Podmínky užívání Xbox.com

(Poslední aktualizace: lenden 2016)

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZVOLILI XBOX!

Web Xbox.com zahrnuje různé webové stránky a služby provozované společností Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399 nebo jejími afilacemi (souhrnně „web Xbox.com“).

Web Xbox.com je vám nabízen, pokud bez výjimek souhlasíte s podmínkami, ujednáními a sděleními obsaženými v tomto dokumentu. Vaše užívání webu Xbox.com představuje váš souhlas se všemi těmito podmínkami, ujednáními a sděleními. Web Xbox.com může také obsahovat další podmínky, kterými se řídí konkrétní funkce nebo nabídky (například sázky nebo chat) („další podmínky“).

V případě, že jsou takové podmínky, ujednání a sdělení obsažené v tomto dokumentu v rozporu s dalšími podmínkami nebo jinými podmínkami a pokyny obsaženými na webu Xbox.com, mají přednostní platnost tyto podmínky.

OCHRANA SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o shromažďování a používání vašich osobních údajů naleznete v prohlášení o ochraně osobních údajů na adrese http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=521839.

ZMĚNY TĚCHTO PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo změnit podmínky, ujednání a sdělení, na základě kterých je web Xbox.com nabízen, včetně mimo jiné případných poplatků souvisejících s využíváním webu Xbox.com. Vaší povinností je tyto podmínky a ujednání pravidelně kontrolovat a vaše používání webu představuje souhlas se smlouvou.

OMEZENÍ NA OSOBNÍ A NEKOMERČNÍ POUŽÍVÁNÍ

Není-li uvedeno jinak, je web Xbox.com určen pro vaše osobní a nekomerční užívání. Informace, software, produkty ani služby získané na webu Xbox.com nesmíte měnit, kopírovat, distribuovat, přenášet, zobrazovat, provozovat, reprodukovat, publikovat, licencovat, vytvářet na jejich základě odvozená díla, převádět je ani prodávat.

ODKAZY NA WEBY TŘETÍCH STRAN

Web Xbox.com může obsahovat odkazy na jiné weby nebo kanály z těchto webů („odkazované weby“). Odkazované weby nejsou pod kontrolou společnosti Microsoft a společnost Microsoft neodpovídá za jejich obsah, včetně mimo jiné za odkazy na odkazovaném webu ani za změny nebo aktualizace takových webů či za informace přenášené na tyto weby. Společnost Microsoft poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a zahrnutí libovolného odkazu neznamená, že společnost Microsoft dotyčný server schvaluje ani že spolupracuje s jeho provozovateli.

Jakákoli jednání se třetími stranami (včetně inzerentů) zahrnutých v rámci odkazu z webu Xbox.com nebo dostupných prostřednictvím takového odkazu či účast na propagačních akcích, včetně doručování a úhrady za zboží a služby, a všechny ostatní podmínky, záruky a prohlášení související s takovým jednáním či propagačními akcemi probíhají a jsou výhradně mezi vámi a inzerentem nebo jinou třetí stranou. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za žádnou část takového jednání či propagačních akcí.

VYLOUČENÍ NEZÁKONNÉHO A ZAKÁZANÉHO POUŽÍVÁNÍ

Užívání webu Xbox.com je podmíněno tím, že společnosti Microsoft zaručíte, že web Xbox.com nebudete užívat pro účely, které jsou nezákonné nebo zakázané těmito podmínkami a sděleními. Web Xbox.com nesmíte používat způsobem, který by jej mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo omezit a nesmíte bránit jiné straně v nerušeném používání webu Xbox.com. Žádnými prostředky nesmíte získat žádné materiály či informace, které nejsou prostřednictvím webu Xbox.com záměrně zpřístupněny nebo poskytnuty, ani se pokoušet o jejich získání.

POUŽÍVÁNÍ KOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB

Web Xbox.com může obsahovat služby BBS, diskusní oblasti, diskusní skupiny, fóra, komunity, osobní webové stránky, kalendáře či jiné prostředky pro zasílání zpráv a komunikaci určené k usnadnění vaší komunikace s ostatními uživateli obecně nebo se skupinou (souhrnně „komunikační služby“). Souhlasíte s tím, že budete komunikační služby používat pouze k vystavování, zasílání a přijímání zpráv a materiálů, které přísluší dotyčné komunikační službě a případně se jí týkají. Souhlasíte s tím, že se při používání komunikační služby nebudete dopouštět například následujícího jednání:

 • Nikoho pomlouvat, urážet, obtěžovat a sledovat, nikomu vyhrožovat ani jinak porušovat práva ostatních (například práva na soukromí nebo zveřejnění).
 • Publikovat, zveřejňovat, ukládat, distribuovat ani šířit jakékoli nevhodné, znevažující, obscénní, neslušné nebo nezákonné téma, název, materiál nebo informace.
 • Publikovat, zveřejňovat, nahrávat, distribuovat nebo šířit téma, název, materiál nebo informace evokující diskriminaci, nenávist nebo násilí vůči jedné osobě nebo skupině z důvodu jejich příslušnosti k rase, náboženství nebo národu nebo takové, které urážejí oběti zločinů proti lidskosti schvalováním existence těchto zločinů.
 • Nahrávat nebo jinak vystavovat soubory, které obsahují obrázky, fotografie, software nebo jiný materiál chráněný zákony o ochraně duševního vlastnictví (nebo právy vyplývajícími z publicity), pokud příslušná práva nevlastníte nebo neovládáte a neobdrželi jste k takovému jednání nezbytný souhlas.
 • Odesílat soubory, které obsahují viry, poškozené soubory nebo jiný software nebo programy, které mohou poškodit činnost počítače jiného uživatele.
 • Používat materiály nebo informace, včetně obrázků a fotografií, které jsou zpřístupňovány prostřednictvím webu Xbox.com, způsobem porušujícím autorská práva, ochranné známky, patenty, obchodní tajemství nebo vlastnická práva kterékoli strany.
 • Inzerovat nabídky k prodeji nebo ke koupi jakéhokoli zboží nebo služeb pro jakýkoli podnikatelský účel, pokud taková komunikační služba šíření těchto zpráv výslovně neumožňuje.
 • Provádět nebo předávat dál průzkumy, soutěže, pyramidová schémata nebo řetězové dopisy.
 • Stahovat jakýkoli soubor vložený jiným uživatelem Komunikační služby, o němž víte nebo byste měli vědět, že nemůže být legálně distribuován takovýmto způsobem.
 • Stahovat jakékoli soubory vystavené jiným uživatelem komunikační služby, o kterých víte, nebo lze důvodně předpokládat, že víte, že nemohou být takovým způsobem legálně distribuovány.
 • Falšovat nebo odstranit jakékoli údaje o autorství, právní nebo jiné příslušné doložky nebo určení vlastníků či označení původu nebo zdroje softwaru nebo jiného materiálu obsaženého v nahraném souboru.
 • Omezování plnohodnotného užívání komunikačních služeb jinými uživateli nebo znemožňování takového užívání.
 • Porušování etického kodexu nebo jiných pokynů, které se případně vztahují na komunikační službu.
 • Získávat a jinak shromažďovat informace o ostatních uživatelích, včetně e-mailových adres, bez jejich souhlasu.
 • Porušovat platné zákony a právní předpisy.
 • Vytvářet falešné identity pro účely klamání ostatních uživatelů.

Na vaše užívání komunikačních služeb se také vztahuje vysvětlení etického kodexu společnosti Microsoft pro zákazníky služby Xbox Live.

Společnost Microsoft není povinna monitorovat komunikační služby. Vyhrazuje si však právo kontrolovat materiály zasílané k vystavení do komunikační služby a podle vlastního uvážení jakékoli materiály odstraňovat. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli, bez upozornění a z jakéhokoli důvodu ukončit váš přístup ke kterékoli z komunikačních služeb.

Společnost Microsoft si vyhrazuje právo kdykoli zveřejnit jakékoli informace nezbytné ke splnění požadavků příslušných právních předpisů, právních postupů nebo požadavků vlády, a dále podle vlastního uvážení upravovat, odmítat vystavit nebo odstraňovat jakékoli informace či materiály vcelku i po částech.

Při poskytování určitelných osobních údajů o své osobě nebo svých dětech do komunikační služby postupujte vždy obezřetně. Společnost Microsoft nekontroluje ani neschvaluje obsah, zprávy a informace nacházející se v kterékoli komunikační službě a proto výslovně odmítá odpovědnost, pokud jde o komunikační služby a jakékoli akce, které jsou důsledkem vaší účasti v komunikační službě. Správci a hostitelé nejsou zmocněnými mluvčími společnosti Microsoft a jejich názory nemusí odrážet názory společnosti Microsoft.

Používání, reprodukování a šíření materiálů odeslaných do komunikační služby může podléhat omezením. Stahujete-li takové materiály, odpovídáte za dodržování platných omezení.

POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY XBOX LIVE

Některý obsah a funkce poskytované v části Xbox Live webu Xbox.com mohou být dostupné, pouze pokud jste odběratelem služby Xbox Live a máte platný účet Microsoft. Obsah a funkce služby Xbox Live podléhají smlouvě o poskytování služeb společnosti Microsoft, která je dostupná v oblasti služby. Pro účely získání přístupu k těmto funkcím služby Xbox Live budete požádáni o ověření svého statutu předplatitele služby Xbox Live přihlášením k účtu Microsoft. Z důvodu, že osobní údaje týkající se vašeho předplatného Xbox Live vám budou zpřístupněny prostřednictvím služby Xbox Live, nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti hesla a účtu Microsoft. Kromě toho nesete veškerou odpovědnost za všechny aktivity probíhající pod vaším účtem ve službě Xbox Live. Společnost Microsoft nebude odpovídat za žádné ztráty, které případně utrpíte v důsledku používání vašeho účtu jinou osobou s vaším vědomím či bez vašeho vědomí. Vy však můžete odpovídat za ztráty, které případně utrpí společnost Microsoft nebo jiná strana v důsledku používání vašeho účtu jinou osobou. V žádném případě nesmíte použít účet jiné osoby bez svolení držitele účtu. Pokud si přejete přístup ke službě Xbox Live nebo k informacím týkajícím se předplatného Xbox Live ukončit, můžete kdykoli kontaktovat zákaznickou podporu na čísle 1.800.4MY.XBOX.

MATERIÁLY POSKYTOVANÉ SPOLEČNOSTI MICROSOFT NEBO ZVEŘEJNĚNÉ NA WEBU XBOX.COM

Společnost Microsoft si nečiní vlastnické právo na žádné materiály, které jí poskytnete (včetně názorů a doporučení) nebo vystavíte, uložíte, vložíte nebo odešlete na jakýkoli web Xbox.com nebo do jeho souvisejících služeb (souhrnně „příspěvky“). Vystavením, odesláním, zadáním, poskytnutím nebo vložením svého příspěvku udělujete společnosti Microsoft, jejím afilacím a přirozeně oprávněným osobám oprávnění k používání vašeho příspěvku v souvislosti s provozem jejich internetových podniků, mimo jiné včetně následujících práv: právo na kopírování, distribuci, přenášení, veřejné zobrazování, veřejné provozování, reprodukování, úpravy, překlad a přeformátování vašeho příspěvku, právo na publikování vašeho jména ve spojitosti s vaším příspěvkem a právo poskytnout licenci na taková práva kterémukoli vydavateli hry Xbox nebo dodavateli webu Xbox.com. Společnost Microsoft vyvíjí velké množství různých produktů a služeb. Společnost Microsoft nenese odpovědnost za podobnost mezi svými produkty a službami a vaším nápadem. Souhlasíte, že mezi vámi a společností Microsoft nedošlo k žádné dohodě či k uzavření smlouvy týkající se vašich příspěvků a společnost Microsoft nemá povinnost zachovat jejich důvěrnost. V souvislosti s použitím vašeho příspěvku, jak je zde uvedeno, nebudou vypláceny žádné honoráře. Společnost Microsoft není povinna revidovat, vystavit nebo použít jakýkoli příspěvek, který případně poskytnete, a smí jakýkoli příspěvek kdykoli podle vlastního uvážení odstranit.
Vystavením, odesláním, zadáním, poskytnutím nebo vložením svého příspěvku zaručujete a prohlašujete, že vlastníte nebo jinak kontrolujte veškerá práva ke svému příspěvku, jak je popsáno v tomto oddílu, včetně, nikoli však pouze, všech práv nezbytných k tomu, abyste mohli příspěvek poskytnout, vystavit, nahrát, zadat nebo odeslat, a že použitím příspěvku nedojde k porušení práv jiných uživatelů

SOFTWARE A OBSAH ZPŘÍSTUPNĚNÝ NA WEBU XBOX.COM

Software a případný obsah, který je k dispozici ke stažení z webu Xbox.com, s výjimkou softwaru zpřístupněného koncovými uživateli prostřednictvím komunikační služby („software“), je dílem společnosti Microsoft Corporation nebo jejích dodavatelů chráněným autorským zákonem. Vaše používání softwaru se řídí podmínkami případné licenční smlouvy s koncovým uživatelem („licenční smlouva“), která je dodávána s tímto softwarem nebo je jeho součástí. Žádný software, který je dodáván s licenční smlouvou nebo jehož součástí je licenční smlouva, nesmíte nainstalovat ani používat bez předchozího souhlasu s podmínkami této licenční smlouvy. V případě softwaru, který není dodáván s licenční smlouvou, vám jako uživateli tímto společnost Microsoft Corporation uděluje odvolatelnou, osobní nepřenosnou licenci na používání softwaru pro účely prohlížení a jiného používání konkrétního webu Xbox.com v souladu s těmito podmínkami užívání a k žádnému jinému účelu za předpokladu, že všechna sdělení o autorských a jiných právech ponecháte nedotčená. Případná sdělení třetích stran dodávaná se softwarem jsou poskytnuta pouze k informačním účelům. Společnost Microsoft neposkytuje žádná další práva nebo licence, ať už výslovně vyjádřené nebo odvozené, včetně mimo jiné odvozených licencí na patenty. Software vlastní společnost Microsoft nebo její dodavatelé a je chráněn zákony na ochranu autorských práv a ustanoveními mezinárodních smluv. Jakékoli rozmnožování nebo další rozšiřování softwaru je zákonem výslovně zakázáno a bude přísně postihováno podle občanského a trestního práva. Porušení bude postihováno maximálními zákonnými sazbami. BEZ OMEZENÍ PŘEDCHOZÍCH USTANOVENÍ JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO KOPÍROVAT NEBO REPRODUKOVAT SOFTWARE NA JAKÝKOLI JINÝ SERVER NEBO NA JINÉ MÍSTO ZA ÚČELEM DALŠÍ REPRODUKCE NEBO NÁSLEDNÉ DISTRIBUCE. PŘÍPADNÁ ZÁRUKA NA SOFTWARE JE POSKYTOVÁNA VÝHRADNĚ V SOULADU S PODMÍNKAMI LICENČNÍ SMLOUVY. Uznáváte, že software a přiložená dokumentace nebo technické údaje podléhají příslušným zákonům a předpisům pro regulaci vývozu USA. Souhlasíte, že software nebudete vyvážet či znovu vyvážet, ať už přímo nebo nepřímo, do žádných zemí, které podléhají omezením vývozu USA.

ODMÍTNUTÍ ZÁRUK

INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY A SLUŽBY ZAHRNUTÉ NA WEBU XBOX.COM NEBO DOSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO WEBU MOHOU ZAHRNOVAT NEPŘESNOSTI A TYPOGRAFICKÉ CHYBY. K ZDE UVEDENÝM INFORMACÍM JSOU PRAVIDELNĚ PŘIDÁVÁNY ZMĚNY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ MOHOU WEB XBOX.COM KDYKOLI VYLEPŠOVAT NEBO MĚNIT. RADY ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU XBOX.COM BY NEMĚLY BÝT VYUŽÍVÁNY K ROZHODOVÁNÍ V OSOBNÍ, ZDRAVOTNÍ, PRÁVNÍ NEBO FINANČNÍ OBLASTI A S ŽÁDOSTÍ O KONKRÉTNÍ RADU PRO KONKRÉTNÍ SITUACI BYSTE SE MĚLI OBRÁTIT NA PŘÍSLUŠNÉHO ODBORNÍKA.

SPOLEČNOST MICROSOFT CORPORATION ANI JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ NEZAUJÍMAJÍ ŽÁDNÉ STANOVISKO K VHODNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, DOSTUPNOSTI, VČASNOSTI A PŘESNOSTI INFORMACÍ, SOFTWARU, PRODUKTŮ, SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKY OBSAŽENÝCH NA WEBU XBOX.COM, PRO JAKÝKOLI ÚČEL. VŠECHNY TAKOVÉ INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKA JSOU POSKYTOVÁNY „TAK, JAK STOJÍ A LEŽÍ“, BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY. SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ PŘÍSLUŠNÍ DODAVATELÉ TÍMTO VYLUČUJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY VE VZTAHU K TĚMTO INFORMACÍM, SOFTWARU, PRODUKTŮM, SLUŽBÁM A SOUVISEJÍCÍ GRAFICE, VČETNĚ VŠECH ZÁRUK A PODMÍNEK PRODEJNOSTI VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, VLASTNICKÝCH PRÁV A NEPORUŠENÍ PRÁVA.

KONKRÉTNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ODPOVĚDNOST ZA NEOPRÁVNĚNÝ PŘÍSTUP K VAŠIM PŘENOSŮM NEBO DATŮM, MATERIÁLŮM ČI ÚDAJŮM ODESLANÝM ČI PŘIJATÝM NEBO NEODESLANÝM ČI NEPŘIJATÝM ANI K TRANSAKCÍM REALIZOVANÝM PROSTŘEDNICTVÍM WEBU XBOX.COM A ZA JEJICH ZMĚNU. KONKRÉTNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÝ VÝHRUŽNÝ, HANLIVÝ, OBSCÉNNÍ, URÁŽLIVÝ NEBO NEZÁKONNÝ OBSAH ČI JEDNÁNÍ ŽÁDNÉ TŘETÍ STRANY ANI ZA PORUŠENÍ PRÁV JINÝCH OSOB, VČETNĚ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ. KONKRÉTNĚ SOUHLASÍTE, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT NENESE ODPOVĚDNOST ZA OBSAH ODESLANÝ POMOCÍ WEBU XBOX.COM NEBO ZAHRNUTÝ NA TOMTO WEBU ŽÁDNOU TŘETÍ STRANOU.

V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE SPOLEČNOST MICROSOFT ANI JEJÍ DODAVATELÉ ODPOVĚDNOST ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, TRESTNÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ANI MIMO JINÉ ZA ŠKODY VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT, ZTRÁTY DAT NEBO ZISKŮ, ZA ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ ČI VÝKONU WEBU XBOX.COM NEBO S NÍM SOUVISEJÍCÍ, ZA ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S PRODLENÍM NEBO NEDOSTUPNOSTÍ WEBU XBOX.COM ČI SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB, POSKYTNUTÍM NEBO NEPOSKYTNUTÍM SLUŽEB ANI ZA INFORMACE, SOFTWARE, PRODUKTY, SLUŽBY A SOUVISEJÍCÍ GRAFIKU ZÍSKANÉ PROSTŘEDNICTVÍM WEBU XBOX.COM ČI ZA ŠKODY JINAK VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ WEBU XBOX.COM NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ SMLUVNÍ NEBO V DŮSLEDKU OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU, NEDBALOSTI ČI OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI ČI NA JINÉM ZÁKLADĚ, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST MICROSOFT A JEJÍ DODAVATELÉ BYLI NA MOŽNOST TĚCHTO ŠKOD UPOZORNĚNI. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY ČI PRÁVNÍ ŘÁDY NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ ČI OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY, NEMUSÍ SE NA VÁS VÝŠE UVEDENÉ OMEZENÍ VZTAHOVAT. POKUD JSTE NESPOKOJENI S LIBOVOLNOU ČÁSTÍ WEBU XBOX.COM NEBO S LIBOVOLNOU Z TĚCHTO PODMÍNEK UŽÍVÁNÍ, JE VAŠÍM VÝHRADNÍM PROSTŘEDKEM NÁPRAVY UKONČIT POUŽÍVÁNÍ WEBU XBOX.COM.

UKONČENÍ/OMEZENÍ PŘÍSTUPU

Společnost Microsoft si dle svého výhradního uvážení vyhrazuje právo kdykoli, bez upozornění ukončit váš přístup ke kterékoli části webu Xbox.com a k souvisejícím službám či jejich částem.

ROZHODNÉ PRÁVO; MÍSTO ŘEŠENÍ SPORŮ

Pokud je vaše trvalé bydliště nebo sídlo vaší firmy ve Spojených státech amerických, nároky plynoucí z porušení této smlouvy podléhají zákonům státu Washington, bez odkazu na kolizní ustanovení práva. Všechny ostatní nároky týkající se zákonů na ochranu spotřebitelů, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů budou podléhat zákonům státu, ve kterém ve Spojených státech amerických žijete. Pokud je vaše trvalé bydliště nebo sídlo vaší firmy ve Spojených státech amerických, zavazujete se respektovat výhradní jurisdikci a místní příslušnost ke státním a federálním soudům ve správním okrese King, Washington, USA, ve věci všech sporů souvisejících s touto smlouvou nebo se službami.

Pokud je vaše trvalé bydliště nebo sídlo vaší firmy mimo Spojené státy americké, všechny nároky včetně nároků plynoucích ze zákonů na ochranu spotřebitele, zákonů proti nekalé soutěži a občanskoprávních deliktů budou podléhat zákonům země, ve které máte trvalé bydliště nebo sídlo firmy, a soudy v zemi, ve které máte trvalé bydliště nebo sídlo firmy, budou mít exkluzivní jurisdikci ve všech sporech vzniklých na základě této smlouvy nebo souvisejících s touto smlouvou.

VŠEOBECNĚ

Souhlasíte, že mezi vámi a společností Microsoft v důsledku této smlouvy nebo používání webu Xbox.com neexistuje žádný společný podnik, partnerství, zaměstnanecký poměr ani agenturní vztah. souhlasíte s tím, že zbavíte společnost microsoft, její mateřské společnosti, afilace, zástupce a zaměstnance zodpovědnosti a budete je bránit před jakýmikoli nároky, požadavky nebo škodami, včetně přiměřených právních poplatků, které by byly uplatňovány třetí stranou na základě vašeho užívání webu xbox.com nebo ve spojení s ním. Společnost Microsoft si vyhrazuje právo bez vašeho svolení zveřejnit jakékoli osobní údaje o vás nebo o vašem užívání webu Xbox.com, včetně jeho obsahu, pokud se v dobré víře domnívá, že takové zveřejnění je nezbytné k: (1) vyhovění právním požadavkům a procesům; (2) ochraně a obraně práv nebo vlastnictví společnosti Microsoft či jejích afilací; (3) vynucení podmínek nebo užívání nebo (4) ochraně zájmů svých členů nebo jiných osob. Plnění této smlouvy společností Microsoft podléhá stávajícím zákonům a právním postupům. Žádný obsah této smlouvy nepředstavuje omezení práv společnosti Microsoft dodržovat veškeré vládní a soudní požadavky a požadavky na vynucení práva v souvislosti s vaším užíváním webu Xbox.com nebo informacemi poskytnutými společnosti Microsoft nebo shromážděnými společností Microsoft s ohledem na toto užití. Je-li libovolná část této smlouvy v souladu s rozhodným právem, včetně, bez omezení, zřeknutí se záruky a omezení odpovědnosti uvedených výše, shledána neplatnou či nevynutitelnou, považuje se příslušné neplatné či nevynutitelné ustanovení za nahrazené platným vynutitelným ustanovením, které co nejtěsněji odpovídá úmyslu původního ustanovení, a zůstatek smlouvy zůstane nadále v platnosti. Není-li zde uvedeno jinak, tato smlouva tvoří úplnou smlouvu mezi uživatelem a společností Microsoft, pokud jde o užití webu Xbox.com, a nahrazuje veškeré dřívější nebo současné komunikace a návrhy, ať již elektronické, ústní či písemné, mezi uživatelem a společností Microsoft a s ohledem na webu Xbox.com. Tištěná verze této smlouvy a libovolné sdělení poskytnuté v elektronické formě jsou přípustné při soudním nebo správním projednávání vycházejícím z této smlouvy nebo s ní souvisejícím ve stejném rozsahu a za stejných podmínek jako ostatní obchodní dokumenty a záznamy původně vytvořené a udržované v tištěné podobě.

SDĚLENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH:

Veškerý obsah webu Xbox.com je: © 2015 společnosti Microsoft Corporation anebo jejích dodavatelů, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Xbox, Xbox Live, loga Xbox a ostatní zde uvedené produkty společnosti Microsoft jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Názvy skutečných společností a produktů, které jsou zde uvedené, mohou být ochrannými známkami příslušných vlastníků. Ukázkové společnosti, organizace, produkty, osoby a události, které jsou zde uvedené, jsou fiktivní. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnou společností, organizací, produktem, osobou nebo událostí. Všechna práva, která nejsou výslovně udělena, jsou vyhrazena.

SDĚLENÍ A POSTUPY TÝKAJÍCÍ SE UPLATŇOVÁNÍ NÁROKŮ PŘI PORUŠENÍ PRÁV K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Společnost Microsoft respektuje práva k duševnímu vlastnictví třetích stran. Chcete-li odeslat oznámení o porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně uplatnění nároků při porušení autorských práv, použijte jeden z postupů pro odesílání Oznámení o porušení.
NA POŽADAVKY, KTERÉ NEBUDOU ODPOVÍDAT TOMUTO POSTUPU, NEOBDRŽÍTE ODPOVĚĎ.

Společnost Microsoft používá postupy stanovené v článku 17 zákoníku Spojených států amerických, oddíl 512 k zodpovězení oznámení o porušení autorských práv. Za odpovídajících okolností může společnost Microsoft také zakázat nebo ukončit účty uživatelů společnosti Microsoft, kteří práva porušují opakovaně.