voorafgaande factureringsperioden voor bedragen die nog niet eerder zijn verwerkt.

 

6.4.             Automatische verlenging. Als automatische verlenging is toegestaan in uw land, provincie of staat, zullen we u per e-mail informeren voordat de Diensten automatisch worden verlengd. Als we u hebben laten weten dat de Diensten automatisch worden verlengd, kunnen we de Diensten automatisch verlengen en u de op dat moment geldende kosten voor de verlengingstermijn in rekening brengen. We zullen u ook eraan herinneren dat we de kosten voor de verlenging van de Diensten door middel van de door u gekozen betaalwijze in rekening zullen brengen, ongeacht of deze op de verlengingsdatum reeds aan ons kenbaar is gemaakt of later is verstrekt. We zullen u ook instructies bieden over de wijze waarop u de Diensten kunt opzeggen. U moet de Diensten opzeggen voor de verlengingsdatum om te vermijden dat kosten in rekening worden gebracht voor de verlenging.

 

6.5.             Online overzicht en fouten. We zullen u voorzien van een online factuuroverzicht op de website Factuur- en accountbeheer (https://commerce.microsoft.com), waar u het overzicht kunt bekijken en afdrukken. Dit is het enige factureringsoverzicht dat we u bieden. Het is uw verantwoordelijkheid een exemplaar van het online overzicht af te drukken of op te slaan en dit te bewaren voor uw administratie. Als er een fout staat in een factuur, zullen wij deze zo snel mogelijk corrigeren nadat u ons ervan op de hoogte heeft gesteld en we de kosten hebben gecontroleerd. U moet ons op de hoogte stellen binnen 120 dagen nadat een duidelijke fout voor het eerst voorkomt op uw factuur. Als u ons niet binnen die periode op de hoogte brengt, ontheft u ons van alle aansprakelijkheid en vorderingen die voortkomen uit dergelijke fouten veroorzaakt door enige mate van nalatigheid; bovendien zullen we in dat geval niet verplicht zijn de fout te corrigeren of restitutie te verlenen. Indien Microsoft een fout in de facturering ontdekt, zullen we de fout binnen 90 dagen corrigeren.

 

6.6.             Afkoelingsperiode. Wanneer u een Dienst bij ons aanvraagt, stemt u ermee in dat we de levering van de Diensten met onmiddellijke ingang starten. U hebt geen recht op een annulerings- of afkoelingsperiode, tenzij een afkoelingsperiode wettelijk vereist is. U kunt betaalde Diensten opzeggen zoals bepaald in artikel 6.10.

 

6.7.             Proefperiode. Als u gebruikmaakt van een proefaanbieding, moet u de Diensten voor het einde van de proefperiode opzeggen om te voorkomen dat nieuwe kosten in rekening worden gebracht, tenzij we u anders hebben laten weten. Als u de Diensten niet voor het einde van de proefperiode opzegt, kunnen we kosten voor de Diensten in rekening brengen.

 

6.8.             Prijswijzigingen. Als er een specifieke duur en prijs geldt voor de betreffende aanbieding van de Dienst, blijft de prijs van kracht tot aan het einde van de aanbiedingsperiode. Als u wilt doorgaan met de Diensten, zult u moeten instemmen met een nieuwe aanbieding en prijs. Als uw Diensten op periodieke basis (bijvoorbeeld maandelijks) worden aangeboden, zonder specifieke looptijd, en geen proefaanbieding is, kunnen we de prijs van de Diensten verhogen, mits we u ten minste 30 dagen voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen. U hebt de mogelijkheid de Diensten op te zeggen voordat de prijs wordt gewijzigd. Wanneer we u op de hoogte stellen van een prijswijziging, zullen we u ook uitdrukkelijk laten weten dat de nieuwe prijs van kracht wordt als u de Diensten niet opzegt. Nadat de looptijd is geëindigd zullen we, vooropgesteld dat u de Diensten niet naar aanleiding van onze informatie hebt opgezegd, de nieuwe prijs voor uw gebruik van de Diensten aan u in rekening brengen. Als u niet akkoord gaat met de prijswijziging, moet u de Diensten opzeggen en uw gebruik ervan beëindigen voordat de nieuwe prijs van kracht wordt. Als u uw Diensten opzegt, worden uw Diensten beëindigd aan het eind van de lopende periode van de Dienst of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de annulering heeft plaatsgevonden.

 

6.9.             Restitutiebeleid. Tenzij wettelijk of in het kader van een specifieke aanbieding voor de Dient anders is bepaald, zijn alle aankopen definitief en wordt geen restitutie verleend.

 

6.10.          De Diensten opzeggen. U kunt de Diensten op elk moment opzeggen, met of zonder opgaaf van reden. Meer informatie en aanwijzingen betreffende het opzeggen van de Diensten is te vinden op de website Factuur- en accountbeheer (https://billing.microsoft.com). Raadpleeg de aanbieding waarin de Diensten worden beschreven, aangezien (i) u mogelijk geen restitutie ontvangt op het moment van opzegging; (ii) u mogelijk opzeggingskosten verschuldigd bent; (iii) u mogelijk alle kosten die in verband met de Diensten in rekening zijn gebracht aan uw factureringsaccount voor de datum van opzegging moet voldoen; of (iv) u de toegang tot en het gebruik van uw account zou kunnen verliezen wanneer u de Diensten opzegt. Als u uw Diensten opzegt, worden uw Diensten beëindigd aan het eind van de lopende periode van de Dienst of, als we u op periodieke basis factureren, aan het einde van de periode waarin de annulering heeft plaatsgevonden.

 

6.11.          Te late betaling. In het geval van te late betaling bent u verplicht om alle redelijke kosten te betalen die wij moeten maken om uitstaande bedragen te innen. Hieronder vallen redelijke kosten voor gerechtelijke bijstand en andere juridische kosten, voor zover toegestaan door wetten en voorschriften. We kunnen uw Diensten opschorten of beëindigen als u verzuimt op tijd volledige betaling te verrichten nadat we u een herinnering hebben verzonden - met de waarschuwing dat de Diensten zullen worden opgeschort en/of beëindigd - om uw betaling binnen een gepaste tijd te verrichten. U kunt opschorting of beëindiging vermijden door de vereiste betaling te verrichten binnen de periode die in de herinnering wordt vermeld. Als het achterstallige bedrag marginaal is, wordt een andere procedure gevolgd. Achterstallige bedragen van minder dan 2 procent van het totale bedrag van de factuur worden altijd als marginaal beschouwd. Opschorting of beëindiging van de Diensten wegens niet betalen kan resulteren in het verlies van toegang tot de Diensten.

 

6.12.          Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, stemt u ermee in ons tijdig van nauwkeurige informatie te voorzien die we nodig hebben om deze betaling aan u uit te voeren. U bent verantwoordelijk voor eventuele belastingen en toeslagen die u verschuldigd zou kunnen zijn als gevolg van deze betaling aan u. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze terugvorderen. U moet ook voldoen aan eventuele andere voorwaarden die we verbinden aan uw recht op betalingen. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen wij de betaling terugboeken of terugbetaling eisen. U stemt ermee in hierbij uw samenwerking te verlenen. Wij kunnen de betaling aan u ook zonder voorafgaande kennisgeving verlagen in verband met voorafgaande te hoge uitbetalingen.

 

6.13. Geschenkbonnen. Voor verzilvering en gebruik van beschenkbonnen gelden de bepalingen op https://commerce.microsoft.com/PaymentHub/Help/Show/toc_link_no_62.

 

6.14.          Diensten met internettoegang en kosten. U bent verantwoordelijk voor betaling van de kosten die door uw internetprovider of Wi-Fi-provider in rekening worden gebracht. Deze kosten komen bovenop de kosten die u ons voor de Diensten betaalt. Als u de Diensten raadpleegt door middel van een draadloos apparaat (bijvoorbeeld een mobiele telefoon of tablet), is het mogelijk dat uw mobiele provider kosten in rekening brengt voor kennisgevingen, internetgebruik, berichtenverkeer en andere diensten waarvoor het gebruik van mobiele communicatie en draadloos gegevensverkeer noodzakelijk is. Informeer bij uw mobiele provider om na te gaan of dergelijke kosten van toepassing zijn. U draagt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele kosten die u in rekening worden gebracht voor het verkrijgen van toegang tot de Diensten door middel van een draadloze of andere communicatiedienst.

 

 

7.            Geen Garanties

 

MICROSOFT EN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, RESELLERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT UW GEBRUIK VAN DE DIENSTEN. U BEGRIJPT DAT HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN GESCHIEDT OP EIGEN RISICO EN DAT WE DE DIENSTEN AANBIEDEN “IN DE HUIDIGE STAAT”, “MET ALLE TEKORTKOMINGEN” EN “ZOALS BESCHIKBAAR”. MICROSOFT BIEDT GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID OF ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DE DIENSTEN. VOOR ZOVER OP GROND VAN HET PLAATSELIJK RECHT IS TOEGESTAAN, WIJZEN WE ELKE IMPLICIETE GARANTIE, MET INBEGRIP VAN GARANTIE TERZAKE VERKOOPBAARHEID, TOEREIKENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, PROFESSIONELE INSPANNING EN NIET-INBREUKMAKEN VAN DE HAND. Het is mogelijk dat u beschikt over bepaalde rechten op grond van uw plaatselijke wetgeving. Niets in deze Overeenkomst is bedoeld ter aantasting van deze rechten, indien deze van toepassing zijn.

 

U ERKENT EN STEMT ERMEE IN DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET VRIJ VAN FOUTEN ZIJN EN ZICH ZO NU EN DAN PERIODEN VAN DOWNTIME KUNNEN VOORDOEN. Wij garanderen NIET dat de DIENSTEN ononderbroken, actueel, nauwkeurig of vrij van fouten ZIJN, of dat geEN verlies VAN INHOUD zal plaatsvinden.

 

INDIEN U EEN XBOX ONE-CONSOLE, EEN XBOX 360-CONSOLE, XBOX-ACCESSOIRE, OF KINECT-SENSOR GEBRUIKT BUITEN EEN ONDERSTEUND LAND, IS MICROSOFT UITSLUITEND VERANTWOORDELIJK VOOR HET LEVEREN VAN SERVICE IN DE LANDEN DIE IN DE GARANTIE WORDEN GENOEMD. MICROSOFT IS NIET VERANTWOORDELIJK, EN UW XBOX- OF KINECT-PRODUCT IS MOGELIJK UITGESLOTEN VAN GARANTIEDEKKING EN PRODUCTONDERSTEUNING BUITEN DE LANDEN DIE IN DE GARANTIE WORDEN GENOEMD.

 

8.            Aansprakelijkheidsbeperking

 

8.1.         Microsoft is niet aansprakelijk voor inhoud, met inbegrip van koppelingen naar websites van derden en activiteiten die door gebruikers worden aangeboden. Dergelijke inhoud en activiteiten kunnen niet worden toegeschreven aan Microsoft en vertegenwoordigen niet de standpunten van Microsoft.

 

8.2.         Microsoft is uitsluitend aansprakelijk voor enige mate van nalatigheid van Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers als wezenlijke verplichtingen van de Overeenkomst zijn geschonden. Wezenlijke verplichtingen zijn verplichtingen waaraan moet worden voldaan om deze Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren, die het mogelijk maken de doelstellingen van deze Overeenkomst te verwezenlijken, en waarvan de gebruikers in het algemeen kunnen aannemen dat aan deze verplichtingen zal worden voldaan conform de letter en geest van deze Overeenkomst.

 

8.3.         Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onvoorziene schade, buitengewone schade en/of financiële verliezen in verband met indirecte schade, met inbegrip van winstderving, tenzij Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers ten minste met grote nalatigheid hebben gehandeld.

 

8.4.         Eventuele wettelijk aansprakelijkheid van Microsoft, zonder beperking met in begrip van wettelijke aansprakelijkheid in verband met productaansprakelijkheid en schending van garantie, valt niet onder de beperking van de aansprakelijkheid. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid van Microsoft, haar plaatvervangende agenten en/of haar wettelijke vertegenwoordigers in geval van schade aan het leven, het lichaam of de gezondheid van personen als gevolg van nalatigheid.

 

8.5.         Op grond van deze Overeenkomst en/of het gebruik van de diensten kunnen geen andere contractuele of wettelijke vorderingen worden gedaan dan welke worden behandeld in artikellid 9.1 tot en met 9.4 van dit artikel 9, uitgezonderd eventuele contractuele en/of wettelijke aansprakelijkheid van Microsoft voor dood en/of persoonlijk letsel die niet eerder in dit artikel 9 wordt besproken.

 

 

9.            Contractpartij van Microsoft, plaats van rechtspraak, en toepasselijk recht

 

1.                   Canada. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) Canada, sluit u het contract met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. De wetten van de provincie waar u woont zijn bepalend voor de interpretatie van deze Overeenkomst, vorderingen betreffende wanprestatie en alle andere vorderingen (met inbegrip van vorderingen betreffende consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad, ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en de plaats van zitting van de gerechtshoven in Ontario voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Diensten.

 

2.                  Noord- en Zuid-Amerika buiten de Verenigde Staten en Canada, uitgezonderd Brazilië. Als u woont in (of, als u een bedrijf bent, als uw hoofdkantoor zich bevindt in) Noord- of Zuid-Amerika, buiten de Verenigde Staten en Canada, sluit u het contract met Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Het recht van de staat Washington geldt voor de interpretatie van deze Overeenkomst, vorderingen in verband met schending ervan, ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht. Alle overige vorderingen (met inbegrip van vorderingen inzake consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht of onrechtmatige daad) zijn onderworpen aan de wetten van het land waarop wij uw Diensten richten.

 

3.                   Brazilië. Als u woont in Brazilië, sluit u het contract met Microsoft do Brasil Importação e Comércio de Software e Vídeo Games Ltda., Rue Maestro Cardim, 307, 14 andar, conjunto 1.410, Paulista Towers Building, Bela Vista, Sao Paulo, CEP 01323-000, Brazilië. Voor alle Diensten geldt dat het recht van Brazilië van toepassing is op de interpretatie van deze Overeenkomst en op vorderingen op grond van niet-nakoming ervan, ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en de plaats van zitting van de gerechtshoven in Sao Paulo voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Diensten.

 

4.                  Europa. Als u woont in Europa, sluit u het contract met Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Het recht van Washington State, U.S.A. is van toepassing op uw gebruik van Bing en MSN, en het recht van het land waarop we uw Diensten richten is van toepassing op alle andere vorderingen in verband met de Diensten. Wat betreft de rechtsbevoegdheid met betrekking tot alle geschillen die voortkomen uit of in verband staan met deze Overeenkomst of de Diensten, hebben u en Microsoft de keuze uit het gerechtshof in het land waar uw Diensten worden verleend, of het verantwoordelijke gerechtshof in Luxemburg.

 

5.                  Midden-Oosten en Afrika. Als u woont in het Midden-Oosten of Afrika, sluit u het contract met Microsoft Luxembourg S.à.r.l., 23-29, Rives de Clausen, L-2165 Luxemburg. Voor alle Diensten beheerst het recht van Luxemburg de interpretatie van deze Overeenkomst en is dit recht van toepassing op vorderingen op grond van niet-nakoming ervan, ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht. Alle overige vorderingen (met inbegrip van vorderingen inzake consumentenbeschermingsrecht, mededingingsrecht of onrechtmatige daad) zijn onderworpen aan de wetten van het land waarop wij uw Diensten richten. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve rechtsbevoegdheid en de exclusieve plaats van zitting van de rechtbank van Luxemburg voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Diensten.

 

6.                    Azië of Oceanië, tenzij uw land hieronder specifiek wordt vermeld. Als u woont in Azië of Oceanië, sluit u het contract met Microsoft Regional Sales Corp., een bedrijf dat is opgericht volgens de wetgeving van de staat Nevada van de Verenigde Staten met een vestiging in Singapore, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd op het adres 438B Alexandra Road, #04-09/12, Block B, Alexandra Technopark, Singapore, 119968. Voor alle Diensten geldt dat de wetgeving van de staat Washington van toepassing is op deze overeenkomst, ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht. Geschillen voortkomend uit of in verband met deze Overeenkomst of de Diensten, inclusief vragen met betrekking tot het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan, worden doorverwezen naar en definitief beslecht door middel van arbitrage in Singapore op grond van de regels voor arbitrage van het Singapore International Arbitration Center (SIAC). Deze regels worden deze geacht door middel van verwijzing te zijn opgenomen in deze bepaling. Het tribunaal bestaat uit één arbiter die zal worden aangewezen door de voorzitter van het SIAC. De taal waarin de arbitrage wordt uitgevoerd is Engels. De uitspraak van de arbiter is een bindend en onaanvechtbaar eindvonnis en mag worden gebruikt als grond voor een rechterlijk vonnis in alle landen of regio.

 

7.                   Japan. Als u woont in Japan, sluit u het contract met Microsoft Japan Co., Ltd (MSKK), Shinagawa Grand Central Tower, 2-16-3 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075. Voor alle Diensten geld dat het recht van Japan van toepassing is op deze Overeenkomst en alle aangelegenheden die eruit voortvloeien uit of ermee verband houden. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve oorspronkelijke rechtsbevoegdheid en plaats van zitting van het Tokyo District Court voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Diensten.

 

8.                  China. Als u woont in China, sluit u het contract met Microsoft Corp., One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. De wetten van de staat Washington bepalen deze overeenkomst, ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht. De rechtsbevoegdheid van de staats- of federale rechtbanken van King County, Washington, United States is niet-exclusief.

 

9.                     Republiek Korea. Als u woont in de Republiek Korea, sluit u het contract met Microsoft Korea, Inc., 11th Floor, Tower A, K-Twin Tower, Jongro 1 gil 50, Jongro-gu, Seoul, Republic of Korea, 110-150. Voor alle Diensten geldt dat het recht van Republiek Korea van toepassing is op deze Overeenkomst. U en wij stemmen onherroepelijk in met de exclusieve oorspronkelijke rechtsbevoegdheid en plaats van zitting van het Seoul Central District Court voor alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst of de Diensten.

 

10.                    Taiwan. Als u woont in Taiwan, sluit u het contract met Microsoft Taiwan Corp., 8F, No 7 Sungren Road, Shinyi Chiu, Taipei, Taiwan 110. Voor alle Diensten geldt dat het recht van Taiwan van toepassing is op deze Overeenkomst. Voor meer informatie over Microsoft Taiwan Corp. kunt u terecht op de website van het Ministerie van Economische Zaken R.O.C. (http://gcis.nat.gov.tw/main/index.jsp). U en wij wijzen onherroepelijk de Taipei District Court aan als het gerechtshof met rechtsbevoegdheid in eerste instantie voor geschillen die voortvloeien uit of in verband staan met deze Overeenkomst of de Diensten, voor zover maximaal is toegestaan door het recht van Taiwan.

 

10.          Websites van derden

 

Het is mogelijk dat u via de Diensten toegang kunt krijgen tot websites of diensten van derden. Microsoft is niet verantwoordelijk voor websites, diensten of materiaal van derden die toegankelijk is via deze diensten van derden. U bent zelf aansprakelijk voor al uw interacties met derden (met inbegrip van adverteerders). Op uw gebruik van de websites of services van derden zijn mogelijk voorwaarden van de betreffend derde partij van toepassing.

 

11.          DRM

 

Als u gebruikmaakt van inhoud die beschermd is met digital rights management (DRM), kan de DRM-software mogelijk automatisch gegevens over mediagebruiksrechten opvragen van een online rechtenserver en DRM-updates downloaden en installeren zodat u het materiaal kunt afspelen.

 

 

12.          Geldigheid na beëindiging

 

Artikel 4, 6 (wat betreft verschuldigde bedragen voor het eind van de Overeenkomst), 9, 10, 11, 17, en de artikelen waarvan de bepaling van toepassing zijn na het einde van de overeenkomst blijven van kracht na het beëindigen of opzeggen van deze Overeenkomst.

 

13.          Toewijzing en overdracht

 

We kunnen deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op elk moment overdragen zonder u daarvan in kennis te stellen. Het is niet toegestaan deze Overeenkomst over te dragen of gebruiksrechten voor de Diensten over te dragen.

 

14.          Mededelingen aan partijen

 

U stemt ermee in dat Microsoft u per e-mail kennisgevingen met betrekking tot de Diensten of wettelijk verplichte mededelingen toestuurt op het adres dat u hebt opgegeven tijdens de aanmelding voor de Diensten. Mededelingen die via e-mail aan u worden verzonden, worden geacht te zijn verzonden en ontvangen op de verzenddatum van de e-mail. Als u niet instemt met elektronische ontvangst, moet u stoppen met het gebruik van de Diensten. U kunt Microsoft op de hoogte stellen op de wijze die wordt beschreven in het gedeelte klantenondersteuning van de Diensten.

 

15.          Contractinterpretatie

 

Dit is de volledige Overeenkomst tussen u en Microsoft voor het gebruik van de Diensten. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere Overeenkomsten tussen u en Microsoft met betrekking tot het gebruik van de Diensten. De tussenkopjes in de Overeenkomst zijn slechts ter referentie en hebben geen wettelijk effect. Het is mogelijk dat afzonderlijke of aanvullende bepalingen van toepassing zijn als u gebruikmaakt van of betaalt voor andere Microsoft-diensten dan de diensten waarop deze Overeenkomst betrekking heeft.

 

16.          Geen derde begunstigden

 

Deze Overeenkomst strekt uitsluitend tot voordeel van u en ons. De overeenkomst strekt niet tot voordeel van anderen, met uitzondering van rechtsopvolgers en cessionarissen van Microsoft.

 

 

17.          Ondersteuning

 

We bieden geen klantenondersteuning voor de Diensten, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst of in het materiaal dat we publiceren in verband met een specifiek onderdeel van de Diensten. Meer informatie over klantenondersteuning vindt u op http://www.xbox.com/support of http://www.windowsphone.com.

 

 

18.          Exportbeperkingen

 

Voor de gratis software en services van Microsoft gelden export- en technologiewetten van de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden en u stemt ermee in alle dergelijke toepasselijke wetten en voorschriften die van toepassing zijn op de software en/of de services na te leven. Toestemming van de Amerikaanse overheid is vereist voor overdracht van deze gratis software en services aan overheden van landen waarvoor een embargo geldt en bepaalde verboden partijen. Raadpleeg de website van het Amerikaanse Department of Treasury (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=243206) voor meer informatie. Daarnaast gelden voor betaalde services de Amerikaanse exportwetten en -voorschriften, en u bent verplicht deze na te leven. Deze wetten bevatten beperkingen op bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Raadpleeg de website Exporting Microsoft Products (http://www.microsoft.com/exporting) voor meer informatie.

 

19.          KENNISGEVING

 

19.1.      Mededelingen en de procedure voor het indienen van vorderingen inzake inbreuk op intellectueel eigendom. Microsoft respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden. Als u een melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten wilt inzenden, met inbegrip van vorderingen inzake inbreuk op het auteursrecht, verzoeken we u onze procedures voor het indienen van meldingen van inbreuk te gebruiken (https://www.microsoft.com/info/cpyrtInfrg.aspx). VRAGEN DIE GEEN VERBAND HOUDEN MET DEZE PROCEDURE, WORDEN NIET BEANTWOORD.

 

Microsoft gebruikt het proces dat is uiteengezet in hoofdstuk 17 van het wetboek van de Verenigde Staten, artikel 512(c)(2) voor de beantwoording van meldingen van inbreuk op het auteursrecht. Indien de omstandigheden daarom vragen, kan Microsoft accounts van gebruikers van Microsoft-diensten die herhaaldelijk inbreuk maken ook uitschakelen of beëindigen.

 

19.2.      Kennisgevingen en procedures betreffende vragen rond intellectueel eigendom in advertenties op gesponsorde sites. Raadpleeg onze richtlijnen voor intellectueel eigendom (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=243207) voor informatie over vragen rond intellectueel eigendom binnen ons advertentienetwerk.

 

19.3.      Auteursrecht- en merkaanduidingen. Voor alle onderdelen van de Diensten geldt: Copyright © 2013 Microsoft Corporation en/of diens leveranciers, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, USA. Alle rechten voorbehouden. Het eigendom, auteursrecht en overige intellectuele eigendomsrechten in de Diensten en inhoud behoren toe aan ons of onze leveranciers. Microsoft en de namen, logo´s en pictogrammen van alle Microsoft-producten, -software en -diensten waar in deze overeenkomst naar wordt verwezen, zijn mogelijk handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft in de Verenigde Staten en/of andere landen. De namen van bestaande bedrijven en producten zijn mogelijk handelsmerken van de respectieve eigenaars. Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst worden verleend, zijn voorbehouden. Bepaalde software die op websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, is gedeeltelijk gebaseerd op werk van de Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle rechten voorbehouden. Het auteursrecht van de 'gnuplot'-software die op bepaalde websiteservers van Microsoft wordt gebruikt, berust bij (© 1986-1993) Thomas Williams en Colin Kelley. Alle rechten voorbehouden. Voor delen geldt: Copyright © 2012 Netflix, Inc. Alle rechten voorbehouden.

 

19.4.      Kennisgeving met betrekking tot de visuele standaard H.264/AVC en de videostandaard VC-1. De software kan visuele decoderingstechnologie voor H.264/MPEG-4 AVC en/of VC-1 bevatten. Voor MPEG LA, L.L.C. is deze kennisgeving vereist:

 

DIT PRODUCT IS IN LICENTIE GEGEVEN UIT HOOFDE VAN DE AVC EN DE VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSES VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN CONSUMENT OM (A) VIDEO TE CODEREN OVEREENKOMSTIG DE STANDAARDEN (“VIDEOSTANDAARDEN”) EN/OF (B) AVC EN VC-1 VIDEO TE DECODEREN DIE DOOR EEN CONSUMENT VOOR PERSOONLIJK EN NIET-COMMERCIEEL GEBRUIK IS GECODEERD EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN AANBIEDER VAN VIDEO DIE BEVOEGD IS OM DERGELIJKE VIDEO AAN TE BIEDEN. GEEN VAN DEZE LICENTIES STREKT ZICH UIT TOT ANDERE PRODUCTEN, ONGEACHT OF EEN DERGELIJK PRODUCT IN EEN ENKEL ARTIKEL BIJ DEZE SOFTWARE WORDT MEEGELEVERD. VOOR ENIG ANDER GEBRUIK WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND, NOCH GEÏMPLICEERD. AANVULLENDE INFORMATIE KAN WORDEN VERKREGEN VAN MPEG LA, L.L.C. ZIE DE MPEG LA-WEBSITE (http://www.mpegla.com).

 

Ter verduidelijking: deze kennisgeving beperkt of verbiedt niet het gebruik van de software die is geleverd krachtens deze Overeenkomst voor normale bedrijfsdoeleinden die persoonlijk zijn voor dat bedrijf, waaronder niet zijn inbegrepen (i) herdistributie van de software aan derden of (ii) het maken van materiaal met technologieën in overeenstemming met de VIDEONORMEN voor distributie aan derden.

 

De volgende aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op Xbox Live en Games for Windows Live.

 

We verlangen bepaalde machtigingen voordat u de voorzieningen en functies van de dienst Xbox Live/Games for Windows Live kunt evalueren of gebruiken en wij deze kunnen inschakelen. Tot deze voorzieningen en functies behoren ranglijsten, live-gehoste games, prestaties, toernooien, en het delen van gamersprofielen. Als u gebruik evalueert of wij deze voorzieningen en functies inschakelen, verleent u Microsoft en haar gelieerde ondernemingen, resellers, distributeurs, service providers, partners en/of leveranciers (elk een “Microsoft-partij”) de volgende machtigingen: Microsoft-partijen mogen de volgende zaken gebruiken, opslaan, kopiëren, distribueren, uitzenden, verzenden, publiekelijk vertonen en uitvoeren, en reproduceren: (i) uw gamescores; (ii) uw gameplaysessies; (iii) uw aanwezigheid bij de dienst Xbox Live/Games for Windows-Live; (iv) de tijd die u hebt doorgebracht binnen bepaalde onderdelen van de dienst Xbox Live/Games for Windows-Live; (v) de onderdelen van de dienst Xbox Live/Games for Windows-Live die op uw beeldscherm worden weergegeven en hoe lang deze zijn weergegeven; (vi) ranglijsten, statistische gegevens, gamersprofielen, avatars, en inhoud die u eventueel inzendt; en (vii) overige gebruiksgegevens. Deze machtigingen gelden met of zonder verwijzing naar u, uw gamertag of avatar. We mogen deze machtigingen gebruiken zonder enige mededeling of compensatie aan u. Voor alle duidelijkheid: wij hebben het recht informatie betreffende uw gebruik van, en activiteiten op, Xbox Live bekend te maken via Games for Windows-Live en andersom. Als u ervoor kiest uw account voor de Diensten te koppelen aan de account van een Microsoft-partij via de dienst Xbox Live (bijvoorbeeld de uitgever van een game of leverancier van een app), stemt u ermee in dat Microsoft beperkte accountgegevens deelt met de betreffende Microsoft-partij. Dergelijke accountgegevens bevatten mogelijk nam, adres, e-mailadres e geboortedatum, maar geen creditcard- of andere betalingsgegevens.

 

Voor de werking van Xbox Live-voorzieningen binnen de context van specifieke games die u verkiest te gebruiken, kunnen uitgevers van deze games toegang hebben tot de online contactinformatie (zoals de schermnaam) die anderen in staat stelen contact op te nemen met u (of uw gekoppelde accounts) op Xbox Live, zoals is toegestaan in uw privacy- en online-instellingen. Als u ervoor kiest uw account voor Diensten te koppelen aan het account van een uitgever, heeft deze uitgever mogelijk ook toegang tot de inhoud van communicatie die binnen de game plaatsvindt wanneer u bent aangemeld bij uw account bij de uitgever. U kunt de communicatievoorzieningen op Xbox Live voor uzelf en uw minderjarige beheren in uw privacy- en online-instellingen.

 

U mag geen enkele vorm van privacy verwachten betreffende uw gebruik van de voorzieningen voor live communicatie (zoals voice chat, video en communicatie in live-gehoste gameplaysessies) doe worden geboden door middel van de dienst Xbox Live/Games for Windows-Live. Wij kunnen deze communicatie volgen voor zover dit wettelijk is toegestaan. Wij kunnen echter niet de volledige Dienst volgen en doen ook geen poging daartoe. U begrijpt dat anderen deze communicatie kunnen opnemen en gebruiken. Communicatie in live-gehoste gameplaysessies kunnen ook naar anderen worden uitgezonden. Bij sommige games wordt gebruikgemaakt van gamemanagers en hosts. Gamemanagers en hosts zijn niet bevoegd om te spreken uit naam van Microsoft. Hun standpunten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van Microsoft.

 

Als u gebruik maakt van diensten met spraakfunctionaliteit, worden uw gesproken opdrachten mogelijk verzonden naar Microsoft. U stemt ermee in dat Microsoft uw ingesproken opdrachten opneemt en verzamelt voor de voorziening van diensten met spraakfunctionaliteit en voor de verbetering van de kwaliteit en nauwkeurigheid van de spraakherkenning. We gebruiken uw gesproken opdrachten niet voor andere doeleinden. We behandelen gesproken opdrachten in overeenstemming met de Privacyverklaring (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259655).

 

In de Diensten kunnen virtuele betaalmiddelen zijn opgenomen die in een game kunnen worden besteed, zoals, onder andere, goud, munten, geld of punten. Deze kunt u bij Microsoft tegen betaling aanschaffen als u meerderjarig bent in het land waar u woont. De Diensten kunnen ook virtuele digitale artikelen of goederen bevatten die bij Microsoft kunnen worden aangeschaft tegen betaling van geld of virtuele betaalmiddelen. Virtuele betaalmiddelen en virtuele goederen kunnen niet voor geld, goederen of andere artikelen met geldelijke waarde worden ingewisseld bij Microsoft of derden.

 

Afgezien van de beperkte, persoonlijke, herroepbare, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare licentie voor het gebruik van de virtuele betaalmiddelen en goederen, uitsluitend binnen de Diensten, bezit u geen rechten of eigendom met betrekking tot dergelijke virtuele betaalmiddelen of goederen die worden gebruikt in of afkomstig zijn uit de Diensten, of andere kenmerken die zijn geassocieerd met het gebruik van de Diensten of die zijn opgeslagen in de Diensten.

 

Microsoft kan de virtuele betaalmiddelen en/of virtuele goederen in games op elk moment geheel naar eigen inzicht reguleren, beheren, wijzigen en/of afschaffen.

 

Overdracht van virtuele betaalmiddelen of goederen is streng verboden, tenzij waar dit uitdrukkelijk is toegestaan binnen de Diensten. Buiten een game mag u geen virtuele betaalmiddelen of goederen kopen of verkopen voor geld of andere goederen van waarde. Pogingen hiertoe zijn een schending van deze overeenkomst.

 

De verkoop van virtuele betaalmiddelen en goederen is onherroepelijk. Er wordt geen restitutie gegeven. Alle virtuele betaalwijzen of goederen gaan verloren op het moment dat uw account om welke reden dan ook wordt beëindigd of opgeschort, of als de Diensten om welke reden dan ook worden beëindigd of gestopt.

 

 

Standaard licentievoorwaarden voor Windows Phone-toepassingen

 

STANDAARD LICENTIEVOORWAARDEN VOOR TOEPASSINGEN (BIJGEWERKT SEPTEMBER 2012)

WINDOWS PHONE STORE/MARKETPLACE

 

Deze licentievoorwaarden vormen een overeenkomst tussen u en de toepassingsprovider. Lees deze bepalingen aandachtig door. Ze zijn van toepassing op de softwaretoepassingen die u downloadt via de Windows Phone Store/Marketplace, met inbegrip van updates en aanvullingen voor de toepassingen, tenzij afzonderlijke voorwaarden bij de toepassing worden verstrekt, in welk geval deze laatste voorwaarden van toepassing zijn. DOOR DE TOEPASSING TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE BEPALINGEN. ALS U ER NIET MEE AKKOORD GAAT, HEBT U NIET HET RECHT OM DE TOEPASSING TE DOWNLOADEN OF TE GEBRUIKEN EN MAG U DAT OOK NIET DOEN.

 

De toepassingsprovider is de entiteit die de toepassing aan u in licentie geeft, zoals vermeld in de Windows Phone Store/Marketplace.

 

Indien u instemt met deze licentievoorwaarden en deze naleeft, ontvangt u de onderstaande rechten.

 

1.            INSTALLATIE EN GEBRUIKSRECHTEN. U mag één exemplaar van de toepassing installeren en gebruiken op maximaal vijf (5) apparaten met Windows Phone-functionaliteit die zijn gekoppeld aan het Microsoft-account dat u gebruikt voor het verkrijgen van toegang tot de Windows Phone Store/Marketplace.

2.            OP INTERNET GEBASEERDE DIENSTEN.

a.            Toestemming voor op internet gebaseerde of draadloze diensten. Het is mogelijk dat de toepassing een verbinding maakt met op internet gebaseerde of draadloze diensten. Door de toepassing te gebruiken geeft u aan dat u instemt met de verzending van standaard apparaatinformatie (inclusief, maar niet beperkt tot technische informatie over uw apparaat, systeem- en toepassingssoftware en randapparaten) voor op internet gebaseerde of draadloze diensten. Als andere voorwaarden worden verstrekt in verband met uw gebruik van de diensten, zijn deze eveneens van toepassing.

b.            Misbruik van op internet gebaseerde diensten. U mag op internet gebaseerde diensten niet gebruiken op een wijze die schade toebrengt aan de diensten of het gebruik van de diensten of het draadloze netwerk door anderen belemmert. U mag de diensten niet gebruiken om uzelf op welke manier dan ook zonder toestemming toegang te verschaffen tot diensten, gegevens, accounts of netwerken.

3.            REIKWIJDTE VAN DE LICENTIE. De toepassing wordt niet verkocht, maar in licentie gegeven. Deze overeenkomst verleent u slechts bepaalde rechten om de toepassing te gebruiken. Als Microsoft de mogelijkheid tot het gebruik van de toepassingen op uw apparaten op grond van uw overeenkomst met Microsoft uitschakelt, vervallen de corresponderende licentierechten. De toepassingsprovider behoudt zich alle overige rechten voor. U mag de toepassing alleen gebruiken zoals expliciet wordt vermeld in deze overeenkomst, tenzij het toepasselijk recht u niettegenstaande deze beperking meer rechten verleent. Hierbij dient u zich te houden aan de technische beperkingen in de toepassing die ervoor zorgen dat u de toepassing alleen op bepaalde manieren kunt gebruiken. Het is niet toegestaan:

•             technische beperkingen in de toepassing te omzeilen;

•             reverse engineering toe te passen of de toepassing te decompileren of disassembleren, behalve in zover dit niettegenstaande deze beperking uitdrukkelijk is toegestaan door het toepasselijk recht;

•             meer kopieën te maken van de toepassing dan is vermeld in deze overeenkomst of, ondanks deze beperking, is toegestaan op grond van het toepasselijk recht;

•             de toepassing te publiceren of anderszins aan anderen beschikbaar te stellen om deze te kopiëren;

•             de toepassing te verhuren, in lease te geven of uit te lenen; of

•             de toepassing of deze overeenkomst over te dragen aan een derde partij.

 

4.            DOCUMENTATIE. Indien documentatie wordt geleverd bij de toepassing, mag u de documentatie kopiëren en gebruiken voor interne naslagdoeleinden.

 

5.            EXPORTBEPERKINGEN. Op de toepassing is de Amerikaanse exportwetgeving van toepassing. U dient zich te houden aan alle nationale en internationale exportwetten en -regels die van toepassing zijn op de toepassing. Dergelijke wetten leggen beperkingen op aan bestemmingen, eindgebruikers en eindgebruik. Zie www.microsoft.com/exporting voor meer informatie over Microsoft-producten.

 

6.            ONDERSTEUNINGSDIENSTEN. Neem contact op met de toepassingsprovider om te bepalen of ondersteuningsdiensten beschikbaar zijn. Microsoft (tenzij Microsoft de toepassingsprovider is), uw telefoonfabrikant en uw gsm-operator zijn niet verantwoordelijk voor de levering van ondersteuningsdiensten voor de toepassing.

 

7.            GEHELE OVEREENKOMST. Deze overeenkomst, de bepalingen voor aanvullingen en updates, en het privacybeleid waarmee u hebt ingestemd, vormen de gehele overeenkomst voor de toepassing.

 

8.            TOEPASSELIJK RECHT.

a.            Verenigde Staten. Als u de toepassing hebt verkregen in de Verenigde Staten, is het recht van de staat waar u woont van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen betreffende schending ervan, en alle andere vorderingen (met inbegrip van vorderingen betreffende consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht.

b.            Canada. Als u de toepassing hebt verkregen in de Canada, is het recht van de provincie waar u woont van toepassing op de interpretatie van deze overeenkomst, vorderingen betreffende schending ervan, en alle andere vorderingen (met inbegrip van vorderingen betreffende consumentenbescherming, oneerlijke concurrentie en onrechtmatige daad), ongeacht de beginselen van internationaal privaatrecht.

c.             Buiten de Verenigde Staten en Canada. Indien u de toepassing hebt verkregen in een ander land, is het recht van het land waar u woont van toepassing.

 

9.            JURIDISCH EFFECT. In deze overeenkomst worden bepaalde rechten beschreven. Het is mogelijk dat u beschikt over andere rechten in uw rechtsgebied. Deze overeenkomst vormt geen wijziging van de rechten die u hebt ingevolge het recht in uw land indien het recht van uw land dit niet toestaat.

 

10.          GEEN GARANTIE. DE TOEPASSING WORDT IN LICENTIE GEGEVEN IN DE HUIDIGE STAAT, MET ALLE AANWEZIGE FOUTEN, EN ZOALS DEZE BESCHIKBAAR IS. U GEBRUIKT DEZE OP EIGEN RISICO. DE TOEPASSINGSPROVIDER SLUIT UIT NAAM VAN ZICHZELF, MICROSOFT, OPERATORS VAN DE GSM-NETWERKEN VIA WELKE DE TOEPASSING WORDT GELEVERD, EN ONZE EN HUN RESPECTIEVE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, LEVERANCIERS EN AGENTEN (“GEDEKTE PARTIJEN”) ALLE EXPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES IN VERBAND MET DE TOEPASSING UIT. U DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO WAT BETREFT DE KWALITEIT EN PRESTATIES VAN DE TOEPASSING. U DRAAGT DE VOLLEDIGE KOSTEN VAN ALLE NOODZAKELIJKE ONDERHOUD EN REPARATIES INDIEN DE TOEPASSING ONDEUGDELIJK BLIJKT TE ZIJN. HET IS MOGELIJK DAT U AANVULLENDE CONSUMENTENRECHTEN HEBT INGEVOLGE UW PLAATSELIJKE RECHT WAARIN DEZE OVEREENKOMST GEEN WIJZIGINGEN KAN AANBRENGEN. VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN OP GROND VAN HET PLAATSELIJKE RECHT, WIJZEN DE GEDEKTE PARTIJEN ALLE IMPLICIETE GARANTIES EN CONDITIES AF, MET INBEGRIP VAN GARANTIES EN CONDITIES BETREFFENDE VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET-INBREUKMAKEND KARAKTER VAN DE TOEPASSING.

 

11.          BEPERKINGEN EN UITSLUITINGEN VAN VERHAAL EN SCHADEVERGOEDING. VOOR ZOVER DIT WETTELIJK IS TOEGESTAAN, KUNT U OP DE TOEPASSINGSPROVIDER UITSLUITEND DIRECTE SCHADE VERHALEN TOT HET BEDRAG DAT U HEBT BETAALD VOOR DE TOEPASSING, MET EEN MINIMUM VAN EEN U.S. DOLLAR (US$1,00). U STEMT ERMEE IN NIET TE TRACHTEN ANDERE SCHADE OP EEN DISTRIBUTEUR TE VERHALEN, MET INBEGRIP VAN GEVOLGSCHADE, WINSTDERVING, BIJZONDERE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF DOOR HET GERECHT OPGELEGDE SCHADE VAN ALLE GEDEKTE PARTIJEN.

 

Deze beperking geldt voor:

•             alle aspecten van de toepassing, diensten of inhoud die door middel van de toepassing beschikbaar worden gesteld; en 

•             vorderingen voor wanprestatie, garantie, consumentenrecht, misleiding, oneerlijke concurrentie; risicoaansprakelijkheid, nalatigheid, valse voorstelling van zaken, verzwijging, overtreding of andere onrechtmatige daad; schending van wetten of voorschriften; of oneerlijke verrijking; alle voor zover wordt toegestaan door het toepasselijke recht.

Dit geldt zelfs indien:

•             herstel, vervanging of restitutie voor de toepassing u niet volledig schadeloos stelt; of

•             de Gedekte Partij op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid van de schade.